Nghị định số 81-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định số 81-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 81-CP về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 81-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 81-CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 1994 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 81-CP NGÀY 1-8-1994 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN (S A I) CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c vào i u 79 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994. Ngh nh này quy nh chi ti t thi hành Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i), NGH Đ NH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- N m v ng b n nguyên t c cơ b n c a vi c b u c là: ph thông, bình ng, tr c ti p và b phi u kín; là cơ s b o m quy n t do dân ch , bình ng c a m i ngư i dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam trong m i cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p. i u 2.- Công dân nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam không phân bi t dân t c, nam, n , thành ph n xã h i, tín ngư ng tôn giáo, trình ngh nghi p, 18 tu i tr lên u ư c quy n b u c , 21 tu i tr lên u có quy n ng c làm i bi u H i ng nhân dân. Cách tính tu i b u c và ng c theo quy nh trong i u 2 c a Lu t. Tính t ngày 20 tháng 11 năm 1994 tr v trư c, công dân có 18 tu i tr lên thì có quy n b u c , có 21 tu i tr lên thì có quy n ng c , m i tu i tròn hay 365 ngày. i u 3.- Công dân ư c s d ng quy n b u c và ng c vào H i ng nhân dân không phân bi t v th i h n cư trú nhưng ph i chú ý vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p theo quy nh sau: a) i v i H i ng nhân dân c p xã, phư ng, th tr n: Ngư i cư trú thư ng xuyên có quy n l i g n bó v i a phương; n u m i di chuy n n a phương, ph i hoàn t t th t c nh p khNu ho c có gi y gi i thi u chuy n n cư trú làm ăn sinh s ng t i a phương m i có quy n b u c và ng c .
  2. b) i v i vi c b u c i bi u H i ng nhân dân c p huy n và tương ương: Vi c công dân di chuy n nơi cư trú trong ph m vi m t huy n thì không phân bi t th i h n cư trú u có quy n b u c và ng c . N u di chuy n t i huy n khác ph i có gi y t di chuy n chính th c m i ư c quy n b u c và ng c i bi u H i ng nhân dân. N u n v i m c ích thăm h i ngư i thân, khi b u c ph i tr v huy n cư trú b uc . c) i v i vi c b u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh không phân bi t th i h n cư trú trong ph m vi m t t nh; ngư i ngoài t nh ph i có gi y t di chuy n chính th c n làm ăn thì có quy n b u c , ng c ; n u t m trú có th i h n v i m c ích thăm h i, khi b u c ph i tr v nơi cư trú chính th c b u c . d) i v i các ơn v cơ ng quân i nhân dân do yêu c u nhi m v mà di chuy n t a phương này sang a phương khác thì tuỳ theo i u ki n c th mà có th tham gia b u c i bi u H i ng nhân dân t nh, huy n theo hư ng d n c a B Qu c phòng. i u 4.- N m v ng tiêu chuNn i bi u H i ng nhân dân l a ch n ngư i có năng l c và o c b u ngư i thay m t mình làm i bi u H i ng nhân dân là i u có tính then ch t trong vi c tham gia b u c c a c tri. C n m b o tiêu chuNn và cơ c u c n thi t, không vì cơ c u mà xem nh tiêu chuNn ho c ngư c l i. Chương 2: S I BI U H I NG NHÂN DÂN, ƠN VN B U C VÀ KHU V C B PHI U i u 5.- Vi c tính s i bi u H i ng nhân dân các c p c th như sau: a) C n l y s lư ng v dân s c a a phương ã ư c T ng c c Th ng kê Trung ương tính tháng 12 năm 1993 làm căn c tính th ng nh t trong c nư c. b) Khi ã có dân s c a c p t nh, c p huy n, c p xã, căn c vào quy nh t i i u 9 c a Lu t B u c tính s i bi u ư c b u cho c p t nh, c p huy n và c p xã. i u 6.- Vi c tính s lư ng ơn v b u c c pb uc . a) B u c i bi u H i ng nhân dân c p t nh thì ơn v b u c ư c t ch c m t huy n ho c liên huy n. b) B u c i bi u H i ng nhân dân c p huy n thì ơn v b u c ư c t ch c m t xã ho c liên xã. c) B u c i bi u H i ng nhân dân c p xã thì ơn v b u c s ư c t ch c m t thôn, p, b n, xóm, ho c liên thôn, p, b n, xóm.
  3. xác nh s ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v c a t ng c p H i ng nhân dân ph i tính s bình quân m i i bi u H i ng nhân dân c p ó i di n cho bao nhiêu ngư i. i u 7.- Phân nh khu v c b phi u. Vi c nh các khu v c b phi u ph i d a trên các i u ki n sinh ho t, cư trú c a nhân dân, hoàn c nh a dư, kh năng t ch c c a a phương và theo úng tiêu chuNn ã ư c quy nh theo Lu t. Khi chia khu v c b phi u không ư c xé l các thôn, p, b n, xóm, t dân ph , trư ng h p s c tri quá ông b t bu c ph i chia m t thôn, p thành hai khu v c b phi u thì cũng ph i có ranh gi i rõ ràng c tri d nh n bi t khu v c b phi u c a mình. Chương 3: CÁC T CH C PH TRÁCH B U C i u 8.- Các t ch c ph trách b u c i bi u H i ng nhân dân g m có: H i ng b u c , Ban b u c , T b u c . H i ng b u c ư c thành l p t nh, huy n, xã và các ơn v hành chính tương ương. M i ơn v b u c ư c thành l p m t Ban b u c . M i khu v c b phi u thành l p m t T b u c . Khi t ch c b u c i bi u H i ng nhân dân nhi u c p cùng m t ngày, n u ơn v b u c H i ng nhân dân t nh là huy n thì H i ng b u c H i ng nhân dân huy n kiêm c nhi m v Ban b u c H i ng nhân dân t nh; n u ơn v b u c H i ng nhân dân huy n là xã thì H i ng b u c xã làm luôn nhi m v c a Ban b u c H i ng nhân dân huy n. i u 9.- Sau khi công b ngày b u c , U ban nhân dân các c p ch ng trao i v i Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, huy n; v i Ch t ch H i ng nhân dân xã; v i U ban M t tr n T qu c cùng c p s m thành l p các t ch c ph trách b u c theo úng lu t. i u 10.- Các t ch c ph trách b u c ph i nghiên c u, n m v ng Lu t B u c , các văn b n hư ng d n thi hành Lu t, ph i có chương trình, k ho ch th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình; U ban nhân dân các c p có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các t ch c này hoàn thành nhi m v . Thành viên c a các t ch c này ph i là nh ng ngư i công tâm ư c dân tín nhi m, ư c t p hu n, hư ng d n c th các nhi m v v công tác b u c . Chương 4:
  4. L P DANH SÁCH C TRI i u 11.- L p danh sách c tri có ý nghĩa chính tr quan tr ng xác nh n quy n b u c c a m i công dân. C p chính quy n cơ s có trách nhi m l p danh sách c tri ph i ti n hành chu áo, th n tr ng không sót m t ngư i nào có quy n b u c không ghi nh m ngư i không có quy n b u c vào danh sách theo Ngh quy t s 590- NQ/H NN8 ngày 27-5-1992 c a H i ng Nhà nư c (nay là U ban thư ng v Qu c h i) v nh ng trư ng h p công dân không ư c b u c , và Thông tư hư ng d n c a B Y t s 8-TT/BYT ngày 20-3-1981 v thNm quy n xác nh nh ng công dân b m t trí không tham gia b u c ư c. i u 12.- Ch m nh t 30 ngày trư c ngày ti n hành b u c ph i niêm y t danh sách c tri tr s U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và nơi công c ng c a khu v c b phi u; c n s d ng các phương ti n thông tin thích h p a phương thông báo cho m i c tri bi t rõ nh ng ngư i có quy n b u c và nh ng ngư i không ư c b u c . Vi c gi i quy t nh ng khi u n i v quy n b u c th c hi n theo i u 25 c a Lu t B uc i bi u H i ng nhân dân. Chương 5: L P DANH SÁCH NG C VIÊN i u 13.- Vi c l p danh sách ng c viên theo quy nh Chương V c a Lu t giao cho U ban M t tr n T qu c các c p là cơ quan có trách nhi m th c hi n quy trình này m b o th i gian quy nh, th c s dân ch không ư c gò ép, m nh l nh. Quy trình l p danh sách ng c viên bao g m các công tác c th theo hư ng d n c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. Chính quy n các c p có trách nhi m t o i u ki n giúp U ban M t tr n T qu c các c p làm t t quy trình hi p thương gi i thi u ngư i ra ng c i bi u H i ng nhân dân. i u 14.- Sau khi công b danh sách ng c viên, chính quy n a phương c n ph i h p v i U ban M t tr n T qu c và các t ch c thành viên c a M t tr n T qu c các c p t ch c các cu c ti p xúc gi a ng c viên v i các c tri ơn v b u c . ng c viên có th tr l i các câu h i c a c tri và trình bày nh ng d ki n c a mình khi ư c b u làm i bi u H i ng nhân dân. ng c viên có quy n v n ng cho mình. Các oàn th nhân dân, các t ch c xã h i có th v n ng cho ng c viên theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: TRÌNH T B UC VÀ K T QU B U C i u 15.- Ph i b o m th i gian b phi u t 7 gi sáng n 19 gi cùng ngày như quy nh t i i u 39 c a Lu t. Tuỳ tình hình a phương, Lu t cho phép T b u c b t u s m hơn và k t thúc mu n hơn gi quy nh nhưng không ư c b t u trư c 5 gi sáng và k t thúc sau 20 gi cùng ngày.
  5. i u 16.- Phòng b phi u ph i b trí trang tr ng, b o m nh ng i u ki n c n thi t cho c tri n b phi u ư c tr t t và th c hi n úng nguyên t c b phi u kín và tr c ti p. i u 17.- Khi công b k t qu b u c ph i công b s ngư i trúng c và s phi u b u cho m i ng c viên, t l phi u b u cho t ng ng c viên so v i t ng s phi u h p l ơn v b u c ó. i u 18.- Sau khi ki m phi u nh ng ơn v b u c không ư c quá n a t ng s c tri ghi trong danh sách i b u và nh ng ơn v vi ph m nghiêm tr ng Lu t B u c mà U ban thư ng v Qu c h i ã có quy t nh hu k t qu cu c b u c thì ph i t ch c b u l i theo quy nh c a Lu t. nh ng ơn v b u c n u s ngư i trúng c chưa 2/3 s i bi u ã quy nh thì ph i t ch c b u thêm s i bi u còn thi u. i u 19.- T ng k t cu c b u c . Sau khi ti p nh n và ki m tra biên b n b u c do các Ban b u c g i n, H i ng b u c ph i làm biên b n t ng k t cu c b u c và tuyên b k t qu cu c b u c theo Lu t nh toàn th c tri bi t b ng m i phương ti n thông tin thư ng dùng trong a phương. Chương 7: VI C B U C B SUNG I BI U H I NG NHÂN DÂN i u 20.- Vi c t ch c b u c b sung i bi u H i ng nhân dân các c p ph i ư c th c hi n úng các quy nh c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân. Tuỳ theo tình hình và c i m c th c a m i a phương, m i c p mà quy t nh vi c b u c b sung i bi u H i ng nhân dân nh ng ơn v b u c khuy t i bi u, không nh t thi t ơn v b u c nào khuy t cũng ph i b sung, nh m gi m b t s chi phí s c ngư i, s c c a c a nhân dân và Nhà nư c. Chương 8: VI C X LÝ NH NG HÀNH VI VI PH M PHÁP LU T V B U C i u 21.- Trong m i cu c b u c có th x y ra nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Do ó m b o cho cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p t k t qu và an toàn m i m t; ng th i gi nguyên k cương pháp lu t; tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa nư c ta. Các c p chính quy n và các cơ quan thi hành pháp lu t ph i thi hành úng ch c trách c a mình trong vi c x lý nghiêm minh nh ng hành vi vi ph m
  6. pháp lu t v b u c c a các công dân, các thành viên trong các t ch c ph trách b u c , các công ch c, viên ch c Nhà nư c theo úng quy nh c a i u 67 và i u 68 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân các c p. Chương 9: I U KHO N THI HÀNH i u 22.- B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph hư ng d n thi hành Ngh nh này có trách nhi m giúp Chính ph ph i h p v i các cơ quan có liên quan Trung ương t ch c cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 1994-1999 và các cu c b u c i bi u H i ng nhân dân khác m b o dân ch , úng lu t, an toàn, ti t ki m. i u 23.- B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 24.- Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và áp d ng i v i các cu c b u c i bi u H i ng nhân dân các c p. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . Võ Văn ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản