Nghị định số 89/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
28
lượt xem
4
download

Nghị định số 89/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 89/2008/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 89/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 89/2008/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2008 NGHI NNH HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH S A I, B SUNG M T S I U C A PHÁP L NH ƯU ÃI NGƯ I CÓ CÔNG V I CÁCH M NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng; Xét ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, NGHI NNH: i u 1. Ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 1. Tr c p hàng tháng, ph c p hàng tháng k t ngày có quy t nh công nh n. 2. ư c c p báo Nhân dân hàng ngày, sinh ho t văn hoá tinh th n phù h p v i i u ki n nơi cư trú. 3. Khi ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ch t thì thân nhân ư c hư ng ch ưu ãi như sau: a) Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ang hư ng ch ưu ãi quy nh t i i m 2 kho n 1 i u 1 Pháp l nh s a i, b sưng m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng (g i t t là Pháp l nh) mà ch t thì ngư i t ch c mai táng ư c nh n mai táng phí; thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n b ng 3 tháng tr c p, ph c p mà ngư i ho t ng cách m ng ư c hư ng trư c khi ch t. b) Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ã ch t mà chưa ư c hư ng ch ưu ãi quy nh t i i m 2 kho n 1 i u 1 Pháp l nh thì thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n: + Cha , m , v ho c ch ng còn s ng; con (trong trư ng h p cha m , v ho c ch ng không còn) c a ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 ư c hư ng tr c p chung m t l n, m c tr c p là 50 tri u ng.
  2. + Ngư i ho t ng cách m ng trư c ngày 01 tháng 01 năm 1945 không có v ho c ch ng thì th c hi n tr c p m t l n i v i ngư i ang th cúng, m c tr c p là 10 tri u ng. c) Cha , m , v ho c ch ng, con t 18 tu i tr xu ng ho c trên 18 tu i n u còn ti p t c i h c, con b tàn t t n ng t nh khi h t th i h n hư ng tr c p v n b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên thì ư c hư ng tr c p ti n tu t hàng tháng. d) Cha , m , v ho c ch ng ang s ng cô ơn không nơi nương t a, con m côi t 18 tu i tr xu ng ho c trên 18 tu i n u còn ti p t c i h c, con m côi b tàn t t n ng t nh khi h t th i h n hư ng tr c p mà v n b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên thì ư c hư ng tr c p tu t nuôi dư ng hàng tháng. 4. Các ch ưu ãi khác th c hi n theo quy nh t i i u 30, i u 31 Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. i u 2. Ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 1. Tr c p hàng tháng k t ngày có quy t nh công nh n. 2. ư c c p Báo Nhân dân hàng ngày, sinh ho t văn hoá tinh th n phù h p v i i u ki n nơi cư trú. 3. Khi ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 nam 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ch t thì thân nhân ư c hư ng ch ưu ãi như sau: a) Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ang hư ng ch ưu ãi quy nh t i i m 2 kho n 2 i u 1 Pháp l nh mà ch t thì ngư i t ch c mai táng ư c nh n mai táng phí; thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n b ng 3 tháng tr c p, ph c p mà ngư i ho t ng cách m ng ư c hư ng trư c khi ch t. b) Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ã ch t mà chưa ư c hư ng ch ưu ãi quy nh t i i m 2 kho n 2 i u 1 Pháp l nh thì thân nhân ư c hư ng tr c p m t l n: + Cha , m , v ho c ch ng còn s ng; con (trong trư ng h p cha m , v ho c ch ng không còn) c a ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 ư c hư ng tr c p chung m t l n, m c tr c p là 25 tri u ng. + Ngư i ho t ng cách m ng t ngày 01 tháng 01 năm 1945 n trư c T ng kh i nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 không có v ho c ch ng thì th c hi n tr c p m t l n i v i ngư i ang th cúng, m c tr c p là 10 tri u ng.
  3. c) Cha , m , v ho c ch ng, con t 18 tu i tr xu ng ho c trên 18 tu i n u còn ti p t c i h c, con b tàn t t n ng t nh khi h t th i h n hư ng tr c p v n b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên thì ư c hư ng tr c p ti n tu t hàng tháng. d) Cha , m , v ho c ch ng ang s ng cô ơn không nơi nương t a, con m côi t 18 tu i tr xu ng ho c trên 18 tu i n u còn ti p t c i h c, con m côi b tàn t t n ng t nh khi h t th i h n hư ng tr c p v n b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên thì ư c hư ng tr c p tu t nuôi dư ng hàng tháng. 4. Các ch ưu ãi khác th c hi n theo quy nh t i i u 30, i u 31 Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. i u 3. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ngh nh này thay th i u 1, i u 2 Chương I c a Ngh nh s 54/2006/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s i u c a Pháp l nh ưu ãi ngư i có công v i cách m ng. i u 4. Trách nhi m thi hành 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i cơ quan liên quan hư ng d n th t c, h sơ th c hi n ch qui nh t i Ngh nh này. 2. Kinh phí th c hi n chi tr tr c p i v i các i tư ng qui nh t i Ngh nh này do ngân sách trung ương m b o. B Tài chính xây d ng d toán chi ngân sách th c hi n ch tr c p m t l n qui nh t i i u 1, i u 2 c a Ngh nh này trình c p có thNm quy n quy t nh theo qui nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản