Nghị định số 79/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
118
lượt xem
15
download

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 79/2008/NĐ-CP về việc quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 79/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 79/2008/N -CP Hà N i, ngày 18 tháng 7 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH H TH NG T CH C QU N LÝ, THANH TRA VÀ KI M NGHI M V V SINH AN TOÀN TH C PH M CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m ngày 26 tháng 7 năm 2003; Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Xét ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh h th ng t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm t trung ương n a phương. 2. Ngh nh này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c qu n lý, thanh tra, ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm và các cơ quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam, cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng liên quan n v sinh an toàn th c phNm. i u 2. Ph m vi qu n lý nhà nư c c a các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v v sinh an toàn th c ph m 1. B Y t giúp Chính ph th ng nh t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm; ch trì th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i các s n phNm có ngu n g c s n xu t trong nư c và nh p khNu ã thành th c phNm lưu thông trên th trư ng; làm Thư ng tr c Ban Ch o liên
 2. ngành v v sinh an toàn th c phNm Trung ương và y ban Lu t Th c phNm qu c t c a Vi t Nam (Codex Alimentarius Commission, y ban Codex Vi t Nam). 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i nông, lâm, thu s n và mu i trong quá trình s n xu t t khi tr ng tr t, chăn nuôi, thu ho ch, ánh b t, gi t m ng v t, sơ ch , ch bi n, bao gói, b o qu n, v n chuy n n khi th c phNm ư c ưa ra th trư ng n i a ho c xu t khNu; v sinh an toàn trong nh p khNu ng v t, th c v t, nguyên li u dùng cho nuôi, tr ng, ch bi n ho c t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n khNu, quá c nh, mư n ư ng lãnh th Vi t Nam. 3. B Công thương ch trì th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm th c phNm trong su t quá trình s n xu t c a các cơ s ch bi n thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B t khi nh p nguyên li u ch bi n, óng gói, b o qu n, v n chuy n n khi s n phNm ư c ưa ra th trư ng n i a ho c xu t khNu. 4. B Khoa h c và Công ngh thNm nh và công b tiêu chuNn qu c gia v v sinh an toàn th c phNm, thNm nh các quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm các B qu n lý ngành ban hành; tham gia ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm. 6. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p t nh) qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t. Chương II. H TH NG T CH C QU N LÝ V AN TOÀN V SINH TH C PH M i u 3. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m Trung ương 1. C c An toàn v sinh th c phNm thu c B Y t tham mưu giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c, th c thi pháp lu t và th c hi n thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh này trên ph m vi c nư c và s phân công c th c a B . 2. C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn tham mưu giúp B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý nhà nư c, th c thi pháp lu t và th c hi n thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B quy nh t i kho n 2 i u 2 Ngh nh này trên ph m vi c nư c và s phân công c th c a B . 3. V Khoa h c và Công ngh thu c B Công thương tham mưu giúp B trư ng B Công thương th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm
 3. trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B quy nh t i kho n 3 i u 2 Ngh nh này trên ph m vi c nư c và s phân công c th c a B . 4. T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c B Khoa h c và Công ngh tham mưu giúp B trư ng B Khoa h c và Công ngh th c hi n nhi m v trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B quy nh t i kho n 4 i u 2 Ngh nh này trên ph m vi c nư c và s phân công c th c a B . 5. T ng c c Môi trư ng thu c B Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng liên quan n s n xu t, kinh doanh th c phNm trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B quy nh t i kho n 5 i u 2 Ngh nh này trên ph m vi c nư c và s phân công c th c a B . i u 4. Các cơ quan giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m 1. S Y t : a) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn c p t nh; làm Thư ng tr c Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm c p t nh; b) Chi C c An toàn v sinh th c phNm tr c thu c S Y t giúp Giám c S th c thi pháp lu t và th c hi n thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh. Chi C c An toàn v sinh th c phNm ch u s hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a C c An toàn v sinh th c phNm thu c B Y t ; c) y ban nhân dân c p t nh quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a Chi C c An toàn v sinh th c phNm theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c c p trên. 2. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh i v i ngành, lĩnh v c: nông, lâm, thu s n và mu i theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t trong su t quá trình s n xu t t khi nh p khNu ng v t, th c v t, nguyên li u (dùng cho nuôi, tr ng, ch bi n), nuôi, tr ng, thu ho ch, ánh b t, khai thác, gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n n khi th c phNm ư c ưa ra th trư ng n i a ho c xu t khNu; b) Chi C c ho c Phòng Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan thu c S giúp Giám c S th c thi pháp lu t và th c hi n thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh và ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a các C c chuyên ngành thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn;
 4. c) y ban nhân dân c p t nh quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a các t ch c quy nh t i i m b kho n này theo hư ng d n c a cơ quan nhà nư c c p trên. 3. S Công thương tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh i v i các cơ s ch bi n th c phNm a phương theo phân c p và theo quy nh c a pháp lu t trong su t quá trình s n xu t t khi nh p nguyên li u ch bi n, óng gói, b o qu n, v n chuy n n khi th c phNm ư c ưa ra th trư ng n i a ho c xu t khNu. 4. S Khoa h c và Công ngh : a) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n các tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh; b) Chi C c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng thu c S Khoa h c và Công ngh giúp Giám c S th c hi n nhi m v v v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng trên a bàn c p t nh. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân c p t nh tri n khai các bi n pháp ki m soát môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn c p t nh; b) Chi C c B o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng giúp Giám c S th c hi n nhi m v v ki m soát môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn c p t nh theo quy nh c a pháp lu t và theo hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a T ng c c Môi trư ng. i u 5. Các cơ quan giúp y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m 1. Phòng Y t thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là c p huy n) tham mưu giúp y ban nhân dân c p huy n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p huy n. 2. Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các huy n và Phòng Kinh t các qu n, th xã, thành ph thu c t nh tham mưu giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trong quá trình nuôi, tr ng, thu ho ch, ánh b t, gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n n khi th c phNm ư c ưa ra th trư ng trên a bàn c p huy n. 3. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n các bi n pháp ki m soát môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm trên a bàn c p huy n. i u 6. Nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c ph m c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là c p xã)
 5. 1. T ch c th c hi n k ho ch, chương trình v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p xã theo ch o c a y ban nhân dân c p huy n. 2. Tuyên truy n, v n ng và ki m tra, giám sát th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trong quá trình nuôi, tr ng, gi t m , ch bi n, b o qu n, v n chuy n, lưu thông, s d ng th c phNm; v sinh th c ăn ư ng ph , ch , khu du l ch, l h i, quán ăn, nhà hàng trên a bàn c p xã. 3. Tr m y t c p xã, cán b thú y, b o v th c v t và các ch c danh chuyên môn khác liên quan giúp y ban nhân dân c p xã th c hi n nhi m v v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p xã theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên. Chương III. T CH C THANH TRA V V SINH AN TOÀN TH C PH M i u 7. Thanh tra v sinh an toàn th c ph m trong ngành y t 1. Thanh tra v sinh an toàn th c phNm thu c C c An toàn v sinh th c phNm (sau ây g i t t là Thanh tra C c) giúp C c trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Y t . 2. N i dung thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm: a) Vi c th c hi n các tiêu chuNn và quy chuNn k thu t v v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm s n xu t trong nư c và nh p khNu ư c lưu thông trên th trư ng; b) Vi c tuân th i u ki n v sinh an toàn th c phNm i v i: th c phNm có nguy cơ cao; th c phNm ư c b o qu n b ng phương pháp chi u x và gi i h n li u chi u x ; th c phNm s d ng công ngh gien; ph gia th c phNm, ch t h tr ch bi n th c phNm và các th c phNm có nh hư ng tr c ti p n s c kho con ngư i; c) Vi c tuân th i u ki n v v sinh an toàn th c phNm trong ch bi n, s d ng th c phNm và v sinh ăn u ng i v i nhà hàng, khách s n, siêu th , b p ăn t p th , th c ăn ư ng ph ; d) Vi c tuân th i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm ch c năng, th c phNm tăng cư ng vi ch t dinh dư ng, th c phNm b sung, ph gia th c phNm, nư c khoáng thiên nhiên, thu c lá i u; ) N i dung qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm; e) Vi c ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm. 3. T ch c c a Thanh tra C c: a) Thanh tra C c có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.
 6. Chánh Thanh tra C c do B trư ng B Y t b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a C c trư ng sau khi th ng nh t ý ki n v i Chánh Thanh tra B . Phó Chánh Thanh tra do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chánh Thanh tra C c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Thanh tra viên ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; b) Căn c quy nh c a pháp lu t hi n hành, B trư ng B Y t quy nh c th v t ch c, biên ch , m i quan h công tác c a Thanh tra C c; quy nh ch , chính sách, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, hình th c thanh tra, phương th c ti n hành thanh tra và m b o phương ti n, thi t b k thu t cho Thanh tra viên. i u 8. Thanh tra v sinh an toàn th c ph m trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn 1. C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và thu s n và m t s C c liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có t ch c Thanh tra (sau ây g i t t là Thanh tra C c), giúp C c trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi qu n lý nhà nư c do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho C c. 2. N i dung thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn: a) Vi c áp d ng các h th ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm: th c hành s n xu t t t (Good Manufacturing Practices - GMP), quy ph m th c hành nuôi tr ng t t (Good Aquaculture Practices - GAP), quy t c nuôi tr ng có trách nhi m (Code of Conduct - CoC), th c hành v sinh t t (Good Hygien Practices - GHP) và h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) trong s n xu t, ch bi n, v n chuy n và các h th ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm khác; b) T n dư kháng sinh, hoá ch t c h i và các tác nhân gây b nh cho ng v t, th c v t trong nông s n, lâm s n, mu i, thu s n trư c khi thu ho ch trong các khâu sơ ch , b o qu n, ch bi n, v n chuy n; ki m soát gi t m ng v t và v sinh thú y; c) Vi c th c hi n quy chuNn k thu t v ch t lư ng và an toàn th c phNm, an toàn d ch b nh, an toàn môi trư ng trong s n xu t, b o qu n, ch bi n trư c khi lưu thông trên th trư ng; d) Các i u ki n m b o v sinh an toàn th c phNm i v i cơ s , vùng nuôi tr ng thu s n, thu ho ch, thu mua, v n chuy n, b o qu n, sơ ch , ch bi n nông s n, lâm s n, thu s n và mu i; ) Vi c ch ng nh n v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i s n phNm nông nghi p, lâm nghi p, thu s n và mu i nh p khNu, s n phNm s n xu t trong nư c ch bi n, xu t khNu trư c khi ưa ra tiêu th thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; e) Vi c c p Gi y ch ng nh n ki m d ch cho các lô hàng ( ng v t s ng ho c s n phNm ng th c v t có nguy cơ mang m m b nh) xu t khNu, nh p khNu dùng cho nuôi tr ng, ch bi n ho c t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n khNu, quá
 7. c nh, mư n ư ng lãnh th Vi t Nam và chuy n vùng trong nư c; ki m tra vi c nh p khNu ho c s n xu t trong nư c các lo i th c ăn, thu c thú y, phân bón, các lo i hoá ch t s d ng trong chăn nuôi, tr ng tr t nông, lâm, thu s n và mu i theo phân c p. 3. T ch c c a Thanh tra C c: a) Thanh tra C c có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên. Chánh Thanh tra C c do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a C c trư ng sau khi th ng nh t ý ki n v i Chánh Thanh tra B . Phó Chánh Thanh tra do C c trư ng b nhi m, mi n nhi m, cách ch c theo ngh c a Chánh Thanh tra C c. Vi c b nhi m, mi n nhi m Thanh tra viên ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; b) Căn c quy nh c a pháp lu t hi n hành, B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh c th v t ch c, biên ch , m i quan h công tác c a Thanh tra C c; quy nh ch , chính sách, trang ph c, phù hi u, c p hi u, bi n hi u, hình th c thanh tra, phương th c ti n hành thanh tra và m b o phương ti n, thi t b k thu t cho Thanh tra viên. i u 9. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra C c 1. Tham gia xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v m b o v sinh an toàn th c phNm và thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng. 2. Rà soát, ki n ngh s a i, b sung chính sách, pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 3. Thanh tra các vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 4. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm cho thanh tra chuyên ngành v sinh an toàn th c phNm các tuy n; tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp lu t c a Nhà nư c liên quan n công tác m b o v sinh an toàn th c phNm. 6. Thư ng tr c công tác ti p công dân; phòng, ch ng tham nhũng c a C c theo quy nh. 7. Thanh tra v vi c khác do C c trư ng giao; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a Chánh Thanh tra C c 1. Lãnh o, ch o công tác thanh tra trong ph m vi qu n lý nhà nư c do C c ch u trách nhi m.
 8. 2. Xây d ng chương trình, k ho ch thanh tra trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ó. 3. Ki n ngh C c trư ng xem xét, t m ình ch ho c ki n ngh ngư i có thNm quy n ình ch hành vi trái pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm i v i cơ quan, t ch c, cá nhân theo quy nh khi có căn c xác nh hành vi ó gây thi t h i n l i ích nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a công dân ho c gây tr ng i cho công tác thanh tra. 4. K t lu n v n i dung thanh tra sau khi có báo cáo k t qu thanh tra c a oàn Thanh tra, trình C c trư ng quy t nh x lý sau thanh tra. 5. Giúp C c trư ng theo dõi, ki m tra, ôn c th c hi n các k t lu n, ki n ngh , quy t nh x lý v thanh tra c a Thanh tra C c và c a các cơ quan khác liên quan. 6. Quy t nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ki n ngh C c trư ng gi i quy t nh ng v n v công tác thanh tra. Báo cáo Chánh Thanh tra B v công tác thanh tra, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi trách nhi m c a mình. 8. Th c hi n m t s nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Thanh tra Chi C c 1. Chi C c An toàn v sinh th c phNm thu c S Y t có Thanh tra, giúp Chi C c trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Chi C c. 2. Chi C c Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n và m t s Chi C c liên quan thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có Thanh tra, giúp Chi C c trư ng th c hi n nhi m v , quy n h n thanh tra chuyên ngành trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a Chi C c. i v i các S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn không thành l p Chi C c thì Thanh tra S th c hi n nhi m v thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm. 3. Thanh tra Chi C c có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, các Thanh tra viên. Các ch c danh trên ư c b nhi m, mi n nhi m theo quy nh c a pháp lu t. 4. Thanh tra Chi C c ch u s ch o tr c ti p c a Chi C c trư ng, ng th i ch u s ch o, hư ng d n v công tác và nghi p v thanh tra chuyên ngành c a Thanh tra C c và Thanh tra S . 5. Vi c thành l p Thanh tra Chi C c do Giám c S quy t nh theo ngh c a Chi C c trư ng sau khi th ng nh t v i Chánh Thanh tra S . i u 12. Nhi m v , quy n h n c a Thanh tra Chi C c
 9. 1. Thanh tra vi c ch p hành các quy trình, quy ph m, tiêu chuNn k thu t, i u ki n s n xu t, kinh doanh th c phNm c a cơ quan, t ch c, cá nhân thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Chi C c. 2. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. Giúp Chi C c trư ng hư ng d n, th c hi n nhi m v gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a Chi C c trư ng theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a Chi C c. 4. Báo cáo k t qu thanh tra, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý c a Chi C c theo quy nh. 5. Thanh tra v vi c khác do Giám c S và Chi C c trư ng giao. i u 13. Nhi m v , quy n h n Chánh Thanh tra Chi C c 1. Ch o công tác thanh tra v v sinh an toàn th c phNm trong ph m vi qu n lý c a Chi C c. 2. Xây d ng k ho ch thanh tra trình c p có thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n. 3. Trình Chi C c trư ng ngh Giám c S quy t nh vi c thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t v lĩnh v c do Chi C c qu n lý. 4. X ph t vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 5. Báo cáo Chi C c trư ng, Giám c S v công tác thanh tra, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng trong ph m vi, trách nhi m c a mình. i u 14. Thanh tra viên 1. Thanh tra viên là công ch c nhà nư c, ư c b nhi m vào ng ch thanh tra th c hi n nhi m v thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành t i cơ quan Thanh tra v sinh an toàn th c phNm. Các công ch c chuyên môn v v sinh an toàn th c phNm ư c b i dư ng nghi p v v thanh tra, tiêu chuNn ư c b nhi m làm thanh tra viên kiêm nhi m. 2. Thanh tra viên th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 40 và i u 50 c a Lu t Thanh tra và các nhi m v , quy n h n khác theo quy nh c a pháp lu t. 3. Thanh tra viên ư c tuy n d ng, b nhi m, mi n nhi m, c p th thanh tra viên và hư ng ch , chính sách theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ngoài nh ng quy nh chung v i u ki n, tiêu chuNn c a Thanh tra viên theo quy nh c a Lu t Thanh tra, Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra, Thanh tra viên ph i áp ng các i u ki n, tiêu chuNn khác phù h p v i ngành, lĩnh v c do B trư ng B Y t , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh.
 10. i u 15. C ng tác viên thanh tra 1. C ng tác viên thanh tra là ngư i ư c trưng t p làm nhi m v thanh tra theo yêu c u c a Chánh Thanh tra các c p ho c Th trư ng cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n nhi m v thanh tra. 2. C ng tác viên thanh tra ph i có phNm ch t chính tr t t; có ý th c trách nhi m, trung th c, khách quan, công minh; có trình chuyên môn, nghi p v phù h p v i nhi m v thanh tra. 3. C ng tác viên ư c hư ng ch , chính sách theo quy nh t i i u 19 Ngh nh s 100/2007/N -CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v thanh tra viên, c ng tác viên thanh tra và các văn b n pháp lu t khác liên quan. i u 16. Thí i m t ch c thanh tra v sinh an toàn th c ph m c p qu n, huy n và c p xã, phư ng, th tr n B N i v ch trì, ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn so n th o, trình Th tư ng Chính ph trong năm 2009 d th o Quy t nh thí i m thành l p Thanh tra v sinh an toàn th c phNm c p qu n, huy n và c p xã, phư ng, th tr n t i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khác. Chương IV. H TH NG T CH C KI M NGHI M V AN TOÀN V SINH TH C PH M i u 17. H th ng t ch c ki m nghi m an toàn v sinh th c ph m 1. Thành l p Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm qu c gia tr c thu c B Y t trên cơ s Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm thu c Vi n Dinh dư ng. Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm qu c gia th c hi n nhi m v tr ng tài và ánh giá năng l c các phòng ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm trên toàn qu c; ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm khu v c phía B c; ki m nghi m các ch tiêu khó, ph c t p vư t quá kh năng k thu t c a các a phương; ào t o, hu n luy n, ch o, hư ng d n k thu t ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm và ánh giá nguy cơ v v sinh an toàn th c phNm. 2. Thành l p các Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm khu v c trên ph m vi c nư c; trư c m t là các Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm khu v c theo quy nh t i i m b kho n 2 M c II Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 46/NQ-TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i ban hành kèm theo Quy t nh s 243/2005/Q -TTg ngày 05 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph .
 11. 3. Các phòng, Trung tâm Ki m nghi m thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Khoa h c và Công ngh th c hi n nhi m v ki m tra nhà nư c và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm; d ch v ki m nghi m cho các t ch c, cá nhân trong ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Các phòng xét nghi m c a các Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Ki m nghi m dư c phNm, m phNm và an toàn v sinh th c phNm tr c thu c S Y t , các phòng xét nghi m c a Trung tâm Y t c p huy n, n u i u ki n theo quy nh ư c th c hi n nhi m v ki m nghi m ph c v qu n lý nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm và d ch v ki m nghi m cho các t ch c, cá nhân. 5. Các trung tâm ki m nghi m, các phòng xét nghi m c a các vi n nghiên c u khoa h c, các i h c, trư ng i h c, h c vi n, trư ng cao ng, các phòng xét nghi m tư nhân có tiêu chuNn theo quy nh c a pháp lu t ư c th c hi n d ch v ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm cho các t ch c, cá nhân. Chương V. TRÁCH NHI M C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B VÀ Y BAN NHÂN DÂN C P T NH i u 18. Trách nhi m c a các B 1. B Y t : a) Trình Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p Vi n Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm qu c gia theo quy nh t i kho n 1 i u 17 Ngh nh này; b) Quy t nh thành l p theo thNm quy n và quy nh, ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c và biên ch c a các Trung tâm Ki m nghi m an toàn v sinh th c phNm khu v c quy nh t i kho n 2 i u 17 Ngh nh này; c) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i Chi C c An toàn v sinh th c phNm thu c S Y t và cán b , công ch c, viên ch c làm công tác qu n lý, thanh tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm; d) Quy nh các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b ; tiêu chuNn v năng l c cán b , viên ch c c a các t ch c ư c ho t ng d ch v ki m nghi m, xét nghi m v sinh an toàn th c phNm; ) Ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch tài chính cho các ho t ng qu n lý, ki m tra, thanh tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm B Tài chính ban hành theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành; e) Ch trì, ph i h p v i Thanh tra Chính ph , B N i v ào t o nghi p v thanh tra cho cán b , công ch c c a các t ch c qu n lý, ki m tra, thanh tra v sinh an toàn th c phNm trong c nư c. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn:
 12. a) Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i Chi C c ho c Phòng Qu n lý ch t lư ng nông lâm s n và th y s n và m t s Chi C c liên quan v v sinh an toàn th c phNm thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cán b , công ch c, viên ch c làm công tác qu n lý, thanh tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm; b) Quy nh vi c qu n lý công tác ki m nghi m c a các t ch c ki m nghi m thu c ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn. 3. B Công thương: a) Ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n Ban Qu n lý ch , doanh nghi p qu n lý ch th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm trong ch ; b) Hư ng d n, ch o t ch c qu n lý th trư ng các c p ph i h p v i các t ch c qu n lý nhà nư c chuyên ngành trong vi c ki m tra, thanh tra các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. 4. B Khoa h c và Công ngh : Ch o T ng c c Tiêu chuNn o lư ng Ch t lư ng ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành trong vi c th c hi n các tiêu chuNn qu c gia, quy chuNn k thu t qu c gia v v sinh an toàn th c phNm. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng: Ch o T ng c c Môi trư ng t ch c th c hi n chính sách, pháp lu t v b o v môi trư ng trong s n xu t, kinh doanh th c phNm. 6. B Tài chính: a) Ch trì, ph i h p v i B Y t và các B liên quan xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch tài chính cho các ho t ng qu n lý thanh tra, ki m tra, ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm; b) Ch o T ng c c H i quan ph i h p v i các t ch c qu n lý nhà nư c chuyên ngành th c hi n các quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm i v i ng v t, th c v t, th c phNm và ph gia th c phNm nh p khNu, xu t khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, quá c nh, mư n ư ng. 7. Thanh tra Chính ph : Ch trì, ph i h p v i B Y t hư ng d n v trang ph c, phù hi u, bi n hi u, c p hi u, th thanh tra viên và quy trình, th t c b nhi m thanh tra viên v sinh an toàn th c phNm. 8. B N i v : Giao biên ch hành chính làm công tác v sinh an toàn th c phNm cho các B , y ban nhân dân c p t nh sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
 13. i u 19. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p t nh 1. Ki n toàn t ch c qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v v sinh an toàn th c phNm trên a bàn c p t nh theo quy nh t i Ngh nh này. 2. m b o biên ch cho các t ch c làm nhi m v v v sinh an toàn th c phNm c a a phương. 3. Ch o các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân c p t nh và y ban nhân dân c p huy n, c p xã th c hi n các quy nh t i Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t khác liên quan v v sinh an toàn th c phNm thu c ph m vi trách nhi m c a a phương. Chương VI. I U KHO N THI HÀNH i u 20. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 21. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCV (10b). A.
Đồng bộ tài khoản