Nghị định số 83/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
125
lượt xem
3
download

Nghị định số 83/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 83/1998/NĐ-CP về việc đăng ký hộ tịch do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 83/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 83/1998/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH V ĂNG KÝ H TNCH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; th c hi n th ng nh t vi c qu n lý nhà nư c v h t ch, nh m t o thu n l i cho cá nhân, t ch c khi ăng ký h t ch; Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. H t ch và ăng ký h t ch H t ch là nh ng s ki n cơ b n xác nh tình tr ng nhân thân c a m t ngư i t khi sinh ra n khi ch t. ăng ký h t ch theo quy nh c a Ngh nh này là vi c cơ quan nhà nư c có thNm quy n: 1. Xác nh n các s ki n: Sinh; k t hôn; t ; nuôi con nuôi; giám h ; nh n cha, m , con; thay i h , tên, ch m; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; xác nh l i dân t c; ăng ký khai sinh, khai t quá h n; ăng ký l i các vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi; 2. Căn c vào quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ghi vào s ăng ký h t ch các vi c v ly hôn, xác nh cha, m , con, thay i qu c t ch, m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch năng l c hành vi dân s , hu hôn nhân trái pháp lu t, h n ch quy n c a cha, m i v i con chưa thành niên ho c nh ng s ki n khác do pháp lu t quy nh. Gi y t h t ch do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p theo th t c, trình t ư c quy nh t i Ngh nh này là b ng ch ng công nh n các s ki n v h t ch, làm phát sinh, thay i ho c ch m d t quy n và nghĩa v c a cá nhân, t ch c. i u 2. M c ích qu n lý h t ch Qu n lý h t ch là công vi c thư ng xuyên c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n theo dõi th c tr ng và s bi n ng v h t ch, nh m b o v quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, t ch c, t i cơ s xây
 2. d ng, phát tri n kinh t , xã h i, an ninh qu c phòng và chính sách dân s , k ho ch hoá gia ình. i u 3. Quy n và nghĩa v ăng ký h t ch Các s ki n h t ch u ph i ư c ăng lý t i cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a Ngh nh này. Cá nhân, t ch c có quy n và nghĩa v ăng ký h t ch. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n có nghĩa v ăng ký h t ch theo quy nh c a pháp lu t v h t ch và có trách nhi m t o i u ki n cá nhân, t ch c th c hi n quy n và nghĩa v ăng ký h t ch. i u 4. Nguyên t c ăng ký, ki m tra và x lý các vi ph m v h t ch Vi c ăng ký, ki m tra và x lý các vi ph m v h t ch ph i ư c th c hi n k p th i, khách quan, chính xác theo quy nh c a Ngh nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t v h t ch. i u 5. ăng ký và qu n lý h t ch có y u t nư c ngoài Vi c ăng ký và qu n lý h t ch có y u t nư c ngoài ư c th c hi n theo quy nh c a Ngh nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t v h t ch. Trong trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Ngh nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t v h t ch, thì áp d ng i u ư c qu c t ó. i u 6. Vi c lưu s ăng ký h t ch S ăng ký h t ch ư c lưu hai c p: m t b s lưu t i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) nơi ăng ký h t ch và m t b s lưu t i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh). i u 7. L phí h t ch Cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi ăng ký h t ch ư c thu l phí. M c thu l phí, vi c mi n, gi m l phí và ch s d ng l phí do B Tài chính và B Tư pháp quy nh. Chương 2: QU N LÝ H TNCH i u 8. Nhi m v , quy n h n c a B Tư pháp và B Ngo i giao trong qu n lý h t ch 1. B Tư pháp giúp Chính ph th ng nh t qu n lý h t ch, có nhi m v quy n h n sau ây: a. So n th o các dư án lu t, pháp l nh v h t ch; b. Trình Chính ph ban hành ho c ban hành theo thNm quy n các văn b n quy ph m pháp lu t v ăng ký và qu n lý h t ch;
 3. c. Hư ng d n, ch o nghi p v chuyên môn v h t ch; d. Ban hành, qu n lý và hư ng d n vi c s d ng th ng nh t các lo i s sách, bi u m u h t ch; . Th ng kê h t ch; e. Thanh tra, ki m tra v ăng ký và qu n lý h t ch; g. Gi i quy t khi u n i, t cáo v h t ch theo thNm quy n; h. Hàng năm t ng h p tình hình và báo cáo Chính ph v công tác h t ch; i. H p tác qu c t v h t ch. 2. Trong ăng ký và qu n lý h t ch, B Ngo i giao có nhi m v , quy n h n sau ây: a. Ph i h p v i B Tư pháp trong vi c ch o, hư ng d n, ki m tra, t ch c th c hi n vi c ăng ký và qu n lý h t ch c a các Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s nư c ngoài (sau ây g i chung là Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s ) theo quy nh c a pháp lu t v h t ch; b. T ch c b i dư ng nghi p v cho cán b làm công tác h t ch Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài; c. Gi i quy t khi u n i, t cáo v h t ch theo thNm quy n; d. T ng h p tình hình và th ng kê các s li u h t ch nư c ngoài g i cho B Tư pháp theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm. i u 9. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p t nh trong qu n lý và ăng ký h t ch 1. U ban nhân dân c p t nh th ng nh t qu n lý h t ch trong a phương mình, có nhi m v , quy n h n sau ây: a. Ch o, ki m tra, t ch c th c hi n vi c ăng ký và qu n lý h t ch theo quy nh c a Ngh nh này i v i U ban nhân dân các c p trong a phương mình; b. Xây d ng h th ng t ch c ăng ký và qu n lý h t ch trong a phương mình; c. T ch c tuyên truy n, ph bi n, v n ng nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v h t ch; d. T ch c b i dư ng nghi p v cho cán b làm công tác h t ch c a U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n); . ăng ký các s ki n h t ch phát sinh a phương cho ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v h t ch;
 4. e. Cho phép thay i h , tên, ch m; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; xác nh l i dân t c; g. ăng ký quá h n các s ki n h t ch thu c thNm quy n ăng ký c a U ban nhân dân c p t nh; h. ăng ký l i các s ki n h t ch do U ban nhân dân c p t nh ã ăng ký; i. C p b n sao gi y t h t ch t s g c; k. T ng h p tình hình và báo cáo th ng kê các s li u h t ch cho B Tư pháp theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm; l. Lưu tr s sách, h sơ h t ch t U ban nhân dân c p xã chuy n lên và s sách, h sơ h t ch ăng ký t i U ban nhân dân c p t nh; m. Qu n lý, s d ng các lo i s sách, bi u m u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp; n. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v ăng ký và qu n lý h t ch theo thNm quy n. 2. S Tư pháp giúp U ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 10. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p huy n trong qu n lý h t ch 1. U ban nhân dân c p huy n qu n lý h t ch trong a phương mình, có nhi m v , quy n h n sau ây: a. Ch o, ki m tra vi c th c hi n công tác ăng ký và qu n lý h t ch trong a phương mình; b. T ch c tuyên truy n, ph bi n, v n ng nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v h t ch; c. T ch c b i dư ng nghi p v cho cán b h t ch tư pháp trong a phương mình; d. T ng h p tình hình và báo cáo th ng kê các s li u h t ch cho U ban nhân dân c p t nh theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm; . Qu n lý vi c s d ng các lo i s sách, bi u m u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp; e. Gi i quy t khi u n i, t cáo v ăng ký và qu n lý h t ch theo thNm quy n. 2. Phòng Tư pháp giúp U ban nhân dân c p huy n th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 11. Nhi m v , quy n h n c a U ban nhân dân c p xã trong ăng ký và qu n lý h t ch
 5. 1. Trong lĩnh v c qu n lý h t ch, U ban nhân dân c p xã có nhi m v , quy n h n sau ây: a. ăng ký sinh; k t hôn; t ; nuôi con nuôi; giám h ; nh n cha, m , con; ăng ký khai sinh, khai t quá h n; ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n nuôi con nuôi; b. Căn c vào quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ghi vào s ăng ký h t ch các vi c v ly hôn, xác nh cha, m , con thay i qu c t ch, m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch hành vi dân s , hu hôn nhân trái pháp lu t, h n ch quy n c a cha m i v i con chưa thành niên và nh ng s ki n h t ch khác pháp lu t quy nh; c. C p b n sao các gi y t h t ch t s g c; d. Tuyên truy n, ph bi n, v n ng nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v h t ch; . T ng h p tình hình báo cáo th ng kê các s li u h t ch cho U ban nhân dân c p huy n theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm; e. Lưu tr s sách, h sơ h t ch; g. S d ng các lo i s sách, bi u m u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp; h. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v ăng ký và qu n lý h t ch theo thNm quy n. 2. Cán b h t ch tư pháp c a Ban Tư pháp có trách nhi m giúp U ban nhân dân c p xã th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 12. Ch c a cán b h t ch tư pháp U ban nhân dân c p xã, cán b h t ch tư pháp ư c hư ng ch sinh ho t phí theo quy nh t i Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 s a i, b sung Ngh nh s 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, phư ng, th tr n. i u 13. Tiêu chuNn c a cán b h t ch tư pháp Nh ng ngư i có các i u ki n sau ây có th ư c giao làm cán b h t ch tư pháp: 1. Là công dân Vi t Nam; 2. Có y năng l c hành vi; 3. Có tư cách o c t t; 4. ã t t nghi p ph thông trung h c tr lên;
 6. 5. Có tinh th n trách nhi m trong công tác; 6. Ch vi t rõ ràng; 7. ư c b i dư ng nghi p v h t ch. i u 14. Nh ng trư ng h p không ư c giao làm cán b h t ch tư pháp Cán b h t ch tư pháp không ư c giao th c hi n công tác h t ch trong các trư ng h p sau ây: 1. Không hoàn thành nhi m v ư c giao; 2. Không có i u ki n th c hi n nhi m v ; 3. Vi ph m nh ng quy nh v ăng ký, qu n lý h t ch ho c nh ng vi ph m pháp lu t khác. i u 15. Nhi m v , quy n h n c a cán b h t ch tư pháp Cán b h t ch tư pháp giúp U ban nhân dân c p xã th c hi n các nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Th lý h sơ, xác minh, ki m tra và xu t Ch t ch U ban nhân dân c p xã xem xét, quy t nh vi c ăng ký h t ch theo quy nh c a Ngh nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t v h t ch. Khi ăng ký ph i ghi y , chính xác các n i dung ã ư c quy nh trong s sách, bi u m u h t ch; 2. Thư ng xuyên ki m tra và ăng ký k p th i các s ki n h t ch phát sinh trong a phương mình. i v i nh ng khu v c ngư i dân còn b chi ph i b i nh ng phong t c, t p quán, i u ki n i l i quá khó khăn, cán b h t ch tư pháp ph i có l ch nh kỳ n t n nhà dân ăng ký nh ng s ki n h t ch ã phát sinh; 3. Ph i h p v i cơ quan có liên quan trong vi c báo cáo th ng kê chính xác các s li u h t ch theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm; 4. Ph bi n, v n ng nhân dân ch p hành các quy nh c a pháp lu t v h t ch; 5. S d ng các m u bi u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp; 6. Lưu tr s sách, h sơ h t ch. i u 16. Nhi m v , quy n h n c a Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài trong lĩnh v c ăng ký và qu n lý h t ch. Trong ăng ký và qu n lý h t ch, Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. ăng ký sinh; k t hôn; t ; nuôi con nuôi; giám h ; nh n cha, m , con; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; ăng ký khai sinh, khai t quá h n; ăng ký l i vi c sinh, t , k t hôn, nh n
 7. nuôi con nuôi ( i v i nh ng s ki n h t ch trư c ây ã ăng ký t i Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s ) cho công dân Vi t Nam nư c ngoài; 2. Căn c vào quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ghi vào s ăng ký h t ch các vi c v ly hôn, xác nh cha, m , con thay i qu c t ch, m t tích, m t năng l c hành vi dân s , h n ch hành vi dân s , hu hôn nhân trái pháp lu t, h n ch quy n c a cha m i v i con chưa thành niên và nh ng s ki n khác do pháp lu t quy nh. 3. ăng ký l i các s ki n h t ch x y ra nư c ngoài ã ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i ăng ký cho công dân Vi t Nam, khi ương s có yêu c u. 4. C p b n sao các gi y t h t ch t s g c; 5. Lưu tr h sơ, s sách h t ch; 6. T ng h p tình hình và báo cáo th ng kê các s li u h t ch cho B Ngo i giao theo nh kỳ sáu tháng và hàng năm; 7. S d ng các lo i s sách, bi u m u h t ch theo quy nh c a B Tư pháp; 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý các vi ph m v ăng ký và qu n lý h t ch theo thNm quy n. Cơ quan i di n ngo i giao, Cơ quan lãnh s c a Vi t Nam nư c ngoài c cán b chuyên trách th c hi n nhi m v , quy n h n v ăng ký và qu n lý h t ch nư c ngoài. Chương 3 : ĂNG KÝ H TNCH M C 1: ĂNG KÝ KHAI SINH i u 17. ThNm quy n ăng ký khai sinh 1. Vi c ăng ký khai sinh ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã nơi ngư i m có h khNu thư ng trú, ho c nơi tr em sinh ra. 2. Trong trư ng h p ngư i m thư ng trú m t nơi, nhưng l i ăng ký khai sinh cho con m t nơi khác, thì U ban nhân dân c p xã nơi ăng ký ph i g i thông báo kèm theo m t b n sao Gi y khai sinh cho U ban nhân dân c p xã nơi ngư i m có h khNu thư ng trú ghi vào S ăng ký khai sinh. U ban nhân dân c p xã nơi ăng ký ph i l p m t quy n S ăng ký khai sinh riêng cho nh ng trư ng h p này, không ưa vào s li u th ng kê s tr em sinh c a a phương. 3. Trong trư ng h p ngư i m không có h khNu thư ng trú, ã c t chuy n h khNu t i nơi thư ng trú cũ, nhưng chưa th t c, i u ki n ư c ăng ký h khNu thư ng trú t i nơi th c t ang cư trú, thì vi c ăng ký cho tr em ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã nơi ngư i m ăng ký h khNu t m trú có th i h n.
 8. i u 18. Th i h n ăng ký khai sinh Trong th i h n 30 ngày, k t ngày sinh tr em, cha, m , ho c ngư i thân thích, ngư i có trách nhi m ph i khai sinh cho tr em; i v i các khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, thì th i h n trên không quá 60 ngày. i u 19. Th t c ăng ký khai sinh 1. Ngư i i khai sinh n p Gi y ch ng sinh do cơ s Y t nơi tr em sinh ra c p và xu t trình các gi y t sau ây: a. Gi y ch ng nh n k t hôn c a cha m tr em (n u có); b. S h khNu gia ình ho c Gi y ăng ký t m trú c a ngư i m ; c. Ch ng minh nhân dân c a ngư i n ăng ký khai sinh. Trong trư ng h p không có các gi y t nêu trên, thì ph i có gi y t h p l thay th . N u tr em sinh ra ngoài cơ s Y t , thì Gi y ch ng sinh ư c thay th b ng văn b n xác nh n c a ngư i làm ch ng ho c c a ngư i ch huy, ngư i i u khi n phương ti n giao thông, n u sinh con trên các phương ti n giao thông. N u có các gi y t h p l , thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và c p ngay m t b n chính Gi y khai sinh cho tr em, cán b h t ch tư pháp ghi vào S ăng ký khai sinh. B n sao và s lư ng b n sao Gi y khai sinh ư c c p theo yêu c u c a ngư i i khai sinh. 2. Trong trư ng h p khai sinh cho con ngoài giá thú, ph n khai v cha, m khi chưa xác nh ư c thì trong Gi y khai sinh và trong S ăng ký khai sinh tr ng. N u có ngư i nh n làm cha, m c a tr em, thì căn c vào Quy t nh công nh n vi c cha, m nh n con c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n mà ghi tên c a ngư i ư c công nh n là cha, m vào ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh và trong S ăng ký khai sinh c a ngư i con. 3. Ngư i làm ch ng ph i có y nh ng i u ki n sau ây: a. T 18 tu i tr lên, có năng l c và hành vi dân s y ; b. Bi t rõ s vi c liên quan n vi c làm ch ng; c. Không có quy n, l i ích liên quan n vi c làm ch ng. Ngư i làm ch ng ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung mà h ã làm ch ng. Nh ng gi y t có ư c do hành vi làm ch ng sai s th t s b thu h i.
 9. Nh ng i u ki n i v i ngư i làm ch ng quy nh t i kho n 3 i u này ư c áp d ng i v i t t c các trư ng h p ăng ký h t ch mà Ngh nh này quy nh ph i có ngư i làm ch ng. i u 20. Khai sinh cho tr em sinh ra r i m i ch t Tr em sinh ra s ng ư c 24 gi tr lên r i m i ch t, thì cũng ph i ăng ký khai sinh theo quy nh c a Ngh nh này, n u ch t trư c khi sinh (ch t lưu) ho c sinh ra mà s ng chưa ư c 24 gi , thì không ph i ăng ký khai sinh. i u 21. Khai sinh cho tr em sơ sinh b b rơi Ngư i phát hi n th y tr em b b rơi có trách nhi m b o v tr em ó và báo ngay cho U ban nhân dân c p xã ho c Công an cơ s nơi g n nh t l p biên b n xác nh n tình tr ng tr sơ sinh b b rơi. U ban nhân dân tìm ngư i ho c t ch c nh n nuôi dư ng tr em ó. U ban nhân dân c p xã ho c Công an cơ s nơi có tr sơ sinh b b rơi ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng tìm cha, m c a tr em ó. Trong th i h n 30 ngày, k t khi phát hi n tr em sơ sinh b b rơi, n u không tìm ư c cha, m , thì cá nhân ho c t ch c nh n nuôi dư ng ph i khai sinh cho tr em ó t i U ban nhân dân c p xã nơi l p biên b n. Khi khai sinh cho tr em, ngư i i khai sinh ph i n p biên b n xác nh n tình tr ng tr sơ sinh b b rơi và xu t trình S h khNu gia ình ho c gi y t h p l thay th . Khi ăng ký khai sinh cho tr sơ sinh b b rơi, n u không có cơ s xác nh ngày sinh và nơi sinh, thì ngày phát hi n tr em b b rơi là ngày sinh, nơi sinh là nơi l p biên b n xác nh n tình tr ng tr em b b rơi. Ph n khai v cha, m c a tr em trong Gi y khai sinh và trong S ăng ký khai sinh ư c tr ng. Trong trư ng h p có ngư i nh n tr em làm con nuôi, thì căn c vào Quy t nh công nh n vi c nuôi con nuôi c a U ban nhân dân c p xã, cán b h t ch tư pháp ghi tên c a ngư i ư c công nh n là cha, m nuôi vào ph n khai v cha, m trong Gi y khai sinh c a con nuôi, nhưng ph n ghi chú trong S ăng ký khai sinh ph i ghi rõ "cha, m nuôi". N i dung ghi chú này ph i ư c m b o bí m t tuy t i, ch nh ng ngư i có thNm quy n m i có quy n khai thác và s d ng thông tin này. M C 2: ĂNG KÝ K T HÔN i u 22. ThNm quy n ăng ký k t hôn U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a bên nam ho c bên n th c hi n vi c ăng ký k t hôn. i u 23. Th t c ăng ký k t hôn Khi ăng ký k t hôn, hai bên nam n ph i có m t, n p t khai ăng ký k t hôn và xu t trình các gi y t sau ây: 1. Gi y khai sinh c a m i bên;
 10. 2. S h khNu gia ình c a bên nam ho c bên n nơi ăng ký k t hôn. Trong trư ng h p không có các gi y t trên, thì ph i có gi y t h p l thay th . Trong trư ng h p nghi ng m t bên ho c c hai bên nam n m c b nh tâm th n không có kh năng nh n th c ư c hành vi c a mình, ang m c b nh hoa li u, thì ph i có gi y khám s c kho c a cơ quan Y t c p huy n. T khai ăng ký k t hôn ph i có xác nh n c a cơ quan, ơn v nơi công tác ( i v i cán b , công ch c, ngư i lao ng, l c lư ng vũ trang nhân dân), ho c c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ( i v i nhân dân) c a m i bên v tình tr ng hôn nhân. Vi c xác nh n tình tr ng hôn nhân này có giá tr không quá 30 ngày. Trong trư ng h p m t trong hai bên ho c c hai bên ã có v ho c ch ng nhưng ã ly hôn hay ngư i kia ã ch t, thì ph i n p b n sao b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án v vi c cho ly hôn ho c b n sao Gi y ch ng t . Trong trư ng h p m t trong hai ngư i không th n n p h sơ xin ăng ký k t hôn mà có lý do chính áng, thì có th g i cho U ban nhân dân nơi ăng ký k t hôn ơn xin n p h sơ v ng m t, trong ơn ph i nêu rõ lý do v ng m t, có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú. V ch ng ã ly hôn, mu n k t hôn l i v i nhau, thì cũng ph i ăng ký k t hôn theo th t c quy nh t i i u này. i u 24. Th i h n ăng ký k t hôn Khi nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p xã ph i ti n hành xác minh i u ki n k t hôn và niêm y t công khai vi c xin ăng ký k t hôn t i tr s U ban nhân dân trong th i h n 7 ngày. N u c n ph i xác minh thêm, thì th i h n kéo dài không quá 7 ngày. Sau th i h n nói trên, n u xét th y hai bên nam n có i u ki n k t hôn theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình và không có s khi u n i, t cáo v vi c k t hôn, thì U ban nhân dân c p xã ph i thông báo cho hai bên nam n bi t v ngày ăng ký. Sau th i h n 7 ngày, k t ngày thông báo, n u hai bên nam n không n ăng ký k t hôn mà không có lý do chính áng, thì U ban nhân dân hu vi c xin ăng ký k t hôn ó và thông báo cho ương s bi t. i u 25. L ăng ký k t hôn L ăng ký k t hôn ư c t ch c trang tr ng t i U ban nhân dân c p xã nơi ăng ký. i v i khu v c mi n núi, vùng sâu, vùng xa, i u ki n i l i quá khó khăn, thì l ăng ký k t hôn có th ư c t ch c t i b n, làng. T i l ăng ký k t hôn, hai bên nam n ph i có m t, i di n U ban nhân dân c p xã h i ý ki n l n cu i c a hai bên, n u hai bên v n ng ý k t hôn v i nhau, thì cán b h t ch tư pháp m i h cùng ký tên vào Gi y ch ng nh n k t hôn và S ăng ký k t hôn. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và trao cho m i bên m t b n chính Gi y
 11. ch ng nh n k t hôn, gi i thích cho hai bên v quy n và nghĩa v c a v , ch ng theo quy nh c a pháp lu t v hôn nhân và gia ình. B n sao và s lư ng b n sao Gi y ch ng nh n k t hôn ư c c p theo yêu c u c a hai bên nam n . i u 26. T ch i ăng ký k t hôn Trong trư ng h p m t bên ho c c hai bên không i u ki n k t hôn theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình, thì trong th i h n 7 ngày, U ban nhân dân c p xã m i hai bên nam, n n U ban nhân dân thông báo vi c t ch i ăng ký, lý do t ch i ph i ghi rõ b ng văn b n. M C 3: ĂNG KÝ KHAI T i u 27. ThNm quy n ăng ký khai t 1. U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i ch t th c hi n vi c ăng ký khai t . Trong trư ng h p không xác nh ư c nơi cư trú c a ngư i ch t, thì U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó ch t th c hi n vi c ăng ký khai t . 2. Vi c ăng ký khai t cho quân nhân ang làm nghĩa v quân s ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó cư trú trư c khi i nghĩa v quân s . 3. Vi c ăng ký khai t cho sĩ quan quân i, quân nhân chuyên nghi p, công nhân, viên ch c qu c phòng, công an nhân dân ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i ch t. 4. i v i vi c ăng ký khai t cho ngư i ch t nơi t m giam, t m gi , thì ngư i ch huy tr c ti p nơi t m giam, t m gi có trách nhi m ph i thông báo v nơi ngư i ó cư trú trư c khi b t m giam, t m gi ăng ký khai t . 5. Vi c ăng ký khai t cho ngư i ch t trong khi thi hành án ph t tù, ch t do b thi hành án t hình ho c ch t t i cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng ư c th c hi n t i U ban nhân dân c p xã nơi giam gi c a ngư i ó. i u 28. Th i h n ăng ký khai t Khi có ngư i ch t t i nhà ho c khi nh n ư c gi y báo t , ngư i thân thích c a ngư i ch t ph i i khai t . N u ngư i ch t không có ngư i thân thích, thì ch nhà ho c ngư i có trách nhi m c a cơ quan, ơn v , t ch c nơi ngư i ó ch t i khai t . i v i khu v c thành ph , th xã, th tr n, thì th i h n ăng ký khai t là 48 gi , k t khi ngư i ó ch t. i v i khu v c nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa, thì th i h n trên không quá 15 ngày. i u 29. ăng ký khai t cho tr em sinh ra r i m i ch t
 12. Tr em sinh ra mà s ng ư c 24 gi tr lên r i m i ch t thì v a ph i ăng ký khai sinh, v a ph i ăng ký khai t , n u ch t trư c khi sinh (ch t lưu) ho c sinh ra mà ch t ngay thì không ph i ăng ký khai t . i u 30. ăng ký khai t trong các trư ng h p ngư i ch t có nghi v n, ch t do b nh d ch 1. U ban nhân dân c p xã ch ăng ký khai t và c p Gi y phép mai táng sau khi ã có văn b n xác nh nguyên nhân ch t c a Công an c p có thNm quy n trong các trư ng h p sau ây: a. Ch t t ng t mà không rõ nguyên nhân; b. Ch t do tai n n; c. Ch t do b gi t, do t t ho c nghi là b gi t, b b c t ; d. Ngư i ch t không rõ tung tích; . Các trư ng h p khác do pháp lu t quy nh. Ngư i phát hi n ngư i ch t có nghi v n ph i báo ngay cho Công an cơ s nơi g n nh t, Công an cơ s ph i báo ngay lên Công an c p trên có thNm quy n. Khi nh n ư c tin báo, Công an c p có thNm quy n ph i có văn b n xác nh nguyên nhân ch t U ban nhân dân c p xã th c hi n vi c ăng ký khai t . 2. Trong trư ng h p ch t do b nh d ch, U ban nhân dân c p xã ch ăng ký khai t và c p Gi y phép mai táng sau khi ã có ý ki n c a cơ quan y t có thNm quy n. i u 31. ăng ký khai t cho ngư i ch t không rõ tung tích Ngư i phát hi n ngư i ch t không rõ tung tích ph i báo ngay cho U ban nhân dân c p xã ho c Công an cơ s nơi có ngư i ch t l p biên b n xác nh n tình tr ng ngư i ch t không rõ tung tích. Biên b n ph i có ch ký c a ngư i phát hi n ra ngư i ch t không rõ tung tích, i di n Công an xã, i di n U ban nhân dân và hai ngư i làm ch ng. U ban nhân dân c p xã ho c Công an cơ s nơi có ngư i ch t ph i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng tìm ngư i thân thích c a ngư i ch t. Trong th i h n 72 gi , k t khi phát hi n ngư i ch t, n u không tìm ư c ngư i thân thích và ư c phép c a Công an c p có thNm quy n, thì U ban nhân dân c p xã nơi có ngư i ch t ph i th c hi n vi c ăng ký khai t , mai táng và lưu gi hình nh, d u tích, v t c a ngư i ch t. i u 32. ăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là ã ch t 1. Vi c ăng ký khai t cho ngư i b Toà án tuyên b là ã ch t ư c th c hi n khi quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t. Ngư i yêu c u Toà án tuyên b m t ngư i là ã ch t ph i th c hi n vi c ăng ký khai t .
 13. 2. Khi m t ngư i b Toà án tuyên b là ã ch t, ã ư c ăng ký khai t , nay tr v ho c có tin t c xác th c là ngư i ó còn s ng, thì U ban nhân dân c p xã nơi ã ăng ký khai t căn c vào quy t nh c a Toà án v vi c hu b quy t nh tuyên b ngư i ó ã ch t, g ch tên ngư i ó trong s ã ăng ký khai t . i u 33. C p Gi y báo t 1. ThNm quy n c p Gi y báo t : a. i v i ngư i ch t t i b nh vi n ho c ch t t i các cơ s Y t khác, thì Trư ng khoa ho c ngư i ph trách cơ s y t ó c p Gi y báo t ; b. i v i ngư i ch t trên các phương ti n giao thông, thì ngư i ch huy ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông ph i l p biên b n xác nh n vi c ch t, có ch ký xác nh n c a ít nh t hai hành khách cùng i trên phương ti n giao thông ó. Khi n b n u tiên i v i t ng lo i phương ti n giao thông, ngư i ch huy ho c ngư i i u khi n phương ti n giao thông bàn giao biên b n xác nh n vi c ch t cho ngư i ph trách b n , ngư i ph trách b n có trách nhi m n U ban nhân dân c p xã ho c Công an cơ s nơi g n nh t làm th t c c p Gi y báo t ; c. i v i ngư i ch t trong th i gian ang làm nghĩa v quân s , thì c p có thNm quy n trong quân i c a ngư i ó c p Gi y báo t ; d. i v i ngư i thư ng trú m t nơi, nhưng ch t m t nơi khác ngoài cơ s y t , thì U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó ch t c p Gi y báo t ; . D i v i ngư i ch t trong tr m giam, thì Giám th tr i giam cáp Gi y báo t ; e. i v i ngư i b thi hành án t hình, thì cơ quan thi hành án t hình c p Gi y báo t ; g. Trong trư ng h p m t ngư i b Toà án tuyên b là ã ch t, thì quy t nh tuyên b ch t c a Toà án ư c thay cho Gi y báo t ; h. Trong trư ng h p ngư i ch t có nghi v n ho c ch t do b nh d ch, thì văn b n xác nh nguyên nhân ch t c a Công an ho c ý ki n c a cơ quan Y t có thNm quy n ư c thay cho Gi y báo t . Cơ quan ã c p Gi y báo t có trách nhi m g i Gi y báo t v U ban nhân dân c p xã nơi cư trú cu i cùng c a ngư i ch t làm th t c ăng ký khai t . 2. i v i ngư i ch t t i nhà nơi cư trú, thì không ph i c p Gi y báo t mà ch th c hi n vi c ăng ký khai t . i u 34. Th t c ăng ký khai t Ngư i i khai t ph i n p Gi y báo t và xu t trình các gi y t sau ây: 1. S h khNu gia ình c a ngư i ch t;
 14. 2. Ch ng minh nhân dân c a ngư i i khai t . Trong trư ng h p không có các gi y t nêu trên, thì ph i có gi y t h p l thay th . N u có h sơ h p l , thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và c p ngay cho ngư i n khai t m t b n chính Gi y ch ng t và Gi y cho phép mai táng, cán b h t ch tư pháp ghi vào S ăng ký khai t . B n sao và s lư ng b n sao Gi y ch ng t ư c c p theo yêu c u c a ngư i i khai t . N u m t ngư i cư trú m t nơi, nhưng ch t m t nơi khác mà không có i u ki n mai táng t i nơi cư trú, thì U ban nhân dân c p xã nơi ngư i ó ch t có trách nhi m c p Gi y cho phép mai táng. Trong trư ng h p ăng ký khai t cho ngư i ch t không rõ tung tích, n u không có cơ s xác nh ngày ch t và nơi ch t, thì ngày phát hi n ra ngư i ó ch t là ngày ch t, nơi ch t là nơi l p biên b n, nguyên nhân ch t ư c ghi theo văn b n xác nh nguyên nhân ch t c a cơ quan Công an. Nh ng ph n còn l i trong Gi y ch ng t và trong S ăng ký khai t ư c tr ng. Ph n ghi chú trong S ăng ký khai t ph i ghi rõ "ngư i ch t không rõ tung tích" và ghi chính xác a i m ã mai táng ngư i ch t. M C 4: ĂNG KÝ NH N NUÔI CON NUÔI i u 35. ThNm quy n ăng ký nh n nuôi con nuôi U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i xin nh n nuôi con nuôi, ho c c a ngư i ư c nh n làm con nuôi th c hi n vi c ăng ký nh n nuôi con nuôi. i u 36. Th t c ăng ký nh n nuôi con nuôi Ngư i xin nh n nuôi con nuôi ph i n p ơn xin nh n nuôi con nuôi, Gi y tho thu n v vi c ng ý cho tr em làm con nuôi c a cha, m , ngư i giám h , cơ s y t ho c cơ s nuôi dư ng và xu t trình các gi y t sau ây: 1. Gi y khai sinh c a ngư i nh n nuôi con nuôi; 2. Ch ng minh nhân dân c a ngư i nh n nuôi con nuôi; 3. S h khNu gia ình c a ngư i nh n nuôi con nuôi ho c c a ngư i ư c nh n làm con nuôi t i nơi ăng ký nh n nuôi con nuôi; 4. Gi y khai sinh c a ngư i ư c nh n làm con nuôi. Trong trư ng h p tr em chưa ư c khai sinh, thì ph i ăng ký khai sinh trư c khi ăng ký nh n nuôi con nuôi; 5. N u ngư i ư c nh n làm con nuôi t 9 tu i tr lên, thì ph i có s ng ý c a ngư i ó. Trong trư ng h p không có các gi y t theo quy nh t i i m 1, 2, 3 trên ây, thì ph i có gi y t h p l thay th .
 15. ơn xin nh n nuôi con nuôi ph i có xác nh n c a cơ quan, ơn v nơi ngư i nh n nuôi công tác ( i v i cán b , công ch c, ngư i lao ng, l c lư ng vũ trang nhân dân), ho c U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ( i v i nhân dân) c a ngư i nh n nuôi v vi c ngư i ó có tư cách o c t t và có i u ki n khác nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình. Trong ơn ph i có cam k t c a ngư i xin nh n nuôi con nuôi v vi c chăm sóc, giáo d c tr em. N u ngư i nh n nuôi con nuôi có v ho c ch ng, thì ơn ph i có ch ký c a c v và ch ng. Trong trư ng h p con nuôi là thương binh, ngư i tàn t t ho c ngư i xin nh n con nuôi già y u, cô ơn, thì ơn ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú v hoàn c nh c bi t ó. Gi y tho thu n c a cha, m , ngư i giám h , cơ s y t , ho c cơ s tr c ti p nuôi dư ng tr em v vi c ng ý cho tr em ó làm con nuôi ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a cha, m , ngư i giám h ho c nơi có tr s c a cơ s Y t , cơ s tr c ti p nuôi dư ng tr em ó. i u 37. Th i h n ăng ký nh n nuôi con nuôi Khi nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p xã ph i ti n hành xác minh vi c xin nh n nuôi con nuôi. Trong trư ng h p tr em ư c nh n làm con nuôi có ngu n g c không rõ ràng, thì U ban nhân dân c p xã ph i ti n hành niêm y t công khai vi c xin nh n nuôi con nuôi t i tr s U ban nhân dân, ng th i thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng trong th i h n 7 ngày. Trong trư ng h p c n ph i xác minh thêm, thì th i h n kéo dài không quá 7 ngày. Sau th i h n nói trên, n u xét th y vi c xin nh n nuôi con nuôi có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình và không có khi u n i, t cáo thì U ban nhân dân c p xã ph i thông báo cho bên giao và bên nh n con nuôi bi t v ngày ăng ký. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày thông báo, n u bên giao, bên nh n và con nuôi không n ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi mà không có lý do chính áng, thì U ban nhân dân hu vi c xin ăng ký nh n nuôi con nuôi ó và thông báo cho ương s bi t. Sau ó, n u ương s xin ăng ký l i vi c nh n nuôi con nuôi, thì th t c ăng ký ư c th c hi n theo quy nh t i i u 36 c a Ngh nh này. i u 38. L giao nh n con nuôi T i l giao nh n con nuôi, bên giao, bên nh n con nuôi và ngư i ư c xin làm con nuôi ph i có m t. Bên giao, bên nh n con nuôi ph i cùng ký tên vào S ăng ký nh n nuôi con nuôi và biên b n giao, nh n con nuôi. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và trao cho m i bên m t b n chính Quy t nh công nh n nuôi con nuôi, gi i thích cho bên nh n nuôi và con nuôi v quy n, nghĩa v gi a cha m nuôi và con nuôi theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình. B n sao và s lư ng b n sao Quy t nh công nh n nuôi con nuôi c p theo yêu c u c a hai bên giao và nh n nuôi con nuôi. i u 39. T ch i ăng ký nh n nuôi con nuôi
 16. Trong trư ng h p xét th y ngư i xin nh n nuôi con nuôi không có các i u ki n nh n nuôi con nuôi theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình, thì trong th i h n 7 ngày, U ban nhân dân c p xã m i hai bên giao và nh n con nuôi n U ban nhân dân thông báo vi c t ch i ăng ký, lý do t ch i ph i ghi rõ b ng văn b n. i u 40. Ghi chú ch m d t vi c nh n nuôi con nuôi Khi nh n ư c Quy t nh c a Toà án v vi c ch m d t nuôi con nuôi ã có hi u l c pháp lu t, thì U ban nhân dân c p xã nơi ã ăng ký vi c nh n nuôi con nuôi ghi chú vào s ã ăng ký nh n nuôi con nuôi. M C 5: ĂNG KÝ GIÁM H i u 41. ThNm quy n ăng ký giám h U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i giám h ho c nơi có tr s c a cơ quan, t ch c m nh n giám h th c hi n vi c ăng ký giám h . i u 42. ăng ký giám h ương nhiên Ngư i làm giám h ương nhiên theo quy nh t i i u 70 và i u 71 c a B Lu t Dân s ph i n U ban nhân dân c p xã nơi cư trú ăng ký vi c giám h . Trong trư ng h p gi a nh ng ngư i cùng có th làm giám h ương nhiên có s tho thu n v vi c c m t ngư i trong s h làm giám h , thì ngư i ó ph i xu t trình văn b n tho thu n khi ăng ký giám h . i u 43. Th t c ăng ký c ngư i giám h 1. Khi ăng ký c ngư i giám h , ngư i ư c c làm giám h ph i n p văn b n c giám h c a cá nhân, cơ quan ho c t ch c c ngư i giám h , Gi y ch p thu n vi c làm giám h c a ngư i ư c c làm giám h và xu t trình các gi y t sau ây: a. Gi y khai sinh c a ngư i giám h ; b. S h khNu gia ình c a ngư i giám h ; c. Ch ng minh nhân dân ho c Gi y u quy n c a ngư i ho c t ch c ư c c làm giám h . Trong trư ng h p không có các gi y t nêu trên, thì ph i có gi y t h p l thay th . 2. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , n u xét th y vi c c ngư i giám h i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v giám h , thì U ban nhân dân c p xã ăng ký vi c c ngư i giám h . Khi ăng ký c ngư i giám h , ngư i c giám h , ngư i ư c c làm ngư i giám h và ngư i ư c giám h u ph i có m t. N u m t ngư i trong s h vì có lý do chính áng mà v ng m t, thì ph i có u quy n b ng văn b n, có xác nh n c a U ban nhân
 17. dân c p xã nơi ngư i ó cư trú. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t nh công nh n giám h , gi i thích cho ngư i giám h và ngư i ư c giám h v quy n và nghĩa v c a hai bên, cán b h t ch tư pháp ghi vào S ăng ký giám h . Trong Quy t nh công nh n giám h ph i ghi rõ lý do c giám h , quy n, nghĩa v c th c a ngư i ư c c làm ngư i giám h . N u ngư i ư c giám h có tài s n riêng, thì ph i ghi rõ tình tr ng tài s n c a ngư i ư c giám h . B n sao và s lư ng b n sao Quy t nh công nh n giám h c p theo yêu c u c a bên c giám h và bên nh n giám h . i u 44. Th ch i ăng ký giám h Trư ng h p không có cơ s ăng ký vi c giám h , thì trong th i h n 7 ngày, U ban nhân dân c p xã m i ngư i xin ăng ký giám h n U ban nhân dân thông báo vi c t ch i ăng ký, lý do t ch i ph i ghi rõ b ng văn b n. i u 45. ăng ký vi c thay i, ch m d t giám h 1. U ban nhân dân c p xã nơi ăng ký giám h th c hi n ăng ký vi c thay i, ch m d t giám h . 2. Vi c thay i ngư i giám h ư c th c hi n theo quy nh t i i u 80 c a B Lu t Dân s 3. Vi c ch m d t giám h ư c th c hi n theo quy nh t i i u 82 c a B Lu t Dân s . i u 46. Th t c ăng ký vi c thay i, ch m d t giám h Ngư i xin thay i, ch m d t giám h ph i n p ơn, Quy t nh công nh n vi c giám h và xu t trình các gi y t sau ây: 1. S h khNu gia ình c a ngư i giám h ho c c a ngư i ư c giám h nơi ã ăng ký giám h trư c ây; 2. Ch ng minh nhân dân c a ngư i giám h ; 3. Biên b n xác nh tình tr ng tài s n hi n t i c a ngư i ư c giám h (n u trong Quy t nh công nh n giám h trư c ây có ghi v tình tr ng tài s n c a ngư i ư c giám h ), có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi có tài s n c a ngư i ư c giám h . Trong trư ng h p không có các gi y t theo quy nh t i i m 1, 2 trên ây, thì ph i có gi y t h p l thay th . Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , n u xét th y yêu c u xin thay i ho c ch m d t giám h là chính áng và không có gì tranh ch p liên quan n tài s n c a ngư i ư c giám h , thì Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và c p cho ương s m t b n chính Quy t nh công nh n ch m d t vi c giám h , cán b h t ch tư pháp ghi chú vào s ã ăng ký vi c giám h trư c ây, thu h i Quy t nh công
 18. nh n giám h ã c p. B n sao và s lư ng b n sao Quy t nh công nh n ch m d t giám h ư c c p theo yêu c u c a ương s . Trong trư ng h p xin thay i giám h , thì sau khi ã ch m d t quan h giám h cũ, th t c ăng ký giám h m i ư c th c hi n theo quy nh t i i u 43 c a Ngh nh này. M C 6: ĂNG KÝ VI C NH N CHA, M , CON i u 47. ThNm quy n ăng ký vi c nh n cha, m , con U ban nhân dân c p xã nơi cư trú c a ngư i con công nh n và ăng ký vi c nh n cha, m , con, n u vi c nh n cha, m , con là t nguy n và không có tranh ch p. i u 48. Th t c ăng ký vi c cha, m nh n con Ngư i xin nh n con ph i n p ơn và xu t trình các gi y t sau ây: 1. Gi y khai sinh c a ngư i con; 2. S h khNu gia ình c a ngư i con; 3. Ch ng minh nhân dân c a ngư i có ơn yêu c u; 4. Các gi y t c n thi t khác ch ng minh quan h cha con, m con. Trong trư ng h p không có các gi y t theo quy nh t i i m 1, 2, 3 trên ây, thì ph i có gi y t h p l thay th . ơn xin nh n con ph i có s ng ý c a ngư i hi n ang nuôi dư ng tr em ó. N u ngư i ư c nh n làm con t 9 tu i tr lên, thì ph i ư c s ng ý c a ngư i con ó. Trong trư ng h p m t ngư i mà tính m ng b cái ch t e do do b nh t t ho c các nguyên nhân khác, không th n U ban nhân dân c p xã yêu c u công nh n ngư i khác là con mình, thì ơn ư c thay th b ng văn b n có xác nh n c a hai ngư i làm ch ng v nguy n v ng nh n con c a ngư i ó. Trong trư ng h p ngư i ó ã có ơn xin nh n con, thì ngư i thân thích ho c ngư i ư c u quy n thay m t ngư i ó làm th t c ăng ký vi c cha, m nh n con. i u 49. Th t c ăng ký vi c con nh n cha, m Ngư i xin nh n cha, m ph i n p ơn và xu t trình các gi y t sau ây: 1. Gi y khai sinh c a ngư i xin nh n cha, m ; 2. S h khNu gia ình c a ngư i xin nh n cha, m ; 3. Các gi y t c n thi t khác ch ng minh quan h cha con, m con. Trong trư ng h p không có các gi y t theo quy nh t i i m 1, 2 trên ây, thì ph i có gi y t h p l thay th .
 19. ơn xin nh n cha ho c m ph i ư c ngư i hi n ang là m ho c cha, và ngư i ư c nh n là cha, ho c m ng ý. Trong trư ng h p ngư i xin nh n cha ho c m dư i 15 tu i, thì ơn do m , cha, ho c ngư i ang nuôi dư ng vi t, n u tr em t 9 tu i tr lên, thì ph i có s ng ý c a ngư i ó, n u t 15 tu i tr lên, thì ơn ph i do chính ngư i ó vi t. i u 50. Th i h n ăng ký vi c nh n cha, m , con Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p xã ph i ti n hành xác minh và niêm y t công khai vi c xin nh n cha, m , con t i tr s U ban nhân dân. Trong trư ng h p c n ph i xác minh thêm thì th i h n kéo dài không quá 7 ngày. Sau th i h n nói trên, n u xét th y vi c xin nh n cha, m , con có i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v Hôn nhân và gia ình và không có khi u n i, thì U ban nhân dân c p xã ph i thông báo cho các bên v ngày ăng ký vi c nh n cha, m , con. Khi ăng ký vi c nh n cha, m , con, thì c cha, m và ngư i ư c nh n làm con ph i có m t. Ch t ch U ban nhân dân c p xã ký và c p cho m i bên m t b n chính Quy t nh công nh n vi c cha, m nh n con ho c con nh n cha, m , cán b h t ch tư pháp ghi vào S ăng ký vi c nh n cha, m , con. B n sao và s lư ng b n sao Quy t nh công nh n ư c c p theo yêu c u c a các bên cha, m , con. i u 51. T ch i ăng ký vi c nh n cha, m , con Trong trư ng h p không có cơ s công nh n vi c nh n cha, m , con, thì U ban nhân dân c p xã m i ngư i xin nh n cha, m , con n U ban nhân dân thông báo vi c t ch i ăng ký, lý do t ch i ph i ghi rõ b ng văn b n. M C 7: ĂNG KÝ VI C THAY I H , TÊN, CH M; C I CHÍNH H , TÊN, CH M, NGÀY, THÁNG, NĂM SINH; XÁC NNH L I DÂN T C i u 52. ThNm quy n ăng ký vi c thay i h , tên, ch m; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh; xác nh l i dân t c U ban nhân dân c p t nh nơi cư trú ho c nơi ã ăng ký khai sinh c a ngư i có ơn yêu c u có thNm quy n cho thay i h , tên, ch m; c i chính h , tên, ch m, ngày, tháng, năm sinh (sau ây g i chung là thay i, c i chính h t ch); xác nh l i dân t c ã ư c ăng ký trong b n chính Gi y khai sinh. i u 53. Th t c ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c 1. Ngư i xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c ph i n p ơn và xu t trình các gi y t sau ây: a. B n chính Gi y khai sinh; b. S h khNu gia ình c a ngư i có ơn yêu c u;
 20. c. Ch ng minh nhân dân; d. Các gi y t c n thi t khác ch ng minh i u ki n theo quy nh t i i u 29 c a B Lu t Dân s ( i v i trư ng h p xin thay i h , tên), và i u 30 c a B Lu t Dân s ( i v i trư ng h p xin xác nh l i dân t c). Trong trư ng h p không có các gi y t theo quy nh t i i m a, b, c trên ây thì ph i có gi y t h p l thay th . ơn xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c ph i nói rõ lý do và các n i dung xin thay i, c i chính, có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi ngư i có ơn yêu c u cư trú. Trong trư ng h p xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c t i U ban nhân dân c p xã không ph i nơi ã ăng ký khai sinh, thì ph i có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã nơi ã ăng ký khai sinh trư c ây. 2. Vi c thay i, c i chính h t ch, i v i ngư i dư i 18 tu i ư c th c hi n theo ơn yêu c u c a cha m ho c ngư i giám h h p pháp. i v i ngư i t 9 tu i tr lên ph i có s ng ý c a ngư i ó. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , n u xét th y vi c xin thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c không trái v i các quy nh c a pháp lu t, thì Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ký và c p cho ương s m t b n chính Quy t nh cho phép thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c. Căn c vào Quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh, S Tư pháp ghi rõ n i dung thay i vào S ăng ký thay i, c i chính h t ch và b n chính Gi y khai sinh c a ương s . S Tư pháp có trách nhi m g i m t b n sao Quy t nh cho phép thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c cho cơ quan Công an cùng c p và U ban nhân dân c p xã nơi ã ăng ký khai sinh ghi chú n i dung thay i vào S ăng ký khai sinh c a ương s . B n sao và s lư ng b n sao Quy t nh ư c c p theo yêu c u c a ương s . i u 54. T ch i ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c Trong trư ng h p không có cơ s ăng ký vi c thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c, thì U ban nhân dân c p t nh t ch i ăng ký và gi i thích rõ lý do b ng văn b n. i u 55. i u ch nh gi y t , h sơ cá nhân sau khi có Quy t nh cho phép thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c Cơ quan, t ch c h u quan hi n ang qu n lý h sơ cá nhân c a ương s căn c vào Quy t nh cho phép thay i, c i chính h t ch, xác nh l i dân t c c a U ban nhân dân c p t nh và b n chính Gi y khai sinh ã ghi chú s thay i i u ch nh các gi y t , h sơ cá nhân c a ương s . M C 8: GHI VÀO S CÁC THAY I H TNCH KHÁC i u 56. N i dung ghi vào s các thay i h t ch khác
Đồng bộ tài khoản