Nghị định số 85/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
149
lượt xem
6
download

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 85/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 85/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 85/2008/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 8 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH L P XÃ THU C HUY N ÔNG H I, HUY N H NG DÂN, T NH B C LIÊU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, thành l p xã thu c huy n ông H i, huy n H ng Dân, t nh B c Liêu như sau: 1. Thành l p xã An Tr ch A thu c huy n ông H i trên cơ s i u ch nh 4.807,48 ha di n tích t nhiên và 11.238 nhân khNu c a xã An Tr ch. Xã An Tr ch A có 4.807,48 ha di n tích t nhiên và 11.238 nhân khNu. a gi i hành chính xã An Tr ch A: ông giáp th tr n H Phòng, huy n Giá Rai và xã Long i n; Tây giáp xã An Tr ch; Nam giáp xã An Phúc; B c giáp xã Tân Phong, huy n Giá Rai. 2. Thành l p xã i n H i thu c huy n ông H i trên cơ s i u ch nh 3.400,04 ha di n tích t nhiên và 9.408 nhân khNu c a xã Long i n Tây. Xã i n H i có 3.400,04 ha di n tích t nhiên và 9.408 nhân khNu. a gi i hành chính xã i n H i: ông giáp xã Long i n ông và Bi n ông; Tây giáp xã Long i n Tây; Nam giáp Bi n ông; B c giáp xã Long i n. 3. Thành l p xã Ninh Th nh L i A thu c huy n H ng Dân trên cơ s i u ch nh 6.687,25 ha di n tích t nhiên và 7.146 nhân khNu c a xã Ninh Th nh L i. Xã Ninh Th nh L i A có 6.687,25 ha di n tích t nhiên và 7.146 nhân khNu. a gi i hành chính xã Ninh Th nh L i A: ông giáp xã Phư c Long, huy n Phư c Long; Tây giáp xã Vĩnh Phong, huy n Vĩnh Thu n; Nam giáp xã Phong Th nh Tây A, xã Phong Th nh Tây B, huy n Phư c Long, xã Vĩnh Phong, huy n Vĩnh Thu n; B c giáp xã Ninh Th nh L i.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã An Tr ch còn l i 5.210,78 ha di n tích t nhiên và 12.319 nhân khNu. Xã Long i n Tây còn l i 7.687,07 ha di n tích t nhiên và 11.023 nhân khNu. Huy n ông H i có 56.160,17 ha di n tích t nhiên và 138.983 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Gành Hào và các xã: Long i n, Long i n ông, Long i n ông A, Long i n Tây, i n H i, An Phúc, An Tr ch, An Tr ch A, nh Thành và nh Thành A. Xã Ninh Th nh L i còn l i 6.641,75 ha di n tích t nhiên và 10.346 nhân khNu. Huy n H ng Dân có 42.361 ha di n tích t nhiên và 100.997 nhân khNu, có 9 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m: th tr n Ngan D a và các xã: Ninh Qu i, Ninh Qu i A, Ninh Hòa, Vĩnh L c, Vĩnh L c A, L c Ninh, Ninh Th nh L i và Ninh Th nh L i A. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh B c Liêu và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - H ND, UBND t nh B c Liêu; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; Nguy n T n Dũng - VPCP: BTCN, các PCN, các V : P, TH, KTN, TCCV, PL, TT T, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b). A.
Đồng bộ tài khoản