Nghị định số 88/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
4
download

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 88/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 88/2008/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2008 NGHN NNH V XÁC NNH L I GI I TÍNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c i u 36 B Lu t Dân s ngày 14 tháng 6 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B Y t , NGHN NNH: Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này quy nh vi c xác nh l i gi i tính i v i ngư i có khuy t t t bNm sinh v gi i tính ho c gi i tính chưa ư c nh hình chính xác. 2. Ngh nh này áp d ng v i các t ch c, cá nhân trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 2. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Khuy t t t b m sinh v gi i tính là nh ng b t thư ng b ph n sinh d c c a m t ngư i ngay t khi m i sinh ra, bi u hi n m t trong các d ng như n lư ng gi i gi nam, nam lư ng gi i gi n ho c lư ng gi i th t; 2. Gi i tính chưa ư c nh hình chính xác là nh ng trư ng h p chưa th phân bi t ư c m t ngư i là nam hay n xét v c b ph n sinh d c và nhi m s c th gi i tính; 3. Gen bi t hóa tinh hoàn là gen mã hóa y u t xác nh tinh hoàn n m trên nhánh g n c a nhi m s c th Y mà n u xét nghi m cho k t qu dương tính thì ó chính là y u t c a s phát tri n, hình thành tinh hoàn có bi u hi n cho nam gi i. i u 3. Nguyên t c xác nh l i gi i tính
  2. 1. B o m m i ngư i ư c s ng theo úng gi i tính c a mình. 2. Vi c xác nh l i gi i tính ph i ư c ti n hành trên nguyên t c t nguy n, khách quan, trung th c, khoa h c và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c ã xác nh l i gi i tính. 3. Gi bí m t v các thông tin liên quan n ngư i ư c xác nh l i gi i tính, tr trư ng h p có văn b n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n yêu c u cung c p h sơ ph c v cho vi c ki m tra, thanh tra, i u tra, truy t và xét x liên quan n vi c xác nh l i gi i tính. i u 4. Hành vi b nghiêm c m 1. Th c hi n vi c chuy n i gi i tính i v i nh ng ngư i ã hoàn thi n v gi i tính. 2. Th c hi n vi c xác nh l i gi i tính khi chưa ư c phép c a B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo quy nh t i i u 8 Ngh nh này. 3. Ti t l thông tin v vi c xác nh l i gi i tính c a ngư i khác. 4. Phân bi t ix i v i ngư i ã xác nh l i gi i tính. Chương 2. TIÊU CHU N Y T XÁC NNH L I GI I TÍNH i u 5. Tiêu chu n y t xác nh khuy t t t b m sinh v gi i tính 1. Nam lư ng gi i gi n : a) B ph n sinh d c có dương v t nh , có th s th y tinh hoàn ho c không, siêu âm ho c n i soi th y tinh hoàn, không có t cung và bu ng tr ng; b) Nhi m s c th gi i tính là XY ho c gen bi t hóa tinh hoàn dương tính ho c k t h p c hai trư ng h p trên. 2. N lư ng gi i gi nam: a) B ph n sinh d c có âm v t phát tri n như dương v t nhưng không s th y tinh hoàn, siêu âm ho c n i soi th y có t cung, bu ng tr ng, không th y tinh hoàn; b) Nhi m s c th gi i tính là XX. 3. Lư ng gi i th t: a) B ph n sinh d c không xác nh ư c là nam hay n . Tuy n sinh d c có c t ch c tinh hoàn, bu ng tr ng; b) Nhi m s c th gi i tính có th là m t trong các d ng XX/XY; XXX/XY; XX/XXXY ho c các d ng nhi m s c th khác ư c xác nh là lư ng gi i th t.
  3. i u 6. Tiêu chu n y t xác nh gi i tính chưa ư c nh hình chính xác Nhi m s c th gi i tính có th gi ng như trư ng h p n lư ng gi i gi nam ho c nam lư ng gi i gi n ho c lư ng gi i th t nhưng b ph n sinh d c chưa ư c bi t hóa hoàn toàn và không th xác nh chính xác là nam hay n . Chương 3. QUY TRÌNH CAN THI P Y T XÁC NNH L I GI I TÍNH i u 7. H sơ, th t c v y t ngh xác nh l i gi i tính 1. H sơ ngh xác nh l i gi i tính bao g m: a) ơn ngh xác nh l i gi i tính theo m u quy nh c a B trư ng B Y t . Trư ng h p xác nh l i gi i tính cho ngư i chưa 16 tu i thì cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó ph i có ơn ngh ; trư ng h p xác nh l i gi i tính cho ngư i t 16 tu i n chưa 18 tu i thì trong ơn ngh ph i có ch ký c a cha, m ho c ngư i giám h c a ngư i ó; b) B n sao h p l gi y khai sinh ho c ch ng minh nhân dân ho c s h khNu ho c h chi u. 2. Th t c ngh xác nh l i gi i tính: a) Ngư i ngh xác nh l i gi i tính g i h sơ ngh xác nh l i gi i tính n cơ s khám b nh, ch a b nh ư c phép can thi p y t xác nh l i gi i tính; b) Sau khi ti p nh n h sơ, cơ s khám b nh, ch a b nh ph i xem xét và tr l i b ng văn b n cho ngư i ngh xác nh l i gi i tính trong th i gian 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ơn. N u không ch p nh n thì ph i tr l i và nêu rõ lý do b ng văn b n. i u 8. i u ki n i v i cơ s khám b nh, ch a b nh ư c phép can thi p y t xác nh l i gi i tính Cơ s khám b nh, ch a b nh ư c phép can thi p y t xác nh l i gi i tính ph i áp ng ư c các i u ki n sau ây: 1. Có i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b y t và nhân l c theo quy nh c a B trư ng B Y t ; 2. ư c B Y t thNm nh và cho phép b ng văn b n i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c B Y t ; ư c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thNm nh và cho phép b ng văn b n i v i các cơ s khám b nh, ch a b nh tr c thu c S Y t và các cơ s khám b nh, ch a b nh c a y t ngành, y t tư nhân thu c a bàn qu n lý. i u 9. Khám lâm sàng, c n lâm sàng và i u tr xác nh l i gi i tính
  4. 1. Trên cơ s h sơ ngh xác nh l i gi i tính, cơ s khám b nh, ch a b nh t ch c vi c khám lâm sàng, c n lâm sàng xác nh l i gi i tính: a) Khám lâm sàng: - Ngo i hình; - B ph n sinh d c ngoài và trong - Các tr c nghi m v tâm lý gi i tính. b) Khám c n lâm sàng: Tùy theo t ng trư ng h p c th , các cán b chuyên môn có th ch nh các phương pháp khám c n lâm sàng sau: - Siêu âm, n i soi, ch p X quang, ch p c t l p, ch p c ng hư ng t ; - Xét nghi m n i ti t t ; - Xét nghi m nhi m s c th gi i tính; - Sinh thi t xác nh tuy n sinh d c là tinh hoàn hay bu ng tr ng. 2. Sau khi có k t qu khám lâm sàng và c n lâm sàng, cơ s khám b nh, ch a b nh ph i t ch c h i chNn v i s tham gia c a các cán b chuyên môn có ch nh phù h p trong vi c i u tr xác nh l i gi i tính. 3. i u tr xác nh l i gi i tính: a) Trên cơ s ngh c a ngư i xác nh l i gi i tính, cơ s khám b nh, ch a b nh s l a ch n gi i tính có phương pháp i u tr thích h p, b o m nguyên t c khi gi i tính ó, ngư i ư c xác nh l i gi i tính có th hòa nh p cu c s ng v tâm, sinh lý và xã h i m t cách t t nh t; b) Cơ s khám b nh, ch a b nh quy t nh tu i c a ngư i ngh xác nh l i gi i tính ph u thu t, b o m l a tu i s m nh t; c) Cơ s khám b nh, ch a b nh ch nh ph u thu t và i u tr n i ti t sau ph u thu t. i u 10. Ch ng nh n y t sau khi can thi p y t xác nh l i gi i tính 1. Cơ s khám b nh, ch a b nh ã th c hi n vi c can thi p y t xác nh l i gi i tính c p gi y ch ng nh n y t sau khi ã xác nh l i gi i tính cho ngư i ã ư c can thi p yt . 2. B trư ng B Y t quy nh m u Gi y ch ng nh n y t cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính. Chương 4.
  5. ĂNG KÝ H TNCH SAU KHI Ã XÁC NNH L I GI I TÍNH i u 11. Căn c ăng ký h t ch sau khi ã xác nh l i gi i tính Gi y ch ng nh n y t quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này là căn c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính. i u 12. C p Gi y ch ng nh n y t cho các trư ng h p ã xác nh l i gi i tính nư c ngoài ho c ã th c hi n Vi t Nam trư c ngày Ngh nh này có hi u l c Các trư ng h p ã xác nh l i gi i tính nư c ngoài ho c ã th c hi n Vi t Nam trư c ngày Ngh nh này có hi u l c, n u mu n ăng ký l i h t ch thì ph i có gi y xác nh n ã xác nh l i gi i tính c a cơ s khám b nh, ch a b nh trư c ó và n các cơ s khám b nh, ch a b nh quy nh t i i u 8 Ngh nh này ư c khám ki m tra và c p gi y ch ng nh n y t . i u 13. Trách nhi m gi i quy t vi c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m gi i quy t vi c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. i u 14. Th m quy n, th t c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính ThNm quy n, th t c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v ăng ký h t ch. Chương 5. I U KHO N THI HÀNH i u 15. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 16. Trách nhi m hư ng d n thi hành 1. B trư ng B Y t có trách nhi m ban hành quy nh i u ki n c a cơ s khám b nh, ch a b nh ư c phép can thi p y t xác nh l i gi i tính, m u ơn ngh xác nh l i gi i tính, m u Gi y ch ng nh n y t ã xác nh l i gi i tính. 2. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i B Công an và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m ban hành văn b n hư ng d n vi c ăng ký h t ch cho ngư i ã ư c xác nh l i gi i tính. i u 17. Trách nhi m thi hành
  6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản