Nghị định số 84/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
50
lượt xem
1
download

Nghị định số 84/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 84/1998/nđ-cp', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 84/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 84/1998/N -CP Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 84/1998/N -CP NGÀY 12THÁNG 10 NĂM 1998 QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T THU TIÊU TH C BI T CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu tiêu th c bi t s 05/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: Chương 1: PH M VI ÁP D NG THU TIÊU TH C BI T i u 1. i tư ng ch u thu tiêu th c bi t là hàng hóa, d ch v sau ây, tr các trư ng h p quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 1. Hàng hóa: a) Thu c lá i u, xì gà; b) Rư u; c) Bia; d) Ô tô dư i 24 ch ng i; ) Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade component) và các ch phNm khác pha ch xăng; e) i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng; g) Bài lá; h) Vàng mã, hàng mã. 2. D ch v :
 2. a) Kinh doanh vũ trư ng, mát xa, ka-ra-ô-kê; b) Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót (jackpot); c) Kinh doanh vé t cư c ua ng a, ua xe; d) Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn. i u 2. i tư ng n p thu tiêu th c bi t là các t ch c, cá nhân (g i chung là cơ s ) có ho t ng s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v thu c i tư ng ch u thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ch ph i n p thu tiêu th c bi t i v i các hàng hóa này khâu s n xu t; Cơ s nh p khNu hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa này khâu nh p khNu; Cơ s kinh doanh d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t i v i d ch v ch u thu tiêu th c bi t cung ng cho các i tư ng tiêu dùng. i u 3. Hàng hóa quy nh t i kho n 1 i u 1 c a Ngh nh này không ph i ch u thu tiêu th c bi t trong các trư ng h p sau ây: 1. Hàng hóa do các cơ s s n xu t, gia công tr c ti p xu t khNu ra nư c ngoài; ho c bán, y thác cho cơ s kinh doanh xu t khNu xu t khNu; Trư ng h p cơ s kinh doanh xu t khNu mua hàng thu c di n ch u thu tiêu th c bi t c a cơ s s n xu t xu t khNu, nhưng không xu t khNu mà tiêu th trong nư c thì cơ s kinh doanh xu t khNu ph i n p thu tiêu th c bi t thay cho cơ s s n xu t và ph i n p thu giá tr gia tăng khâu thương nghi p; 2. Hàng nh p khNu trong các trư ng h p sau: a) Hàng nh p khNu là: Hàng vi n tr nhân o, vi n tr không hoàn l i; Quà t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, ơn v vũ trang nhân dân. Quà t ng ư c xác nh trong m c quy nh c a Chính ph ; dùng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c hư ng tiêu chuNn mi n tr ngo i giao do Chính ph Vi t Nam quy nh phù h p v i các i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia; Hàng mang theo ngư i trong tiêu chuNn hành lý mi n thu nh p khNu; b) Hàng chuy n khNu quá c nh, mư n ư ng qua Vi t Nam theo các hình th c:
 3. Hàng hóa chuy n th ng t c ng nư c xu t khNu n c ng nư c nh p khNu không n c ng Vi t Nam; - Hàng hóa n c ng Vi t Nam nhưng không làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam mà i luôn t i c ng nư c nh p; Hàng hóa ưa vào kho ngo i quan r i chuy n n nư c khác không làm th t c nh p khNu vào Vi t Nam theo quy ch kho ngo i quan; Hàng quá c nh, mư n ư ng qua c a khNu, biên gi i Vi t Nam trên cơ s hi p nh ã ký k t gi a hai Chính ph ho c ngành, a phương ư c Th tư ng Chính ph cho phép; c) Hàng hóa t m nh p khNu, tái xu t khNu và hàng hóa t m xu t khNu, tái nh p khNu trong th i h n chưa ph i n p thu xu t khNu, nh p khNu theo quy nh Lu t thu xu t khNu, thu nh p khNu; d) Hàng hóa nh p khNu bán mi n thu cho các cơ quan và ngư i nư c ngoài Vi t Nam ư c hư ng tiêu chuNn mi n tr ngo i giao theo ch quy nh ư c mi n thu nh p khNu; Hàng hóa nh p khNu bán mi n thu các c a hàng mi n thu t i các sân bay, b n c ng, nhà ga qu c t và các c a khNu biên gi i. Cơ s nh p khNu các m t hàng không ph i ch u thu tiêu th c bi t khi nh p khNu theo quy nh t i kho n 2 i u này, n u dùng vào m c ích khác thì ph i kê khai n p thu tiêu th c bi t trong th i h n 3 ngày, k t ngày xu t dùng vào m c ích khác. Chương 2: CĂN C TÍNH THU VÀ THU SU T i u 4. Căn c tính thu tiêu th c bi t là giá tính thu c a hàng hóa, d ch v ch u thu và thu su t. i u 5. Giá tính thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 6 Lu t thu tiêu th c bi t ư c quy nh c th như sau: 1. i v i hàng hóa s n xu t trong nư c là giá do cơ s s n xu t bán ra t i nơi s n xu t chưa có thu tiêu th c bi t. i v i rư u s n xu t óng chai, giá tính thu tiêu th c bi t không bao g m v chai. 2. i v i hàng hóa nh p khNu là giá tính thu nh p khNu c ng v i thu nh p khNu. Trư ng h p hàng hóa nh p khNu ư c mi n ho c gi m thu nh p khNu thì giá tính thu không bao g m ph n thu nh p khNu ư c mi n, gi m. 3. i v i hàng hóa gia công là giá tính thu c a hàng hóa s n xu t cùng lo i ho c tương ương t i cùng th i i m giao hàng. Trư ng h p không có giá c a s n phNm
 4. cùng lo i ho c tương ương thì cơ quan thu căn c vào giá th trư ng xác nh giá tính thu . 4. i v i hàng hóa bán theo phương th c tr góp là giá bán chưa có thu tiêu th c bi t c a hàng hóa ó bán theo phương th c tr ti n m t l n (không bao g m kho n lãi tr góp). 5. i v i d ch v là giá cung ng d ch v chưa có thu tiêu th c bi t. Giá cung ng d ch v làm căn c xác nh giá chưa có thu tiêu th c bi t iv i m t s ho t ng quy nh như sau: i v i kinh doanh gôn là giá bán th h i viên, giá bán vé chơi gôn. i v i d ch v ca-si-nô, trò chơi b ng máy gi c-pót, kinh doanh vé t cư c ua ng a, ua xe là doanh thu t ho t ng này tr s ti n ã tr thư ng cho khách. 6. i v i hàng hóa, d ch v dùng trao i, tiêu dùng n i b , bi u, t ng là giá tính thu tiêu th c bi t c a hàng hóa, d ch v cùng lo i ho c tương ương t i th i i m phát sinh các ho t ng này. Giá tính thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa, d ch v quy nh t i i u này bao g m c kho n thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, d ch v mà cơ s ư c hư ng. B Tài chính hư ng d n c th vi c xác nh giá chưa có thu tiêu th c bi t làm căn c tính thu i v i hàng hóa và d ch v ch u thu theo quy nh t i i u này. i u 6. Thu su t thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa, d ch v ư c quy nh theo Bi u thu tiêu th c bi t c th như sau: Phan Văn Kh i ( ã ký) BI U THU TIÊU TH C BI T STT Hàng hóa, d ch v Thu su t (%) I Hàng hóa 1 Thu c lá i u, xì gà. a) Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 65 nh p khNu, xì gà
 5. b) Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u 45 trong nư c c) Thu c lá i u không có ul c 25 2 Rư u a) Rư u trên 40 o 70 b) Rư u t 30 o n 40 o 55 c) Rư u t 200, n dư i 30o. 25 d) Rư u dư i 200 k c rư u ch bi n t hoa qu 20 ) Rư u thu c 15 3 Bia a) Bia chai, bia tươi 75 b) Bia h p 65 c) Bia hơi 50 4 Ô tô - T 5 ch ng i tr xu ng 100 -T 6 n 15 ch ng i 60 - T 16 n dư i 24 ch ng i 30 5 Xăng các lo i, nap-ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade 15 component) và các ch phNm khác pha ch xăng 6 i u hòa nhi t công su t t 90.000 BTU tr xu ng 20 7 Bài lá 30 8 Vàng mã, hàng mã 60 II D ch v 1 Kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra-ô-kê 20 2 Kinh doanh ca-si-nô (casino), trò chơi b ng máy gi c-pót 25 (jackpot) 3 Kinh doanh vé t cư c ua ng a, ua xe 20 4 Kinh doanh gôn (golf): bán th h i viên, vé chơi gôn 20 Quy nh c th vi c áp d ng thu su t thu tiêu th c bi t i v i m t s hàng hóa, d ch v như sau:
 6. 1. i v i hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t, thu su t thu tiêu th c bi t không phân bi t hàng hóa nh p khNu hay hàng hóa s n xu t trong nư c. 2. Thu c lá i u có u l c s n xu t ch y u b ng nguyên li u nh p khNu là lo i thu c lá i u s d ng s lư ng nguyên li u s i thu c nh p khNu t 51% tr lên so v i t ng s nguyên li u s i thu c dùng cho s n xu t s n phNm ó. 3. M t hàng rư u thu c không phân bi t theo c n. Cơ s s n xu t rư u thu c ph i có gi y phép s n xu t rư u thu c và gi y ch ng nh n ăng ký tên, mác nhãn, ch t lư ng s n phNm rư u thu c do cơ quan y t ho c cơ quan có thNm quy n c p. i v i rư u thu c nh p khNu ph i ư c cơ quan y t ho c cơ quan có thNm quy n xác nh là rư u thu c. N u không có nh ng gi y t quy nh trên ây thì n p thu tiêu th c bi t theo thu su t c a lo i rư u có c n tương ng. 4. M t hàng ô tô thu c nhóm thu su t 30% bao g m: ô tô t 16 n dư i 24 ch ng i, xe thi t k v a ch ngư i v a ch hàng tương ng v i lo i t 16 n dư i 24 ch ng i và các lo i xe lam. 5. i v i hàng mã thu c di n ch u thu tiêu th c bi t không bao g m lo i hàng mã là chơi tr em và các lo i hàng mã dùng trang trí. 6. i v i các m t hàng ch u thu tiêu th c bi t thu c nhóm "xăng các lo i, nap- ta (naphtha), ch phNm tái h p (reformade component) và các ch phNm khác pha ch xăng " do B Tài chính ph i h p v i các ngành liên quan quy nh m t hàng c th . Chương 3: ĂNG KÝ, KÊ KHAI N P THU VÀ QUY T TOÁN THU i u 7. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i ăng ký n p thu v i cơ quan thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh theo quy nh v ăng ký thu và hư ng d n c a cơ quan thu . Th i h n ăng ký thu ch m nh t là mư i ngày, k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay i ngành ngh kinh doanh ho c ng ng kinh doanh, cơ s s n xu t kinh doanh ph i khai báo v i cơ quan thu ch m nh t là năm ngày trư c khi có nh ng thay i trên. i u 8. Cơ s s n xu t m t hàng thu c di n ch u thu tiêu th c bi t có s d ng nhãn hi u hàng hóa ph i ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa v i cơ quan thu nơi cơ s s n xu t, kinh doanh ch m nh t không quá năm ngày k t ngày s d ng nhãn hi u. Khi thay i nhãn hi u hàng hóa cơ s ph i khai báo v i cơ quan thu và ăng ký m u nhãn hi u hàng hóa m i s d ng thay th nhãn hi u hàng hóa cũ ch m nh t là năm ngày k t ngày thay i nhãn hi u. i u 9. Cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i kê khai thu tiêu th c bi t theo quy nh sau ây:
 7. 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i kê khai thu tiêu th c bi t hàng tháng khi tiêu th hàng hóa, d ch v và n p t khai thu cho cơ quan thu trong th i h n ch m nh t không quá mư i ngày u c a tháng ti p theo. i v i cơ s s n xu t, kinh doanh có s thu tiêu th c bi t ph i n p l n thì kê khai thu tiêu th c bi t nh kỳ năm ngày ho c mư i ngày m t l n theo quy nh c a cơ quan thu . Trư ng h p trong tháng không phát sinh thu tiêu th c bi t thì cơ s s n xu t, kinh doanh v n ph i kê khai và g i t khai thu cho cơ quan thu bi t. 2. Cơ s nh p khNu hàng hóa ph i kê khai và n p t khai thu tiêu th c bi t theo t ng l n nh p khNu cùng v i vi c kê khai thu nh p khNu v i cơ quan thu thu nh p khNu. 3. Cơ s s n xu t m t hàng ch u thu tiêu th c bi t b ng nguyên li u ã n p thu tiêu th c bi t thì khi kê khai thu tiêu th c bi t khâu s n xu t ư c kh u tr s thu tiêu th c bi t ã n p i v i nguyên li u n u có ch ng t h p pháp. S thu tiêu th c bi t ư c kh u tr i v i nguyên li u t i a không quá s thu tiêu th c bi t ph i n p khâu s n xu t. 4. Cơ s s n xu t, kinh doanh nhi u lo i hàng hóa, d ch v thu c di n ch u thu tiêu th c bi t có thu su t khác nhau thì ph i kê khai thu tiêu th c bi t theo t ng m c thu su t quy nh i v i t ng lo i hàng hóa, d ch v ; n u cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v không xác nh ư c theo t ng m c thu su t, thì ph i tính theo thu su t cao nh t c a hàng hóa, d ch v mà cơ s có s n xu t, kinh doanh. B Tài chính quy nh m u t khai thu và hư ng d n vi c kê khai. i u 10. Thu tiêu th c bi t ư c n p vào ngân sách nhà nư c theo quy nh sau ây: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t vào ngân sách nhà nư c t i nơi s n xu t, kinh doanh theo thông báo n p thu c a cơ quan thu . Th i h n n p thu c a tháng ư c ghi trong thông báo n p thu nhưng ch m nh t không quá ngày hai mươi c a tháng ti p theo; trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh có s thu tiêu th c bi t ph i n p l n thì ph i n p thu tiêu th c bi t theo nh kỳ năm ngày ho c mư i ngày m t l n theo thông báo c a cơ quan thu . i v i nh ng cá nhân, h s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t xa kho b c nhà nư c thì cơ quan thu t ch c thu thu và n p vào Ngân sách nhà nư c. Th i h n cơ quan thu n p ti n vào Ngân sách nhà nư c ch m nh t không quá 3 ngày k t ngày thu ư c ti n. 2. Cơ s nh p khNu hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t ph i n p thu tiêu th c bi t theo t ng l n nh p khNu t i nơi kê khai thu . Th i h n thông báo và th i h n n p thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa nh p khNu th c hi n theo th i h n thông báo và n p thu nh p khNu.
 8. 3. Thu tiêu th c bi t n p vào ngân sách nhà nư c b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p cơ s s n xu t, kinh doanh có mua, bán hàng hóa, d ch v b ng ngo i t thì ph i quy i ngo i t ra ng Vi t Nam theo t giá bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c công b t i th i i m phát sinh doanh s xác nh s thu tiêu th c bi t ph i n p b ng ng Vi t Nam. i u 11. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i quy t toán thu tiêu th c bi t theo quy nh như sau: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t ph i th c hi n quy t toán tài chính theo ch nhà nư c quy nh, trên cơ s quy t toán tài chính, cơ s th c hi n quy t toán thu tiêu th c bi t hàng năm v i cơ quan thu . Năm quy t toán thu tính theo năm dương l ch; Trư ng h p cơ s kinh doanh ư c áp d ng năm quy t toán tài chính khác v i năm dương l ch thì v n ph i quy t toán thu tiêu th c bi t theo năm dương l ch. Trong th i h n sáu mươi ngày, k t ngày k t thúc năm, cơ s ph i n p báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu và ph i n p y s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày, k t ngày n p báo cáo quy t toán, n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo. 2. Trong trư ng h p sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n, thay i ngành ngh , cơ s ph i th c hi n quy t toán thu v i cơ quan thu và g i báo cáo quy t toán thu cho cơ quan thu trong th i h n b n mươi lăm ngày, k t ngày có quy t nh sáp nh p, h p nh t, chia tách, gi i th , phá s n và ph i n p y s thu còn thi u vào ngân sách nhà nư c trong th i h n mư i ngày k t ngày n p báo cáo quy t toán; n u n p th a thì ư c tr vào s thu ph i n p c a kỳ ti p theo ho c ư c hoàn thu theo quy nh t i i u 13 c a Lu t thu tiêu th c bi t và i u 12 c a Ngh nh này. i u 12. Cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t ư c hoàn thu tiêu th c bi t ã n p trong các trư ng h p sau: 1. Hàng hóa t m nh p khNu, tái xu t khNu; 2. Hàng hóa là nguyên li u nh p khNu s n xu t, gia công hàng xu t khNu theo h p ng s n xu t, gia công v i nư c ngoài; 3. Quy t toán thu khi sáp nh p, h p nh t, chia, tách, gi i th , phá s n có s thu n p th a; 4. Quy t nh x lý hoàn thu c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Các trư ng h p nêu t i kho n 1 và 2 c a i u này ch ư c hoàn thu tiêu th c bi t i v i hàng hóa th c t xu t khNu. B Tài chính quy nh c th th t c và thNm quy n gi i quy t hoàn thu theo quy nh t i i u này.
 9. i u 13. Cơ s s n xu t, nh p khNu hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t có trách nhi m: Th c hi n ăng ký, kê khai, n p thu , quy t toán thu theo Lu t nh; ph i kê khai y , úng m u t khai thu , quy t toán thu , hoàn thu và ch u trách nhi m v tính chính xác c a vi c kê khai, quy t toán thu , hoàn thu ; Th c hi n úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t khi mua, bán hàng hóa, d ch v và v n chuy n hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t theo quy nh c a pháp lu t; Cung c p y các h sơ, tài li u, s li u và căn c có liên quan n vi c tính thu , n p thu , quy t toán thu , ngh hoàn thu tiêu th c bi t c a cơ s cho cơ quan thu . i u 14. Cơ quan thu có nh ng nhi m v , quy n h n và trách nhi m sau ây: 1. Hư ng d n i tư ng n p thu th c hi n ch ăng ký, kê khai, n p thu theo úng quy nh c a Lu t; 2. Thông báo cho i tư ng n p thu v s thu ph i n p và th i h n n p thu theo úng quy nh; n u quá th i h n n p thu ghi trên thông báo mà i tư ng n p thu chưa n p thì ti p t c ra thông báo v s thu ph i n p và s ti n ph t ch m n p theo quy nh t i kho n 2 và 3 i u 17 c a Lu t thu tiêu th c bi t; n u i tư ng n p thu v n không n p s thu , s ti n ph t theo thông báo thì có quy n áp d ng các bi n pháp x lý quy nh t i kho n 4 i u 17 c a Lu t thu tiêu th c bi t m b o thu s thu , s ti n ph t; n u ã th c hi n các bi n pháp x lý trên mà i tư ng n p thu v n không n p s thu , s ti n ph t thì chuy n h sơ sang cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ki m tra, thanh tra vi c kê khai, n p thu , quy t toán thu c a i tư ng n p thu b o m th c hi n úng quy nh c a pháp lu t; 4. X lý vi ph m hành chính v thu và gi i quy t khi u n i v thu ; 5. Yêu c u i tư ng n p thu cung c p s k toán, hóa ơn, ch ng t và h sơ tài li u khác có liên quan t i vi c tính thu và n p thu ; 6. Lưu gi và s d ng s li u, tài li u mà i tư ng n p thu và i tư ng khác cung c p theo ch quy nh. i u 15. Vi c n nh thu tiêu th c bi t quy nh như sau: 1. Cơ quan thu có quy n n nh s thu tiêu th c bi t ph i n p iv i i tư ng n p thu trong các trư ng h p sau ây: a) Không th c hi n ho c th c hi n không úng ch k toán, hóa ơn, ch ng t ; b) Không kê khai ho c n p t kê khai quá th i h n ã ư c thông báo; ã n p t khai nhưng kê khai không úng các căn c xác nh s thu tiêu th c bi t;
 10. c) T ch i vi c xu t trình s k toán, hóa ơn, ch ng t và các tài li u c n thi t liên quan n vi c tính thu tiêu th c bi t; d) Kinh doanh nhưng không có ăng ký kinh doanh mà b phát hi n. 2. Cơ quan thu căn c vào tài li u i u tra v tình hình ho t ng s n xu t, kinh doanh c a i tư ng n p thu ho c căn c vào s thu ph i n p c a cơ s s n xu t, kinh doanh cùng ngành ngh có quy mô kinh doanh tương ương n nh s thu ph i n p i v i các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u này. Chương 4: GI M THU , MI N THU TIÊU TH C BI T i u 16. Vi c gi m thu , mi n thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 16 Lu t thu tiêu th c bi t ư c quy nh c th như sau: 1. Cơ s s n xu t hàng hóa thu c di n ch u thu tiêu th c bi t g p khó khăn do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng ư c xét gi m thu , mi n thu tiêu th c bi t. Vi c gi m thu , mi n thu ư c gi i quy t theo năm xNy ra thi t h i. M c gi m ư c xác nh trên cơ s s thi t h i do thiên tai, ch h a, tai n n b t ng gây ra nhưng không quá 30% s thu ph i n p theo Lu t. Trư ng h p b thi t h i n ng không còn kh năng s n xu t kinh doanh và n p thu thì ư c xét mi n thu tiêu th c bi t. 2. Cơ s s n xu t bia có quy mô nh công su t t 10 tri u lít/năm tr xu ng ư c thành l p và ho t ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 n u n p thu theo m c thu su t quy nh t i Lu t thu tiêu th c bi t mà b l thì ư c xét gi m thu tiêu th c bi t tương ng v i s l . Th i gian gi m thu th c hi n hàng năm tính theo năm dương l ch nhưng không quá 5 năm k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. 3. i v i cơ s l p ráp, s n xu t ô tô ư c gi m 95% m c thu su t quy nh t i Bi u thu tiêu th c bi t trong 5 năm u t ngày 01 tháng 01 năm 1999 n h t ngày 31 tháng 12 năm 2003. Sau 5 năm áp d ng gi m thu theo quy nh trên mà cơ s l p ráp, s n xu t ô tô b l thì ư c xét gi m thu thêm t 1 n 5 năm n a. M c gi m thu do Chính ph quy nh c th phù h p v i tình hình th c t . 4. Cơ s kinh doanh gôn ư c gi m 30% m c thu su t theo Bi u thu tiêu th c bi t quy nh t i i u 7 c a Lu t thu tiêu th c bi t trong th i h n 3 năm k t khi Lu t thu tiêu th c bi t có hi u l c. 5. Các trư ng h p mi n, gi m khác theo lu t, B Tài chính trình Chính ph quy t nh mi n, gi m cho t ng trư ng h p c th . B Tài chính hư ng d n th t c, trình t , thNm quy n xét gi m thu , mi n thu t i i u này. Chương 5:
 11. X LÝ VI PH M, KHEN THƯ NG i u 17. i tư ng n p thu , cán b thu và cá nhân khác vi ph m Lu t thu tiêu th c bi t thì tùy theo hành vi và m c vi ph m b x ph t theo quy nh t i các i u 17 và 19 c a Lu t thu tiêu th c bi t. Trư ng h p, Lu t thu tiêu th c bi t không quy nh m c x ph t c th thì th c hi n theo m c x ph t quy nh trong các văn b n pháp lu t khác quy nh x lý vi ph m hành chính v thu . i u 18. Cơ quan thu , cán b thu hoàn thành t t nhi m v ư c giao; t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Lu t thu tiêu th c bi t; i tư ng n p thu th c hi n t t nghĩa v n p thu ư c khen thư ng theo quy nh c a Chính ph . Chương 6: T CH C TH C HI N i u 19. Ngh nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Bãi b Ngh nh s 97/CP ngày 27 tháng 12 năm 1995 và các quy nh v thu tiêu th c bi t trong các văn b n quy ph m pháp lu t khác, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành. Vi c gi i quy t nh ng t n t i v thu , quy t toán thu , mi n thu , gi m thu hay ưu ãi v thu và x lý các vi ph m v thu tiêu th c bi t trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 ư c th c hi n theo các quy nh tương ng c a Lu t thu tiêu th c bi t, các Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu tiêu th c bi t và các quy nh v thu tiêu th c bi t trong các văn b n quy ph m pháp lu t có hi u l c t i th i i m ó. i u 20. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác v i Lu t thu tiêu th c bi t thì thu tiêu th c bi t th c hi n theo quy nh t i i u ư c qu c t ó. i u 21. Vi c t ch c thu thu tiêu th c bi t quy nh như sau: 1. T ng c c Thu ch u trách nhi m t ch c thu thu tiêu th c bi t i v i các cơ s s n xu t hàng hóa, kinh doanh d ch v ch u thu tiêu th c bi t . 2. T ng c c H i quan ch u trách nhi m t ch c thu thu tiêu th c bi t i v i cơ s nh p khNu hàng hóa ch u thu tiêu th c bi t. 3. T ng c c Thu và T ng c c H i quan có trách nhi m ph i h p trong vi c qu n lý thu thu tiêu th c bi t trong c nư c . B Tài chính quy nh c th vi c t ch c thu thu tiêu th c bi t theo quy nh t i i u này. i u 22. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh nh này.
 12. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
Đồng bộ tài khoản