Nghị định số 85/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
3
download

Nghị định số 85/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 85/1998/nđ-cp', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 85/1998/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 85/1998/N -CP Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 85/1998/N -CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1998 V TUY N CH N, S D NG VÀ QU N LÝ NGƯ I LAO NG VI T NAM LÀM VI C CHO T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI T I VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ngư i lao ng Vi t Nam quy nh trong Ngh nh này là công dân Vi t Nam t 18 tu i tr lên, ang thư ng trú t i Vi t Nam, có lý l ch rõ ràng, có y năng l c hành vi dân s . i u 2. T ch c nư c ngoài t i Vi t Nam quy nh trong Ngh nh này là các cơ quan, t ch c nư c ngoài ã ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam cho phép ho t ng trên lãnh th Vi t Nam, bao g m: 1. Cơ quan i di n ngo i giao, cơ quan lãnh s nư c ngoài, cơ quan i di n các t ch c qu c t thu c h th ng Liên h p qu c, các t ch c khu v c, ti u khu v c. 2. Văn phòng i di n các cơ quan thông t n, báo chí, phát thanh và truy n hình nư c ngoài. 3. Văn phòng i di n và văn phòng d án c a các t ch c phi chính ph nư c ngoài. 4. Văn phòng các d án u tư nư c ngoài, chi nhánh công ty nư c ngoài, văn phòng i di n c a các t ch c: kinh t , thương m i, tài chính, ngân hàng, b o hi m, khoa h c - k thu t, văn hóa, giáo d c, y t , tư v n pháp lu t c a nư c ngoài. i u 3. Cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam quy nh trong Ngh nh này là ngư i mang qu c t ch nư c ngoài làm vi c t i các cơ quan nêu t i i u 2 c a Ngh nh này ho c ngư i ư c cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam cho phép lưu trú t i Vi t Nam.
  2. i u 4. Chính ph Vi t Nam khuy n khích t ch c và cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam (sau ây g i t t là t ch c, cá nhân nư c ngoài) s d ng lao ng Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh này và B Lu t Lao ng c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 2: VI C TUY N CH N, S D NG VÀ QU N LÝ LAO NG VI T NAM LÀM VI C CHO T CH C, CÁ NHÂN NƯ C NGOÀI T I VI T NAM i u 5. Ngư i lao ng Vi t Nam có i u ki n quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này ư c phép làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài, tr các i tư ng sau: 1. Cán b , công ch c ương ch c; sĩ quan, h sĩ quan, chi n sĩ Quân i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân Vi t Nam t i ngũ; 2. Ngư i thu c di n nêu kho n 1 c a i u này có ngành, ngh liên quan n bí m t Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ã ngh hưu, thôi vi c ho c xu t ngũ chưa h t th i h n 5 năm; 3. V ho c ch ng c a ngư i ang làm công tác liên quan n bí m t Nhà nư c; 4. Nh ng ngư i ã b x lý k lu t vì hành vi ti t l bí m t Nhà nư c ho c an ninh qu c gia; 5. Ngư i ang b truy c u trách nhi m hình s , ngư i ang ch p hành b n án hay quy t nh c a Tòa án v hình s ho c ngư i chưa ư c xoá án. i u 6. 1. Ngư i lao ng Vi t Nam có nhu c u làm vi c v i t ch c, cá nhân nư c ngoài nêu t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 2 c a Ngh nh này c n n p h sơ xin vi c làm t i t ch c cung ng lao ng thu c B Ngo i giao. 2. Ngư i lao ng Vi t Nam có nhu c u làm vi c v i t ch c, cá nhân nư c ngoài nêu t i kho n 4 i u 2 c a Ngh nh này c n n p h sơ xin vi c làm t i t ch c cung ng lao ng thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, nơi t ch c, cá nhân nư c ngoài t tr s chính. i u 7. H sơ xin vi c làm c a ngư i lao ng g m có: 1. ơn xin vi c làm (theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh); 2. S lao ng, trư ng h p ngư i lao ng chưa ư c c p s lao ng thì ph i có gi y gi i thi u c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n nơi ngư i lao ng ăng ký h khNu; 3. Sơ y u lý l ch có xác nh n c a cơ quan công an xã, phư ng, th tr n nơi ngư i lao ng ăng ký h khNu;
  3. 4. Gi y ch ng nh n s c kho h p l c a cơ quan y t ; 5. B n nh màu ki u ch ng minh thư (4 x 6); 6. B n sao các văn b ng, ch ng ch v trình văn hoá, chuyên môn, nghi p v , ngo i ng liên quan n công vi c mà ngư i lao ng xin làm, có ch ng th c c a cơ quan có thNm quy n. i u 8. T ch c, cá nhân nư c ngoài có nhu c u s d ng lao ng Vi t Nam c n g i văn b n yêu c u n t ch c cung ng lao ng quy nh t i i u 6 c a Ngh nh này. Trong văn b n yêu c u c n nêu rõ tiêu chuNn, s lư ng, th i h n c n tuy n; quy n l i, nghĩa v c a ngư i lao ng Vi t Nam và c a t ch c, cá nhân nư c ngoài trong quá trình làm vi c và khi thôi vi c. i u 9. T ch c cung ng lao ng nêu t i i u 6 c a Ngh nh này có trách nhi m: 1. Ti p nh n h sơ xin vi c làm c a ngư i lao ng Vi t Nam và văn b n ngh cung ng lao ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài; 2. Giao k t h p ng cung ng lao ng v i t ch c, cá nhân nư c ngoài; 3. T ch c tuy n ch n, gi i thi u và cung ng lao ng Vi t Nam cho t ch c, cá nhân nư c ngoài theo úng h p ng cung ng lao ng ã giao k t; 4. Gi i quy t các th t c v hành chính và nhân s i v i ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài theo s u quy n c a cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n. 5. Th c hi n úng các quy nh c a B Lu t Lao ng, Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam; 6. nh kỳ 6 tháng và m t năm báo cáo cơ quan lao ng có thNm quy n v tình hình tuy n ch n, ào t o, cung ng lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 10. Vi c cung ng lao ng Vi t Nam cho t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c th c hi n theo h p ng cung ng lao ng gi a t ch c cung ng lao ng v i t ch c, cá nhân nư c ngoài. Trư ng h p h t th i h n tuy n ch n theo h p ng cung ng lao ng ã giao k t mà t ch c cung ng lao ng không áp ng ư c yêu c u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài thì t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c tr c ti p tuy n lao ng Vi t Nam và chuy n h sơ cho t ch c cung ng lao ng nêu t i i u 6 c a Ngh nh này làm th t c theo các quy nh t i Ngh nh này. i u 11. H p ng lao ng ư c giao k t tr c ti p gi a ngư i lao ng Vi t Nam v i t ch c, cá nhân nư c ngoài theo m u do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh. Ngư i lao ng Vi t Nam ch ư c giao k t h p ng lao ng v i t ch c, cá nhân nư c ngoài khi có s gi i thi u c a t ch c cung ng lao ng và không ư c trái v i h p ng cung ng lao ng quy nh t i i u 10 c a Ngh nh này.
  4. i u 12. T ch c cung ng lao ng ư c t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình cho ngư i lao ng Vi t Nam áp ng yêu c u v lao ng c a t ch c, cá nhân nư c ngoài. i u 13. Trách nhi m c a ngư i lao ng Vi t Nam khi làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài: 1. Th c hi n y nghĩa v i v i Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Th c hi n úng các i u kho n c a h p ng lao ng ã giao k t v i t ch c, cá nhân nư c ngoài; 3. Th c hi n úng các quy nh c a t ch c cung ng lao ng, nơi ã gi i thi u, ch d n và t o i u ki n cho mình n làm vi c t i t ch c cá nhân nư c ngoài. i u 14. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân nư c ngoài khi s d ng lao ng Vi t Nam: 1. Th c hi n úng các quy nh c a B Lu t Lao ng, Ngh nh này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Th c hi n úng h p ng cung ng lao ng và h p ng lao ng ã giao k t; 3. Khi c n c ngư i lao ng Vi t Nam i ào t o nư c ngoài, t ch c, cá nhân nư c ngoài ph i g i văn b n thông báo s lư ng, th i gian, nơi ào t o và ngành ngh ào t o cho t ch c cung ng lao ng nêu t i i u 6 c a Ngh nh này th c hi n quy nh t i kho n 4, i u 9 c a Ngh nh này. i u 15. S Lao ng - Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m giám sát và ki m tra vi c tuy n ch n, ào t o và cung ng lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài c a các t ch c cung ng lao ng thu c ph m vi qu n lý c a a phương; nh kỳ 6 tháng, m t năm báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các b , ngành có liên quan v tình hình tuy n ch n, ào t o, cung ng và qu n lý ngư i lao ng Vi t Nam làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài thu c ph m vi qu n lý c a a phương. Chương 3: X LÝ VI PH M i u 16. Ngư i lao ng Vi t Nam, t ch c cung ng lao ng, t ch c, cá nhân nư c ngoài không th c hi n y ho c vi ph m các quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo i tư ng là t p th ho c cá nhân, tính ch t, m c vi ph m mà b x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Chương 4:
  5. I U KHO N THI HÀNH i u 17. Ngh nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 01 năm 1999. Bãi b nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 18. Trong th i h n 90 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành, nh ng ngư i lao ng Vi t Nam ã làm vi c cho t ch c, cá nhân nư c ngoài t trư c ngày Ngh nh này có hi u l c thi hành mà h p ng lao ng còn th i h n ph i b sung h sơ cho như quy nh t i i u 7 c a Ngh nh này t ch c, cá nhân nư c ngoài chuy n cho cơ quan qu n lý lao ng ăng ký qu n lý chính th c. i u 19. B Ngo i giao, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thành l p ho c ch nh t ch c cung ng lao ng th c hi n nhi m v nêu trong Ngh nh này. i u 20. B Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Ngh nh này. i u 21. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản