Nghị định số 81/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
70
lượt xem
6
download

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 81/2007/NĐ-CP về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước do Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 81/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 81/2007/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2007 NGHN NNH QUY NNH T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN V B O V MÔI TRƯ NG T I CƠ QUAN NHÀ NƯ C VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B N i v và B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng, NGHN NNH : Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng năm 2005 v t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i các cơ quan nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c. 2. Ngh nh này áp d ng i v i: a) T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B ); b) T ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành và cơ quan th c thi pháp lu t chuyên ngành (sau ây g i chung là C c, T ng c c) thu c B , cơ quan ngang B ; c) T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng (sau ây g i chung là t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c y ban nhân dân c p t nh); d) B ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng thu c y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c y ban nhân dân c p huy n); ) Công ch c a chính - Xây d ng xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là công ch c a chính - Xây d ng c p xã);
  2. e) T ch c chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng t i Ban Qu n lý khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t và Ban Qu n lý có tên g i khác (sau ây g i chung là Ban Qu n lý khu kinh t ); g) T ch c chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng t i các công ty, t ng công ty, t p oàn kinh t nhà nư c (sau ây g i chung là doanh nghi p nhà nư c). 3. Các i tư ng không thu c i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m: a) T ch c tư v n, ph i h p liên ngành có trách nhi m liên quan n công tác b o v môi trư ng; b) ơn v s nghi p (tr nh ng ơn v s nghi p nhà nư c ph c v qu n lý nhà nư c tr c thu c cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng quy nh t i các i m a, b và c kho n 2 i u này); c) Qu B o v môi trư ng Vi t Nam; Qu B o v môi trư ng c a B , ngành, a phương; d) Doanh nghi p th c hi n các d ch v b o v môi trư ng; ) T ch c phi Chính ph , t ch c t qu n c a c ng ng dân cư th c hi n các d ch v gi gìn v sinh môi trư ng, b o v môi trư ng ư c quy nh t i i u 116 Lu t B o v môi trư ng. i u 2. Nguyên t c thành l p và t ch c ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng 1. T ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng ư c thành l p và ho t ng phù h p v i yêu c u t ch c b máy qu n lý theo hư ng tinh g n, ho t ng a ngành, a lĩnh v c; b o m l ng ghép vi c th c hi n các nhi m v v b o v môi trư ng vào các chương trình, k ho ch và ho t ng thu c ngành, lĩnh v c. 2. Vi c thành l p ơn v chuyên trách ho c phân công u m i làm công tác b o v môi trư ng ph i căn c vào tính ch t, ph m vi th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c ho c th c hi n pháp lu t b o v v môi trư ng trong các ngành, lĩnh v c ho c a bàn c th theo quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng. 3. S d ng linh ho t và t o i u ki n tuy n d ng, s d ng cán b , công ch c, viên ch c có trình chuyên môn, nghi p v thu c các chuyên ngành khoa h c và công ngh liên quan n môi trư ng t nhiên và xã h i phù h p vào làm công tác b o v môi trư ng. 4. Ph i h p có hi u qu gi a cơ quan chuyên môn v b o v môi trư ng v i các cơ quan nhà nư c, t ch c và cá nhân trong vi c giám sát, th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng trong ngành, lĩnh v c, a bàn và trong vi c huy ng r ng rãi các ngu n l c kinh t - xã h i trong nư c và tài tr c a nư c ngoài, các t ch c qu c t th c hi n nhi m v b o v môi trư ng.
  3. 5. Vi c tuy n d ng, s d ng, qu n lý cán b , công ch c, viên ch c làm công tác b o v môi trư ng và vi c ký, th c hi n h p ng lao ng b o v môi trư ng ph i tuân theo quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 2: T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN V B O V MÔI TRƯ NG C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRUNG ƯƠNG i u 3. T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng c a B Tài nguyên và Môi trư ng, c a các B , ngành Trung ương 1. Vi c t ch c các cơ quan, ơn v giúp B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Thành l p V Môi trư ng t i các B : Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Y t , Xây d ng, Giao thông v n t i, Thu s n giúp B trư ng các B nêu trên trong vi c tham mưu, trình B trư ng ban hành và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án, án v b o v môi trư ng trong ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý. i v i các B , cơ quan ngang B khác hi n có V Khoa h c và Công ngh : i tên V Khoa h c và Công ngh thành V Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng tham mưu, trình các B trư ng, Th trư ng cơ quan nêu trên ban hành và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án, án v khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng trong ngành, lĩnh v c ư c phân công qu n lý. B , cơ quan ngang B có th thành l p các ơn v s nghi p ph c v công tác qu n lý v b o v môi trư ng như: Trung tâm quan tr c môi trư ng trong lĩnh v c, chuyên ngành và Trung tâm thông tin chuyên ngành có nhi m v x lý và cung c p thông tin v qu n lý môi trư ng thu c lĩnh v c, chuyên ngành qu n lý. 3. B Công an có l c lư ng c nh sát i u tra t i ph m môi trư ng i u tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. T ch c và ho t ng l c lư ng c nh sát i u tra t i ph m môi trư ng do B trư ng B Công an quy t nh. i u 4. T ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng c a C c, T ng c c thu c B , cơ quan ngang B 1. Căn c yêu c u, kh i lư ng nhi m v v b o v môi trư ng, thành l p Phòng (Ban) chuyên môn làm nhi m v tham mưu, giúp C c trư ng, T ng C c trư ng v b o v môi trư ng khi có i u ki n sau ây: a) Ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a C c, T ng c c liên quan tr c ti p n công tác b o v môi trư ng trong ho t ng khai thác, s d ng tài nguyên thiên nhiên ho c trong ho t ng s n xu t, d ch v và sinh ho t nơi công c ng ho c trong t
  4. ch c l c lư ng u tranh phòng, ch ng t i ph m, vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; b) Trong cơ c u t ch c c a C c, T ng c c có nhi u phòng, ban, ơn v chuyên môn, nghi p v có trách nhi m liên quan n công tác b o v môi trư ng thu c ph m vi ch c năng qu n lý nhà nư c chuyên ngành c a C c, T ng c c; c) Có Chi c c (ho c C c tr c thu c T ng c c) t ch c theo ngành d c và các ơn v s nghi p tr c thu c C c, T ng c c t t i nhi u a phương (t 3 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên). 2. i v i C c, T ng c c có trách nhi m liên quan n b o v môi trư ng thu c ch c năng qu n lý nhà nư c c a C c, T ng c c nhưng chưa i u ki n nêu t i kho n 1 i u này thì có b ph n ho c cán b , công ch c chuyên trách ho c bán chuyên trách làm u m i chuyên môn giúp C c trư ng, T ng c c trư ng v b o v môi trư ng. 3. C c, T ng c c quy nh t i kho n 1 i u này có th có các ơn v s nghi p ph c v công tác qu n lý v b o v môi trư ng thu c C c, T ng c c, bao g m: a) Trung tâm quan tr c môi trư ng trong lĩnh v c, chuyên ngành; b) Trung tâm thông tin chuyên ngành có nhi m v x lý và cung c p thông tin v qu n lý môi trư ng thu c chuyên ngành. i u 5. Nhi m v , quy n h n c a t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng c a cơ quan nhà nư c Trung ương 1. Tham mưu cho B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c C c trư ng, T ng c c trư ng (sau ây g i chung là Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p) xây d ng, ch o, t ch c th c hi n các chương trình, quy ho ch, k ho ch v b o v môi trư ng trong ph m vi ch c năng ho c l ng ghép các n i dung b o v môi trư ng vào chi n lư c, chương trình, quy ho ch, k ho ch ho t ng c a ngành, lĩnh v c ho c cơ quan, ơn v ; tham gia thNm nh các báo cáo t ng h p i u tra, ánh giá và chi n lư c, quy ho ch, k ho ch, khai thác, s d ng h p lý và b o v tài nguyên thiên nhiên thu c ph m vi qu n lý. 2. Tham mưu cho Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành, công b áp d ng và i u ch nh tiêu chuNn môi trư ng, ch t lư ng môi trư ng và ch t th i môi trư ng phù h p v i c thù c a ho t ng ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c và s c ch u t i c a môi trư ng; ki n ngh các bi n pháp áp d ng có hi u qu các tiêu chuNn môi trư ng trong lĩnh v c ư c phân công qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Tham mưu cho Th trư ng cơ quan qu n lý nhà nư c cùng c p trong vi c ch o, t ch c th c hi n các nhi m v : l p và thNm nh báo cáo ánh giá môi trư ng chi n lư c, báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng; qu n lý và ki m soát ch t th i, ti ng n, rung, ánh sáng, b c x ; phòng ng a, ng phó s c môi trư ng, kh c ph c ô nhi m môi trư ng, ph c h i môi trư ng; thông tin và báo cáo hi n tr ng môi trư ng và vi c xây d ng ngu n l c khác ph c v công tác b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 4. Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng i v i các t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý và t ch c, cá nhân ho t ng trong ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý; phát hi n và ki n ngh x lý ho c ư c x lý theo thNm quy n i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v b o v môi trư ng; ch trì gi i quy t ho c tham gia gi i quy t theo thNm quy n i v i các khi u n i, t cáo, tranh ch p v môi trư ng và b i thư ng thi t h i liên quan n môi trư ng. 5. Tuyên truy n, giáo d c pháp lu t, các i u ư c qu c t liên quan n b o v môi trư ng trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao. 6. Ch trì ho c tham gia, ph i h p th c hi n các d án h p tác qu c t có liên quan n b o v môi trư ng trong ngành, lĩnh v c. 7. Hư ng d n, t ch c th c hi n quan tr c các tác ng i v i môi trư ng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c; th ng kê và qu n lý h th ng cơ s d li u môi trư ng liên quan n nhi m v ư c giao. 8. T ch c nghiên c u khoa h c, d báo, c nh báo v môi trư ng; phát tri n, ng d ng và chuy n giao công ngh v b o v môi trư ng; ph i h p v i cơ quan, ơn v trong vi c tri n khai th c hi n các d ch v b o v môi trư ng trong lĩnh v c qu n lý. 9. Ph i h p v i các t ch c chuyên môn v b o v môi trư ng c a B Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài nguyên và Môi trư ng c p t nh, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n, các qu b o v môi trư ng trong vi c hư ng d n, tri n khai ng d ng phát tri n các d ch v b o v môi trư ng trong ho t ng c a các t ch c, ơn v thu c thNm quy n qu n lý. 10. Ki n ngh vi c trao t ng các gi i thư ng, khen thư ng v b o v môi trư ng i v i các t ch c, cá nhân thu c thNm quy n qu n lý. Chương 3: T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN V B O V MÔI TRƯ NG C A CƠ QUAN NHÀ NƯ C NA PHƯƠNG i u 6. T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c y ban nhân dân c p t nh 1. S Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn c p t nh quy nh t i các i m b, c, d, , e và g kho n 1 i u 122 Lu t B o v môi trư ng. 2. T ch c l i Phòng B o v môi trư ng ho c b ph n làm công tác b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng nâng c p thành Chi c c B o v môi trư ng (sau ây g i t t là Chi c c) thu c S Tài nguyên và Môi trư ng. a) Chi c c có ch c năng tham mưu cho Giám c S Tài nguyên và Môi trương ban hành theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n ban hành, phê duy t các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án, án v b o v môi trư ng t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chương trình, k ho ch, d
  6. án, án v b o v môi trư ng do các cơ quan nhà nư c Trung ương, y ban nhân dân c p t nh, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t ho c ban hành. b) Chi c c có tư cách pháp nhân; có con d u, tr s làm vi c; có tài kho n t i kho b c nhà nư c ho c ngân hàng. Biên ch hành chính c a Chi c c bao g m s biên ch hành chính hi n có c a Phòng B o v môi trư ng ho c b ph n b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng. Biên ch s nghi p c a Chi c c do cơ quan có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. Kinh phí ho t ng c a Chi c c ư c ngân sách nhà nư c m b o theo quy nh c a pháp lu t. c) B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i B N i v quy nh c th nhi m v , quy n h n, biên ch hành chính, biên ch s nghi p và cơ c u t ch c c a Chi c c B o v môi trư ng. d) Vi c t ch c l i Phòng B o v môi trư ng ho c b ph n làm công tác b o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng nâng c p thành Chi c c B o v môi trư ng thu c S Tài nguyên và Môi trư ng ph i hoàn thành trư c ngày 31 tháng 7 năm 2007. ) Căn c nhu c u công vi c và kinh phí s nghi p b o v môi trư ng ư c giao, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c giao biên ch s nghi p cho ơn v s nghi p ph c v qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng c a S . i u 7. T ch c chuyên môn v b o v môi trư ng thu c y ban nhân dân c p huy n 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng giúp y ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn c p huy n quy nh t i các i m b, c, d, , e, g và h kho n 2 i u 122 Lu t B o v môi trư ng. 2. Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng phân công cán b lãnh o c p Phòng ph trách và b trí các công ch c giúp th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trong s biên ch cán b , công ch c c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng như sau: a) Các huy n ng b ng; các huy n o có vư n qu c gia ho c khu b o t n thiên nhiên; các qu n; các thành ph tr c thu c t nh; các th xã có dân s t 35.000 ngư i tr lên b trí t 02 n 03 công ch c; b) Các huy n trung du, mi n núi, các huy n o khác và các th xã có dân s dư i 35.000 ngư i b trí t 01 n 02 công ch c. 3. Căn c nhu c u công vi c b o v môi trư ng trên a bàn, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có th y quy n cho Trư ng phòng Tài nguyên và Môi trư ng ký h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng. Kinh phí chi cho vi c th c hi n h p ng lao ng ư c trích t kinh phí s nghi p b o v môi trư ng c p cho c p huy n. i u 8. Công ch c c p xã giúp y ban nhân dân c p xã qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng
  7. 1. Công ch c a chính - Xây d ng c p xã có nhi m v giúp y ban nhân dân c p xã th c hi n nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trên a bàn c p xã quy nh t i kho n 3 i u 122 Lu t B o v môi trư ng. 2. Căn c nhu c u công vi c, c i m b o v môi trư ng trên a bàn, Ch t ch y ban nhân dân c p xã có th ký h p ng lao ng th c hi n nhi m v h tr công tác b o v môi trư ng c a công ch c a chính - Xây d ng. Kinh phí cho vi c th c hi n h p ng lao ng ư c trích t kinh phí s nghi p b o v môi trư ng c p cho c p xã. Chương 4: T CH C, B PH N CHUYÊN MÔN V B O V MÔI TRƯ NG T I BAN QU N LÝ KHU KINH T VÀ DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 9. T ch c, b ph n chuyên môn v b o v môi trư ng t i Ban Qu n lý khu kinh t 1. Trư ng ban Ban Qu n lý khu kinh t b trí 02 - 03 cán b thu c Phòng (Ban) Qu n lý quy ho ch, Xây d ng và Môi trư ng th c hi n nhi m v b o v môi trư ng c a Ban Qu n lý khu kinh t . Căn c c thù qu n lý trên a bàn và nhu c u công vi c, Ban Qu n lý khu kinh t ư c thành l p Phòng qu n lý môi trư ng khi có biên ch t 04 ngư i tr lên có chuyên môn v b o v môi trư ng. 2. Trư ng ban Ban Qu n lý quy nh c th nhi m v , quy n h n c a t ch c chuyên môn ho c cán b ph trách v b o v môi trư ng t i khu kinh t . i u 10. T ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng t i các doanh nghi p nhà nư c H i ng qu n tr ( i v i doanh nghi p có H i ng qu n tr ) ho c T ng giám c, Giám c doanh nghi p nhà nư c ph i phân công cán b lãnh o, i u hành s n xu t, kinh doanh ph trách và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng; có b ph n chuyên môn tham mưu, giúp vi c cho T ng giám c ho c Giám c trong vi c x lý các v n môi trư ng liên quan n ho t ng s n xu t, kinh doanh c a doanh nghi p và c a các ơn v thành viên (n u có); thành l p l c lư ng chuyên trách ho c bán chuyên trách ng phó s c môi trư ng và nh kỳ ki m tra ho t ng c a l c lư ng này theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 11. T ch c th c hi n 1. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m:
  8. a) Ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v hư ng d n v t ch c và ho t ng c a các ơn v s nghi p ph c v qu n lý nhà nư c ho c d ch v công v b o v môi trư ng; ban hành k ho ch, n i dung chương trình ào t o, b i dư ng ki n th c pháp lu t và chuyên môn, nghi p v v b o v môi trư ng cho cán b , công ch c ph trách v b o v môi trư ng; b) Ban hành quy ch ph i h p gi a cơ quan chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng v i các cơ quan nhà nư c, oàn th nhân dân, h i và t ch c phi chính ph , cơ quan báo chí trong vi c tuyên truy n, giám sát th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng; hư ng d n v i u ki n, nh m c s d ng phương ti n, trang thi t b ph c v công tác chuyên môn v b o v môi trư ng. 2. B N i v trình Th tư ng Chính ph quy t nh b sung ch tiêu biên ch và hư ng d n các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh b trí biên ch cán b , công ch c, viên ch c làm công tác chuyên môn v b o v môi trư ng phù h p v i quy nh t i Ngh nh này. 3. B trư ng B Tài chính ch trì, ph i h p v i B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng quy nh c th kinh phí ho t ng c a t ch c, b ph n chuyên môn, cán b ph trách v b o v môi trư ng và kinh phí th c hi n h p ng lao ng quy nh t i kho n 3 i u 7, kho n 2 i u 8 Ngh nh này. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các c p, Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t , Ban Qu n lý có tên g i khác, T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c có trách nhi m căn c vào Ngh nh này, các quy nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng phân công, quy nh nhi m v c th và t o i u ki n cho t ch c, cá nhân giúp vi c ch o, hư ng d n, ki m tra và ph i h p th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình. i u 12. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v và các B trư ng, Th trư ng cơ quan có liên quan hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trư ng ban Ban Qu n lý các khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t , khu công ngh cao, Ban Qu n lý có tên g i khác; H i ng qu n tr , Giám c, T ng giám c các Công ty, T ng công ty, T p oàn kinh t nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  9. - Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, Nguy n T n Dũng ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , các T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (8b). Hoà 320 b n.
Đồng bộ tài khoản