Nghị định số 86-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
44
lượt xem
1
download

Nghị định số 86-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 86-CP về Quy chế bán đấu giá tài sản do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 86-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 86-CP Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 86-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 1996 V VI C BAN HÀNH QUY CH BÁN U GIÁ TÀI S N CHÍNH PH - Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; - Căn c vào i u 454 c a B Lu t dân s nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; - Theo ngh c a B trư ng B Tư pháp, NGHN NNH: i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này b n Quy ch Bán u giá tài s n. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quang ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m t ch c th c hi n Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH BÁN U GIÁ TÀI S N (Ban hành kèm theo Ngh nh s 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi áp d ng
 2. 1. Quy ch này áp d ng cho vi c bán u giá tài s n thông qua t ch c d ch v bán u giá c a Nhà nư c và các t ch c kinh doanh d ch v bán u giá chuyên nghi p. 2. Th t c bán u giá quy nh t i Quy ch này cũng ư c áp d ng i v i vi c bán u giá tài s n thông qua cơ quan Nhà nư c có thNm quy n bán u giá theo quy nh c a pháp lu t, tr trư ng h p các lu t, pháp l nh có quy nh th t c bán u giá khác. i u 2.- Gi i thích t ng Các t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Bán u giá là hình th c bán tài s n công khai mà có nhi u ngư i mu n mua tham gia tr giá theo th t c ư c quy nh t i Quy ch này; ngư i tr giá cao nh t và ít nh t b ng giá kh i i m là ngư i ư c mua tài s n bán u giá ó; 2. Ngư i bán u giá là Trung tâm d ch v bán u giá do S Tư pháp tr c ti p qu n lý ho c các t ch c kinh doanh d ch v bán u giá chuyên nghi p do S Tư pháp qu n lý v nghi p v . 3. Ngư i bán tài s n là ch s h u tài s n ho c là ngư i ư c ch s h u u quy n bán ho c là ngư i có quy n bán tài s n c a ngư i khác theo quy nh c a pháp lu t; 4. Ngư i tham gia u giá là cá nhân, t ch c; 5. Ngư i i u hành bán u giá là ngư i do ngư i bán u giá c ra i u hành cu c bán u giá; 6. Tài s n bán u giá có th là ng s n ho c b t ng s n ư c phép giao d ch. i u 3.- Nguyên t c bán u giá Vi c bán u giá tài s n th c hi n theo nguyên t c tr c ti p công khai, trung th c, b o v quy n, l i ích h p pháp c a các bên tham gia. Chương 2: NGƯ I BÁN U GIÁ i u 4.- Ngư i bán u giá 1. Ngư i bán u giá là Trung tâm bán u giá ư c thành l p theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, do S Tư pháp tr c ti p qu n lý. Trung tâm bán u giá thu c S Tư pháp là ơn v hành chính s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có tài kho n riêng và con d u riêng. 2. Ngư i bán u giá cũng có th là doanh nghi p nhà nư c ư c thành l p theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty c ph n ư c thành
 3. l p theo Lu t Công ty ho t ng bán u giá chuyên nghi p và không kinh doanh ngành ngh khác do S Tư pháp qu n lý v nghi p v . i u 5.- Nghĩa v c a ngư i bán u giá Ngư i bán u giá có các nghĩa v sau ây: 1. T ch c bán u giá tài s n theo úng nguyên t c và th t c quy nh t i Quy ch này; 2. Thông báo, niêm y t công khai, y , chính xác các thông tin c n thi t có liên quan n tài s n bán u giá; 3. B o qu n tài s n bán u giá khi ư c giao gi như tài s n c a chính mình; 4. Trưng bày, cho xem và tham kh o h sơ tài s n bán u giá theo quy nh c a Quy ch này; 5. Th c hi n ghi chép v vi c bán u giá vào S ăng ký bán u giá tài s n và l p văn b n bán u giá tài s n; 6. Giao tài s n bán u giá cho ngư i mua theo quy nh t i i u 25 và i u 26 c a Quy ch này; 7. Làm th t c chuy n quy n s h u i v i tài s n bán u giá mà theo quy nh c a pháp lu t tài s n ó ph i ăng ký quy n s h u; 8. Thanh toán cho ngư i bán tài s n ti n ã bán ho c tr l i tài s n không bán ư c cho ngư i bán theo tho thu n; n u không có tho thu n thì ph i thanh toán ti n cho ngư i bán u giá ch m nh t là ba ngày sau khi nh n ư c ti n c a ngư i mua tài s n ho c ph i tr l i tài s n trong th i h n ch m nh t là ba ngày sau cu c bán u giá; 9. B i thư ng thi t h i do vi ph m nghĩa v gây ra; 10. N p thu theo quy nh c a pháp lu t. i u 6.- Quy n c a ngư i bán u giá Ngư i bán u giá có các quy n sau ây: 1. Yêu c u ngư i bán tài s n cung c p y , chính xác các thông tin c n thi t liên quan n tài s n bán u giá và ph i ch u trách nhi m v các thông tin ó; 2. Tham gia cùng ngư i bán tài s n nh giá kh i i m i v i tài s n bán u giá ho c nh giá kh i i m trong trư ng h p ư c ngư i bán tài s n u quy n; 3. Nhân danh ngư i bán tài s n th c hi n bán u giá; 4. Yêu c u ngư i mua tài s n th c hi n vi c thanh toán theo quy nh t i các i u t i u 22 n i u 24 c a Quy ch này;
 4. 5. Thu l phí do ngư i bán tài s n tr theo quy nh t i i u 27 c a Quy ch này. Chương 3: TH T C BÁN U GIÁ i u 7.- H p ng u quy n bán u giá tài s n 1. Ngư i bán u giá ch ư c ti n hành bán u giá tài s n sau khi ký k t h p ng u quy n bán u giá tài s n v i ngư i bán tài s n. H p ng u quy n ph i ư c l p thành văn b n, và có n i dung sau ây: a) Tên, a ch c a ngư i bán tài s n; b) Tên, a ch c a ngư i bán u giá; c) Th i h n, a i m bán u giá; d) Li t kê, mô t chi ti t tài s n em bán u giá; ) Giá kh i i m c a tài s n; e) Th i h n, phương th c giao tài s n; g) L phí; h) Th i h n, a i m, phương th c thanh toán; i) Quy n, nghĩa v c a các bên; k) Trách nhi m do vi ph m h p ng; l) Các tho thu n khác. 2. Trong trư ng h p bán u giá tài s n thi hành án, ho c thi hành các quy t nh x lý c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khác, thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a các cơ quan này và ngư i bán u giá. 3. Trong trư ng h p x lý tài s n c m c , th ch p b ng bi n pháp bán u giá th c hi n nghĩa v dân s , thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t gi a ngư i bán u giá, ngư i nh n c m c , ngư i nh n th ch p và ngư i c m c , th ch p. N u trong h p ng c m c , th ch p có tho thu n v vi c bán u giá mà ngư i c m c , th ch p v ng m t không có lý do chính áng ho c t ch i ký k t h p ng bán u giá, thì h p ng u quy n bán u giá ư c ký k t gi a ngư i nh n c m c , ngư i nh n th ch p v i ngư i bán u giá. 4. Trong trư ng h p bán u giá quy n s d ng t, thì h p ng u quy n bán u giá tài s n ư c ký k t khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép bán u giá. i u 8.- Xác nh giá kh i i m
 5. 1. Ngư i bán tài s n xác nh giá kh i i m v i s tham gia c a ngư i bán u giá. 2. Ngư i bán u giá xác nh giá kh i i m trong trư ng h p ư c ngư i bán tài s n u quy n, và ph i báo cho ngư i bán tài s n trư c khi thông báo công khai v vi c bán u giá. 3. Trong trư ng h p tài s n bán u giá là tài s n c m c , th ch p thì ngư i nh n c m c , ngư i nh n th ch p cùng ngư i c m c , ngư i th ch p xác nh giá kh i i m v i s tham gia c a ngư i bán u giá. N u ngư i nh n c m c , ngư i nh n th ch p là ngư i bán tài s n theo quy nh t i kho n 3 i u 7 c a Quy ch này, thì giá kh i i m do ngư i bán u giá xác nh, v i s tham gia c a ngư i bán tài s n. i u 9.- Giám nh tài s n Tài s n bán u giá có th ư c giám nh. Chi phí giám nh do ngư i yêu c u giám nh ch u, n u các bên không có tho thu n khác. i u 10.- ơn phương ình ch th c hi n h p ng u quy n bán u giá tài s n Ngư i bán tài s n và ngư i bán u giá ch ư c ơn phương ình ch th c hi n h p ng u quy n bán u giá tài s n theo quy nh t i Kho n 1 i u 593 c a B lu t dân s trư c khi thông báo công khai v vi c bán u giá. Bên có l i làm cho h p ng b ình ch ph i b i thư ng thi t h i cho bên kia. i u 11.- Niêm y t vi c bán u giá 1. Trư c khi ti n hành bán u giá b y ngày i v i ng s n và ba mươi ngày i v i b t ng s n, ngư i bán u giá ph i niêm y t vi c bán u giá t i nơi bán u giá, nơi trưng bày tài s n, nơi t tr s c a ngư i bán u giá, nơi có b t ng s n bán u giá. 2. B n niêm y t vi c bán u giá có n i dung như sau: a) Th i gian, a i m bán u giá; b) Tên, a ch ngư i bán u giá; c) Tên, a ch c a ngư i bán tài s n; d) Danh m c tài s n, s lư ng, ch t lư ng; ) Giá kh i i m; e) Nh ng thông tin c n thi t liên quan n tài s n, bao g m c thông tin mà ngư i bán tài s n yêu c u thông báo công khai; f) a i m, th i gian trưng bày tài s n; i) a i m, th i gian tham kh o h sơ tài s n.
 6. 3. Trong trư ng h p có ngư i ăng ký mua tài s n bán u giá theo quy nh t i i u 14 c a Quy ch này, thì danh sách nh ng ngư i ăng ký mua cũng ph i ư c niêm y t t i nơi bán u giá hai ngày trư c khi ti n hành cu c bán u giá. i u 12.- Thông báo công khai 1. ng th i v i vi c niêm y t vi c bán u giá, ngư i bán u giá ph i thông báo công khai hai l n v vi c bán u giá trong nh ng trư ng h p ư c quy nh t i Kho n 2 i u này v vi c bán u giá, m i l n cách nhau ba ngày trên các phương ti n thông tin i chúng. Th i h n thông báo và n i dung thông báo công khai ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11 c a Quy ch này. 2. Vi c bán u giá b t ng s n và ng s n có giá kh i i m t mư i tri u ng tr lên thì b t bu c ph i ư c thông báo công khai. Trong trư ng h p tài s n bán u giá là ng s n có giá kh i i m dư i mư i tri u ng, n u ngư i bán tài s n yêu c u thông báo công khai v vi c bán u giá, thì cũng ư c thông báo công khai. i u 13.- Nh ng ngư i không ư c tham gia u giá Nh ng ngư i sau ây không ư c tham gia u giá tài s n: 1. Ngư i không có quy n mua tài s n u giá theo quy nh c a pháp lu t; 2. Ngư i không có năng l c hành vi dân s , ngư i m t năng l c hành vi dân s , ngư i b h n ch năng l c hành vi dân s theo quy nh t i u 23 n i u 25 c a B lu t dân s ho c là ngư i t i th i i m u giá không nh n th c, làm ch ư c hành vi c a mình; 3. Nh ng ngư i làm vi c trong t ch c bán u giá tài s n; cha, m , v , ch ng, con c a nh ng ngư i ó; 4. Ngư i ã tr c ti p th c hi n vi c giám nh tài s n bán u giá; cha, m , v ch ng và con c a ngư i ó. i u 14.- ăng ký mua tài s n bán u giá 1. Ngư i mu n tham gia u giá b t ng s n ho c ng s n có giá kh i i m t mư i tri u ng tr lên ph i ăng ký mua ch m nh t là hai ngày trư c ngày m cu c bán u giá và ph i n p m t kho n ti n t trư c b ng 1% giá kh i i m. 2. Trong trư ng h p mua ư c tài s n bán u giá thì kho n ti n t trư c ư c tr vào giá mua, n u không mua c thì kho n ti n t trư c ư c tr l i cho ngư i n p ngay sau khi cu c bán u giá k t thúc. Trong trư ng h p ngư i mu n tham gia u giá ã n p m t kho n ti n t trư c nhưng sau ó không tham gia u giá, thì kho n ti n t trư c ó ư c n p vào ngân sách nhà nư c. i u 15.- Trưng bày, xem tài s n bán u giá
 7. 1. Tài s n ho c m u tài s n là ng s n, n u tài s n ó có giá kh i i m t mư i tri u ng tr lên ph i ư c trưng bày t khi niêm y t và thông báo công khai cho n trư c ngày m cu c bán u giá hai ngày t i a i m ã thông báo. Trên tài s n ho c m u tài s n ph i ghi rõ tài s n ó thu c lô hàng, danh m c tài s n nào, tên ngư i bán tài s n. 2. i v i b t ng s n bán u giá, thì th i gian ngư i tham gia u giá ư c xem t khi niêm y t và thông báo công khai cho n trư c ngày m cu c bán u giá hai ngày t i nơi có b t ng s n. 3. i v i tài s n là ng s n có giá kh i i m dư i mư i tri u ng thì ít nh t trong th i h n hai ngày trư c khi m cu c bán u giá, ngư i bán u giá ph i t o i u ki n cho m i ngư i ư c xem tài s n bán u giá. i u 16.- Ti n hành bán u giá T i cu c bán u giá, ngư i i u hành bán u giá th c hi n các hành vi sau ây: 1. Gi i thi u b n thân và ngư i giúp vi c, n u có. 2. i m danh ngư i ã ăng ký tham gia u giá tài s n. 3. Gi i thi u t ng tài s n bán u giá, nh c l i giá kh i i m, tr l i các câu h i c a ngư i tham gia u giá và yêu c u ngư i tham gia u giá tr giá. 4. Nh c l i m t cách rõ ràng, chính xác b ng l i nói giá ã tr sau cùng cao hơn giá ngư i trư c ã tr , m i l n cách nhau ba mươi giây (30 giây). 5. Ngư i i u hành bán u giá ch ư c công b ngư i mua ư c tài s n bán u giá, n u sau ba l n nh c l i giá ngư i ó ã tr mà không có ngư i nào tr giá cao hơn. Trong trư ng h p có nhi u ngư i cùng tr m t giá thì ngư i i u hành bán u giá t ch c vi c rút thăm gi a nh ng ngư i ó và công b ngư i rút trúng thăm là ngư i mua ư c tài s n bán u giá. 6. Ngư i i u hành bán u giá ph i ghi rõ k t qu bán u giá vào S ăng ký bán u giá tài s n và ghi vào văn b n bán u giá tài s n có ch ký c a ngư i i u hành bán u giá, ngư i mua và hai ngư i ch ng ki n trong s nh ng ngư i tham gia u giá. Văn b n bán u giá tài s n ư c l p ngay t i cu c bán u giá. i v i tài s n bán u giá là b t ng s n thì văn b n bán u giá ph i ư c công ch ng nhà nư c nơi có b t ng s n ch ng nh n. Trong trư ng h p giá ã tr cao nh t th p hơn so v i giá kh i i m, thì cu c bán u giá xem như không thành, ngư i bán u giá và ngư i bán tài s n có th tho thu n t ch c bán u giá l n th hai ho c các l n ti p theo. L n bán u giá sau cũng ư c ti n hành theo th t c c a Quy ch này như i v i tài s n ư c bán u giá l n u tiên. i u 17.- Văn b n bán u giá 1. Văn b n bán u giá tài s n có n i dung sau ây:
 8. a) Tên, a ch c a ngư i bán u giá. b) Tên, a ch c a ngư i i u hành bán u giá. c) Tên, a ch c a ngư i bán tài s n. d) Tên, a ch c a ngư i mua tài s n. ) Th i gian, a i m bán u giá. e) Tài s n bán u giá. g) Giá ã bán. h) Th i h n, phương th c, a i m thanh toán ti n mua tài s n. i) Th i h n, a i m giao tài s n bán u giá cho ngư i mua. k) Tên, a ch c a hai ngư i ch ng ki n. 2. Văn b n bán u giá tài s n ư c l p thành b n b n, m t b n ngư i bán u giá tài s n gi , m t b n cho ngư i mua tài s n, m t b n cho ngư i bán tài s n và m t b n cho cơ quan có thNm quy n ăng ký quy n s h u tài s n, tr trư ng h p tài s n bán u giá không ph i ăng ký quy n s h u thì ư c l p thành ba b n. i u 18.- Rút l i giá ã tr T i cu c bán u giá n u ngư i ã tr giá cao nh t rút l i giá ã tr , thì vi c bán u giá ư c t ch c l i ngay, và b t u t giá tr trư c ó. Ngư i rút l i giá ã tr không ư c tham gia tr giá. Trong trư ng h p giá bán tài s n u giá th p hơn giá mà ngư i rút l i giá ã tr thì ngư i rút l i ph i tr kho n ti n chênh l ch cho ngư i bán u giá, n u tài s n bán ư c giá cao hơn thì ngư i rút l i không ư c hư ng kho n ti n chênh l ch ó. N u cu c bán u giá không thành thì ngư i rút l i giá ã tr ph i ch u chi phí cho vi c bán u giá ó và không ư c kho n tr kho n ti n t trư c ó. i u 19. T ch i mua 1. Sau khi văn b n bán u giá ã ư c l p mà ngư i ã mua ư c tài s n t ch i mua, thì ph i ư c ngư i bán tài s n ch p thu n, nhưng ph i ch u m i chi phí liên quan n vi c bán u giá, tr trư ng h p có tho thu n khác. 2. Trong trư ng h p ngư i mua ư c tài s n bán u giá ã n p m t kho n ti n t trư c mà t ch i mua thì không ư c hoàn tr kho n ti n t trư c ó. Kho n ti n t trư c ó thu c v ngư i bán tài s n. i u 20.- ăng ký quy n s h u
 9. 1. Văn b n bán u giá tài s n là văn b n có giá tr xác nh n vi c mua bán và làm căn c chuy n quy n s h u i v i tài s n bán u giá mà theo quy nh c a pháp lu t ph i ăng ký quy n s h u. 2. Căn c vào văn b n bán u giá tài s n và các gi y r h p l khác, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m ăng ký quy n s h u tài s n cho ngư i mua theo quy nh c a pháp lu t. Ngư i bán u giá có nghĩa v làm th t c chuy n quy n s h u tài s n cho ngư i mua. Chi phí làm th t c chuy n quy n s h u ư c tr vào ti n bán tài s n. i u 21.- Th i h n hoàn thành th t c chuy n quy n s h u tài s n i v i tài s n có ăng ký quy n s h u thì th i h n hoàn thành th t c chuy n quy n s h u là mư i lăm ngày i v i ng s n và ba mươi ngày i v i b t ng s n, k t ngày văn b n bán u giá ư c l p, tr trư ng h p có tho thu n khác. i u 22.- Th i h n thanh toán ti n mua tài s n Th i h n thanh toán ti n mua tài s n do ngư i bán u giá và ngư i mua tài s n tho thu n; n u không có tho thu n thì ngư i mua tài s n ph i thanh toán ti n cho ngư i bán u giá ngay khi nh n tài s n. i u 23.- Phương th c thanh toán ti n mua tài s n Ngư i bán u giá và ngư i mua tài s n tho thu n v thanh toán ti n mua tài s n làm m t l n hay nhi u l n; n u không có tho thu n thì ngư i mua tài s n ph i thanh toán m tl n s ti n cho ngư i bán u giá. i u 24.- a i m thanh toán ti n mua tài s n a i m thanh toán ti n mua tài s n do ngư i bán u giá và ngư i mua tài s n tho thu n, n u không có tho thu n thì a i m thanh toán là nơi có tr s c a ngư i bán u giá. i u 25.- Th i h n giao tài s n bán u giá i v i tài s n không ph i ăng ký quy n s h u, thì ngư i bán u giá ph i giao ngay tài s n cho ngư i mua sau khi l p văn b n bán u giá và ngư i mua ã thanh toán xong ti n mua tài s n, tr trư ng h p có tho thu n khác. i v i tài s n có ăng ký quy n s h u, thì ngư i bán u giá ph i giao ngay tài s n cho ngư i mua sau khi ngư i mua ã thanh toán xong ti n mua tài s n, tr trư ng h p có tho thu n khác. i u 26.- a i m giao tài s n bán u giá a i m giao tài s n bán u giá ư c xác nh như sau: 1. Nơi có b t ng s n bán u giá.
 10. 2. Nơi bán u giá tài s n là ng s n, tr trư ng h p ngư i bán u giá và ngư i mua tài s n có tho thu n khác. i u 27.- L phí 1. Ngư i bán tài s n ph i tr l phí bán u giá tài s n. 2. Trong trư ng h p bán ư c tài s n bán u giá thì m c l phí ư c tính như sau: a) Tài s n bán ư c có giá tr t m t tri u ng (1.000.000) tr xu ng thì m c l phí là năm mươi nghìn ng (50.000). b) T trên m t tri u ng (trên 1.000.000) n m t trăm tri u ng (100.000.000) thì m c l phí b ng 5% c a giá tr tài s n bán ư c. c) T trên m t trăm tri u ng (trên 100.000.000) n m t t ng (1.000.000.000) thì m c l phí b ng 2% c a giá tr tài s n bán ư c. d) T trên m t t ng (trên 1.000.000.000) tr lên thì m c l phí là hai mươi tri u ng (20.000.000) + 0,2% c a ph n giá tr tài s n bán ư c vư t quá m t t ng. 3. Trong trư ng h p không bán ư c tài s n bán u giá thì m c l phí b ng 50% c a m c l phí ư c quy nh t i Kho n 2 i u này nhưng t i a không quá ba mươi tri u ng (30.000.000). i u 28.- Chi phí Chi phí cho vi c bán u giá do các bên tho thu n; n u không có tho thu n, thì ngư i bán tài s n ph i ch u chi phí v n chuy n tài s n n a i m ã tho thu n, chi phí thông báo công khai khi tài s n bán u giá là ng s n có giá kh i i m dư i mư i tri u ng, chi phí b o qu n tài s n trong trư ng h p không giao tài s n cho ngư i bán u giá, còn ngư i bán u giá ch u chi phí b o qu n tài s n ư c giao, chi phí thông báo công khai khi tài s n bán u giá là b t ng s n ho c là ng s n có giá kh i i m trên mư i tri u ng, chi phí t ch c vi c bán u giá và các chi phí có liên quan. i u 29.- Ch u r i ro Ngư i bán tài s n ch u r i ro i v i tài s n bán u giá không ph i ăng ký quy n s h u cho n khi tài s n ư c giao cho ngư i mua, ngư i mua ch u r i ro i v i tài s n k t khi nh n tài s n bán u giá. i v i tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u, thì ngư i bán tài s n ch u r i ro cho n khi hoàn thành th t c ăng ký quy n s h u cho ngư i mua, ngư i mua ch u r i ro k t th i i m hoàn thành th t c ăng ký, k c khi ngư i mua chưa nh n tài s n. i u 30.- Trách nhi m v giá tr , ch t lư ng c a tài s n bán u giá.
 11. 1. Ngư i bán tài s n, ngư i bán u giá không ch u trách nhi m v giá tr , ch t lư ng c a tài s n bán u giá, tr trư ng h p không thông báo y cho ngư i tham gia u giá nh ng thông tin c n thi t có liên quan n tài s n bán u giá. 2. Trong th i h n ba ngày, k t ngày mua ư c tài s n bán u giá, ngư i mua có quy n tr l i tài s n cho ngư i bán u giá và yêu c u b i thư ng thi t h i, n u ch t lư ng c a tài s n bán u giá không úng như ã thông báo. i u 31.- Gi i quy t khi u n i, tranh ch p M i khi u n i, tranh ch p liên quan n vi c bán u giá tài s n ư c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản