Nghị định số 82-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
1
download

Nghị định số 82-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 82-HĐBT về việc ban hành bảng danh mục các chức vụ và nghề nghiệp những người thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ khi có lệnh động viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 82-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82-H BT Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 1982 NGHN NNH C AH I NG B TRƯ NG S 82-H BT NGÀY 6 THÁNG 5 NĂM 1982 BAN HÀNH B N DANH M C CÁC CH C V VÀ NGH NGHI P NH NG NGƯ I THU C DI N LÀM NGHĨA V QUÂN S Ư C MI N G I NH P NGŨ KHI CÓ L NH NG VIÊN H I NG B TRƯ NG Căn c Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Lu t Nghĩa v quân s ngày 30-12-1981; Theo ngh c a ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c và B trư ng B Qu c phòng, NGHN NNH : i u 1.- Nay ban hành kèm theo Ngh nh này b ng danh m c các ch c v và ngh nghi p nh ng ngư i thu c di n làm nghĩa v quân s ư c mi n g i nh p ngũ khi có l nh ng viên. i u 2.- Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, B trư ng B Qu c phòng ph i h p hư ng d n chi ti t vi c thi hành Ngh nh này. i u 3.- B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và c p tương ương có trách nhi m căn c các quy nh trong b ng danh m c các ch c v và ngh nghi p nh ng ngư i thu c di n làm nghĩa v quân s ư c mi n g i nh p ngũ khi có l nh ng viên xác nh c th các i tư ng ư c mi n g i thu c cơ quan, ơn v mình và thông báo s lư ng cho B Qu c phòng và U ban K ho ch Nhà nư c. T H u ( ã ký)
  2. B NG DANH M C CÁC CH C V VÀ NGH NGHI P NH NG NGƯ I THU C DI N LÀM NGHĨA V QUÂN S Ư C MI N G I NH P NGŨ KHI CÓ L NH NG VIÊN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 82-H BT ngày 6-5-1982 c a H i ng B trư ng) A. NH NG NGƯ I ANG GI CH C V VÀ NGH NGHI P TRONG CÁC NGÀNH S N XU T I. V CH C V - Giám c, Phó giám c k thu t c a xí nghi p, nông trư ng. - Ch nhi m, Phó ch nhi m k thu t công ty, t ng công ty. - Ch huy trư ng, Phó ch huy trư ng k thu t các công trư ng. - Trư ng c a hàng qu c doanh, công tư h p doanh. - Qu n c phân xư ng, trư ng phòng k thu t nghi p v c a xí nghi p. - Thuy n trư ng, máy trư ng các tàu cu c, hút, tr c v t, tàu i sông, i bi n. - Ch nhi m, k toán trư ng h p tác xã nông nghi p, h p tác xã ngư nghi p, làm mu i, h p tác xã ti u, th công nghi p. II. V NGH NGHI P 1. Ngành i n: a) Công nhân k thu t v n hành, s a ch a lò, máy các nhà máy phát i n; v n hành, s a ch a ư ng dây và tram bi n th c a các h th ng cao th và h th c a các cơ s phân ph i và chuy n t i i n. b) Cán b k thu t t k sư 1, cán s 4 tr lên làm công tác qu n lý và ch huy s n xu t các nhà máy, cơ s phân ph i và các công ty. 2. Ngành than: a) Công nhân k thu t khai thác và ch bi n than. b) Cán b k thu t t k sư 1, cán s 4 tr lên làm công tác qu n lý và ch huy s n xu t các nhà máy, các công ty. 3. Ngành d u m , khí t: Công nhân k thu t khai thác d u m , khí t. 4. Ngành hoá ch t: Công nhân k thu t công nghi p hoá ch t và phân bón, thu c tr sâu.
  3. 5. Ngành v t li u xây d ng: Công nhân k thu t s n xu t xi măng. 6. Ngành nông nghi p: Công nhân k thu t tr ng chè, cà-phê, cao-su, cây có d u. 7. Ngành lâm nghi p: Công nhân k thu t khai thác các s n phNm lâm nghi p. 8. Ngành v n t i: a) Công nhân k thu t và cán b , nhân viên tàu i bi n, tàu cu c, hút, tr c v t, gác èn bi n. b) Lái và th máy ca-nô, thu th các b n phà. c) Công nhân b c x p các c ng bi n. d) Lái tàu, t lò, v n t i ư ng s t. ) Công nhân k thu t v n t i ư ng không. 9. Ngành cơ khí: Cán b k thu t và công nhân cơ khí s n xu t và s a ch a ph c v qu c phòng trong th i kỳ chi n tranh. 10. Ngành xây d ng: Công nhân xây d ng các công trình tr ng i m c a Nhà nư c trong th i kỳ chi n tranh. B. NH NG NGƯ I ANG LÀM NHI M V TRONG CÁC NGÀNH NGHIÊN C U KHOA H C, GIÁO D C, VĂN HOÁ, TH D C TH THAO, Y T - XÃ H I. I. V CH C V 1. Nghành nghiên c u khoa h c: - Viên trư ng, phó vi n trư ng các vi n. - Phân vi n trư ng, phó phân vi n trư ng các phân vi n. - Ch nhi m các ngành và b môn. - Ch nhi m các chương trình, tài nghiên c u c p Nhà nư c.
  4. 2. Ngành giáo d c: Hi u trư ng, Phó hi u trư ng ho c Giám c, Phó giám c các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , sơ c p nghi p v , các trư ng ph thông, các trư ng b túc văn hoá t p trung, các trư ng ng, trư ng hành chính c a t nh. Cán b gi ng d y, giáo viên các trư ng trên theo t l h c sinh còn l i trong chi n tranh. 3. Ngành a ch t: oàn trư ng, liên oàn trư ng, phó liên oàn trư ng các oàn và liên oàn a ch t. 4. Ngành khí tư ng thu văn: - Trư ng ài khí tư ng thu văn c a t nh, thành ph và c khu tr c thu c trung ương. - Trư ng ài cao không. 5. Ngành y t - xã h i: B nh vi n trư ng, b nh vi n phó, ch nhi m khoa, tr m trư ng, tr i trư ng c a các t ch c và cơ s y t - xã h i t c p huy n tr lên. 6. Ngành văn hoá ngh thu t: Do B Văn hoá th ng nh t v i U ban K ho ch Nhà nư c và B Qu c phòng trình Ch t ch H i ng B trư ng quy t nh. II. V NGH NGHI P - Các oàn a ch t công tác các vùng biên gi i và Tây nguyên. - Cán b , công nhân viên các tr m khí tư ng thu văn các h i o, vùng cao, các huy n biên gi i, các tr m phát báo, các tr m thám không, các oàn kh o sát, các tr m i n báo hàng không. - Y sĩ xã các h i o và biên gi i. - Cán b và nhân viên y t c a các b nh vi n vùng biên gi i. - Tr ng tài h ng A các môn th thao. - Hu n luy n viên các i h ng A t c p t nh tr lên. - V n ng viên th d c th thao c a trung ương và a phương c p I và ki n tư ng do T ng c c th d c th thao và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và tr c khu tr c thu c Trung ương th ng nh t v i B Qu c phòng.
  5. C. NH NG NGƯ I ANG LÀM NHI M V QU N LÝ NHÀ NƯ C, NG, OÀN TH VÀ CÁC T CH C QU N CHÚNG I. V CH C V 1. Trư ng phòng, trư ng ban c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c trung ương và a phương t c p huy n tr lên; ch t ch U ban nhân dân t c p xã và c p tương ương tr lên. 2. Bí thư ng c ng s n Vi t Nam t c p b ng xã, phư ng, th tr n tr lên. 3. Nh ng ngư i lãnh o ch ch t c a oàn th và t ch c qu n chúng t c p huy n tr lên; cán b chuyên trách thư ký công oàn cơ quan, xí nghi p. II. V NGH NGHI P 1. Cán b , nhân viên h i quan thu c các c a khNu tr ng y u. 2. Cán b , nhân viên m t mã. 3. Cán b , nhân viên kho b c; v , in gi y b c thu c ngành ngân hàng. 4. Công nhân, nhân viên qu c phòng. 5. Cán b chuyên trách công tác ng viên các ngành, các c p. D. NH NG NGƯ I ANG LÀM NHI M V KHÁC CÁC NGÀNH, CÁC C P 1. Công nhân k thu t b c 4 tr lên c a các ngành s n xu t. 2. Cán b , nhân viên, công nhân k thu t b c 3 tr lên thu c các dân t c ít ngư i ang công tác mi n núi. 3. Năm mươi ph n trăm (50%) cán b khoa h c, k thu t, cán b qu n lý t t nghi p i h c, cao ng có b c lương t k sư 2, cán s 5 (ho c tương ương) tr lên, t t nghi p có lương b c 4 tr lên: công nhân k thu t và cán b các khâu ph c v khác. (T l ph n trăm này là t l ph n trăm gi a s ngư i ư c mi n g i nh p ngũ so v i s ngư i thu c di n nghĩa v quân s c a t ng ơn v . B ng danh m c các ch c v và ngh nghi p này không áp d ng i v i nh ng ngư i ã ư c x p vào các ơn v chuyên môn d b , nh ng ngư i ư c i u ng vào quân i ph c v chi n u khi c n thi t).
Đồng bộ tài khoản