Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
99
lượt xem
4
download

Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 90/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

 1. CHĂ NH PHỦ CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 90/1998/NÄ -CP HĂ Ná»™i, ngĂ y 07 thĂ¡ng 11 năm 1998 NGHá» Ä á» NH CỦA CHĂ NH PHỦ Sá» 90/1998/NÄ -CP NGĂ€Y 7 THĂ NG 11 NÄ‚M 1998 BAN HĂ€NH QUY CHẾ QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I CHĂ NH PHỦ Căn cứ Luáºt Tổ chức ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 9 năm 1992; Căn cứ Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c ngĂ y 20 thĂ¡ng 3 năm 1996 vĂ Luáºt Sá»a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iá» u của Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c số 06/1998/QH10 ngĂ y 20 thĂ¡ng 5 năm 1998; Căn cứ Luáºt NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam ngĂ y 12 thĂ¡ng 12 năm 1997; Căn cứ Luáºt cĂ¡c tổ chức tĂn dụng ngĂ y 12 thĂ¡ng 12 năm 1997; Theo Ä‘á» nghị của Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh, Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ trưởng Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, Bá»™ trưởng Bá»™ TÆ° phĂ¡p vĂ Bá»™ trưởng, Chủ nhiệm Văn phĂ²ng ChĂnh phủ, NGHá» Ä á» NH: Ä iá» u 1. Ban hĂ nh kèm theo Nghị định nĂ y bản Quy chế Quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. Ä iá» u 2. Nghị định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½ vĂ thay thế Nghị định số 58/CP của ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 8 năm 1993. Ä iá» u 3. Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh, Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ trưởng Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ liĂªn quan chịu trĂ¡ch nhiệm thá»±c hiện vĂ hÆ°á»›ng dẫn, kiểm tra việc thi hĂ nh Quy chế quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i ban hĂ nh kèm theo Nghị định nĂ y. Ä iá» u 4. CĂ¡c Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang Bá»™, cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban NhĂ¢n dĂ¢n tỉnh, thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng vĂ Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ liĂªn quan chịu trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Nghị định nĂ y.
 2. Phan Văn Khải (Ä Ă£ kĂ½) QUY CHẾ QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I (Ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 90/1998/NÄ /CP ngĂ y 07 thĂ¡ng 11 năm 1998 của ChĂnh phủ) ChÆ°Æ¡ng 1: NHá»®NG QUY Ä á» NH CHUNG Ä iá» u 1. Trong Quy chế nĂ y, cĂ¡c từ ngữ dÆ°á»›i Ä‘Ă¢y được hiểu nhÆ° sau: 1. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i lĂ cĂ¡c khoản vay ngắn, trung hoặc dĂ i hạn (cĂ³ hoặc khĂ´ng phải trả lĂ£i) do NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, ChĂnh phủ Việt Nam hoặc doanh nghiệp lĂ phĂ¡p nhĂ¢n Việt Nam (kể cả doanh nghiệp cĂ³ vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i) vay của tổ chức tĂ i chĂnh quốc tế, của ChĂnh phủ, của ngĂ¢n hĂ ng nÆ°á»›c ngoĂ i hoặc của tổ chức vĂ cĂ¡ nhĂ¢n nÆ°á»›c ngoĂ i khĂ¡c (sau Ä‘Ă¢y gá» i tắt lĂ BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i). 2. Vay ngắn hạn lĂ cĂ¡c khoản vay cĂ³ thá» i hạn vay đến má»™t năm. 3. Vay trung hoặc dĂ i hạn lĂ cĂ¡c khoản vay cĂ³ thá» i hạn vay trĂªn má»™t năm. 4. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ lĂ cĂ¡c khoản vay do cÆ¡ quan được uá»· quyá» n của NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂnh phủ Việt Nam kĂ½ vay vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i dÆ°á»›i danh nghÄ©a NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂnh phủ Cá»™ng hoĂ xĂ£ há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ bao gồm cĂ¡c khoản vay Æ°u Ä‘Ă£i Há»— trỡ phĂ¡t triển chĂnh thức (ODA), vay thÆ°Æ¡ng mại hoặc tĂn dụng xuất khẩu vĂ vay từ thị trÆ°á» ng vốn quốc tế thĂ´ng qua việc phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu dÆ°á»›i danh nghÄ©a NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂ- nh phủ (kể cả trĂ¡i phiếu chuyển đổi nợ) ra nÆ°á»›c ngoĂ i. 5. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp lĂ cĂ¡c khoản vay do doanh nghiệp được thĂ nh láºp vĂ hoạt Ä‘á»™ng theo luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh của Việt Nam (kể cả cĂ¡c doanh nghiệp cĂ³ vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i) trá»±c tiếp kĂ½ vay vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ, hoặc vay thĂ´ng qua
 3. việc phĂ¡t hĂ nh cĂ¡c trĂ¡i phiếu ra nÆ°á»›c ngoĂ i (trĂ¡i phiếu doanh nghiệp, trĂ¡i phiếu ngĂ¢n hĂ ng...). Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp bao gồm: Vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ; Vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng hoặc cĂ¡c hình thức bảo đảm khĂ¡c được quy định theo Ä iá» u 23 Quy chế nĂ y; Vay khĂ´ng cĂ³ bảo lĂ£nh hoặc bảo đảm. 6. Bảo lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i lĂ cam kết của CÆ¡ quan bảo lĂ£nh vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i vá» việc trả nợ đầy đủ, Ä‘Ăºng hạn của BĂªn Ä‘i vay (cĂ¡c doanh nghiệp). TrÆ°á» ng hợp BĂªn Ä‘i vay khĂ´ng trả được nợ hoặc trả khĂ´ng đủ nợ khi đến hạn, CÆ¡ quan bảo lĂ£nh sẽ chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ thay cho BĂªn Ä‘i vay. Bảo lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ 2 loại: - Bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ: do Bá»™ TĂ i chĂnh hoặc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam được ChĂnh phủ uá»· quyá» n cấp theo quy chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ đối vá»›i vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i. CĂ¡c khoản vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ được quản lĂ½ nhÆ° vốn vay của ChĂnh phủ. - Bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng: do cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng của Việt Nam cấp theo Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định. CĂ¡c khoản bảo lĂ£nh nĂ y khĂ´ng được coi lĂ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ. 7. Thoả thuáºn cho vay lại bao gồm cĂ¡c Hợp đồng cho vay lại hoặc cĂ¡c Hiệp định phụ cho vay lại giữa cÆ¡ quan, tổ chức được ChĂnh phủ giao nhiệm vụ thá»±c hiện việc cho vay lại nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vá»›i cĂ¡c tổ chức, Ä‘Æ¡n vị trong nÆ°á»›c sá» dụng nguồn vốn trĂªn. CĂ¡c Ä‘iá» u kiện vay trả của cĂ¡c Thoả thuáºn cho vay lại cĂ³ thể khĂ¡c vá»›i cĂ¡c Ä‘iá» u kiện vay trả của Hiệp định vay kĂ½ vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. 8. Vốn đối ứng trong nÆ°á»›c của cĂ¡c dá»± Ă¡n sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i (sau Ä‘Ă¢y gá» i tắt lĂ Vốn đối ứng) lĂ phần vốn trong nÆ°á»›c cần thiết mĂ phĂa Việt Nam phải chi để thá»±c hiện dá»± Ă¡n cĂ¹ng vá»›i vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Vốn đối ứng cĂ³ thể lĂ ngoại tệ (tiá» n đặt cá» c, tiá» n nháºp mĂ¡y mĂ³c thiết bị khĂ´ng được sá» dụng vốn vay...) hoặc tiá» n đồng Việt Nam (chi cho khảo sĂ¡t, thiết kế, Ä‘á» n bĂ¹ giải phĂ³ng mặt bằng, xĂ¢y lắp, cĂ¡c khoản tiá» n thuế vĂ bảo hiểm...).
 4. Ä iá» u 2. ChĂnh phủ thống nhất quản lĂ½ vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cả nÆ°á»›c vĂ phĂ¢n cĂ´ng nhiệm vụ cho cĂ¡c Bá»™ nhÆ° sau: 1. Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° chịu trĂ¡ch nhiệm: XĂ¢y dá»±ng chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ tổng hợp kế hoạch dĂ i hạn vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cả nÆ°á»›c phĂ¹ hợp vá»›i chiến lược phĂ¡t triển kinh tế - xĂ£ há»™i của quốc gia từng thá» i kỳ vĂ chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. Phối hợp vá»›i Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam trong quĂ¡ trình quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i ở cấp vÄ© mĂ´. Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại Ä iá» u 13 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ. 2. Bá»™ TĂ i chĂnh chịu trĂ¡ch nhiệm: Chủ trì, phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ cĂ¡c cÆ¡ quan liĂªn quan xĂ¢y dá»±ng cĂ¡c chĂnh sĂ¡ch chế Ä‘á»™ của NhĂ nÆ°á»›c trong lÄ©nh vá»±c quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i phĂ¹ hợp vá»›i chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ chĂnh sĂ¡ch tĂ i chĂnh quốc gia. Chủ trì, phối hợp vá»›i Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¢y dá»±ng kế hoạch vay vĂ trả nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ hĂ ng năm trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt. Tổng hợp tình hình thá»±c hiện vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm của ChĂnh phủ vĂ phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tổng hợp tình hình vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm của cả nÆ°á»›c bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Quản lĂ½ tĂ i chĂnh đối vá»›i cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂ- nh phủ (bao gồm cả vay Æ°u Ä‘Ă£i ODA, vay thÆ°Æ¡ng mại của ChĂnh phủ vĂ vay qua phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu ChĂnh phủ), cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ cho doanh nghiệp (trừ tổ chức tĂn dụng) vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo quyết định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Tổ chức thá»±c hiện việc trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của NhĂ nÆ°á»›c vĂ của ChĂnh phủ từ ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c. Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại Ä iá» u 14 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ. 3. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam chịu trĂ¡ch nhiệm:
 5. Quản lĂ½ việc vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp thuá»™c má» i thĂ nh phần kinh tế, cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ cho cĂ¡c tổ chức tĂn dụng vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo quyết định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ, hÆ°á»›ng dẫn vĂ kiểm tra việc bảo lĂ£nh của cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng thÆ°Æ¡ng mại. Chủ trì, phối hợp vá»›i Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, Bá»™ TĂ i chĂnh xĂ¢y dá»±ng kế hoạch tổng hạn mức vay thÆ°Æ¡ng mại hĂ ng năm của cĂ¡c doanh nghiệp trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt. Tổng hợp tình hình thá»±c hiện vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm đối vá»›i cĂ¡c khoản vay của doanh nghiệp bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ và đồng gá»i Bá»™ TĂ i chĂnh để tổng hợp tình hình vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i chung hĂ ng năm của cả nÆ°á»›c. Ä iá» u hĂ nh kế hoạch tổng hạn mức vay thÆ°Æ¡ng mại nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm của cĂ¡c doanh nghiệp; tổ chức việc đăng kĂ½ cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp. Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại Ä iá» u 15 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ. 4. Bá»™ TÆ° phĂ¡p chịu trĂ¡ch nhiệm: Tham gia Ă½ kiến vá» những vấn Ä‘á» phĂ¡p lĂ½ trong cĂ¡c thoả thuáºn vá» vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của doanh nghiệp được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh trÆ°á»›c khi trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ xem xĂ©t, quyết định. Cho Ă½ kiến vá» những vấn Ä‘á» khĂ¡c nhau giữa cĂ¡c thoả thuáºn vá» vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ phĂ¡p luáºt trong nÆ°á»›c; theo dõi việc xá» lĂ½ cĂ¡c vấn Ä‘á» nĂ y trong quĂ¡ trình thá»±c hiện cĂ¡c cam kết vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. Cấp Ă½ kiến phĂ¡p lĂ½ trong cĂ¡c trÆ°á» ng hợp cần thiết đối vá»›i cĂ¡c thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của doanh nghiệp được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh, hoặc tham gia Ă½ kiến vá» cĂ¡c vấn Ä‘á» phĂ¡p lĂ½ khĂ¡c cĂ³ liĂªn quan theo Ä‘á» nghị của cÆ¡ quan NhĂ nÆ°á»›c hoặc doanh nghiệp. Ä iá» u 3. Căn cứ yĂªu cầu thá»±c tế của cĂ´ng tĂ¡c quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cĂ³ thể thĂ nh láºp má»™t cÆ¡ chế liĂªn ngĂ nh thĂch hợp vá» quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. TrÆ°á»›c mắt, khi cần thiết, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cĂ³ thể giao cho Há»™i đồng tĂ i chĂnh - tiá» n tệ NhĂ nÆ°á»›c (được thĂ nh láºp theo Quyết định số 23/1998/QÄ -TTg ngĂ y 31 thĂ¡ng 01 năm 1998 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ) tÆ° vấn má»™t số vấn Ä‘á» lá»›n liĂªn
 6. quan đến nợ nÆ°á»›c ngoĂ i nhÆ° chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, cĂ¡c Ä‘á» Ă¡n lá»›n vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ xá» lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. Ä iá» u 4. Trong trÆ°á» ng hợp ná»™i dung dá»± thảo cĂ¡c hiệp định, thoả thuáºn vay hoặc bảo lĂ£nh vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ những Ä‘iá» u khoản do BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i nĂªu ra khĂ´ng phĂ¹ hợp vá»›i luáºt phĂ¡p của Việt Nam, cÆ¡ quan chủ trì Ä‘Ă m phĂ¡n hiệp định, thoả thuáºn Ä‘Ă³ phải phối hợp cĂ¹ng cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ liĂªn quan (Bá»™ TĂ i chĂnh, Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Ngoại giao, Bá»™ TÆ° phĂ¡p) thống nhất Ă½ kiến bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ xem xĂ©t quyết định, hoặc Ä‘á» nghị Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ trình Chủ tịch NÆ°á»›c xem xĂ©t, quyết định những Ä‘iá» u khoản khĂ´ng phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c văn bản luáºt vĂ phĂ¡p lệnh. ChÆ°Æ¡ng 2: QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I CỦA CHĂ NH PHỦ Ä iá» u 5. CĂ´ng tĂ¡c quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải Ä‘Ă¡p ứng cĂ¡c yĂªu cầu cÆ¡ bản sau Ä‘Ă¢y: 1. Bảo đảm việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i được thá»±c hiện thống nhất theo chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i nhằm thu hĂºt tối Æ°u má» i nguồn vốn thĂch hợp từ bĂªn ngoĂ i phục vụ kế hoạch phĂ¡t triển kinh tế - xĂ£ há»™i của đất nÆ°á»›c trong từng thá» i kỳ. 2. Bố trĂ nguồn vốn vay thĂch hợp vá»›i danh mục dá»± Ă¡n Æ°u tiĂªn, khả năng hoĂ n vốn vĂ năng lá»±c trong nÆ°á»›c (Vốn đối ứng, nhĂ¢n lá»±c) của từng dá»± Ă¡n để tạo Ä‘iá» u kiện thá»±c hiện dá»± Ă¡n Ä‘Ăºng tiến Ä‘á»™ vĂ sá» dụng vốn vay cĂ³ hiệu quả, tạo ra nguồn ngoại tệ vĂ vốn tĂch luỹ trong nÆ°á»›c Ä‘Ă¡p ứng được mục tiĂªu phĂ¡t triển, đồng thá» i đảm bảo trả được nợ cho BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Ä iá» u 6. Những nguyĂªn tắc cÆ¡ bản của việc quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ: 1. ChĂnh phủ thống nhất quản lĂ½ cĂ¡c khoản vay nợ, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ trĂªn cÆ¡ sở chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, theo dõi vĂ giĂ¡m sĂ¡t cĂ¡c khoản vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i theo cĂ¡c hạn mức vĂ kế hoạch hĂ ng năm vĂ dĂ i hạn, Ă¡p dụng cĂ¡c chĂnh sĂ¡ch vĂ cĂ´ng cụ tĂ i chĂnh để bảo đảm cÆ¡ cấu, thá» i hạn vĂ tổng số nợ hợp lĂ½ nhằm đảm bảo cĂ¡c yĂªu cầu cĂ¢n đối kinh tế vÄ© mĂ´ vĂ nhu cầu phĂ¡t triển của đất nÆ°á»›c trong từng thá» i kỳ.
 7. 2. CĂ¡c cÆ¡ quan chĂnh quyá» n, Ä‘oĂ n thể vĂ cĂ¡c cÆ¡ quan quản lĂ½ hĂ nh chĂnh cĂ¡c cấp khĂ´ng được phĂ©p trá»±c tiếp vay nÆ°á»›c ngoĂ i. 3. CĂ¡c cÆ¡ quan NhĂ nÆ°á»›c, cĂ¡c tổ chức, Ä‘Æ¡n vị tiếp nháºn vĂ sá» dụng vốn vay nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải sá» dụng vốn vay nợ theo Ä‘Ăºng dá»± Ă¡n Ä‘Ă£ được duyệt, đồng thá» i cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thu hồi đầy đủ, kịp thá» i nợ vay từ nguồn vốn cho vay lại của ChĂnh phủ để ChĂnh phủ thá»±c hiện Ä‘Ăºng cĂ¡c nghÄ©a vụ Ä‘Ă£ cam kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Ä iá» u 7. Việc quản lĂ½ vĂ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải phĂ¹ hợp vá»›i Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ Ä‘Æ°á»£c thá»±c hiện theo cÆ¡ chế tĂ i chĂnh sau Ä‘Ă¢y: 1. Ä á»‘i vá»›i vốn vay cho cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển: a) ChĂnh phủ sẽ thá»±c hiện cấp phĂ¡t từ vốn vay nợ nÆ°á»›c ngoĂ i theo chế Ä‘á»™ cấp phĂ¡t vốn ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c đối vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° cÆ¡ sở hạ tầng, phĂºc lợi xĂ£ há»™i vĂ cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c lÄ©nh vá»±c khĂ¡c khĂ´ng cĂ³ khả năng hoĂ n vốn trá»±c tiếp nhÆ°: hệ thống cầu cống vĂ trục giao thĂ´ng Ä‘Æ°á» ng bá»™ quốc gia, liĂªn tỉnh, mạng giao thĂ´ng cĂ´ng cá»™ng Ä‘Ă´ thị, Ä‘Æ°á» ng giao thĂ´ng miá» n nĂºi vĂ nĂ´ng thĂ´n, cĂ´ng trình hạ tầng cÆ¡ sở Ä‘Æ°á» ng sắt, hĂ ng khĂ´ng, cầu cảng biển; mạng phĂ¢n phối nÆ°á»›c sạch nĂ´ng thĂ´n vĂ miá» n nĂºi; cĂ¡c cĂ´ng trình thoĂ¡t nÆ°á»›c Ä‘Ă´ thị vĂ xá» lĂ½ chất thải sinh hoạt; cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° xĂ¢y dá»±ng thuá»™c cĂ¡c ngĂ nh y tế, giĂ¡o dục, nghiĂªn cứu khoa há» c, Ä‘iá» u tra cÆ¡ bản, mĂ´i trÆ°á» ng, phĂ¡t thanh truyá» n hình; cĂ¡c dá»± Ă¡n vá» trồng rừng phĂ²ng há»™, rừng đầu nguồn, cĂ¡c dá»± Ă¡n vá» thuá»· lợi, chống lÅ©. Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° chủ trì phối hợp vá»›i Bá»™ TĂ i chĂnh trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ danh mục cụ thể cĂ¡c dá»± Ă¡n được cấp phĂ¡t từ nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ trÆ°á»›c khi cĂ¡c Ä iá» u Æ°á»›c quốc tế khung hoặc Thoả thuáºn vá» danh mục dá»± Ă¡n được kĂ½ kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. b) Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển khĂ¡c cĂ³ khả năng thu hồi vốn (bao gồm cả cĂ¡c dá»± Ă¡n cÆ¡ sở hạ tầng): ChĂnh phủ cho cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại, thu hồi nợ cho vay lại vĂ chuyển vĂ o Quỹ tĂch luỹ trả nợ do Bá»™ TĂ i chĂnh quản lĂ½ để trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i khi đến hạn. Bá»™ TĂ i chĂnh hÆ°á»›ng dẫn vĂ tổ chức cho vay lại vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ cho cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển thĂ´ng qua hệ thống Tổng cục Ä áº§u tÆ° phĂ¡t triển. Tổng cục Ä áº§u tÆ° phĂ¡t triển cĂ³ trĂ¡ch nhiệm quản lĂ½ vĂ thu hồi vốn từ cĂ¡c chủ đầu tÆ° để ná»™p cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c, đồng thá» i
 8. được hưởng phĂ cho vay lại theo quy định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Căn cứ Ä‘iá» u kiện vay trả Ä‘Ă£ kĂ½ vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i, khả năng thu hồi vốn của dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển bằng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i, Bá»™ TĂ i chĂnh quy định cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại đối vá»›i từng khoản vay cụ thể theo cĂ¡c nguyĂªn tắc chĂnh sau: Thá» i hạn cho vay lại phĂ¹ hợp vá»›i thá» i gian hoĂ n vốn nĂªu trong dá»± Ă¡n khả thi được duyệt. LĂ£i suất cho vay lại: + Ä á»‘i vá»›i vay thÆ°Æ¡ng mại của ChĂnh phủ: cho vay lại tĂnh bằng ngoại tệ theo mức lĂ£i suất vĂ phĂ vay nÆ°á»›c ngoĂ i cá»™ng thĂªm phĂ dịch vụ cho vay lại trong nÆ°á»›c. + Ä á»‘i vá»›i vốn vay ODA: cho vay lại tĂnh bằng ngoại tệ hoặc tiá» n Việt Nam theo mức lĂ£i suất tĂn dụng đầu tÆ° của NhĂ nÆ°á»›c (theo từng loại tiá» n tệ) do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định. Mức lĂ£i suất nĂ y bao gồm cả phĂ cho vay lại trong nÆ°á»›c. - TrÆ°á» ng hợp đặc biệt cần quy định cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại khĂ¡c vá»›i cĂ¡c nguyĂªn tắc trĂªn, Bá»™ TĂ i chĂnh trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định. 2. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay theo chÆ°Æ¡ng trình tĂn dụng: Bá»™ TĂ i chĂnh kĂ½ hợp đồng cho cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng thĂch hợp vay lại để cho vay tiếp hoặc lĂ m dịch vụ cho vay lại đến ngÆ°á» i sá» dụng vốn vay cuối cĂ¹ng (doanh nghiệp, tÆ° nhĂ¢n...) theo cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại được Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt. Trừ trÆ°á» ng hợp Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ chỉ định rõ đối tượng cho vay cuối cĂ¹ng, cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng vay lại vốn vay của ChĂnh phủ để cho vay tiếp được quyá» n chá» n đối tượng cho vay phĂ¹ hợp vá»›i chÆ°Æ¡ng trình tĂn dụng Ä‘Ă£ thoả thuáºn vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i, vĂ chịu má» i rủi ro trong quĂ¡ trình cho vay lại đối vá»›i những đối tượng nĂ y. 3. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay bằng ngoại tệ hoặc vay bằng hĂ ng hoĂ¡ khĂ´ng trá»±c tiếp gắn vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n: a) Ngoại tệ vay của nÆ°á»›c ngoĂ i, kể cả bằng cĂ¡ch phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu, được chuyển vĂ o Quỹ ngoại tệ táºp trung do Bá»™ TĂ i chĂnh quản lĂ½. RiĂªng cĂ¡c khoản vay há»— trợ cĂ¡n cĂ¢n thanh toĂ¡n quốc tế được chuyển vĂ o Quỹ dá»± trữ ngoại tệ do NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quản lĂ½. Tất cả ngoại tệ vay nÆ°á»›c
 9. ngoĂ i được sá» dụng theo quyết định cụ thể của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. b) Phần vay nÆ°á»›c ngoĂ i bằng hĂ ng hoĂ¡: - CĂ¡c khoản vay bằng hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Ă£ xĂ¡c định được đối tượng trong nÆ°á»›c sá» dụng vốn vay: Bá»™ TĂ i chĂnh quy đổi ra tiá» n Việt Nam để hạch toĂ¡n thu ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ hạch toĂ¡n chi cấp phĂ¡t hoặc cho vay lại đối vá»›i đối tượng được sá» dụng vốn. - CĂ¡c khoản vay bằng hĂ ng hoĂ¡ chÆ°a xĂ¡c định được đối tượng sá» dụng cụ thể: Bá»™ TĂ i chĂnh chủ trì tổ chức việc nháºp hĂ ng, bĂ¡n đấu giĂ¡ vĂ ná»™p tiá» n vĂ o ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c. Ä iá» u 8. CĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải đảm bảo cĂ¡c Ä‘iá» u kiện sau: a) Danh mục chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n phải được ghi trong kế hoạch đầu tÆ° phĂ¡t triển hĂ ng năm của NhĂ nÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ° của Bá»™, ngĂ nh và địa phÆ°Æ¡ng. b) ChÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n được cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt theo quy định hiện hĂ nh. CÆ¡ quan được chỉ định Ä‘Ă m phĂ¡n hiệp định vay vốn cĂ³ trĂ¡ch nhiệm kiểm tra cĂ¡c Ä‘iá» u kiện trĂªn trÆ°á»›c khi kĂ½ kết hiệp định vay vốn vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Trong trÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu dá»± Ă¡n, chÆ°Æ¡ng trình được tĂ i trợ phải cĂ³ thẩm định vĂ chấp thuáºn của há» , Chủ đầu tÆ° phải trao đổi vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ bĂ¡o cĂ¡o kết quả thẩm định của nÆ°á»›c ngoĂ i cho cÆ¡ quan chủ trì Ä‘Ă m phĂ¡n vay trÆ°á»›c khi kĂ½ kết hiệp định cụ thể. Ä iá» u 9. Chủ đầu tÆ° hoặc cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ theo hình thức vay lại cĂ³ trĂ¡ch nhiệm hoĂ n trả vốn vay cho NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c theo Ä‘Ăºng quy định tại Thoả thuáºn cho vay lại. Nguồn vốn hoĂ n trả vốn vay cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c lĂ khấu hao cÆ¡ bản vĂ lợi nhuáºn thu được sau khi Ä‘Ă£ ná»™p thuế theo luáºt định. TrÆ°á» ng hợp đến hạn thanh toĂ¡n, nếu cĂ¡c nguồn thu nĂ³i trĂªn chÆ°a đủ, phải dĂ¹ng cĂ¡c quỹ của doanh nghiệp vĂ cĂ¡c nguồn vốn hợp phĂ¡p khĂ¡c để hoĂ n trả vốn vay. CĂ¡c cÆ¡ quan, tổ chức được Bá»™ TĂ i chĂnh uá»· quyá» n thá»±c hiện cho vay lại cĂ³ quyá» n Ă¡p dụng cĂ¡c biện phĂ¡p cần thiết phĂ¹
 10. hợp vá»›i quy định tĂn dụng hiện hĂ nh vĂ quy định của phĂ¡p luáºt để đảm bảo việc thu hồi nợ vĂ hoĂ n trả ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c đầy đủ, Ä‘Ăºng hạn. Ä iá» u 10. Căn cứ vĂ o kế hoạch ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm Ä‘Ă£ được ChĂnh phủ phĂª duyệt, Bá»™ TĂ i chĂnh tổ chức thá»±c hiện việc trả nợ theo Ä‘Ăºng cam kết của ChĂnh phủ vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Trong trÆ°á» ng hợp cần thiết Bá»™ TĂ i chĂnh chủ trì cĂ¹ng cĂ¡c Bá»™ cĂ³ liĂªn quan Ä‘Ă m phĂ¡n vá»›i cĂ¡c chủ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vá» hạn mức, thá» i hạn vĂ hình thức trả nợ thĂch hợp (trả bằng tiá» n, bằng hĂ ng hoĂ¡, dịch vụ xuất khẩu hoặc chuyển đổi nợ thĂ nh đầu tÆ°...). Ä á»ƒ tạo nguồn trả nợ Ä‘Ăºng hạn vĂ hạn chế rủi ro cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c trong việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, thĂ nh láºp Quỹ tĂch luỹ trả nợ thuá»™c ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c do Bá»™ TĂ i chĂnh quản lĂ½ trĂªn cÆ¡ sở nguồn thu nợ từ cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại vốn vay vĂ vốn viện trợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ, tiá» n thu phĂ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ vĂ cĂ¡c nguồn thu khĂ¡c do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quy định. Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh xĂ¢y dá»±ng Quy chế quản lĂ½ Quỹ tĂch luỹ trả nợ trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt. Ä iá» u 11. Tất cả cĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ Ä‘á» u phải được bố trĂ Ä‘áº§y đủ vĂ kịp thá» i vốn đối ứng. Vốn đối ứng cho cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c cấp phĂ¡t phải được cĂ¢n đối trong kế hoạch ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c hĂ ng năm. Việc láºp kế hoạch, phĂª duyệt vĂ cấp phĂ¡t vốn đối ứng đối vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c cấp phĂ¡t phải tuĂ¢n thủ Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ cĂ¡c văn bản hÆ°á»›ng dẫn dÆ°á»›i luáºt cĂ³ liĂªn quan vĂ phĂ¹ hợp tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± Ă¡n. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại từ nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ, cĂ¡c chủ đầu tÆ° phải tá»± lo nguồn vốn đối ứng, vĂ Ä‘Æ°á»£c Æ°u tiĂªn vay từ cĂ¡c nguồn tĂn dụng của NhĂ nÆ°á»›c hoặc từ Quỹ há»— trợ đầu tÆ° quốc gia. Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Bá»™ TĂ i chĂnh chịu trĂ¡ch nhiệm bố trà đủ vĂ Ä‘Ăºng tiến Ä‘á»™ vốn đối ứng trong ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c hĂ ng năm cho cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c cấp phĂ¡t vĂ hÆ°á»›ng dẫn cĂ¡c chủ đầu tÆ° đăng kĂ½ vay vốn đối ứng từ nguồn tĂn dụng của NhĂ nÆ°á»›c hoặc Quỹ há»— trợ đầu tÆ° quốc gia.
 11. Hiệp định vay nÆ°á»›c ngoĂ i cụ thể cho dá»± Ă¡n chỉ được kĂ½ sau khi Chủ đầu tÆ° Ä‘Ă£ xĂ¡c định đủ nguồn vốn đối ứng. Ä iá» u 12. Chủ đầu tÆ° khi láºp dá»± Ă¡n đầu tÆ° để vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i phải tĂnh toĂ¡n đầy đủ cĂ¡c loại thuế phải ná»™p theo luáºt định. TrÆ°á» ng hợp khĂ´ng đủ nguồn vốn để ná»™p cĂ¡c loại thuế theo quy định, Chủ đầu tÆ° phải nháºn nợ vá»›i ngĂ¢n sĂ¡ch vá» số thuế thiếu cĂ¹ng vá»›i vốn vay vĂ chịu trĂ¡ch nhiệm hoĂ n trả ngĂ¢n sĂ¡ch khi dá»± Ă¡n Ä‘i vĂ o hoạt Ä‘á»™ng theo hÆ°á»›ng dẫn của Bá»™ TĂ i chĂnh. Ä iá» u 13. Việc phĂ¡t hĂ nh cĂ¡c loại trĂ¡i phiếu dÆ°á»›i danh nghÄ©a NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂnh phủ để vay vốn trĂªn thị trÆ°á» ng vốn quốc tế được thá»±c hiện theo quy định hiện hĂ nh của ChĂnh phủ vá» phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu quốc tế. Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định việc sá» dụng nguồn tiá» n thu được từ phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu quốc tế nĂ y. ChÆ°Æ¡ng 3: BẢO LĂƒNH CỦA CHĂ NH PHỦ Ä iá» u 14. NguyĂªn tắc cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ: CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp dĂ¹ng để phĂ¡t triển sản xuất kinh doanh theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ phải tuĂ¢n thủ cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng IV bản Quy chế nĂ y. TrÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng thì thá»±c hiện theo Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam ban hĂ nh. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n vay thÆ°Æ¡ng mại nÆ°á»›c ngoĂ i vượt quĂ¡ khả năng bảo lĂ£nh của cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng vĂ BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ yĂªu cầu chĂnh thức ChĂnh phủ Việt Nam đứng ra bảo lĂ£nh, ChĂnh phủ cĂ³ thể xem xĂ©t cấp bảo lĂ£nh vốn vay thÆ°Æ¡ng mại cho cĂ¡c trÆ°á» ng hợp đặc biệt sau Ä‘Ă¢y: a) Dá»± Ă¡n cĂ³ tầm quan trá» ng lá»›n trong kế hoạch phĂ¡t triển kinh tế của đất nÆ°á»›c. b) Dá»± Ă¡n nháºp cĂ¡c thiết bị cĂ´ng nghệ cao hoặc để sản xuất loại hĂ ng xuất khẩu cầu Æ°u tiĂªn. c) CĂ¡c khoản vay thÆ°Æ¡ng mại Ä‘i cĂ¹ng vá»›i nguồn viện trợ hoặc vay ODA để tạo thĂ nh nguồn vốn tĂ i trợ dÆ°á»›i dạng tĂn dụng há»—n hợp. Ä iá» u 15. Ä á»‘i tượng được bảo lĂ£nh:
 12. Ä á»‘i tượng được bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ lĂ doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c hoặc tổ chức tĂn dụng NhĂ nÆ°á»›c được ChĂnh phủ cho phĂ©p trá»±c tiếp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± trả để thá»±c hiện cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển, gĂ³p vốn liĂªn doanh vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i, hoặc mở rá»™ng hoạt Ä‘á»™ng tĂn dụng. TrÆ°á» ng hợp đặc biệt, theo yĂªu cầu thá»±c tế vĂ Ä‘á» nghị của cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cĂ³ thể quyết định cho phĂ©p cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ vá»›i từng đối tượng cụ thể ngoĂ i cĂ¡c đối tượng nĂªu trĂªn. Ä iá» u 16. Ä iá» u kiện để cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ: CĂ³ dá»± Ă¡n khả thi được cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt theo quy định hiện hĂ nh, trong Ä‘Ă³ nĂªu rõ phÆ°Æ¡ng Ă¡n hoĂ n trả vốn vay. CĂ³ hợp đồng vay vĂ /hoặc hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại kĂ½ kết vĂ Ä‘Æ°á»£c cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt theo quy định hiện hĂ nh. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c tổ chức vĂ Ä‘Æ¡n vị Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng: hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh vĂ tình hình tĂ i chĂnh của Ä‘Æ¡n vị được bảo lĂ£nh trong trạng thĂ¡i bình thÆ°á» ng. Ä iá» u 17. CÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ: Bá»™ TĂ i chĂnh thay mặt ChĂnh phủ xem xĂ©t cấp bảo lĂ£nh cho doanh nghiệp (trừ cĂ¡c tổ chức tĂn dụng) theo quyết định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. RiĂªng trÆ°á» ng hợp bảo lĂ£nh cĂ¡c khoản vay thÆ°Æ¡ng mại Ä‘i cĂ¹ng khoản viện trợ khĂ´ng hoĂ n lại hoặc vay ODA để tạo thĂ nh nguồn tĂ i trợ dÆ°á»›i dạng tĂn dụng há»—n hợp, Thủ tÆ°á»›ng ChĂ- nh phủ uá»· quyá» n cho Bá»™ TĂ i chĂnh xem xĂ©t quyết định cấp bảo lĂ£nh cho cĂ¡c doanh nghiệp theo dá»± Ă¡n đầu tÆ° Ä‘Ă£ được ChĂnh phủ phĂª duyệt. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam thay mặt ChĂnh phủ cấp bảo lĂ£nh cho cĂ¡c tổ chức tĂn dụng theo quyết định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Sau khi cấp bảo lĂ£nh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam gá»i má»™t bá»™ hồ sÆ¡ bảo lĂ£nh cho Bá»™ TĂ i chĂnh để theo dõi quản lĂ½ chung việc cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ. Ä iá» u 18. Mức bảo lĂ£nh: Tổng hạn mức cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ hĂ ng năm bao gồm cĂ¡c bảo lĂ£nh của Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tối Ä‘a bằng 10% khoản thu ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c của năm Ä‘Ă³. Nếu nhu cầu bảo lĂ£nh hĂ ng năm vượt quĂ¡ mức tối Ä‘a trĂªn, Bá»™ TĂ i chĂnh phải trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định.
 13. ChĂnh phủ thá»±c hiện bảo lĂ£nh vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo từng khoản vay. TrÆ°á» ng hợp doanh nghiệp vay từ nhiá» u nguồn thì giá»›i hạn tổng số tiá» n vay tối Ä‘a được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh cho má»™t doanh nghiệp được quy định nhÆ° sau (trừ trÆ°á» ng hợp đặc biệt do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định): Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp thuá»™c ngĂ nh năng lượng, dầu má» , khà đốt, giao thĂ´ng váºn tải, cĂ´ng trình Ä‘Ă´ thị, cĂ´ng nghiệp thĂ©p, cĂ´ng nghệ thĂ´ng tin: Tổng mức bảo lĂ£nh tối Ä‘a cho má»™t doanh nghiệp bằng 12 lần số vốn chủ sở hữu hiện cĂ³ của doanh nghiệp vĂ o thá» i Ä‘iểm Ä‘á» nghị bảo lĂ£nh (bao gồm cả vốn ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c giao cho doanh nghiệp trong trÆ°á» ng hợp doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, cĂ¡c quỹ của doanh nghiệp vĂ vốn bổ sung từ lợi nhuáºn). Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp thuá»™c cĂ¡c ngĂ nh sản xuất váºt chất khĂ¡c: tổng mức bảo lĂ£nh tối Ä‘a cho má»™t doanh nghiệp bằng 6 lần vốn chủ sở hữu hiện cĂ³ của doanh nghiệp Ä‘Ă³. Ä á»‘i vá»›i tổ chức tĂn dụng: tổng mức bảo lĂ£nh cho má»™t tổ chức tĂn dụng khĂ´ng quĂ¡ 6 lần số vốn tá»± cĂ³ của tổ chức tĂn dụng Ä‘Ă³. CĂ¡c tổng hạn mức bảo lĂ£nh nĂªu trĂªn phải trừ Ä‘i số dÆ° nợ của cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i chÆ°a trả của doanh nghiệp hoặc tổ chức tĂn dụng Ä‘Ă³ tĂnh đến thá» i Ä‘iểm cấp bảo lĂ£nh. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° để thĂ nh láºp doanh nghiệp má»›i, mức bảo lĂ£nh do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ xem xĂ©t vĂ quyết định từng trÆ°á» ng hợp cụ thể. Ä iá» u 19. NgÆ°á» i được bảo lĂ£nh phải ná»™p cho cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ má»™t khoản phĂ bảo lĂ£nh tối Ä‘a lĂ 1,5% năm tĂnh trĂªn số tiá» n cĂ²n Ä‘ang được bảo lĂ£nh. Tiá» n thu phĂ nĂ y được bổ sung vĂ o Quỹ tĂch luỹ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i nĂ³i ở Ä iá» u 10 của Quy chế nĂ y, kể cả trÆ°á» ng hợp cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh lĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam. Mức phĂ cụ thể vĂ thá» i hạn ná»™p do cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh quy định cụ thể căn cứ vĂ o khả năng hoĂ n vốn vĂ mức Ä‘á»™ Æ°u tiĂªn của từng dá»± Ă¡n vay. NgoĂ i ra, ngÆ°á» i được bảo lĂ£nh phải ná»™p khoản lệ phĂ xĂ©t Ä‘Æ¡n vĂ cấp bảo lĂ£nh cố định cho cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh để bĂ¹ đắp cĂ¡c chi phĂ phĂ¡t sinh trong quĂ¡ trình xĂ©t vĂ cấp bảo lĂ£nh. Mức thu vĂ thá» i hạn ná»™p lệ phĂ nĂ y do Bá»™ TĂ i chĂnh quy định thống nhất. Ä iá» u 20. CÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ lĂ tổ chức thẩm định cuối cĂ¹ng vá» cĂ¡c hồ sÆ¡ xin bảo lĂ£nh để bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt vĂ lĂ cÆ¡ quan thá»±c hiện má» i trĂ¡ch
 14. nhiệm của NgÆ°á» i bảo lĂ£nh vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Trong trÆ°á» ng hợp ngÆ°á» i được bảo lĂ£nh khĂ´ng cĂ³ khả năng trả nợ Ä‘Ă£ Ä‘Ă¡o hạn, cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thá»±c hiện cĂ¡c biện phĂ¡p vĂ cĂ¡c cĂ´ng cụ tĂ i chĂnh - tĂn dụng theo luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh để cĂ³ nguồn trả nợ. TrÆ°á» ng hợp Ä‘Ă£ sá» dụng má» i biện phĂ¡p, cĂ´ng cụ nĂ³i trĂªn mĂ vẫn cĂ²n thiếu hoặc khĂ´ng cĂ³ nguồn trả nợ thì được phĂ©p sá» dụng Quỹ tĂch luỹ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. Việc xá» lĂ½ cĂ¡c vấn Ä‘á» phĂ¡t sinh giữa ngÆ°á» i được bảo lĂ£nh vĂ cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh sẽ được thá»±c hiện theo Quy chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ, phĂ¹ hợp vá»›i luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh của NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ thĂ´ng lệ quốc tế. Ä iá» u 21. Bá»™ TĂ i chĂnh phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¢y dá»±ng Quy chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ ban hĂ nh nhằm cụ thể hoĂ¡ việc thá»±c hiện cĂ¡c nguyĂªn tắc vĂ quy định vá» cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ nĂªu tại ChÆ°Æ¡ng nĂ y. ChÆ°Æ¡ng 4: QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I CỦA DOANH NGHIỆP Ä iá» u 22. Việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp thá»±c hiện theo cĂ¡c nguyĂªn tắc sau Ä‘Ă¢y: 1. Doanh nghiệp thuá»™c má» i thĂ nh kinh tế được thĂ nh láºp vĂ hoạt Ä‘á»™ng theo phĂ¡p luáºt Việt Nam Ä‘á» u cĂ³ quyá» n trá»±c tiếp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ cho BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo Ä‘Ăºng cĂ¡c Ä‘iá» u kiện Ä‘Ă£ cam kết. Trong bất cứ trÆ°á» ng hợp nĂ o cÅ©ng khĂ´ng được phĂ©p chuyển nợ của doanh nghiệp thĂ nh nợ của ChĂnh phủ, trừ cĂ¡c khoản vay được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh nĂªu ở ChÆ°Æ¡ng III Quy chế nĂ y. 2. CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i trung, dĂ i hạn (kể cả bằng hình thức phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu quốc tế) của cĂ¡c doanh nghiệp phải nằm trong kế hoạch tổng hạn mức hĂ ng năm Ä‘Ă£ được Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt vĂ Ä‘Ă¡p ứng được cĂ¡c Ä‘iá» u kiện vá» vay trung vĂ dĂ i hạn do NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định trong từng thá» i kỳ; phải được đăng kĂ½ vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ Ä‘Æ°á»£c NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¡c nháºn; phải định kỳ bĂ¡o cĂ¡o NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vá» tình hình rĂºt vốn vĂ trả nợ theo chế Ä‘á»™ bĂ¡o cĂ¡o do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định.
 15. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c doanh nghiệp nhĂ nÆ°á»›c: thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i phải được NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tham gia Ă½ kiến trÆ°á»›c khi kĂ½ kết. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c trÆ°á» ng hợp được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh thá»±c hiện theo cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng III Quy chế nĂ y. 3. CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i ngắn hạn của doanh nghiệp phải Ä‘Ă¡p ứng cĂ¡c Ä‘iá» u kiện vá» vay ngắn hạn do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định cho từng thá» i kỳ. Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ duyệt hạn mức dÆ° nợ ngắn hạn hĂ ng năm, bao gồm cả hạn mức thÆ° tĂn dụng trả cháºm cho cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng. 4. Việc rĂºt vốn vay vĂ chuyển tiá» n trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp phải thá»±c hiện qua cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng hoạt Ä‘á»™ng trĂªn lĂ£nh thổ Việt Nam được phĂ©p hoạt Ä‘á»™ng ngoại hối. TrÆ°á» ng hợp rĂºt vốn, trả nợ bằng tĂ i sản hĂ ng hoĂ¡ (vĂ´ hình hoặc hữu hình) khĂ´ng thá»±c hiện qua ngĂ¢n hĂ ng, doanh nghiệp phải bĂ¡o cĂ¡o theo quy định của NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, vĂ khi cần thiết, phải cĂ³ Ă½ kiến của cÆ¡ quan quản lĂ½ NhĂ nÆ°á»›c của ngĂ nh, lÄ©nh vá»±c cĂ³ liĂªn quan. 5. CĂ¡c doanh nghiệp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ nghÄ©a vụ sá» dụng vốn vay Ä‘Ăºng mục Ä‘Ăch, khĂ´ng được sá» dụng vốn vay ngắn hạn để đầu tÆ° cho cĂ¡c dá»± Ă¡n trung vĂ dĂ i hạn, hoĂ n trả nợ (gốc vĂ lĂ£i) theo Ä‘Ăºng cam kết trong hợp đồng vay nợ kĂ½ vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i, tá»± chịu má» i rủi ro vĂ trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt của NhĂ nÆ°á»›c trong quĂ¡ trình thá»±c hiện khoản vay vĂ trả nợ. 6. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay trung vĂ dĂ i hạn của cĂ¡c doanh nghiệp theo Quy chế nĂ y, cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng chỉ được thá»±c hiện rĂºt vốn vĂ chuyển tiá» n trả nợ cho nÆ°á»›c ngoĂ i theo yĂªu cầu của doanh nghiệp khi khoản vay Ä‘Ă£ đăng kĂ½ vĂ Ä‘Ă£ được NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¡c nháºn bằng văn bản. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam hÆ°á»›ng dẫn cụ thể thủ tục, hồ sÆ¡ vĂ Ä‘iá» u kiện vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp nhằm thá»±c hiện cĂ¡c nguyĂªn tắc trĂªn. Ä iá» u 23. CĂ¡c hình thức bảo đảm khoản vay: 1. TrÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu khoản vay của doanh nghiệp phải cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng thì việc bảo lĂ£nh sẽ được thá»±c hiện theo quy Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam ban hĂ nh. Doanh nghiệp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ thể tìm kiếm bảo lĂ£nh của NgÆ°á» i khĂ´ng cÆ° trĂº (cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng, tổ chức tĂ i chĂnh tĂn
 16. dụng hoặc cĂ´ng ty nÆ°á»›c ngoĂ i...) nhÆ°ng phải bảo đảm cĂ¡c Ä‘iá» u kiện bảo lĂ£nh khĂ´ng trĂ¡i vá»›i phĂ¡p luáºt hiện hĂ nh của Việt Nam. Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, ná»™i dung thÆ° bảo lĂ£nh phải được NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tham gia Ă½ kiến. 2. TrÆ°á» ng hợp khoản vay của doanh nghiệp cần cĂ³ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ, Bá»™ TĂ i chĂnh hoặc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam thá»±c hiện việc bảo lĂ£nh theo cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng III Quy chế nĂ y. 3. NgĂ¢n hĂ ng bảo lĂ£nh lĂ ngÆ°á» i quyết định vĂ chịu trĂ¡ch nhiệm cuối cĂ¹ng vá» việc bảo lĂ£nh vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp. TrÆ°á» ng hợp xĂ©t thấy khĂ´ng đủ Ä‘iá» u kiện để bảo lĂ£nh theo Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh, ngĂ¢n hĂ ng phải thĂ´ng bĂ¡o kịp thá» i cho doanh nghiệp biết. NgĂ¢n hĂ ng bảo lĂ£nh cÅ©ng được phĂ©p lá»±a chá» n vĂ Ă¡p dụng má»™t hoặc nhiá» u biện phĂ¡p bảo đảm trả nợ theo quy định của phĂ¡p luáºt, nhÆ° kĂ½ quỹ, thế chấp, cầm cố đối vá»›i từng dá»± Ă¡n vay hoặc khoản vay cụ thể. 4. TrÆ°á» ng hợp doanh nghiệp được bảo lĂ£nh khĂ´ng trả được nợ cho nÆ°á»›c ngoĂ i khi đến hạn, cÆ¡ quan bảo lĂ£nh phải chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ thay cho doanh nghiệp; đồng thá» i cĂ³ quyá» n Ă¡p dụng cĂ¡c biện phĂ¡p cần thiết phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c quy định vá» tĂn dụng vĂ cĂ¡c quy định khĂ¡c của luáºt phĂ¡p Việt Nam để thu hồi cĂ¡c khoản nợ Ä‘Ă£ trả thay cho doanh nghiệp. 5. Doanh nghiệp cĂ³ thể sá» dụng cĂ¡c tĂ i sản hình thĂ nh từ vốn vay hoặc cĂ¡c hình thức bảo đảm khĂ¡c phĂ¹ hợp vá»›i luáºt phĂ¡p Việt Nam để đảm bảo việc vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i. 6. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i khĂ´ng cĂ³ bảo lĂ£nh hoặc bảo đảm thì cĂ¡c bĂªn thá»±c hiện khoản vay tá»± thoả thuáºn trĂ¡ch nhiệm vá» má» i rủi ro. Ä iá» u 24. Trong thá» i hạn 30 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½ chĂnh thức cĂ¡c hợp đồng vay trung hạn hoặc dĂ i hạn (cĂ³ hoặc khĂ´ng cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng) cĂ¡c doanh nghiệp vĂ tổ chức tĂn dụng vay vốn phải cung cấp bản sao cĂ³ cĂ´ng chứng cĂ¡c văn bản Ä‘Ă£ kĂ½ kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i cho NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ cho cÆ¡ quan bảo lĂ£nh. ChÆ°Æ¡ng 5: CĂ”NG TĂ C BĂ O CĂ O, KIỂM TRA, THANH TRA Ä iá» u 25. Bá»™ trưởng cĂ¡c Bá»™, Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan ngang Bá»™, cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban NhĂ¢n dĂ¢n tỉnh vĂ thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng vĂ Thủ
 17. trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan Trung Æ°Æ¡ng của cĂ¡c Ä‘oĂ n thể quần chĂºng chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vá» việc kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t việc tiếp nháºn vĂ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ hoặc được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh cho dá»± Ă¡n, chÆ°Æ¡ng trình thuá»™c phạm vi quản lĂ½ của cÆ¡ quan, địa phÆ°Æ¡ng mình. Ä iá» u 26. Bá»™ TĂ i chĂnh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Văn phĂ²ng ChĂnh phủ cĂ³ trĂ¡ch nhiệm hÆ°á»›ng dẫn, giĂºp đỡ cĂ¡c Bá»™, ngĂ nh, địa phÆ°Æ¡ng trong cĂ´ng tĂ¡c kiểm tra giĂ¡m sĂ¡t, đồng thá» i theo chức năng của mình trá»±c tiếp tiến hĂ nh kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t việc quản lĂ½ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ việc thá»±c hiện nghÄ©a vụ của cĂ¡c doanh nghiệp sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i quy định tại cĂ¡c thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i hoặc cĂ¡c thoả thuáºn cho vay lại. Việc kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° hoặc cĂ¡c cĂ´ng trình xĂ¢y dá»±ng sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i phải theo Ä‘Ăºng quy định hiện hĂ nh vá» quản lĂ½ đầu tÆ° vĂ xĂ¢y dá»±ng. Ä iá» u 27. Chế Ä‘á»™ bĂ¡o cĂ¡o định kỳ thá»±c hiện cĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n bằng nguồn vay nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ (kể cả cĂ¡c khoản được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh) thá»±c hiện theo Ä‘Ăºng cĂ¡c quy định tại Ä iá» u 28 vĂ 29 của Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ. Ä iá» u 28. Ä á»‹nh kỳ hĂ ng quĂ½, năm hoặc khi cần thiết, cĂ¡c doanh nghiệp trá»±c tiếp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i phải bĂ¡o cĂ¡o NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, cÆ¡ quan bảo lĂ£nh vĂ cÆ¡ quan quản lĂ½ trá»±c tiếp (đối vá»›i doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c) tình hình thá»±c hiện cĂ¡c hợp đồng vay vốn (tình hình rĂºt vốn, sá» dụng vốn vay vĂ trả nợ) vĂ chịu sá»± kiểm tra, thanh tra theo quy định của Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam. Ä iá» u 29. HĂ ng năm, Bá»™ TĂ i chĂnh cĂ³ trĂ¡ch nhiệm tổng hợp bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ tình hình vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của cả nÆ°á»›c, tình hình cho vay lại vĂ thu hồi vốn vay của ChĂnh phủ, đồng gá»i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam cĂ³ trĂ¡ch nhiệm bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ tình hình vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp vĂ tổ chức tĂn dụng. ChÆ°Æ¡ng 6: XỬ LĂ VI PHẠM
 18. Ä iá» u 30. Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan quản lĂ½ trá»±c tiếp của cĂ¡c doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, tổ chức tĂn dụng vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c ChĂnh phủ vá» hiệu quả của dá»± Ă¡n vay do mình phĂª duyệt hoặc Ä‘á» nghị cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt cho phĂ©p vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i. TrÆ°á» ng hợp do việc thá»±c hiện khĂ´ng Ä‘Ăºng vá»›i cĂ¡c quy định hiện hĂ nh vá» xĂ©t duyệt hoặc thẩm định phÆ°Æ¡ng Ă¡n đầu tÆ° bằng vốn vay, quyết định sai vá» chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ°, gĂ¢y ra thiệt hại vá» kinh tế, thì ngÆ°á» i láºp vĂ ngÆ°á» i phĂª duyệt phÆ°Æ¡ng Ă¡n, tuỳ theo mức Ä‘á»™ thiệt hại phải chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt. -CĂ¡c chủ đầu tÆ° sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i, kể cả vay lại vốn vay của ChĂnh phủ, nếu để xảy ra tình trạng khĂ´ng trả được nợ do cĂ¡c nguyĂªn nhĂ¢n chủ quan, nhÆ° sá» dụng vốn kĂ©m hiệu quả, để lĂ£ng phĂ, thất thoĂ¡t vốn, gĂ¢y ảnh hưởng đến xấu đến uy tĂn ChĂnh phủ vĂ thiệt hại cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c Ä‘á» u phải chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt. Tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n vi phạm Quy chế nĂ y vĂ cĂ¡c văn bản phĂ¡p luáºt liĂªn quan, tuỳ theo mức Ä‘á»™ vi phạm, sẽ bị xá» lĂ½ hĂ nh chĂ- nh hoặc phải bồi thÆ°á» ng thiệt hại theo quy định của phĂ¡p luáºt. TrÆ°á» ng hợp vi phạm nghiĂªm trá» ng sẽ bị truy cứu trĂ¡ch nhiệm hình sá»±. Phan Văn Khải (Ä Ă£ kĂ½)
Đồng bộ tài khoản