Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: lawxnk6

Nghị định số 90/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 90/1998/NĐ-CP

CHĂ NH PHỦ CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
******** NAM
Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc
********

Số: 90/1998/NÄ -CP HĂ Ná»™i, ngĂ y 07 thĂ¡ng 11 năm 1998
NGHá» Ä á» NH

CỦA CHĂ NH PHỦ Sá» 90/1998/NÄ -CP NGĂ€Y 7 THĂ NG 11 NÄ‚M
1998 BAN HĂ€NH QUY CHẾ QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC
NGOĂ€I

CHà NH PHỦ

Căn cứ Luáºt Tổ chức ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 9 năm 1992;
Căn cứ Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c ngĂ y 20 thĂ¡ng 3 năm 1996 vĂ
Luáºt Sá»a đổi, bổ sung má»™t số Ä‘iá» u của Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c số 06/1998/QH10 ngĂ y 20 thĂ¡ng 5 năm 1998;
Căn cứ Luáºt NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam ngĂ y 12 thĂ¡ng 12 năm
1997;
Căn cứ Luáºt cĂ¡c tổ chức tĂn dụng ngĂ y 12 thĂ¡ng 12 năm 1997;
Theo Ä‘á» nghị của Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh, Thống đốc
NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ trưởng Bá»™ Kế hoạch vĂ
Ä áº§u tÆ°, Bá»™ trưởng Bá»™ TÆ° phĂ¡p vĂ Bá»™ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phĂ²ng ChĂnh phủ,

NGHá» Ä á» NH:

Ä iá» u 1. Ban hĂ nh kèm theo Nghị định nĂ y bản Quy chế Quản
lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i.

Ä iá» u 2. Nghị định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y
kĂ½ vĂ thay thế Nghị định số 58/CP của ChĂnh phủ ngĂ y 30
thĂ¡ng 8 năm 1993.

Ä iá» u 3. Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh, Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng
NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ trưởng Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°
vĂ Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ liĂªn quan chịu trĂ¡ch nhiệm thá»±c
hiện vĂ hÆ°á»›ng dẫn, kiểm tra việc thi hĂ nh Quy chế quản lĂ½ vay
vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i ban hĂ nh kèm theo Nghị định nĂ y.

Ä iá» u 4. CĂ¡c Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang Bá»™,
cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban NhĂ¢n dĂ¢n tỉnh,
thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng vĂ Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan
cĂ³ liĂªn quan chịu trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Nghị định nĂ y.
Phan Văn Khải

(Ä Ă£ kĂ½)
QUY CHẾ
QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I
(Ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 90/1998/NÄ /CP ngĂ y 07 thĂ¡ng 11
năm 1998 của ChĂnh phủ)

ChÆ°Æ¡ng 1:

NHá»®NG QUY Ä á» NH CHUNG

Ä iá» u 1. Trong Quy chế nĂ y, cĂ¡c từ ngữ dÆ°á»›i Ä‘Ă¢y được
hiểu như sau:

1. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i lĂ cĂ¡c khoản vay ngắn, trung hoặc dĂ i hạn (cĂ³
hoặc khĂ´ng phải trả lĂ£i) do NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, ChĂnh phủ
Việt Nam hoặc doanh nghiệp lĂ phĂ¡p nhĂ¢n Việt Nam (kể cả doanh
nghiệp cĂ³ vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i) vay của tổ chức tĂ i chĂnh
quốc tế, của ChĂnh phủ, của ngĂ¢n hĂ ng nÆ°á»›c ngoĂ i hoặc của
tổ chức vĂ cĂ¡ nhĂ¢n nÆ°á»›c ngoĂ i khĂ¡c (sau Ä‘Ă¢y gá» i tắt lĂ BĂªn
cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i).

2. Vay ngắn hạn lĂ cĂ¡c khoản vay cĂ³ thá» i hạn vay đến má»™t
năm.

3. Vay trung hoặc dĂ i hạn lĂ cĂ¡c khoản vay cĂ³ thá» i hạn vay trĂªn
một năm.

4. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ lĂ cĂ¡c khoản vay do cÆ¡ quan
được uá»· quyá» n của NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂnh phủ Việt Nam
kĂ½ vay vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i dÆ°á»›i danh nghÄ©a NhĂ nÆ°á»›c
hoặc ChĂnh phủ Cá»™ng hoĂ xĂ£ há»™i chủ nghÄ©a Việt Nam.

Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ bao gồm cĂ¡c khoản vay Æ°u Ä‘Ă£i
Há»— trỡ phĂ¡t triển chĂnh thức (ODA), vay thÆ°Æ¡ng mại hoặc tĂn
dụng xuất khẩu vĂ vay từ thị trÆ°á» ng vốn quốc tế thĂ´ng qua
việc phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu dÆ°á»›i danh nghÄ©a NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂ-
nh phủ (kể cả trĂ¡i phiếu chuyển đổi nợ) ra nÆ°á»›c ngoĂ i.

5. Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp lĂ cĂ¡c khoản vay do doanh
nghiệp được thĂ nh láºp vĂ hoạt Ä‘á»™ng theo luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh
của Việt Nam (kể cả cĂ¡c doanh nghiệp cĂ³ vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c
ngoĂ i) trá»±c tiếp kĂ½ vay vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng
thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ, hoặc vay thĂ´ng qua
việc phĂ¡t hĂ nh cĂ¡c trĂ¡i phiếu ra nÆ°á»›c ngoĂ i (trĂ¡i phiếu doanh
nghiệp, trĂ¡i phiếu ngĂ¢n hĂ ng...).

Vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp bao gồm:

Vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ;

Vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng hoặc cĂ¡c hình thức bảo đảm
khĂ¡c được quy định theo Ä iá» u 23 Quy chế nĂ y;

Vay khĂ´ng cĂ³ bảo lĂ£nh hoặc bảo đảm.

6. Bảo lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i lĂ cam kết của CÆ¡ quan bảo
lĂ£nh vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i vá» việc trả nợ đầy đủ,
Ä‘Ăºng hạn của BĂªn Ä‘i vay (cĂ¡c doanh nghiệp). TrÆ°á» ng hợp BĂªn
Ä‘i vay khĂ´ng trả được nợ hoặc trả khĂ´ng đủ nợ khi đến
hạn, CÆ¡ quan bảo lĂ£nh sẽ chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ thay cho BĂªn
Ä‘i vay.

Bảo lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ 2 loại:

- Bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ: do Bá»™ TĂ i chĂnh hoặc NgĂ¢n hĂ ng
NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam được ChĂnh phủ uá»· quyá» n cấp theo quy
chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ đối vá»›i vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i.

CĂ¡c khoản vay cĂ³ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ được quản lĂ½
nhÆ° vốn vay của ChĂnh phủ.

- Bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng: do cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng của Việt Nam cấp
theo Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng
NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định. CĂ¡c khoản bảo lĂ£nh nĂ y khĂ´ng
được coi lĂ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ.

7. Thoả thuáºn cho vay lại bao gồm cĂ¡c Hợp đồng cho vay lại hoặc
cĂ¡c Hiệp định phụ cho vay lại giữa cÆ¡ quan, tổ chức được
ChĂnh phủ giao nhiệm vụ thá»±c hiện việc cho vay lại nguồn vốn
vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vá»›i cĂ¡c tổ chức, Ä‘Æ¡n vị trong
nÆ°á»›c sá» dụng nguồn vốn trĂªn. CĂ¡c Ä‘iá» u kiện vay trả của
cĂ¡c Thoả thuáºn cho vay lại cĂ³ thể khĂ¡c vá»›i cĂ¡c Ä‘iá» u kiện vay
trả của Hiệp định vay kĂ½ vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

8. Vốn đối ứng trong nÆ°á»›c của cĂ¡c dá»± Ă¡n sá» dụng vốn vay
nÆ°á»›c ngoĂ i (sau Ä‘Ă¢y gá» i tắt lĂ Vốn đối ứng) lĂ phần vốn
trong nÆ°á»›c cần thiết mĂ phĂa Việt Nam phải chi để thá»±c hiện
dá»± Ă¡n cĂ¹ng vá»›i vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

Vốn đối ứng cĂ³ thể lĂ ngoại tệ (tiá» n đặt cá» c, tiá» n nháºp
mĂ¡y mĂ³c thiết bị khĂ´ng được sá» dụng vốn vay...) hoặc tiá» n
đồng Việt Nam (chi cho khảo sĂ¡t, thiết kế, Ä‘á» n bĂ¹ giải phĂ³ng
mặt bằng, xĂ¢y lắp, cĂ¡c khoản tiá» n thuế vĂ bảo hiểm...).
Ä iá» u 2. ChĂnh phủ thống nhất quản lĂ½ vay, trả nợ nÆ°á»›c
ngoĂ i của cả nÆ°á»›c vĂ phĂ¢n cĂ´ng nhiệm vụ cho cĂ¡c Bá»™ nhÆ°
sau:

1. Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° chịu trĂ¡ch nhiệm:

XĂ¢y dá»±ng chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i
vĂ tổng hợp kế hoạch dĂ i hạn vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i
của cả nÆ°á»›c phĂ¹ hợp vá»›i chiến lược phĂ¡t triển kinh tế - xĂ£
há»™i của quốc gia từng thá» i kỳ vĂ chiến lược quốc gia vá»
vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i.

Phối hợp vá»›i Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam
trong quĂ¡ trình quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i ở cấp vÄ© mĂ´.

Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại
Ä iá» u 13 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo
Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ.

2. Bá»™ TĂ i chĂnh chịu trĂ¡ch nhiệm:

Chủ trì, phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ cĂ¡c
cÆ¡ quan liĂªn quan xĂ¢y dá»±ng cĂ¡c chĂnh sĂ¡ch chế Ä‘á»™ của NhĂ
nÆ°á»›c trong lÄ©nh vá»±c quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i phĂ¹ hợp vá»›i
chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ chĂnh
sĂ¡ch tĂ i chĂnh quốc gia.

Chủ trì, phối hợp vá»›i Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, NgĂ¢n hĂ ng
NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¢y dá»±ng kế hoạch vay vĂ trả nÆ°á»›c ngoĂ i
của ChĂnh phủ hĂ ng năm trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª
duyệt. Tổng hợp tình hình thá»±c hiện vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c
ngoĂ i hĂ ng năm của ChĂnh phủ vĂ phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ
nÆ°á»›c Việt Nam tổng hợp tình hình vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i
hĂ ng năm của cả nÆ°á»›c bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ.

Quản lĂ½ tĂ i chĂnh đối vá»›i cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂ-
nh phủ (bao gồm cả vay Æ°u Ä‘Ă£i ODA, vay thÆ°Æ¡ng mại của ChĂnh
phủ vĂ vay qua phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu ChĂnh phủ), cấp bảo lĂ£nh
ChĂnh phủ cho doanh nghiệp (trừ tổ chức tĂn dụng) vay vốn
nÆ°á»›c ngoĂ i theo quyết định của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ.

Tổ chức thá»±c hiện việc trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của NhĂ nÆ°á»›c
vĂ của ChĂnh phủ từ ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c.

Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại
Ä iá» u 14 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo
Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ.

3. NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam chịu trĂ¡ch nhiệm:
Quản lĂ½ việc vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp
thuá»™c má» i thĂ nh phần kinh tế, cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ cho cĂ¡c
tổ chức tĂn dụng vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo quyết định của
Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ, hÆ°á»›ng dẫn vĂ kiểm tra việc bảo lĂ£nh
của cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng thÆ°Æ¡ng mại.

Chủ trì, phối hợp vá»›i Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, Bá»™ TĂ i
chĂnh xĂ¢y dá»±ng kế hoạch tổng hạn mức vay thÆ°Æ¡ng mại hĂ ng
năm của cĂ¡c doanh nghiệp trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª
duyệt.

Tổng hợp tình hình thá»±c hiện vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng
năm đối vá»›i cĂ¡c khoản vay của doanh nghiệp bĂ¡o cĂ¡o Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ và đồng gá»i Bá»™ TĂ i chĂnh để tổng hợp
tình hình vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i chung hĂ ng năm của cả
nÆ°á»›c.

Ä iá» u hĂ nh kế hoạch tổng hạn mức vay thÆ°Æ¡ng mại nÆ°á»›c
ngoĂ i hĂ ng năm của cĂ¡c doanh nghiệp; tổ chức việc đăng kĂ½
cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c doanh nghiệp.

Thá»±c hiện cĂ¡c nhiệm vụ được ChĂnh phủ phĂ¢n cĂ´ng tại
Ä iá» u 15 Quy chế quản lĂ½ vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo
Nghị định số 87/CP ngĂ y 5 thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ.

4. Bá»™ TÆ° phĂ¡p chịu trĂ¡ch nhiệm:

Tham gia Ă½ kiến vá» những vấn Ä‘á» phĂ¡p lĂ½ trong cĂ¡c thoả
thuáºn vá» vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của doanh nghiệp
được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh trÆ°á»›c khi trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh
phủ xem xĂ©t, quyết định.

Cho Ă½ kiến vá» những vấn Ä‘á» khĂ¡c nhau giữa cĂ¡c thoả thuáºn
vá» vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ phĂ¡p luáºt trong nÆ°á»›c; theo
dõi việc xá» lĂ½ cĂ¡c vấn Ä‘á» nĂ y trong quĂ¡ trình thá»±c hiện cĂ¡c
cam kết vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i.

Cấp Ă½ kiến phĂ¡p lĂ½ trong cĂ¡c trÆ°á» ng hợp cần thiết đối vá»›i
cĂ¡c thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của doanh
nghiệp được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh, hoặc tham gia Ă½ kiến vá»
cĂ¡c vấn Ä‘á» phĂ¡p lĂ½ khĂ¡c cĂ³ liĂªn quan theo Ä‘á» nghị của cÆ¡
quan NhĂ nÆ°á»›c hoặc doanh nghiệp.

Ä iá» u 3. Căn cứ yĂªu cầu thá»±c tế của cĂ´ng tĂ¡c quản lĂ½ nợ
nÆ°á»›c ngoĂ i, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cĂ³ thể thĂ nh láºp má»™t cÆ¡
chế liĂªn ngĂ nh thĂch hợp vá» quản lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i. TrÆ°á»›c
mắt, khi cần thiết, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cĂ³ thể giao cho Há»™i
đồng tĂ i chĂnh - tiá» n tệ NhĂ nÆ°á»›c (được thĂ nh láºp theo
Quyết định số 23/1998/QÄ -TTg ngĂ y 31 thĂ¡ng 01 năm 1998 của
Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ) tÆ° vấn má»™t số vấn Ä‘á» lá»›n liĂªn
quan đến nợ nÆ°á»›c ngoĂ i nhÆ° chiến lược quốc gia vá» vay vĂ
trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, cĂ¡c Ä‘á» Ă¡n lá»›n vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ
xá» lĂ½ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i.

Ä iá» u 4. Trong trÆ°á» ng hợp ná»™i dung dá»± thảo cĂ¡c hiệp định,
thoả thuáºn vay hoặc bảo lĂ£nh vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ những
Ä‘iá» u khoản do BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i nĂªu ra khĂ´ng phĂ¹ hợp
vá»›i luáºt phĂ¡p của Việt Nam, cÆ¡ quan chủ trì Ä‘Ă m phĂ¡n hiệp
định, thoả thuáºn Ä‘Ă³ phải phối hợp cĂ¹ng cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ liĂªn
quan (Bá»™ TĂ i chĂnh, Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ
nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™ Ngoại giao, Bá»™ TÆ° phĂ¡p) thống nhất Ă½
kiến bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ xem xĂ©t quyết định, hoặc
Ä‘á» nghị Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ trình Chủ tịch NÆ°á»›c xem
xĂ©t, quyết định những Ä‘iá» u khoản khĂ´ng phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c
văn bản luáºt vĂ phĂ¡p lệnh.

ChÆ°Æ¡ng 2:

QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I CỦA CHĂ NH
PHỦ

Ä iá» u 5. CĂ´ng tĂ¡c quản lĂ½ vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của
ChĂnh phủ phải Ä‘Ă¡p ứng cĂ¡c yĂªu cầu cÆ¡ bản sau Ä‘Ă¢y:

1. Bảo đảm việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i được thá»±c hiện
thống nhất theo chiến lược quốc gia vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c
ngoĂ i nhằm thu hĂºt tối Æ°u má» i nguồn vốn thĂch hợp từ bĂªn
ngoĂ i phục vụ kế hoạch phĂ¡t triển kinh tế - xĂ£ há»™i của đất
nước trong từng thỠi kỳ.

2. Bố trĂ nguồn vốn vay thĂch hợp vá»›i danh mục dá»± Ă¡n Æ°u tiĂªn,
khả năng hoĂ n vốn vĂ năng lá»±c trong nÆ°á»›c (Vốn đối ứng,
nhĂ¢n lá»±c) của từng dá»± Ă¡n để tạo Ä‘iá» u kiện thá»±c hiện
dá»± Ă¡n Ä‘Ăºng tiến Ä‘á»™ vĂ sá» dụng vốn vay cĂ³ hiệu quả, tạo ra
nguồn ngoại tệ vĂ vốn tĂch luỹ trong nÆ°á»›c Ä‘Ă¡p ứng được
mục tiĂªu phĂ¡t triển, đồng thá» i đảm bảo trả được nợ cho
BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

Ä iá» u 6. Những nguyĂªn tắc cÆ¡ bản của việc quản lĂ½ vay vĂ
trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ:

1. ChĂnh phủ thống nhất quản lĂ½ cĂ¡c khoản vay nợ, trả nợ
nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ trĂªn cÆ¡ sở chiến lược quốc gia
vá» vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, theo dõi vĂ giĂ¡m sĂ¡t cĂ¡c khoản
vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i theo cĂ¡c hạn mức vĂ kế hoạch hĂ ng
năm vĂ dĂ i hạn, Ă¡p dụng cĂ¡c chĂnh sĂ¡ch vĂ cĂ´ng cụ tĂ i chĂnh
để bảo đảm cÆ¡ cấu, thá» i hạn vĂ tổng số nợ hợp lĂ½
nhằm đảm bảo cĂ¡c yĂªu cầu cĂ¢n đối kinh tế vÄ© mĂ´ vĂ nhu
cầu phĂ¡t triển của đất nÆ°á»›c trong từng thá» i kỳ.
2. CĂ¡c cÆ¡ quan chĂnh quyá» n, Ä‘oĂ n thể vĂ cĂ¡c cÆ¡ quan quản lĂ½
hĂ nh chĂnh cĂ¡c cấp khĂ´ng được phĂ©p trá»±c tiếp vay nÆ°á»›c
ngoĂ i.

3. CĂ¡c cÆ¡ quan NhĂ nÆ°á»›c, cĂ¡c tổ chức, Ä‘Æ¡n vị tiếp nháºn vĂ
sá» dụng vốn vay nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải sá» dụng
vốn vay nợ theo Ä‘Ăºng dá»± Ă¡n Ä‘Ă£ được duyệt, đồng thá» i
cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thu hồi đầy đủ, kịp thá» i nợ vay từ nguồn
vốn cho vay lại của ChĂnh phủ để ChĂnh phủ thá»±c hiện Ä‘Ăºng
cĂ¡c nghÄ©a vụ Ä‘Ă£ cam kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

Ä iá» u 7. Việc quản lĂ½ vĂ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của
ChĂnh phủ phải phĂ¹ hợp vá»›i Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ
được thá»±c hiện theo cÆ¡ chế tĂ i chĂnh sau Ä‘Ă¢y:

1. Ä á»‘i vá»›i vốn vay cho cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển:

a) ChĂnh phủ sẽ thá»±c hiện cấp phĂ¡t từ vốn vay nợ nÆ°á»›c
ngoĂ i theo chế Ä‘á»™ cấp phĂ¡t vốn ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c đối
vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° cÆ¡ sở hạ tầng, phĂºc lợi xĂ£ há»™i vĂ
cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c lÄ©nh vá»±c khĂ¡c khĂ´ng cĂ³ khả năng hoĂ n vốn
trá»±c tiếp nhÆ°: hệ thống cầu cống vĂ trục giao thĂ´ng Ä‘Æ°á» ng
bá»™ quốc gia, liĂªn tỉnh, mạng giao thĂ´ng cĂ´ng cá»™ng Ä‘Ă´ thị,
Ä‘Æ°á» ng giao thĂ´ng miá» n nĂºi vĂ nĂ´ng thĂ´n, cĂ´ng trình hạ tầng
cÆ¡ sở Ä‘Æ°á» ng sắt, hĂ ng khĂ´ng, cầu cảng biển; mạng phĂ¢n
phối nÆ°á»›c sạch nĂ´ng thĂ´n vĂ miá» n nĂºi; cĂ¡c cĂ´ng trình thoĂ¡t
nÆ°á»›c Ä‘Ă´ thị vĂ xá» lĂ½ chất thải sinh hoạt; cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu
tÆ° xĂ¢y dá»±ng thuá»™c cĂ¡c ngĂ nh y tế, giĂ¡o dục, nghiĂªn cứu khoa
há» c, Ä‘iá» u tra cÆ¡ bản, mĂ´i trÆ°á» ng, phĂ¡t thanh truyá» n hình;
cĂ¡c dá»± Ă¡n vá» trồng rừng phĂ²ng há»™, rừng đầu nguồn, cĂ¡c
dá»± Ă¡n vá» thuá»· lợi, chống lÅ©.

Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° chủ trì phối hợp vá»›i Bá»™ TĂ i
chĂnh trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ danh mục cụ thể cĂ¡c dá»± Ă¡n
được cấp phĂ¡t từ nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ
trÆ°á»›c khi cĂ¡c Ä iá» u Æ°á»›c quốc tế khung hoặc Thoả thuáºn vá»
danh mục dá»± Ă¡n được kĂ½ kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

b) Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển khĂ¡c cĂ³ khả năng
thu hồi vốn (bao gồm cả cĂ¡c dá»± Ă¡n cÆ¡ sở hạ tầng): ChĂnh
phủ cho cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại, thu hồi nợ cho vay lại vĂ chuyển vĂ o
Quỹ tĂch luỹ trả nợ do Bá»™ TĂ i chĂnh quản lĂ½ để trả nợ
nÆ°á»›c ngoĂ i khi đến hạn.

Bá»™ TĂ i chĂnh hÆ°á»›ng dẫn vĂ tổ chức cho vay lại vốn vay nÆ°á»›c
ngoĂ i của ChĂnh phủ cho cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển thĂ´ng qua
hệ thống Tổng cục Ä áº§u tÆ° phĂ¡t triển. Tổng cục Ä áº§u tÆ°
phĂ¡t triển cĂ³ trĂ¡ch nhiệm quản lĂ½ vĂ thu hồi vốn từ cĂ¡c chủ
đầu tÆ° để ná»™p cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c, đồng thá» i
được hưởng phĂ cho vay lại theo quy định của Thủ tÆ°á»›ng
ChĂnh phủ.

Căn cứ Ä‘iá» u kiện vay trả Ä‘Ă£ kĂ½ vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i, khả
năng thu hồi vốn của dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển bằng vốn vay
nÆ°á»›c ngoĂ i, Bá»™ TĂ i chĂnh quy định cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay lại
đối vá»›i từng khoản vay cụ thể theo cĂ¡c nguyĂªn tắc chĂnh sau:

Thá» i hạn cho vay lại phĂ¹ hợp vá»›i thá» i gian hoĂ n vốn nĂªu trong
dá»± Ă¡n khả thi được duyệt.

LĂ£i suất cho vay lại:

+ Ä á»‘i vá»›i vay thÆ°Æ¡ng mại của ChĂnh phủ: cho vay lại tĂnh bằng
ngoại tệ theo mức lĂ£i suất vĂ phĂ vay nÆ°á»›c ngoĂ i cá»™ng thĂªm
phĂ dịch vụ cho vay lại trong nÆ°á»›c.

+ Ä á»‘i vá»›i vốn vay ODA: cho vay lại tĂnh bằng ngoại tệ hoặc tiá» n
Việt Nam theo mức lĂ£i suất tĂn dụng đầu tÆ° của NhĂ nÆ°á»›c
(theo từng loại tiá» n tệ) do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định.
Mức lĂ£i suất nĂ y bao gồm cả phĂ cho vay lại trong nÆ°á»›c.

- TrÆ°á» ng hợp đặc biệt cần quy định cĂ¡c Ä‘iá» u kiện cho vay
lại khĂ¡c vá»›i cĂ¡c nguyĂªn tắc trĂªn, Bá»™ TĂ i chĂnh trình Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định.

2. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay theo chÆ°Æ¡ng trình tĂn dụng:

Bá»™ TĂ i chĂnh kĂ½ hợp đồng cho cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng thĂch hợp vay
lại để cho vay tiếp hoặc lĂ m dịch vụ cho vay lại đến ngÆ°á» i
sá» dụng vốn vay cuối cĂ¹ng (doanh nghiệp, tÆ° nhĂ¢n...) theo cĂ¡c
Ä‘iá» u kiện cho vay lại được Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª
duyệt.

Trừ trÆ°á» ng hợp Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ chỉ định rõ đối
tượng cho vay cuối cĂ¹ng, cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng vay lại vốn vay của ChĂnh
phủ để cho vay tiếp được quyỠn chỠn đối tượng cho vay
phĂ¹ hợp vá»›i chÆ°Æ¡ng trình tĂn dụng Ä‘Ă£ thoả thuáºn vá»›i BĂªn cho
vay nÆ°á»›c ngoĂ i, vĂ chịu má» i rủi ro trong quĂ¡ trình cho vay lại
đối vá»›i những đối tượng nĂ y.

3. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay bằng ngoại tệ hoặc vay bằng hĂ ng hoĂ¡
khĂ´ng trá»±c tiếp gắn vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n:

a) Ngoại tệ vay của nÆ°á»›c ngoĂ i, kể cả bằng cĂ¡ch phĂ¡t hĂ nh
trĂ¡i phiếu, được chuyển vĂ o Quỹ ngoại tệ táºp trung do Bá»™ TĂ i
chĂnh quản lĂ½. RiĂªng cĂ¡c khoản vay há»— trợ cĂ¡n cĂ¢n thanh toĂ¡n
quốc tế được chuyển vĂ o Quỹ dá»± trữ ngoại tệ do NgĂ¢n
hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quản lĂ½. Tất cả ngoại tệ vay nÆ°á»›c
ngoĂ i được sá» dụng theo quyết định cụ thể của Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ.

b) Phần vay nÆ°á»›c ngoĂ i bằng hĂ ng hoĂ¡:

- CĂ¡c khoản vay bằng hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Ă£ xĂ¡c định được đối
tượng trong nÆ°á»›c sá» dụng vốn vay: Bá»™ TĂ i chĂnh quy đổi ra
tiá» n Việt Nam để hạch toĂ¡n thu ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ hạch
toĂ¡n chi cấp phĂ¡t hoặc cho vay lại đối vá»›i đối tượng được
sỠdụng vốn.

- CĂ¡c khoản vay bằng hĂ ng hoĂ¡ chÆ°a xĂ¡c định được đối
tượng sá» dụng cụ thể: Bá»™ TĂ i chĂnh chủ trì tổ chức việc
nháºp hĂ ng, bĂ¡n đấu giĂ¡ vĂ ná»™p tiá» n vĂ o ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c.

Ä iá» u 8. CĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển sá»
dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ phải đảm bảo cĂ¡c
điỠu kiện sau:

a) Danh mục chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n phải được ghi trong kế
hoạch đầu tÆ° phĂ¡t triển hĂ ng năm của NhĂ nÆ°á»›c cÅ©ng nhÆ°
của Bá»™, ngĂ nh và địa phÆ°Æ¡ng.

b) ChÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n được cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª
duyệt theo quy định hiện hà nh.

CÆ¡ quan được chỉ định Ä‘Ă m phĂ¡n hiệp định vay vốn cĂ³
trĂ¡ch nhiệm kiểm tra cĂ¡c Ä‘iá» u kiện trĂªn trÆ°á»›c khi kĂ½ kết
hiệp định vay vốn vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i.

Trong trÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu dá»± Ă¡n,
chÆ°Æ¡ng trình được tĂ i trợ phải cĂ³ thẩm định vĂ chấp
thuáºn của há» , Chủ đầu tÆ° phải trao đổi vá»›i BĂªn cho vay
nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ bĂ¡o cĂ¡o kết quả thẩm định của nÆ°á»›c ngoĂ i
cho cÆ¡ quan chủ trì Ä‘Ă m phĂ¡n vay trÆ°á»›c khi kĂ½ kết hiệp định
cụ thể.

Ä iá» u 9. Chủ đầu tÆ° hoặc cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng sá» dụng vốn vay
nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ theo hình thức vay lại cĂ³ trĂ¡ch
nhiệm hoĂ n trả vốn vay cho NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c theo Ä‘Ăºng quy
định tại Thoả thuáºn cho vay lại. Nguồn vốn hoĂ n trả vốn vay cho
ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c lĂ khấu hao cÆ¡ bản vĂ lợi nhuáºn thu
được sau khi Ä‘Ă£ ná»™p thuế theo luáºt định. TrÆ°á» ng hợp đến
hạn thanh toĂ¡n, nếu cĂ¡c nguồn thu nĂ³i trĂªn chÆ°a đủ, phải dĂ¹ng
cĂ¡c quỹ của doanh nghiệp vĂ cĂ¡c nguồn vốn hợp phĂ¡p khĂ¡c
để hoĂ n trả vốn vay.

CĂ¡c cÆ¡ quan, tổ chức được Bá»™ TĂ i chĂnh uá»· quyá» n thá»±c
hiện cho vay lại cĂ³ quyá» n Ă¡p dụng cĂ¡c biện phĂ¡p cần thiết phĂ¹
hợp vá»›i quy định tĂn dụng hiện hĂ nh vĂ quy định của phĂ¡p
luáºt để đảm bảo việc thu hồi nợ vĂ hoĂ n trả ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c đầy đủ, Ä‘Ăºng hạn.

Ä iá» u 10. Căn cứ vĂ o kế hoạch ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c trả nợ
nÆ°á»›c ngoĂ i hĂ ng năm Ä‘Ă£ được ChĂnh phủ phĂª duyệt, Bá»™
TĂ i chĂnh tổ chức thá»±c hiện việc trả nợ theo Ä‘Ăºng cam kết
của ChĂnh phủ vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Trong trÆ°á» ng hợp
cần thiết Bá»™ TĂ i chĂnh chủ trì cĂ¹ng cĂ¡c Bá»™ cĂ³ liĂªn quan
Ä‘Ă m phĂ¡n vá»›i cĂ¡c chủ nợ nÆ°á»›c ngoĂ i vá» hạn mức, thá» i
hạn vĂ hình thức trả nợ thĂch hợp (trả bằng tiá» n, bằng hĂ ng
hoĂ¡, dịch vụ xuất khẩu hoặc chuyển đổi nợ thĂ nh đầu
tÆ°...).

Ä á»ƒ tạo nguồn trả nợ Ä‘Ăºng hạn vĂ hạn chế rủi ro cho ngĂ¢n
sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c trong việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i, thĂ nh láºp
Quỹ tĂch luỹ trả nợ thuá»™c ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c do Bá»™ TĂ i
chĂnh quản lĂ½ trĂªn cÆ¡ sở nguồn thu nợ từ cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại
vốn vay vĂ vốn viện trợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ, tiá» n thu
phĂ bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ vĂ cĂ¡c nguồn thu khĂ¡c do Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quy định. Bá»™ trưởng Bá»™ TĂ i chĂnh xĂ¢y
dá»±ng Quy chế quản lĂ½ Quỹ tĂch luỹ trả nợ trình Thủ tÆ°á»›ng
ChĂnh phủ phĂª duyệt.

Ä iá» u 11. Tất cả cĂ¡c chÆ°Æ¡ng trình, dá»± Ă¡n sá» dụng nguồn
vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ Ä‘á» u phải được bố trĂ
đầy đủ vĂ kịp thá» i vốn đối ứng.

Vốn đối ứng cho cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c cấp phĂ¡t phải được cĂ¢n đối trong kế hoạch ngĂ¢n sĂ¡ch
NhĂ nÆ°á»›c hĂ ng năm. Việc láºp kế hoạch, phĂª duyệt vĂ cấp phĂ¡t
vốn đối ứng đối vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c cấp phĂ¡t phải tuĂ¢n thủ Luáºt NgĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c vĂ
cĂ¡c văn bản hÆ°á»›ng dẫn dÆ°á»›i luáºt cĂ³ liĂªn quan vĂ phĂ¹ hợp
tiến Ä‘á»™ thá»±c hiện dá»± Ă¡n.

Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n vay lại từ nguồn vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của
ChĂnh phủ, cĂ¡c chủ đầu tÆ° phải tá»± lo nguồn vốn đối ứng,
vĂ Ä‘Æ°á»£c Æ°u tiĂªn vay từ cĂ¡c nguồn tĂn dụng của NhĂ nÆ°á»›c
hoặc từ Quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia.

Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Bá»™ TĂ i chĂnh chịu trĂ¡ch nhiệm
bố trà đủ vĂ Ä‘Ăºng tiến Ä‘á»™ vốn đối ứng trong ngĂ¢n sĂ¡ch
NhĂ nÆ°á»›c hĂ ng năm cho cĂ¡c dá»± Ă¡n thuá»™c diện ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ
nÆ°á»›c cấp phĂ¡t vĂ hÆ°á»›ng dẫn cĂ¡c chủ đầu tÆ° đăng kĂ½ vay
vốn đối ứng từ nguồn tĂn dụng của NhĂ nÆ°á»›c hoặc Quỹ
hỗ trợ đầu tư quốc gia.
Hiệp định vay nÆ°á»›c ngoĂ i cụ thể cho dá»± Ă¡n chỉ được
kĂ½ sau khi Chủ đầu tÆ° Ä‘Ă£ xĂ¡c định đủ nguồn vốn đối
ứng.

Ä iá» u 12. Chủ đầu tÆ° khi láºp dá»± Ă¡n đầu tÆ° để vay vốn
nÆ°á»›c ngoĂ i phải tĂnh toĂ¡n đầy đủ cĂ¡c loại thuế phải ná»™p
theo luáºt định.

TrÆ°á» ng hợp khĂ´ng đủ nguồn vốn để ná»™p cĂ¡c loại thuế
theo quy định, Chủ đầu tÆ° phải nháºn nợ vá»›i ngĂ¢n sĂ¡ch vá»
số thuế thiếu cĂ¹ng vá»›i vốn vay vĂ chịu trĂ¡ch nhiệm hoĂ n trả
ngĂ¢n sĂ¡ch khi dá»± Ă¡n Ä‘i vĂ o hoạt Ä‘á»™ng theo hÆ°á»›ng dẫn của
Bá»™ TĂ i chĂnh.

Ä iá» u 13. Việc phĂ¡t hĂ nh cĂ¡c loại trĂ¡i phiếu dÆ°á»›i danh nghÄ©a
NhĂ nÆ°á»›c hoặc ChĂnh phủ để vay vốn trĂªn thị trÆ°á» ng vốn
quốc tế được thá»±c hiện theo quy định hiện hĂ nh của ChĂnh
phủ vá» phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu quốc tế. Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ
quyết định việc sá» dụng nguồn tiá» n thu được từ phĂ¡t hĂ nh
trĂ¡i phiếu quốc tế nĂ y.

ChÆ°Æ¡ng 3:

BẢO LĂƒNH CỦA CHĂ NH PHỦ

Ä iá» u 14. NguyĂªn tắc cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ:

CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp dĂ¹ng để phĂ¡t triển
sản xuất kinh doanh theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch
nhiệm trả nợ phải tuĂ¢n thủ cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng IV bản
Quy chế nĂ y. TrÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu cĂ³
bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng thì thá»±c hiện theo Quy chế bảo lĂ£nh
vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam
ban hĂ nh. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n vay thÆ°Æ¡ng mại nÆ°á»›c ngoĂ i
vượt quĂ¡ khả năng bảo lĂ£nh của cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng vĂ BĂªn cho vay
nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ yĂªu cầu chĂnh thức ChĂnh phủ Việt Nam đứng
ra bảo lĂ£nh, ChĂnh phủ cĂ³ thể xem xĂ©t cấp bảo lĂ£nh vốn vay
thÆ°Æ¡ng mại cho cĂ¡c trÆ°á» ng hợp đặc biệt sau Ä‘Ă¢y:

a) Dá»± Ă¡n cĂ³ tầm quan trá» ng lá»›n trong kế hoạch phĂ¡t triển kinh tế
của đất nước.

b) Dá»± Ă¡n nháºp cĂ¡c thiết bị cĂ´ng nghệ cao hoặc để sản xuất
loại hĂ ng xuất khẩu cầu Æ°u tiĂªn.

c) CĂ¡c khoản vay thÆ°Æ¡ng mại Ä‘i cĂ¹ng vá»›i nguồn viện trợ hoặc
vay ODA để tạo thĂ nh nguồn vốn tĂ i trợ dÆ°á»›i dạng tĂn dụng
hỗn hợp.

Ä iá» u 15. Ä á»‘i tượng được bảo lĂ£nh:
Ä á»‘i tượng được bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ lĂ doanh nghiệp
NhĂ nÆ°á»›c hoặc tổ chức tĂn dụng NhĂ nÆ°á»›c được ChĂnh
phủ cho phĂ©p trá»±c tiếp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng thức
tá»± vay, tá»± trả để thá»±c hiện cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° phĂ¡t triển,
gĂ³p vốn liĂªn doanh vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i, hoặc mở rá»™ng hoạt
Ä‘á»™ng tĂn dụng. TrÆ°á» ng hợp đặc biệt, theo yĂªu cầu thá»±c tế
vĂ Ä‘á» nghị của cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh, Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh
phủ cĂ³ thể quyết định cho phĂ©p cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ vá»›i
từng đối tượng cụ thể ngoĂ i cĂ¡c đối tượng nĂªu trĂªn.

Ä iá» u 16. Ä iá» u kiện để cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ:

CĂ³ dá»± Ă¡n khả thi được cấp cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt theo
quy định hiện hĂ nh, trong Ä‘Ă³ nĂªu rõ phÆ°Æ¡ng Ă¡n hoĂ n trả vốn
vay.

CĂ³ hợp đồng vay vĂ /hoặc hợp đồng thÆ°Æ¡ng mại kĂ½ kết vĂ
được cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n phĂª duyệt theo quy định
hiện hà nh.

Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c tổ chức vĂ Ä‘Æ¡n vị Ä‘ang hoạt Ä‘á»™ng: hoạt
Ä‘á»™ng kinh doanh vĂ tình hình tĂ i chĂnh của Ä‘Æ¡n vị được
bảo lĂ£nh trong trạng thĂ¡i bình thÆ°á» ng.

Ä iá» u 17. CÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ:

Bá»™ TĂ i chĂnh thay mặt ChĂnh phủ xem xĂ©t cấp bảo lĂ£nh cho doanh
nghiệp (trừ cĂ¡c tổ chức tĂn dụng) theo quyết định của Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ.

RiĂªng trÆ°á» ng hợp bảo lĂ£nh cĂ¡c khoản vay thÆ°Æ¡ng mại Ä‘i cĂ¹ng
khoản viện trợ khĂ´ng hoĂ n lại hoặc vay ODA để tạo thĂ nh
nguồn tĂ i trợ dÆ°á»›i dạng tĂn dụng há»—n hợp, Thủ tÆ°á»›ng ChĂ-
nh phủ uá»· quyá» n cho Bá»™ TĂ i chĂnh xem xĂ©t quyết định cấp
bảo lĂ£nh cho cĂ¡c doanh nghiệp theo dá»± Ă¡n đầu tÆ° Ä‘Ă£ được
ChĂnh phủ phĂª duyệt.

NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam thay mặt ChĂnh phủ cấp bảo
lĂ£nh cho cĂ¡c tổ chức tĂn dụng theo quyết định của Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Sau khi cấp bảo lĂ£nh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c
Việt Nam gá»i má»™t bá»™ hồ sÆ¡ bảo lĂ£nh cho Bá»™ TĂ i chĂnh để
theo dõi quản lĂ½ chung việc cấp bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ.

Ä iá» u 18. Mức bảo lĂ£nh:

Tổng hạn mức cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ hĂ ng năm bao gồm cĂ¡c
bảo lĂ£nh của Bá»™ TĂ i chĂnh vĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam
tối Ä‘a bằng 10% khoản thu ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c của năm Ä‘Ă³.
Nếu nhu cầu bảo lĂ£nh hĂ ng năm vượt quĂ¡ mức tối Ä‘a trĂªn,
Bá»™ TĂ i chĂnh phải trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định.
ChĂnh phủ thá»±c hiện bảo lĂ£nh vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo từng khoản
vay. TrÆ°á» ng hợp doanh nghiệp vay từ nhiá» u nguồn thì giá»›i hạn
tổng số tiá» n vay tối Ä‘a được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh cho má»™t
doanh nghiệp được quy định như sau (trừ trưỠng hợp đặc
biệt do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định):

Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp thuá»™c ngĂ nh năng lượng, dầu má» , khĂ
đốt, giao thĂ´ng váºn tải, cĂ´ng trình Ä‘Ă´ thị, cĂ´ng nghiệp thĂ©p,
cĂ´ng nghệ thĂ´ng tin: Tổng mức bảo lĂ£nh tối Ä‘a cho má»™t doanh
nghiệp bằng 12 lần số vốn chủ sở hữu hiện cĂ³ của doanh
nghiệp vĂ o thá» i Ä‘iểm Ä‘á» nghị bảo lĂ£nh (bao gồm cả vốn
ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c giao cho doanh nghiệp trong trÆ°á» ng hợp doanh
nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, cĂ¡c quỹ của doanh nghiệp vĂ vốn bổ sung từ
lợi nhuáºn).

Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp thuá»™c cĂ¡c ngĂ nh sản xuất váºt chất khĂ¡c:
tổng mức bảo lĂ£nh tối Ä‘a cho má»™t doanh nghiệp bằng 6 lần
vốn chủ sở hữu hiện cĂ³ của doanh nghiệp Ä‘Ă³.

Ä á»‘i vá»›i tổ chức tĂn dụng: tổng mức bảo lĂ£nh cho má»™t tổ
chức tĂn dụng khĂ´ng quĂ¡ 6 lần số vốn tá»± cĂ³ của tổ chức tĂn
dụng Ä‘Ă³.

CĂ¡c tổng hạn mức bảo lĂ£nh nĂªu trĂªn phải trừ Ä‘i số dÆ° nợ
của cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i chÆ°a trả của doanh nghiệp hoặc
tổ chức tĂn dụng Ä‘Ă³ tĂnh đến thá» i Ä‘iểm cấp bảo lĂ£nh.

Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° để thĂ nh láºp doanh nghiệp má»›i,
mức bảo lĂ£nh do Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ xem xĂ©t vĂ quyết
định từng trưỠng hợp cụ thể.

Ä iá» u 19. NgÆ°á» i được bảo lĂ£nh phải ná»™p cho cÆ¡ quan cấp
bảo lĂ£nh ChĂnh phủ má»™t khoản phĂ bảo lĂ£nh tối Ä‘a lĂ 1,5%
năm tĂnh trĂªn số tiá» n cĂ²n Ä‘ang được bảo lĂ£nh. Tiá» n thu phĂ
nĂ y được bổ sung vĂ o Quỹ tĂch luỹ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i nĂ³i
ở Ä iá» u 10 của Quy chế nĂ y, kể cả trÆ°á» ng hợp cÆ¡ quan
cấp bảo lĂ£nh lĂ NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam. Mức phĂ cụ
thể vĂ thá» i hạn ná»™p do cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh quy định cụ
thể căn cứ vĂ o khả năng hoĂ n vốn vĂ mức Ä‘á»™ Æ°u tiĂªn
của từng dá»± Ă¡n vay.

NgoĂ i ra, ngÆ°á» i được bảo lĂ£nh phải ná»™p khoản lệ phĂ xĂ©t
Ä‘Æ¡n vĂ cấp bảo lĂ£nh cố định cho cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh để
bĂ¹ đắp cĂ¡c chi phĂ phĂ¡t sinh trong quĂ¡ trình xĂ©t vĂ cấp bảo
lĂ£nh. Mức thu vĂ thá» i hạn ná»™p lệ phĂ nĂ y do Bá»™ TĂ i chĂnh
quy định thống nhất.

Ä iá» u 20. CÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ lĂ tổ chức thẩm
định cuối cĂ¹ng vá» cĂ¡c hồ sÆ¡ xin bảo lĂ£nh để bĂ¡o cĂ¡o Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt vĂ lĂ cÆ¡ quan thá»±c hiện má» i trĂ¡ch
nhiệm của NgÆ°á» i bảo lĂ£nh vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i. Trong
trÆ°á» ng hợp ngÆ°á» i được bảo lĂ£nh khĂ´ng cĂ³ khả năng trả
nợ Ä‘Ă£ Ä‘Ă¡o hạn, cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ cĂ³ trĂ¡ch
nhiệm thá»±c hiện cĂ¡c biện phĂ¡p vĂ cĂ¡c cĂ´ng cụ tĂ i chĂnh - tĂn
dụng theo luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh để cĂ³ nguồn trả nợ. TrÆ°á» ng
hợp Ä‘Ă£ sá» dụng má» i biện phĂ¡p, cĂ´ng cụ nĂ³i trĂªn mĂ vẫn
cĂ²n thiếu hoặc khĂ´ng cĂ³ nguồn trả nợ thì được phĂ©p sá»
dụng Quỹ tĂch luỹ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i.

Việc xá» lĂ½ cĂ¡c vấn Ä‘á» phĂ¡t sinh giữa ngÆ°á» i được bảo
lĂ£nh vĂ cÆ¡ quan cấp bảo lĂ£nh sẽ được thá»±c hiện theo Quy
chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ, phĂ¹ hợp vá»›i luáºt phĂ¡p hiện hĂ nh
của NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ thĂ´ng lệ quốc tế.

Ä iá» u 21. Bá»™ TĂ i chĂnh phối hợp vá»›i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c
Việt Nam xĂ¢y dá»±ng Quy chế bảo lĂ£nh của ChĂnh phủ trình
Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ ban hĂ nh nhằm cụ thể hoĂ¡ việc thá»±c
hiện cĂ¡c nguyĂªn tắc vĂ quy định vá» cấp bảo lĂ£nh ChĂnh phủ
nĂªu tại ChÆ°Æ¡ng nĂ y.

ChÆ°Æ¡ng 4:

QUẢN LĂ VAY VĂ€ TRẢ NỢ NƯỠC NGOĂ€I CỦA DOANH
NGHIỆP

Ä iá» u 22. Việc vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp
thá»±c hiện theo cĂ¡c nguyĂªn tắc sau Ä‘Ă¢y:

1. Doanh nghiệp thuá»™c má» i thĂ nh kinh tế được thĂ nh láºp vĂ
hoạt Ä‘á»™ng theo phĂ¡p luáºt Việt Nam Ä‘á» u cĂ³ quyá» n trá»±c tiếp
vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i theo phÆ°Æ¡ng thức tá»± vay, tá»± chịu trĂ¡ch
nhiệm trả nợ cho BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i theo Ä‘Ăºng cĂ¡c Ä‘iá» u
kiện Ä‘Ă£ cam kết. Trong bất cứ trÆ°á» ng hợp nĂ o cÅ©ng khĂ´ng
được phĂ©p chuyển nợ của doanh nghiệp thĂ nh nợ của ChĂnh
phủ, trừ cĂ¡c khoản vay được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh nĂªu ở
ChÆ°Æ¡ng III Quy chế nĂ y.

2. CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i trung, dĂ i hạn (kể cả bằng hình
thức phĂ¡t hĂ nh trĂ¡i phiếu quốc tế) của cĂ¡c doanh nghiệp phải
nằm trong kế hoạch tổng hạn mức hĂ ng năm Ä‘Ă£ được Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ phĂª duyệt vĂ Ä‘Ă¡p ứng được cĂ¡c Ä‘iá» u
kiện vá» vay trung vĂ dĂ i hạn do NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam
quy định trong từng thá» i kỳ; phải được đăng kĂ½ vá»›i NgĂ¢n
hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam vĂ Ä‘Æ°á»£c NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c
Việt Nam xĂ¡c nháºn; phải định kỳ bĂ¡o cĂ¡o NgĂ¢n hĂ ng NhĂ
nÆ°á»›c Việt Nam vá» tình hình rĂºt vốn vĂ trả nợ theo chế
Ä‘á»™ bĂ¡o cĂ¡o do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy
định.
Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c doanh nghiệp nhĂ nÆ°á»›c: thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i
phải được NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tham gia Ă½ kiến
trÆ°á»›c khi kĂ½ kết. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c trÆ°á» ng hợp được ChĂnh
phủ bảo lĂ£nh thá»±c hiện theo cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng III Quy
chế nĂ y.

3. CĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i ngắn hạn của doanh nghiệp phải
Ä‘Ă¡p ứng cĂ¡c Ä‘iá» u kiện vá» vay ngắn hạn do Thống đốc
NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam quy định cho từng thá» i kỳ.
Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam trình Thủ tÆ°á»›ng
ChĂnh phủ duyệt hạn mức dÆ° nợ ngắn hạn hĂ ng năm, bao gồm
cả hạn mức thÆ° tĂn dụng trả cháºm cho cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng.

4. Việc rĂºt vốn vay vĂ chuyển tiá» n trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của
doanh nghiệp phải thá»±c hiện qua cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng hoạt Ä‘á»™ng trĂªn
lĂ£nh thổ Việt Nam được phĂ©p hoạt Ä‘á»™ng ngoại hối.
TrÆ°á» ng hợp rĂºt vốn, trả nợ bằng tĂ i sản hĂ ng hoĂ¡ (vĂ´ hình
hoặc hữu hình) khĂ´ng thá»±c hiện qua ngĂ¢n hĂ ng, doanh nghiệp
phải bĂ¡o cĂ¡o theo quy định của NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam,
vĂ khi cần thiết, phải cĂ³ Ă½ kiến của cÆ¡ quan quản lĂ½ NhĂ
nÆ°á»›c của ngĂ nh, lÄ©nh vá»±c cĂ³ liĂªn quan.

5. CĂ¡c doanh nghiệp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ nghÄ©a vụ sá» dụng
vốn vay Ä‘Ăºng mục Ä‘Ăch, khĂ´ng được sá» dụng vốn vay ngắn
hạn để đầu tÆ° cho cĂ¡c dá»± Ă¡n trung vĂ dĂ i hạn, hoĂ n trả nợ
(gốc vĂ lĂ£i) theo Ä‘Ăºng cam kết trong hợp đồng vay nợ kĂ½ vá»›i
BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i, tá»± chịu má» i rủi ro vĂ trĂ¡ch nhiệm
trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt của NhĂ nÆ°á»›c trong quĂ¡ trình thá»±c hiện khoản
vay vĂ trả nợ.

6. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay trung vĂ dĂ i hạn của cĂ¡c doanh nghiệp
theo Quy chế nĂ y, cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng chỉ được thá»±c hiện rĂºt vốn
vĂ chuyển tiá» n trả nợ cho nÆ°á»›c ngoĂ i theo yĂªu cầu của doanh
nghiệp khi khoản vay Ä‘Ă£ đăng kĂ½ vĂ Ä‘Ă£ được NgĂ¢n hĂ ng
NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam xĂ¡c nháºn bằng văn bản.

NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam hÆ°á»›ng dẫn cụ thể thủ tục,
hồ sÆ¡ vĂ Ä‘iá» u kiện vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh nghiệp nhằm
thá»±c hiện cĂ¡c nguyĂªn tắc trĂªn.

Ä iá» u 23. CĂ¡c hình thức bảo đảm khoản vay:

1. TrÆ°á» ng hợp BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i yĂªu cầu khoản vay của
doanh nghiệp phải cĂ³ bảo lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng thì việc bảo
lĂ£nh sẽ được thá»±c hiện theo quy Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo
lĂ£nh vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i do Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c
Việt Nam ban hà nh.

Doanh nghiệp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i cĂ³ thể tìm kiếm bảo lĂ£nh
của NgÆ°á» i khĂ´ng cÆ° trĂº (cĂ¡c ngĂ¢n hĂ ng, tổ chức tĂ i chĂnh tĂn
dụng hoặc cĂ´ng ty nÆ°á»›c ngoĂ i...) nhÆ°ng phải bảo đảm cĂ¡c
Ä‘iá» u kiện bảo lĂ£nh khĂ´ng trĂ¡i vá»›i phĂ¡p luáºt hiện hĂ nh của
Việt Nam. Ä á»‘i vá»›i doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, ná»™i dung thÆ° bảo
lĂ£nh phải được NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam tham gia Ă½
kiến.

2. TrÆ°á» ng hợp khoản vay của doanh nghiệp cần cĂ³ bảo lĂ£nh
của ChĂnh phủ, Bá»™ TĂ i chĂnh hoặc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt
Nam thá»±c hiện việc bảo lĂ£nh theo cĂ¡c quy định tại ChÆ°Æ¡ng III
Quy chế nĂ y.

3. NgĂ¢n hĂ ng bảo lĂ£nh lĂ ngÆ°á» i quyết định vĂ chịu trĂ¡ch
nhiệm cuối cĂ¹ng vá» việc bảo lĂ£nh vay nÆ°á»›c ngoĂ i của doanh
nghiệp. TrÆ°á» ng hợp xĂ©t thấy khĂ´ng đủ Ä‘iá» u kiện để
bảo lĂ£nh theo Quy chế bảo lĂ£nh vĂ tĂ¡i bảo lĂ£nh, ngĂ¢n hĂ ng phải
thĂ´ng bĂ¡o kịp thá» i cho doanh nghiệp biết. NgĂ¢n hĂ ng bảo lĂ£nh
cÅ©ng được phĂ©p lá»±a chá» n vĂ Ă¡p dụng má»™t hoặc nhiá» u
biện phĂ¡p bảo đảm trả nợ theo quy định của phĂ¡p luáºt, nhÆ°
kĂ½ quỹ, thế chấp, cầm cố đối vá»›i từng dá»± Ă¡n vay hoặc
khoản vay cụ thể.

4. TrÆ°á» ng hợp doanh nghiệp được bảo lĂ£nh khĂ´ng trả
được nợ cho nÆ°á»›c ngoĂ i khi đến hạn, cÆ¡ quan bảo lĂ£nh phải
chịu trĂ¡ch nhiệm trả nợ thay cho doanh nghiệp; đồng thá» i cĂ³
quyá» n Ă¡p dụng cĂ¡c biện phĂ¡p cần thiết phĂ¹ hợp vá»›i cĂ¡c quy
định vá» tĂn dụng vĂ cĂ¡c quy định khĂ¡c của luáºt phĂ¡p Việt
Nam để thu hồi cĂ¡c khoản nợ Ä‘Ă£ trả thay cho doanh nghiệp.

5. Doanh nghiệp cĂ³ thể sá» dụng cĂ¡c tĂ i sản hình thĂ nh từ vốn
vay hoặc cĂ¡c hình thức bảo đảm khĂ¡c phĂ¹ hợp vá»›i luáºt phĂ¡p
Việt Nam để đảm bảo việc vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i.

6. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c khoản vay nÆ°á»›c ngoĂ i khĂ´ng cĂ³ bảo lĂ£nh hoặc
bảo đảm thì cĂ¡c bĂªn thá»±c hiện khoản vay tá»± thoả thuáºn trĂ¡ch
nhiệm vỠmỠi rủi ro.

Ä iá» u 24. Trong thá» i hạn 30 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½ chĂnh thức
cĂ¡c hợp đồng vay trung hạn hoặc dĂ i hạn (cĂ³ hoặc khĂ´ng cĂ³ bảo
lĂ£nh của ngĂ¢n hĂ ng) cĂ¡c doanh nghiệp vĂ tổ chức tĂn dụng vay
vốn phải cung cấp bản sao cĂ³ cĂ´ng chứng cĂ¡c văn bản Ä‘Ă£ kĂ½
kết vá»›i BĂªn cho vay nÆ°á»›c ngoĂ i cho NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt
Nam vĂ cho cÆ¡ quan bảo lĂ£nh.

ChÆ°Æ¡ng 5:

CÔNG Tà C Bà O Cà O, KIỂM TRA, THANH TRA

Ä iá» u 25. Bá»™ trưởng cĂ¡c Bá»™, Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan
ngang Bá»™, cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban NhĂ¢n
dĂ¢n tỉnh vĂ thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng vĂ Thủ
trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan Trung Æ°Æ¡ng của cĂ¡c Ä‘oĂ n thể quần chĂºng
chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vá» việc kiểm
tra, giĂ¡m sĂ¡t việc tiếp nháºn vĂ sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của
ChĂnh phủ hoặc được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh cho dá»± Ă¡n,
chÆ°Æ¡ng trình thuá»™c phạm vi quản lĂ½ của cÆ¡ quan, địa
phÆ°Æ¡ng mình.

Ä iá» u 26. Bá»™ TĂ i chĂnh, NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, Bá»™
Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ° vĂ Văn phĂ²ng ChĂnh phủ cĂ³ trĂ¡ch nhiệm
hÆ°á»›ng dẫn, giĂºp đỡ cĂ¡c Bá»™, ngĂ nh, địa phÆ°Æ¡ng trong cĂ´ng
tĂ¡c kiểm tra giĂ¡m sĂ¡t, đồng thá» i theo chức năng của mình
trá»±c tiếp tiến hĂ nh kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t việc quản lĂ½ sá» dụng
vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ việc thá»±c hiện nghÄ©a
vụ của cĂ¡c doanh nghiệp sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i quy định
tại cĂ¡c thoả thuáºn vay nÆ°á»›c ngoĂ i hoặc cĂ¡c thoả thuáºn cho vay lại.

Việc kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t cĂ¡c dá»± Ă¡n đầu tÆ° hoặc cĂ¡c cĂ´ng trình
xĂ¢y dá»±ng sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i phải theo Ä‘Ăºng quy
định hiện hĂ nh vá» quản lĂ½ đầu tÆ° vĂ xĂ¢y dá»±ng.

Ä iá» u 27. Chế Ä‘á»™ bĂ¡o cĂ¡o định kỳ thá»±c hiện cĂ¡c chÆ°Æ¡ng
trình, dá»± Ă¡n bằng nguồn vay nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của ChĂnh phủ
(kể cả cĂ¡c khoản được ChĂnh phủ bảo lĂ£nh) thá»±c hiện theo
Ä‘Ăºng cĂ¡c quy định tại Ä iá» u 28 vĂ 29 của Quy chế quản lĂ½
vĂ sá» dụng ODA ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 87/CP ngĂ y 5
thĂ¡ng 8 năm 1997 của ChĂnh phủ.

Ä iá» u 28. Ä á»‹nh kỳ hĂ ng quĂ½, năm hoặc khi cần thiết, cĂ¡c
doanh nghiệp trá»±c tiếp vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i phải bĂ¡o cĂ¡o NgĂ¢n
hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam, cÆ¡ quan bảo lĂ£nh vĂ cÆ¡ quan quản lĂ½
trá»±c tiếp (đối vá»›i doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c) tình hình thá»±c
hiện cĂ¡c hợp đồng vay vốn (tình hình rĂºt vốn, sá» dụng vốn
vay vĂ trả nợ) vĂ chịu sá»± kiểm tra, thanh tra theo quy định của
Thống đốc NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam.

Ä iá» u 29. HĂ ng năm, Bá»™ TĂ i chĂnh cĂ³ trĂ¡ch nhiệm tổng hợp
bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ tình hình vay vĂ trả nợ nÆ°á»›c
ngoĂ i của ChĂnh phủ vĂ của cả nÆ°á»›c, tình hình cho vay lại vĂ
thu hồi vốn vay của ChĂnh phủ, đồng gá»i NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c
Việt Nam vĂ Bá»™ Kế hoạch vĂ Ä áº§u tÆ°.

NgĂ¢n hĂ ng NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam cĂ³ trĂ¡ch nhiệm bĂ¡o cĂ¡o Thủ
tÆ°á»›ng ChĂnh phủ tình hình vay, trả nợ nÆ°á»›c ngoĂ i của cĂ¡c
doanh nghiệp vĂ tổ chức tĂn dụng.

ChÆ°Æ¡ng 6:

XỬ LĂ VI PHẠM
Ä iá» u 30. Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan quản lĂ½ trá»±c tiếp của
cĂ¡c doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c, tổ chức tĂn dụng vay vốn nÆ°á»›c
ngoĂ i chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c ChĂnh phủ vá» hiệu quả của
dá»± Ă¡n vay do mình phĂª duyệt hoặc Ä‘á» nghị cấp cĂ³ thẩm
quyá» n phĂª duyệt cho phĂ©p vay vốn nÆ°á»›c ngoĂ i.

TrÆ°á» ng hợp do việc thá»±c hiện khĂ´ng Ä‘Ăºng vá»›i cĂ¡c quy định
hiện hĂ nh vá» xĂ©t duyệt hoặc thẩm định phÆ°Æ¡ng Ă¡n đầu
tÆ° bằng vốn vay, quyết định sai vá» chủ trÆ°Æ¡ng đầu tÆ°, gĂ¢y
ra thiệt hại vá» kinh tế, thì ngÆ°á» i láºp vĂ ngÆ°á» i phĂª duyệt
phÆ°Æ¡ng Ă¡n, tuỳ theo mức Ä‘á»™ thiệt hại phải chịu trĂ¡ch
nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt.

-CĂ¡c chủ đầu tÆ° sá» dụng vốn vay nÆ°á»›c ngoĂ i, kể cả vay lại
vốn vay của ChĂnh phủ, nếu để xảy ra tình trạng khĂ´ng trả
được nợ do cĂ¡c nguyĂªn nhĂ¢n chủ quan, nhÆ° sá» dụng vốn kĂ©m
hiệu quả, để lĂ£ng phĂ, thất thoĂ¡t vốn, gĂ¢y ảnh hưởng đến
xấu đến uy tĂn ChĂnh phủ vĂ thiệt hại cho ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c
Ä‘á» u phải chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt.

Tổ chức, cĂ¡ nhĂ¢n vi phạm Quy chế nĂ y vĂ cĂ¡c văn bản phĂ¡p
luáºt liĂªn quan, tuỳ theo mức Ä‘á»™ vi phạm, sẽ bị xá» lĂ½ hĂ nh chĂ-
nh hoặc phải bồi thÆ°á» ng thiệt hại theo quy định của phĂ¡p luáºt.
TrÆ°á» ng hợp vi phạm nghiĂªm trá» ng sẽ bị truy cứu trĂ¡ch
nhiệm hình sự.


Phan Văn Khải

(Ä Ă£ kĂ½)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản