Nghị định số 88/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 88/1999/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế Đấu thầu do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 88/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/1999/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 88/1999/N -CP NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY CH U TH U CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo ngh c a B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Xây d ng, NGHN NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh nh này Quy ch u th u, thay th Quy ch u th u ã ban hành kèm theo Ngh nh s 43/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và Ngh nh s 93/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph . i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. B trư ng B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B trư ng B Xây d ng, B trư ng B Tài chính, B trư ng B Thương m i, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Th trư ng các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c thi hành Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t chU ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng Qu n tr T ng công ty Nhà nư c và các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH U TH U (Ban hành kèm theo Ngh nh s : 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 c a Chính ph )
 2. Quy ch u th u ư c ban hành nh m th ng nh t qu n lý các ho t ng u th u tuy n ch n tư v n, mua s m hàng hóa, xây l p và l a ch n i tác th c hi n d án ho c t ng ph n d án trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. M c tiêu, cơ s và quy trình th c hi n u th u 1. M c tiêu c a công tác u th u là nh m th c hi n tính c nh tranh, công b ng và minh b ch trong quá trình u th u l a ch n nhà th u phù h p, b o m hi u qu kinh t c a d án. 2. Vi c u th u ư c th c hi n trên cơ s t ng gói th u. 3. Quy trình u th u bao g m: chuNn b u th u, t ch c u th u, xét th u, thNm nh và phê duy t, công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng và ký h p ng. i u 2. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy ch u th u áp d ng cho các cu c u th u ư c t ch c và th c hi n t i Vi t Nam. 2. i tư ng áp d ng: a) Các d án u tư th c hi n theo Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng có quy nh ph i th c hi n Quy ch u th u; b) Các d án liên doanh, h p ng h p tác kinh doanh ho c c ph n có s tham gia c a các t ch c kinh t nhà nư c (các doanh nghi p nhà nư c) t 30% tr lên vào v n pháp nh, v n kinh doanh ho c v n c ph n; c) Các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài ư c th c hi n trên cơ s n i dung i u ư c ư c các bên ký k t (các bên tài tr và bên Vi t Nam). Trư ng h p có nh ng n i dung trong d th o i u ư c khác v i Quy ch này thì cơ quan ư c giao trách nhi m àm phán ký k t i u ư c ph i trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi ký k t; d) Các d án c n l a ch n i tác u tư th c hi n: i v i d án u tư trong nư c, ch th c hi n khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án; i v i d án có v n u tư nư c ngoài, ch t ch c u th u theo Quy ch này khi có t hai nhà u tư tr lên cùng mu n tham gia m t d án ho c Th tư ng Chính ph có yêu c u ph i u th u l a ch n i tác u tư th c hi n d án.
 3. ) u tư mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan nhà nư c, oàn th , doanh nghi p nhà nư c; dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang. B Tài chính quy nh chi ti t ph m vi mua s m, giá tr mua s m, trách nhi m, quy n h n c a ơn v mua s m theo Lu t Ngân sách Nhà nư c. Các i tư ng quy nh t i kho n 2 i u này b t bu c ph i áp d ng Quy ch u th u còn các i tư ng khác ch khuy n khích áp d ng. i u 3. Gi i thích t ng Các t ng dùng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. " u th u" là quá trình l a ch n nhà th u áp ng các yêu c u c a Bên m i th u. 2. " u th u trong nư c" là cu c u th u ch có các nhà th u trong nư c tham d . 3. " u th u qu c t " là cu c u th u có các nhà th u trong và ngoài nư c tham d . 4. "Xét th u" là quá trình Bên m i th u xem xét, phân tích, ánh giá x p h ng các h sơ d th u l a ch n nhà th u trúng th u. 5. "D án" là t p h p nh ng xu t th c hi n m t ph n hay toàn b công vi c, m c tiêu ho c yêu c u nào ó. D án bao g m d án u tư và d án không có tính ch t u tư. 6. "D án u tư thu c nhóm A, B ho c C" quy nh trong Quy ch này ư c nh nghĩa và phân lo i trong Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng. 7. "Bên m i th u" là ch d án, ch u tư ho c pháp nhân i di n h p pháp c a ch d án, ch u tư ư c giao trách nhi m th c hi n công vi c u th u. 8. "Ngư i có thNm quy n" là ngư i ng u ho c ngư i ư cU quy n theo quy nh c a pháp lu t thu c t ch c, cơ quan nhà nư c ho c doanh nghi p, c th như sau: a) i v i d án u tư, "Ngư i có thNm quy n" là "Ngư i có thNm quy n quy t nh u tư" ư c quy nh t i Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; b) i v i vi c mua s m dùng, v t tư, trang thi t b , phương ti n làm vi c c a cơ quan nhà nư c, oàn th , doanh nghi p nhà nư c; dùng và phương ti n làm vi c thông thư ng c a l c lư ng vũ trang, "Ngư i có thNm quy n" là ngư i quy t nh vi c mua s m theo quy nh c a pháp lu t; c) i v i d án s d ng v n thu c s h u công ty ho c các hình th c s h u khác, "Ngư i có thNm quy n" là H i ng qu n tr ho c ngư i ng u có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 9. "C p có thNm quy n" là t ch c, cơ quan ư c "Ngư i có thNm quy n" giao quy n ho cU quy n theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 10. "Nhà th u" là t ch c kinh t có tư cách pháp nhân tham gia u th u. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u có th là cá nhân. Nhà th u là nhà xây d ng trong u th u xây l p; là nhà cung c p trong u th u mua s m hàng hóa; là nhà tư v n trong u th u tuy n ch n tư v n; là nhà u tư trong u th u l a ch n i tác u tư. Nhà th u trong nư c là nhà th u có tư cách pháp nhân Vi t Nam và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 11. "Gói th u" là toàn b d án ho c m t ph n công vi c c a d án ư c phân chia theo tính ch t k thu t ho c trình t th c hi n d án, có quy mô h p lý và b o m tính ng b c a d án. Trong trư ng h p mua s m, gói th u có th là m t ho c m t lo i dùng, trang thi t b ho c phương ti n. Gói th u ư c th c hi n theo m t ho c nhi u h p ng (khi gói th u ư c chia thành nhi u ph n). 12. "Gói th u quy mô nh " là gói th u có giá tr dư i 2 t ng i v i mua s m hàng hóa ho c xây l p. 13. "Tư v n" là ho t ng áp ng các yêu c u v ki n th c, kinh nghi m chuyên môn cho Bên m i th u trong vi c xem xét, quy t nh, ki m tra quá trình chuNn b và th c hi n d án. 14. "Xây l p" là nh ng công vi c thu c quá trình xây d ng và l p t thi t b các công trình, h ng m c công trình. 15. "Hàng hóa" là máy móc, phương ti n v n chuy n, thi t b (toàn b , ng b ho c thi t b l ), b n quy n s h u công nghi p, b n quy n s h u công ngh , nguyên li u, nhiên li u, v t li u, hàng tiêu dùng (thành phNm, bán thành phNm). 16. "H sơ m i th u" là toàn b tài li u do Bên m i th u l p, bao g m các yêu c u cho m t gói th u ư c dùng làm căn c nhà th u chuNn b h sơ d th u và Bên m i th u ánh giá h sơ d th u. "H sơ m i th u" ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi phát hành. 17. "H sơ d th u" là các tài li u do nhà th u l p theo yêu c u c a h sơ m i th u. 18. "T chuyên gia" là nhóm các chuyên gia, tư v n do Bên m i th u thành l p ho c thuê, có trách nhi m giúp Bên m i th u th c hi n các công vi c có liên quan trong quá trình u th u. 19. " óng th u" là th i i m k t thúc vi c n p h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 20. "M th u" là th i i m t ch c m các h sơ d th u ư c quy nh trong h sơ m i th u. 21. "Danh sách ng n" là danh sách các nhà th u ư c thu h p qua các bư c ánh giá. Trong u th u tuy n ch n tư v n, danh sách ng n bao g m các nhà tư v n ư c l a ch n trên cơ s danh sách dài ho c t danh sách các nhà tư v n ăng ký tham d th u.
 5. 22. "ThNm nh" là công vi c ki m tra và ánh giá c a các cơ quan có ch c năng thNm nh v k ho ch u th u c a d án, k t qu u th u các gói th u, cũng như các tài li u u th u liên quan trư c khi ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. 23. "Giá gói th u" là giá ư c xác nh cho t ng gói th u trong k ho ch u th u c a d án trên cơ s t ng m c u tư ho c t ng d toán, d toán ư c duy t. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n chuNn b d án, giá gói th u ph i ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n trư c khi t ch c u th u. 24. "Giá d th u" là giá do nhà th u ghi trong h sơ d th u sau khi ã tr ph n gi m giá (n u có) bao g m toàn b các chi phí c n thi t th c hi n gói th u. 25. "Giá ánh giá" là giá d th u ã s a l i và hi u ch nh các sai l ch (n u có), ư c quy i v cùng m t b ng (k thu t, tài chính, thương m i và các n i dung khác) làm cơ s so sánh gi a các h sơ d th u. 26. "S a l i" là vi c s a ch a nh ng sai sót nh m chuNn xác h sơ d th u bao g m l i s h c, l i ánh máy, l i chính t , l i nh m ơn v và do Bên m i th u th c hi n làm căn c cho vi c ánh giá. 27. "Hi u ch nh các sai l ch" là vi c b sung ho c i u ch nh nh ng n i dung còn thi u ho c th a trong h sơ d th u so v i các yêu c u c a h sơ m i th u cũng như b sung ho c i u ch nh nh ng khác bi t gi a các ph n c a h sơ d th u và do Bên m i th u th c hi n. 28. "Giá ngh trúng th u" là giá do Bên m i th u ngh trên cơ s giá d th u c a nhà th u ư c ngh trúng th u sau khi s a l i và hi u ch nh các sai l ch theo yêu c u c a h sơ m i th u. 29. "Giá trúng th u" là giá ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t k t qu u th u làm căn c cho Bên m i th u thương th o hoàn thi n và ký h p ng v i nhà th u trúng th u. Giá trúng th u không ư c l n hơn giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t. 30. "Giá ký h p ng" là giá ư c Bên m i th u và nhà th u trúng th u th a thu n sau khi thương th o hoàn thi n h p ng và phù h p v i k t qu trúng th u. 31. "K t qu u th u" là n i dung phê duy t c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n v tên nhà th u trúng th u, giá trúng th u và lo i h p ng. 32. "Thương th o hoàn thi n h p ng" là quá trình ti p t c thương th o hoàn ch nh n i dung chi ti t c a h p ng v i nhà th u trúng th u ký k t. 33. "B o lãnh d th u" là vi c nhà th u t m t kho n ti n (ti n m t, séc, b o lãnh c a ngân hàng ho c hình th c tương ương) vào m t a ch v i m t th i gian xác nh theo quy nh trong h sơ m i th u m b o trách nhi m c a nhà th u i v i h sơ d th u.
 6. 34. "B o lãnh th c hi n h p ng" là vi c nhà th u trúng th u t m t kho n ti n (ti n m t, séc, b o lãnh c a ngân hàng ho c hình th c tương ương) vào m t a ch v i m t th i gian xác nh theo quy nh trong h sơ m i th u và k t qu u th u m b o trách nhi m th c hi n h p ng ã ký. i u 4. Hình th c l a ch n nhà th u 1. u th u r ng rãi: u th u r ng rãi là hình th c u th u không h n ch s lư ng nhà th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các i u ki n, th i gian d th u trên các phương ti n thông tin i chúng t i thi u 10 ngày trư c khi phát hành h sơ m i th u. u th u r ng rãi là hình th c ch y u ư c áp d ng trong u th u. 2. u th u h n ch : u th u h n ch là hình th c u th u mà Bên m i th u m i m t s nhà th u (t i thi u là 5) có năng l c tham d . Danh sách nhà th u tham d ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Hình th c này ch ư c xem xét áp d ng khi có m t trong các i u ki n sau: a) Ch có m t s nhà th u có kh năng áp ng ư c yêu c u c a gói th u; b) Các ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành u th u h n ch ; c) Do tình hình c th c a gói th u mà vi c u th u h n ch có l i th . 3. Ch nh th u: Ch nh th u là hình th c ch n tr c ti p nhà th u áp ng yêu c u c a gói th u thương th o h p ng. Hình th c này ch ư c áp d ng trong các trư ng h p c bi t sau: a) Trư ng h p b t kh kháng do thiên tai ch h a, ư c phép ch nh ngay ơn v có năng l c th c hi n công vi c k p th i. Sau ó ph i báo cáo Th tư ng Chính ph v n i dung ch nh th u xem xét phê duy t; b) Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia, bí m t an ninh, bí m t qu c phòng do Th tư ng Chính ph quy t nh; c) Gói th u c bi t do Th tư ng Chính ph quy t nh, trên cơ s báo cáo thNm nh c a B K ho ch và u tư, ý ki n b ng văn b n c a cơ quan tài tr v n và các cơ quan có liên quan. Trong báo cáo ngh ch nh th u ph i xác nh rõ ba n i dung sau: Lý do ch nh th u;
 7. Kinh nghi m và năng l c v m t k thu t, tài chính c a nhà th u ư c ngh ch nh th u; Giá tr và kh i lư ng ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t làm căn c cho ch nh th u. 4. Chào hàng c nh tranh: Hình th c này ư c áp d ng cho nh ng gói th u mua s m hàng hóa có giá tr dư i 2 t ng. M i gói th u ph i có ít nh t 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau trên cơ s yêu c u chào hàng c a Bên m i th u. Vi c g i chào hàng có th ư c th c hi n b ng cách g i tr c ti p, b ng fax, b ng ư ng bưu i n ho c b ng các phương ti n khác. 5. Mua s m tr c ti p: Trên cơ s tuân th quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này, hình th c mua s m tr c ti p ư c áp d ng trong trư ng h p b sung h p ng cũ ã th c hi n xong (dư i m t năm) ho c h p ng ang th c hi n v i i u ki n ch u tư có nhu c u tăng thêm s lư ng hàng hóa ho c kh i lư ng công vi c mà trư c ó ã ư c ti n hành u th u, nhưng ph i m b o không ư c vư t m c giá ho c ơn giá trong h p ng ã ký trư c ó. Trư c khi ký h p ng, nhà th u ph i ch ng minh có năng l c v k thu t và tài chính th c hi n gói th u. 6. T th c hi n: Hình th c này ch ư c áp d ng i v i các gói th u mà ch u tư có năng l c th c hi n trên cơ s tuân th quy nh t i kho n 3 i u 4 c a Quy ch này (ngoài ph m vi quy nh t i i u 63 c a Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng). 7. Mua s m c bi t: Hình th c này ư c áp d ng i v i các ngành h t s c c bi t mà n u không có nh ng quy nh riêng thì không th u th u ư c. Cơ quan qu n lý ngành ph i xây d ng quy trình th c hi n m b o các m c tiêu c a Quy ch u th u và có ý ki n th a thu n c a B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. i u 5. Phương th c u th u 1. u th u m t túi h sơ: Là phương th c mà nhà th u n p h sơ d th u trong m t túi h sơ. Phương th c này ư c áp d ng i v i u th u mua s m hàng hóa và xây l p. 2. u th u hai túi h sơ: Là phương th c mà nhà th u n p xu t v k thu t và xu t v giá trong t ng túi h sơ riêng vào cùng m t th i i m. Túi h sơ xu t k thu t s ư c xem xét trư c ánh giá. Các nhà th u t s i m k thu t t 70% tr lên s ư c m ti p túi h sơ xu t v giá ánh giá. Phương th c này ch ư c áp d ng i v i u th u tuy n ch n tư v n. 3. u th u hai giai o n:
 8. Phương th c này áp d ng cho nh ng trư ng h p sau: Các gói th u mua s m hàng hoá và xây l p có giá t 500 t ng tr lên; Các gói th u mua s m hàng hóa có tính ch t l a ch n công ngh thi t b toàn b , ph c t p v công ngh và k thu t ho c gói th u xây l p c bi t ph c t p; D án th c hi n theo h p ng chìa khóa trao tay. Quá trình th c hi n phương th c này như sau: a) Giai o n th nh t: các nhà th u n p h sơ d th u sơ b g m xu t v k thu t và phương án tài chính (chưa có giá) Bên m i th u xem xét và th o lu n c th v i t ng nhà th u, nh m th ng nh t v yêu c u và tiêu chuNn k thu t nhà th u chuNn b và n p h sơ d th u chính th c c a mình; b) Giai o n th hai: Bên m i th u m i các nhà th u tham gia trong giai o n th nh t n p h sơ d th u chính th c v i xu t k thu t ã ư c b sung hoàn ch nh trên cùng m t m t b ng k thu t và xu t chi ti t v tài chính v i y n i dung v ti n th c hi n, i u ki n h p ng, giá d th u. i u 6. H p ng 1. Bên m i th u và nhà th u trúng th u ph i ký k t h p ng b ng văn b n. H p ng ph i b o m các nguyên t c sau: a) Tuân th các quy nh hi n hành c a lu t pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v h p ng. Trư ng h p lu t pháp Vi t Nam chưa có quy nh thì ph i xin phép Th tư ng Chính ph trư c khi ký k t h p ng; b) N i dung h p ng ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t (ch b t bu c i v i các h p ng s ký v i nhà th u nư c ngoài ho c các h p ng s ký v i nhà th u trong nư c mà k t qu u th u do Th tư ng Chính ph phê duy t). 2. Căn c th i h n và tính ch t c a gói th u ư c quy nh trong k ho ch u th u, h p ng ư c th c hi n theo m t trong các lo i sau: a) H p ng tr n gói là h p ng theo giá khoán g n, ư c áp d ng cho nh ng gói th u ư c xác nh rõ v s lư ng, yêu c u v ch t lư ng và th i gian. Trư ng h p có nh ng phát sinh ngoài h p ng nhưng không do nhà th u gây ra thì s ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xem xét, quy t nh; b) H p ng chìa khóa trao tay là h p ng bao g m toàn b các công vi c thi t k , cung c p thi t b và xây l p c a m t gói th u ư c th c hi n thông qua m t nhà th u. Ch u tư có trách nhi m tham gia giám sát quá trình th c hi n, nghi m thu và nh n bàn giao khi nhà th u hoàn thành toàn b công trình theo h p ng ã ký; c) H p ng có i u ch nh giá là h p ng áp d ng cho nh ng gói th u mà t i th i i m ký k t h p ng không i u ki n xác nh chính xác v s lư ng và kh i
 9. lư ng ho c có bi n ng l n v giá c do chính sách c a Nhà nư c thay i và h p ng có th i gian th c hi n trên 12 tháng. Vi c th c hi n h p ng có i u ch nh giá ph i tuân theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. i u 7. i u ch nh giá tr h p ng Vi c i u ch nh giá tr h p ng ch ư c th c hi n khi: 1. Trong h sơ m i th u ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t có quy nh c th i u ki n, gi i h n các ph n vi c ho c h ng m c ư c i u ch nh và công th c i u ch nh giá. 2. ư c các bên liên quan xác nh n, ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n cho phép, áp d ng trong các trư ng h p sau: a) Khi có nh ng kh i lư ng, s lư ng phát sinh (tăng ho c gi m) không ph i do nhà th u gây ra; b) Khi có s bi n ng v giá do chính sách c a Nhà nư c thay i i v i các y u t nhân công, nguyên v t li u và thi t b c a nh ng h p ng có i u ch nh giá v i th i gian th c hi n trên 12 tháng. Trư t giá ch ư c tính t tháng th 13 k t th i i m b t u th c hi n h p ng. 3. Giá tr c a h p ng sau khi i u ch nh không ư c vư t t ng d toán, d toán ho c giá gói th u xác nh trong k ho ch u th u ã ư c duy t. T ng giá tr i u ch nh và giá tr các h p ng thu c d án không ư c vư t t ng m c u tư ư c duy t. i u 8. K ho ch u th u c a d án 1. K ho ch u th u c a d án do Bên m i th u l p theo quy ch này và ph i ư c ngư i có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p chưa i u ki n l p k ho ch u th u c a toàn b d án, Bên m i th u có th l p k ho ch u th u cho t ng ph n c a d án theo giai o n th c hi n nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n cho phép. 2. N i dung k ho ch u th u c a d án bao g m: a) Phân chia d án thành các gói th u; b) Giá gói th u và ngu n tài chính; c) Hình th c l a ch n nhà th u và phương th c u th u áp d ng i v i t ng gói th u; d) Th i gian t ch c u th u cho t ng gói th u; ) Lo i h p ng cho t ng gói th u; e) Th i gian th c hi n h p ng.
 10. i u 9. i u ki n th c hi n u th u 1. Vi c t ch c u th u ch ư c th c hi n khi có các i u ki n sau: a) Văn b n quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n; b) K ho ch u th u ã ư c ngư i có thNm quy n phê duy t; c) H sơ m i th u ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. Trong trư ng h p u th u tuy n ch n tư v n th c hi n công vi c chuNn b d án ho c u th u l a ch n i tác th c hi n d án, i u ki n t ch c u th u là có văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n và h sơ m i th u ư c duy t. 2. Nhà th u tham gia d th u ph i m b o các i u ki n sau: a) Có gi y ăng ký kinh doanh. i v i u th u mua s m thi t b ph c t p ư c quy nh trong h sơ m i th u, ngoài gi y ăng ký kinh doanh, ph i có gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t; b) Có năng l c v k thu t và tài chính áp ng yêu c u c a gói th u; c) Ch ư c tham gia m t ơn d th u trong m t gói th u, dù là ơn phương hay liên danh d th u. Trư ng h p T ng công ty ng tên d th u thì các ơn v tr c thu c không ư c phép tham d v i tư cách là nhà th u c l p trong cùng m t gói th u. 3. Bên m i th u không ư c tham gia v i tư cách là nhà th u i v i các gói th u do mình t ch c. i u 10. i u ki n u th u qu c t và ưu ãi nhà th u 1. Ch ư c t ch c u th u qu c t trong các trư ng h p sau: a) i v i gói th u mà không có nhà th u nào trong nư c có kh năng áp ng yêu c u c a gói th u; b) i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t ho c c a nư c ngoài có quy nh trong i u ư c là ph i u th u qu c t . 2. Nhà th u nư c ngoài khi tham d u th u qu c t t i Vi t Nam ho c ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam, ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t Nam, nhưng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c, kh i lư ng và ơn giá tương ng. 3. Nhà th u nư c ngoài trúng th u ph i th c hi n cam k t v t l % kh i lư ng công vi c cùng v i ơn giá tương ng dành cho phía Vi t Nam là liên danh ho c th u ph như ã nêu trong h sơ d th u. Trong khi thương th o hoàn thi n h p ng, n u nhà
 11. th u nư c ngoài trúng th u không th c hi n các cam k t nêu trong h sơ d th u thì k t qu u th u s b h y b . 4. Các nhà th u tham gia u th u Vi t Nam ph i cam k t mua s m và s d ng các v t tư thi t b phù h p v ch t lư ng và giá c , ang s n xu t, gia công ho c hi n có t i Vi t Nam. 5. Trong trư ng h p hai h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài ư c ánh giá ngang nhau, h sơ d th u có t l công vi c dành cho phía Vi t Nam (là liên danh ho c th u ph ) cao hơn s ư c ch p nh n. 6. Nhà th u trong nư c tham d u th u qu c t ( ơn phương ho c liên danh) ư c xét ưu tiên khi h sơ d th u ư c ánh giá tương ương v i các h sơ d th u c a nhà th u nư c ngoài. 7. Trư ng h p hai h sơ d th u ư c ánh giá ngang nhau, s ưu tiên h sơ d th u có t l nhân công nhi u hơn. 8. Nhà th u trong nư c tham gia u th u qu c t s ư c hư ng ch ưu ãi theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Làm rõ h sơ d th u Các nhà th u không ư c phép thay i h sơ d th u sau khi ã óng th u. Trong quá trình ánh giá các h sơ d th u, Bên m i th u có th yêu c u nhà th u làm rõ m t s n i dung c a h sơ d th u dư i hình th c trao i tr c ti p ho c gián ti p nhưng ph i m b o s bình ng gi a các nhà th u, không làm thay i n i dung cơ b n c a h sơ d th u và không thay i giá d th u. Nh ng ngh làm rõ c a Bên m i th u, nh ng ý ki n tr l i c a nhà th u u ph i th hi n b ng văn b n và ư c Bên m i th u lưu tr theo quy nh c a pháp lu t. i u 12. Th i gian chu n b h sơ d th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u 1. Trong h sơ m i th u ph i ghi rõ th i i m óng th u và th i h n có hi u l c c a h sơ d th u. Căn c quy mô và s ph c t p c a gói th u, th i gian chuNn b h sơ d th u t i thi u là 15 ngày i v i u th u trong nư c (7 ngày i v i gói th u quy mô nh ) và 30 ngày i v i u th u qu c t , k t ngày phát hành h sơ m i th u. Trư ng h p c bi t, c n s a i m t s n i dung trong h sơ m i th u khi chưa n h n óng th u, Bên m i th u có th gia h n th i gian chuNn b h sơ d th u. N i dung yêu c u s a i h sơ m i th u ph i ư c g i b ng văn b n t i t t c các nhà th u ã tham gia d th u trư c th i i m óng th u ã quy nh, ít nh t là 10 ngày nhà th u có th i gian hoàn ch nh h sơ d th u. 2. Th i h n có hi u l c c a h sơ d th u t i a không quá 180 ngày k t th i i m óng th u. Trư ng h p c n gia h n hi u l c c a h sơ d th u, Bên m i th u ph i thông báo cho các nhà th u sau khi ư c phép c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n. N u nhà th u không ch p nh n thì ư c hoàn tr ti n b o lãnh d th u.
 12. i u 13. M th u, xét th u, trình duy t và công b k t qu u th u 1. M th u: Sau khi ti p nh n nguyên tr ng các h sơ d th u n p úng h n và ư c qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t", vi c m th u ư c ti n hành công khai theo ngày, gi và a i m ghi trong h sơ m i th u và không ư c quá 48 gi , k t th i i m óng th u (tr ngày ngh theo quy nh c a pháp lu t). Biên b n m th u bao g m nh ng n i dung ch y u sau: a) Tên gói th u; b) Ngày, gi , a i m m th u; c) Tên và a ch các nhà th u; d) Giá d th u, b o lãnh d th u và ti n th c hi n; ) Các n i dung liên quan khác. i di n c a Bên m i th u và các nhà th u ư c m i tham d ph i ký vào biên b n m th u. B n g c h sơ d th u sau khi m th u ph i ư c Bên m i th u ký xác nh n t ng trang trư c khi ti n hành ánh giá và qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t" làm cơ s pháp lý cho vi c ánh giá và xem xét. 2. Xét th u: Bên m i th u ti n hành nghiên c u, ánh giá chi ti t và x p h ng các h sơ d th u ã ư c m căn c theo yêu c u c a h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi m th u. Vi c ánh giá h sơ d th u th c hi n theo nguyên t c sau: a) S d ng phương pháp ch m i m i v i vi c ánh giá h sơ d th u các gói th u tư v n, gói th u u th u l a ch n i tác, ánh giá h sơ d sơ tuy n, ánh giá v m t k thu t i v i các gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p; b) S d ng phương pháp giá ánh giá i v i các gói th u mua s m hàng hóa ho c xây l p theo hai bư c sau: - Bư c 1: S d ng thang i m ánh giá v m t k thu t ch n danh sách ng n (là danh sách các nhà th u áp ng cơ b n h sơ m i th u căn c theo tiêu chuNn ánh giá); - Bư c 2: Xác nh giá ánh giá i v i các h sơ d th u thu c danh sách ng n x p h ng.
 13. c) Không s d ng giá xét th u, giá sàn mà s d ng giá gói th u trong k ho ch u th u ư c duy t. 3. Phê duy t và công b k t qu u th u: K t qu u th u ph i do ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. Bên m i th u ch ư c phép công b k t qu u th u sau khi ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. i u 14. ng ti n, thu và ngôn ng trong u th u 1. ng ti n d th u do Bên m i th u quy nh trong h sơ m i th u theo nguyên t c m t ng ti n cho m t kh i lư ng chào hàng. Trong quá trình ánh giá so sánh h sơ d th u, t giá quy i gi a ng ti n Vi t Nam và ng ti n nư c ngoài ư c xác nh theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m m th u. 2. H sơ m i th u ph i quy nh rõ các lo i thu theo các quy nh c a pháp lu t nhà th u có căn c tính toán giá d th u c a mình. 3. Ngôn ng s d ng trong u th u là ti ng Vi t iv i u th u trong nư c; ti ng Vi t, ti ng Anh i v i u th u qu c t . i u 15. Trách nhi m c a Bên m i th u Ngoài nhi m v l p và trình duy t k ho ch u th u c a d án quy nh t i i u 8 c a Quy ch này, Bên m i th u có trách nhi m th c hi n u th u theo k ho ch u th u ư c duy t ho c văn b n ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n và theo trình t t ch c u th u quy nh t i các i u 20, 22, 33, 45 và 47 c a Quy ch này, bao g m: 1. Thành l p T chuyên gia ho c thuê tư v n giúp vi c u th u trên cơ s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n; 2. T ng h p quá trình u th u và trình k t qu u th u lên ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n xem xét phê duy t; 3. Công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng; 4. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 16. Thành ph n, tiêu chu n, trách nhi m và quy n h n c a T chuyên gia 1. Thành ph n T chuyên gia: Tùy theo tính ch t và m c ph c t p c a t ng gói th u, thành ph n T chuyên gia bao g m các chuyên gia v :
 14. a) K thu t, công ngh ; b) Kinh t , tài chính; c) Pháp lý và các v n khác (n u c n). T trư ng T chuyên gia do Bên m i th u quy t nh và ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n, có trách nhi m i u hành công vi c, t ng h p và chuNn b các báo cáo ánh giá ho c tài li u có liên quan khác. 2. Tiêu chuNn i v i thành viên T chuyên gia: a) Có trình chuyên môn liên quan n gói th u; b) Am hi u v các n i dung c th c a gói th u; c) Có kinh nghi m trong công tác qu n lý th c t ho c nghiên c u; d) Am hi u quy trình u th u. 3. T chuyên gia có các trách nhi m và quy n h n sau: a) ChuNn b các tài li u pháp lý, so n th o h sơ m i th u; b) Ti p nh n và qu n lý h sơ d th u; c) Phân tích, ánh giá, so sánh và x p h ng các h sơ d th u theo tiêu chuNn ánh giá ư c nêu trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c duy t trư c khi m th u; d) T ng h p tài li u v quá trình ánh giá xét ch n nhà th u và l p báo cáo xét th u; ) Có trách nhi m phát bi u trung th c, khách quan ý ki n c a mình b ng văn b n v i Bên m i th u trong quá trình phân tích, ánh giá, x p h ng các h sơ d th u và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v ý ki n c a mình. ư c quy n b o lưu ý ki n c p trên xem xét; e) Có trách nhi m b o m t thông tin, không ư c c ng tác v i nhà th u dư i b t kỳ hình th c nào; g) Không ư c tham gia thNm nh k t qu u th u. Chương 2: U TH U TUY N CH N TƯ V N i u 17. N i dung công tác tư v n 1. Tư v n chuNn b d án:
 15. a) L p quy ho ch, t ng sơ phát tri n; b) L p báo cáo nghiên c u ti n kh thi; c) L p báo cáo nghiên c u kh thi; d) ánh giá báo cáo l p quy ho ch, t ng sơ phát tri n nghiên c u ti n kh thi và nghiên c u kh thi. 2. Tư v n th c hi n d án: a) Kh o sát; b) L p thi t k , t ng d toán và d toán; c) ánh giá, thNm tra thi t k và t ng d toán, d toán (n u có); ưd) L p h sơ m i th u; ) Phân tích ánh giá h sơ d th u; e) Giám sát thi công xây d ng và l p t thi t b . 3. Các tư v n khác: a) Qu n lý d án, thu x p tài chính; b) i u hành th c hi n d án; c) ào t o, chuy n giao công ngh và các công vi c khác. Nhà tư v n không ư c tham gia ánh giá k t qu công vi c do mình th c hi n và không ư c tham gia u th u th c hi n các gói th u mua s m hàng hoá và xây l p do mình làm tư v n (tr các gói th u th c hi n theo lo i h p ng chìa khoá trao tay). i u 18. Lo i hình tư v n Lo i hình tư v n bao g m: 1. Các t ch c tư v n c a Chính ph ho c phi Chính ph ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; 2. Các chuyên gia ho t ng c l p ho c thu c m t t ch c ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Yêu c u i v i nhà tư v n 1. Nhà tư v n ph i có trình chuyên môn phù h p v i yêu c u c a h sơ m i th u. Chuyên gia tư v n ph i có ch ng ch , b ng c p xác nh n trình chuyên môn phù h p.
 16. 2. Nhà tư v n ph i ch u trách nhi m trư c Bên m i th u v tính úng n, chính xác, khách quan i v i công tác chuyên môn và hoàn thành công vi c theo h p ng ã ký. i u 20. Trình t t ch c u th u Vi c t ch c u th u tuy n ch n tư v n ư c th c hi n theo trình t sau: 1. L p h sơ m i th u, bao g m: a) Thư m i th u; b) i u kho n tham chi u (m c ích, ph m vi công vi c, ti n , nhi m v và trách nhi m c a tư v n, trách nhi m c a Bên m i th u và các n i dung liên quan khác); c) Các thông tin cơ b n có liên quan; d) Tiêu chuNn ánh giá; ) Các i u ki n ưu ãi (n u có); e) Các ph l c chi ti t kèm theo. 2. Thông báo ăng ký d th u: Thông báo ăng ký d th u ư c th c hi n trên các phương ti n thông tin thích h p ho c g i tr c ti p cho các nhà th u do các cơ quan ho c t ch c có liên quan cung c p thông tin gi i thi u. 3. Xác nh danh sách ng n: a) Vi c xác nh danh sách ng n ư c th c hi n theo các tiêu chuNn l a ch n ã ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n; b) Danh sách ng n này ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t. 4. M i th u: Bên m i th u cung c p h sơ m i th u cho các nhà th u trong danh sách ng n. 5. Nh n và qu n lý h sơ d th u: Bên m i th u ch nh n h sơ d th u n p úng h n theo quy nh c a h sơ m i th u và qu n lý theo ch qu n lý h sơ "M t". 6. M túi h sơ xu t k thu t: Th c hi n theo quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch này.
 17. 7. ánh giá xu t k thu t: Th c hi n theo các tiêu chuNn ánh giá ư c quy nh trong h sơ m i th u và tiêu chuNn ánh giá chi ti t ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n phê duy t trư c th i i m m túi h sơ xu t k thu t. 8. M túi h sơ xu t tài chính: M ng th i túi h sơ xu t tài chính c a các nhà th u t t 70% t ng s i mv k thu t tr lên theo quy nh t i kho n 1 i u 13 c a Quy ch này. 9. ánh giá t ng h p: Vi c cho i m x p h ng ph i căn c vào cơ c u i m gi a k thu t và giá trên cùng m t m t b ng ã nêu trong h sơ m i th u; t tr ng i m v giá không vư t 30% t ng s i m. 10. Trình duy t danh sách x p h ng các nhà th u. 11. Thương th o h p ng: Bên m i th u m i nhà th u x p h ng th nh t n thương th o h p ng. Trư ng h p không thành công, Bên m i th u s m i nhà th u x p h ng ti p theo n thương th o nhưng ph i ư c ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n ch p thu n. Công vi c u th u quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11 i u này do Bên m i th u th c hi n ho c thuê chuyên gia th c hi n. 12. Trình duy t k t qu u th u. 13. Công b trúng th u và thương th o hoàn thi n h p ng: Bên m i th u thông báo k t qu u th u ư c phê duy t cho các nhà th u tham gia d th u, ti n hành thương th o hoàn thi n h p ng v i nhà th u trúng th u. 14. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 21. Chi phí tư v n 1. Chi phí tư v n nư c ngoài bao g m: a) Ti n tr cho chuyên gia tư v n g m lương cơ b n, phí xã h i, phí qu n lý, lãi công ty và ph c p khác c a chuyên gia; b) Các chi phí ngoài lương g m vé máy bay, ph c p công tác, văn phòng phNm, thông tin, trang thi t b làm vi c, ào t o và chi phí khác; c) Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t;
 18. d) D phòng phí: D phòng phí ư c xác nh theo các quy nh hi n hành và ch ư c s d ng khi có s ch p thu n c a ngư i có thNm quy n ho c c p có thNm quy n. 2. Chi phí tư v n trong nư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: U TH U MUA S M HÀNG HÓA i u 22. Trình t t ch c u th u Vi c t ch c u th u mua s m hàng hóa ư c th c hi n theo trình t sau: 1. Sơ tuy n nhà th u (n u có); 2. L p h sơ m i th u; 3. G i thư m i th u ho c thông báo m i th u; 4. Nh n và qu n lý h sơ d th u; 5. M th u; 6. ánh giá, x p h ng nhà th u; Công vi c t ch c u th u quy nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 i u này do Bên m i th u th c hi n ho c thuê chuyên gia th c hi n. 7. Trình duy t k t qu u th u; 8. Công b trúng th u, thương th o hoàn thi n h p ng; 9. Trình duy t n i dung h p ng (theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 6 c a Quy ch này) và ký h p ng. i u 23. Sơ tuy n nhà th u 1. Vi c sơ tuy n nhà th u ph i ư c ti n hành i v i các gói th u có giá tr t 300 t ng tr lên nh m l a ch n các nhà th u năng l c và kinh nghi m th c hi n, áp ng yêu c u c a h sơ m i th u. 2. Sơ tuy n nhà th u ư c th c hi n theo các bư c sau: a) L p h sơ sơ tuy n, bao g m: Thư m i sơ tuy n; Ch d n sơ tuy n;
 19. Tiêu chuNn ánh giá; Ph l c kèm theo. b) Thông báo m i sơ tuy n; c) Nh n và qu n lý h sơ d sơ tuy n; d) ánh giá h sơ d sơ tuy n; ) Trình duy t k t qu sơ tuy n; e) Thông báo k t qu sơ tuy n. i u 24. H sơ m i th u H sơ m i th u bao g m: 1. Thư m i th u; 2. M u ơn d th u; 3. Ch d n i v i nhà th u; 4. Các i u ki n ưu ãi (n u có); 5. Các lo i thu theo quy nh c a pháp lu t; 6. Các yêu c u v công ngh , v t tư, thi t b , hàng hóa, tính năng k thu t và ngu n g c; 7. Bi u giá; 8. Tiêu chuNn ánh giá (bao g m c phương pháp và cách th c quy i v cùng m t b ng xác nh giá ánh giá); 9. i u ki n chung và i u ki n c th c a h p ng; 10. M u b o lãnh d th u; 11. M u th a thu n h p ng; 12. M u b o lãnh th c hi n h p ng. i u 25. Thư ho c thông báo m i th u N i dung thư ho c thông báo m i th u bao g m: 1. Tên và a ch c a Bên m i th u;
 20. 2. Khái quát d án, a i m và th i gian giao hàng; 3. Ch d n vi c tìm hi u h sơ m i th u; 4. Các i u ki n tham gia d th u; 5. Th i gian, a i m nh n h sơ m i th u. i u 26. Ch d n i v i nhà th u Nh ng n i dung ch y u v ch d n i v i nhà th u bao g m: 1. Mô t tóm t t d án; 2. Ngu n v n th c hi n d án; 3. Yêu c u v năng l c, kinh nghi m và a v h p pháp c a nhà th u, các ch ng c , nh ng thông tin liên quan n nhà th u trong kho ng th i gian h p lý trư c th i i m d th u; 4. Thăm hi n trư ng (n u có) và gi i áp các câu h i c a nhà th u. i u 27. H sơ d th u N i dung h sơ d th u cung c p hàng hóa bao g m: 1. Các n i dung v hành chính, pháp lý: a) ơn d th u h p l (ph i có ch ký c a ngư i có thNm quy n); b) B n sao gi y ăng ký kinh doanh. i v i mua s m thi t b ph c t p ư c quy nh trong h sơ m i th u, ngoài b n sao gi y ăng ký kinh doanh ph i có b n sao gi y phép bán hàng thu c b n quy n c a nhà s n xu t; c) Tài li u gi i thi u năng l c và kinh nghi m c a nhà th u k c nhà th u ph (n u có); d) B o lãnh d th u. 2. Các n i dung v k thu t: a) c tính k thu t c a hàng hóa; b) Gi i pháp k thu t, công ngh ; c) Ngu n g c hàng hóa và ch ng ch c a nhà s n xu t; d) T ch c thi công l p t, ào t o và chuy n giao công ngh ; ) Ti n th c hi n h p ng.
Đồng bộ tài khoản