Nghị định số 90/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
30
lượt xem
3
download

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 90/2008/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 90/2008/N -CP Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2008 NGHN NNH V CH NG THƯ RÁC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Lu t Giao d ch i n t ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn c Pháp l nh X ph t vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp l nh s a i m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Xét ngh c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v ch ng thư rác; quy n và nghĩa v c a cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân). i u 2. i tư ng áp d ng Ngh nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân có liên quan t i d ch v trao i thư i n t và tin nh n t i Vi t Nam. Trư ng h p i u ư c qu c t liên quan n ho t ng ch ng thư rác mà Vi t Nam là thành viên có quy nh khác v i Ngh nh này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong ph m vi Ngh nh này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau:
 2. 1. Thư rác (spam) là thư i n t , tin nh n ư c g i n ngư i nh n mà ngư i nh n ó không mong mu n ho c không có trách nhi m ph i ti p nh n theo quy nh c a pháp lu t. Thư rác trong Ngh nh này bao g m thư i n t rác và tin nh n rác. 2. Thông i p d li u là thông tin ư c t o ra, ư c g i i, ư c nh n và ư c lưu tr b ng phương ti n i n t . 3. Cơ s h t ng thông tin là h th ng trang thi t b ph c v cho vi c s n xu t, truy n ưa, thu th p, x lý, lưu tr và trao i thông tin s , bao g m m ng vi n thông, m ng Internet, m ng máy tính và cơ s d li u. 4. Thư i n t là thông i p d li u ư c g i n m t ho c nhi u a ch thư i n t thông qua cơ s h t ng thông tin. 5. a ch i n t là a ch mà ngư i s d ng có th nh n ho c g i thông i p d li u thông qua cơ s h t ng thông tin. 6. a ch thư i n t là a ch ư c s d ng g i ho c nh n thư i n t , bao g m tên truy nh p c a ngư i s d ng k t h p v i tên mi n Internet. 7. Tin nh n là thông i p d li u ư c g i n i n tho i, máy nh n tin ho c thi t b có ch c năng nh n tin nh n. 8. Tiêu thư i n t là ph n thông tin ư c g n kèm v i ph n n i dung thư i n t bao g m thông tin v ngu n g c, ích n, tuy n ư ng i, ch và nh ng thông tin khác v thư i n t ó. 9. Ch thư i n t là m t ph n c a tiêu nh m trích y u n i dung thư i n t . 10. Tiêu tin nh n là ph n thông tin ư c g n kèm v i ph n n i dung tin nh n bao g m nhưng không gi i h n ngu n g c, th i gian g i tin nh n. 11. Thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo là thư i n t , tin nh n nh m gi i thi u n ngư i tiêu dùng v các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh, ho t ng xã h i, hàng hoá, d ch v bao g m c d ch v có m c ích sinh l i và d ch v không có m c ích sinh l i. 12. Ngư i qu ng cáo là t ch c, cá nhân có nhu c u qu ng cáo v ho t ng kinh doanh, hàng hoá, d ch v c a mình. 13. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo là t ch c cung c p d ch v g i thư i n t , tin nh n qu ng cáo n ngư i nh n. 14. Mã s qu n lý là mã s ư c B Thông tin và Truy n thông c p cho nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet khi ch p thu n h sơ ăng ký c a i tư ng này.
 3. 15. Mã s n ph m là mã s do nhà cung c p d ch v qu ng cáo gán cho t ng s n phNm. Mã s n phNm có th bao g m thông tin v nhóm s n phNm nh m m c ích phân lo i các s n phNm qu ng cáo. 16. Ngư i s h u a ch i n t là ngư i t o ra ho c ư c c p a ch i nt ó. i u 4. N i dung và trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch ng thư rác 1. N i dung qu n lý nhà nư c v ch ng thư rác: a) Xây d ng, ban hành, tuyên truy n, ph bi n, t ch c th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t liên quan t i vi c ch ng thư rác; b) Tuyên truy n v ý th c và trách nhi m phòng, ch ng thư rác cho ngư i s d ng và các i tư ng khác; c) T ng h p và ph bi n danh sách các ngu n phát tán thư rác; d) Ch trì, ph i h p các ơn v có liên quan trong vi c x lý thư rác; ) Ti p nh n thông báo, khi u n i v thư rác; e) Ti p nh n h sơ ăng ký và c p mã s qu n lý cho nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, nhà cung c p d ch v tin nh n qua Internet; g) H p tác qu c t v ch ng thư rác; h) Nghiên c u và tri n khai các gi i pháp ch ng thư rác; i) Qu n lý th ng kê v thư rác; k) Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m. 2. B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan ngang B liên quan th c hi n qu n lý nhà nư c v ch ng thư rác. 3. Các B , cơ quan ngang B khác có trách nhi m ph i h p v i B Thông tin và Truy n thông trong các ho t ng ch ng thư rác. i u 5. Phân lo i thư rác 1. Thư i n t , tin nh n v i m c ích l a o, qu y r i ho c phát tán virus máy tính, ph n m m gây h i ho c vi ph m kho n 2 i u 12 Lu t Công ngh thông tin. 2. Thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo vi ph m các nguyên t c g i thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo t i các i u 7, i u 9 và i u 13 Ngh nh này. i u 6. Các hành vi nghiêm c m 1. G i thư rác.
 4. 2. Làm sai l ch thông tin tiêu c a thư i n t , tin nh n nh m m c ích g i thư rác. 3. T o i u ki n, cho phép s d ng phương ti n i n t thu c quy n c a mình g i, chuy n ti p thư rác. 4. Trao i, mua bán ho c phát tán các ph n m m thu th p a ch i n t ho c quy n s d ng các ph n m m thu th p a ch i n t . 5. S d ng các ph n m m thu th p a ch i n t khi không ư c phép c a ngư i s h u a ch i n t ó. 6. Trao i, mua bán danh sách a ch i n t ho c quy n s d ng danh sách a ch i n t nh m m c ích g i thư rác. 7. Các hành vi vi ph m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: G I THƯ I N T QU NG CÁO, TIN NH N QU NG CÁO M c I. CÁC NGUYÊN T C CHUNG i u 7. Nguyên t c g i thư i n t , tin nh n qu ng cáo 1. T ch c, cá nhân ngo i tr nhà cung c p d ch v qu ng cáo ch ư c phép g i thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo khi có s ng ý trư c ó c a ngư i nh n. 2. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo ch ư c phép g i thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo cho n khi ngư i nh n t ch i vi c ti p t c nh n thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo. 3. Trong vòng 24 gi , k t khi nh n ư c yêu c u t ch i, ngư i qu ng cáo ho c nhà cung c p d ch v qu ng cáo ph i ch m t vi c g i n ngư i nh n các thư i n t qu ng cáo hay tin nh n qu ng cáo ã b ngư i nh n t ch i trư c ó tr trư ng h p b t kh kháng. 4. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo ch ư c phép g i thư i n t , tin nh n qu ng cáo t h th ng có các thông tin k thu t ã ăng ký v i B Thông tin và Truy n thông. 5. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t không ư c phép g i quá 5 thư i n t qu ng cáo t i m t a ch thư i n t trong vòng 24 gi tr trư ng h p ã có tho thu n khác v i ngư i nh n. 6. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n không ư c phép g i quá 05 tin nh n qu ng cáo t i m t s i n tho i trong vòng 24 gi và ch ư c phép g i trong kho ng th i gian t 7 gi n 22 gi m i ngày tr trư ng h p ã có tho thu n khác v i ngư i nh n. i u 8. Nguyên t c thu th p, s d ng a ch i n t cho m c ích quang cáo 1. Ch ư c thu th p a ch i n t cho m c ích qu ng cáo khi ư c s ng ý c a ngư i s h u a ch i n t ó.
 5. 2. Ph i nêu rõ m c ích, ph m vi s d ng khi ti n hành thu th p a ch i nt . 3. Ph i s d ng a ch thư i n t theo úng m c ích, ph m vi ã ư c ngư i s h u a ch ó cho phép. M c II. THƯ I N T QU NG CÁO i u 9. Yêu c u i v i thư i n t qu ng cáo 1. Ch ph i phù h p v i n i dung và n i dung qu ng cáo ph i tuân th theo úng các quy nh c a pháp lu t v qu ng cáo. 2. Thư i n t qu ng cáo ph i ư c g n nhãn theo quy nh t i i u 10 Ngh nh này. 3. Có thông tin v ngư i qu ng cáo theo quy nh t i các kho n 1 và kho n 3 i u 11 Ngh nh này. 4. Trư ng h p s d ng d ch v qu ng cáo ph i có thêm thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo theo quy nh t i các kho n 2 và kho n 3 i u 11 Ngh nh này. 5. Có ch c năng t ch i theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này. i u 10. Quy nh v vi c g n nhãn thư i n t qu ng cáo 1. M i thư i n t qu ng cáo u ph i g n nhãn. 2. Nhãn ư c t v trí u tiên trong ph n ch . 3. Nhãn có d ng như sau: a) [QC] ho c [ADV] i v i thư i n t ư c g i t ngư i qu ng cáo; b) [QC Mã s qu n lý] ho c [ADV Mã s qu n lý] i v i thư i n t ư c g i t nhà cung c p d ch v qu ng cáo. Mã s qu n lý ư c nh nghĩa theo kho n 14 i u 3 Ngh nh này. i u 11. Quy nh v thông tin c a nhà cung c p d ch v qu ng cáo và ngư i qu ng cáo b ng thư i nt 1. Thông tin v ngư i qu ng cáo bao g m tên, s i n tho i, a ch thư i n t , a ch a lý và a ch trang tin i n t (n u có). 2. Thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo bao g m tên, s i n tho i, a ch thư i n t , a ch a lý, a ch trang tin i n t , mã s qu n lý mã s n phNm (n u có). 3. Thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo và ngư i qu ng cáo b ng thư i n t ph i ư c th hi n m t cách rõ ràng và t li n trư c ph n l a ch n cho phép ngư i nh n t ch i nh n thư i n t qu ng cáo. i u 12. Quy nh v ch c năng t ch i nh n thư i n t qu ng cáo
 6. 1. Ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n thư i n t qu ng cáo ph i áp ng các i u ki n sau: a) t cu i thư i n t qu ng cáo và ư c th hi n rõ ràng, d hi u b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; b) Ph i có ph n kh ng nh ngư i nh n có quy n t ch i t t c s n phNm t ngư i qu ng cáo. Trong trư ng h p s d ng d ch v qu ng cáo, ph i có ph n kh ng nh ngư i nh n có quy n t ch i t t c s n phNm qu ng cáo t nhà cung c p d ch v qu ng cáo; c) Trong trư ng h p c n thi t, nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t có th cung c p kh năng t ch i b sung như t ch i m t s n phNm ho c tù ch i m t nhóm s n phNm; d) Có hư ng d n rõ ràng v các c p t ch i theo các i m b và i m c kho n 1 và các hình th c t ch i theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Hình th c t ch i nh n thư i n t qu ng cáo ph i bao g m: a) T ch i qua trang thông tin i n t ; b) T ch i b ng thư i n t ; c) T ch i qua i n tho i. 3. Ngay khi nh n ư c yêu c u t ch i, ngư i qu ng cáo ho c nhà cung c p d ch v qu ng cáo ph i g i ngay thông tin xác nh n ã nh n ư c yêu c u t ch i và trong vòng 24 gi ph i ch m d t vi c g i lo i thư i n t qu ng cáo ã b t ch i n ngư i nh n ó tr trư ng h p b t kh kháng. 4. Thông tin xác nh n m b o các yêu c u: a) Có ph n kh ng nh ã nh n ư c yêu c u t ch i, th i gian nh n yêu c u t ch i và th i h n ng ng g i thư i n t qu ng cáo; b) Ch ư c g i thành công m t l n và không ch a thông tin qu ng cáo. 5. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo ph i tr các chi phí phát sinh liên quan t i vi c s d ng ch c năng t ch i c a ngư i nh n. M c III. TIN NH N QU NG CÁO i u 13. Yêu c u i v i tin nh n qu ng cáo 1. Tin nh n qu ng cáo ph i ư c g n nhãn theo quy nh t i i u 14 Ngh nh này. 2. Trư ng h p s d ng d ch v qu ng cáo ph i có thêm thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này.
 7. 3. Có ch c năng t ch i theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này. i u 14. Quy nh v vi c g n nhãn tin nh n qu ng cáo 1. M i tin nh n qu ng cáo u ph i g n nhãn. 2. Nhãn ư c t v trí u tiên trong ph n n i dung tin nh n. 3. Nhãn có d ng như sau: a) [QC] ho c [ADV] i v i tin nh n ư c g i t ngư i qu ng cáo; b) [QC Mã s qu n lý] ho c [ADV Mã s qu n lý] i v i tin nh n ư c g i t nhà cung c p d ch v qu ng cáo. Mã s qu n lý ư c nh nghĩa theo kho n 14 i u 3 Ngh nh này. i u 15. Quy nh v thông tin c a nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n 1. Thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n là mã s qu n lý, mã s n phNm (n u có). 2. Thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n ư c t trong ph n gán nhãn theo quy nh t i kho n 3 i u 14 Ngh nh này. i u 16. Quy nh v ch c năng t ch i nh n tin nh n qu ng cáo 1. Ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n tin nh n qu ng cáo ph i áp ng các i u ki n sau: a) t cu i tin nh n qu ng cáo và ư c th hi n rõ ràng b ng ti ng Vi t; b) Ph i có ph n kh ng nh ngư i nh n có quy n t ch i t t c s n phNm t ngư i qu ng cáo. Trong trư ng h p s d ng d ch v qu ng cáo, ph i có ph n kh ng nh ngư i nh n có quy n t ch i t t c s n phNm qu ng cáo t nhà cung c p d ch v qu ng cáo; c) Trong trư ng h p c n thi t, nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n có th cung c p kh năng t ch i b sung như t ch i m t s n phNm ho c t ch i m t nhóm s n phNm; d) Có hư ng d n rõ ràng v các c p t ch i theo các i m b và i m c kho n 1 và các hình th c t ch i theo quy nh t i kho n 2 i u này. 2. Hình th c t ch i nh n tin nh n qu ng cáo ph i bao g m: a) T ch i b ng tin nh n; b) T ch i qua i n tho i. 3. Ngay khi nh n ư c yêu c u t ch i, ngư i qu ng cáo ho c nhà cung c p d ch v qu ng cáo ph i g i ngay thông tin xác nh n ã nh n ư c yêu c u t ch i và trong
 8. vòng 24 gi ph i ch m d t vi c g i lo i tin nh n qu ng cáo ã b t ch i n ngư i nh n ó tr trư ng h p b t kh kháng. 4. Thông tin xác nh n m b o các yêu c u: a) Thông báo ã nh n ư c yêu c u t ch i, th i gian nh n yêu c u t ch i và th i h n ng ng g i tin nh n qu ng cáo; b) Ch ư c g i thành công m t l n và không ch a thông tin qu ng cáo. 5. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo ph i tr các chi phí phát sinh liên quan t i vi c s d ng ch c năng t ch i c a ngư i nh n. Chương 3: TRAO I THƯ I N T , TIN NH N M c I. TRAO I THƯ I N T i u 17. T ch c, cá nhân g i thư i n t và t ch c, cá nhân s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư i n t 1. M i t ch c, cá nhân có quy n g i thư i n t ph c v nhu c u c a mình phù h p v i các quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác liên quan. 2. Trư ng h p ngư i nh n ng ý nh n thư i n t qu ng cáo, t ch c, cá nhân g i thư i n t qu ng cáo ph i tuân theo quy nh t i i u 9 Ngh nh này. 3. Khi s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , ngư i qu ng cáo ch ư c phép s d ng d ch v c a nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. i u 18. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t 1. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t ph i áp ng các i u ki n sau: a) Có trang thông tin i n t cùng máy ch d ch v g i thư i n t qu ng cáo tt i Vi t Nam và s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam ".vn"; b) Có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i c a ngư i nh n tuân theo quy nh t i i u 12 Ngh nh này; c) ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 2. Quy trình, th t c ư c c p mã s qu n lý: a) T ch c, cá nhân n p h sơ ăng ký t i B Thông tin và Truy n thông; b) H sơ ăng ký ph i th hi n y các thông tin v t ch c, cá nhân cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , thông tin k thu t phù h p v i yêu c u v i u ki n
 9. quy nh t i các kho n 1 i u 18 c a Ngh nh này. ơn ăng ký theo m u (Ph l c I) ban hành kèm theo Ngh nh này; c) T ch c, cá nhân ăng ký ph i n p l phí ăng ký; d) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Thông tin và truy n thông có trách nhi m c p ăng ký; trư ng h p t ch i, B Thông tin và Truy n thông ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Khi thay i h th ng g i thư i n t qu ng cáo ph i thông báo trư c v i B Thông tin và Truy n thông. 4. Lưu l i thông tin v yêu c u t ch i và thông tin xác nh n yêu c u t ch i trong th i gian t i thi u là 60 ngày. 5. Báo cáo, th ng kê nh kỳ theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 19. Nhà cung c p d ch v thư i n t 1. Có bi n pháp tuyên truy n nâng cao nh n th c và hư ng d n ngư i s d ng d ch v v cách th c phòng, ch ng thư i n t rác. 2. Cung c p công c ngư i s d ng d ch v có th l a ch n nh n các lo i thư i n t qu ng cáo ngay t máy ch nh n thư. 3. Có bi n pháp tránh m t mát và ngăn ch n sai thư i n t c a ngư i s d ng d ch v . 4. Cung c p mi n phí công c ti p nh n và x lý các thông báo v thư i n t rác t ngư i s d ng. 5. Cung c p thông tin liên quan n tình tr ng h th ng máy ch thư i n t theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Th c hi n các bi n pháp nh m h n ch thư i n t rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 7. Không ư c cung c p d ch v thư i n t cho các nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t mà chưa ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 8. Lưu l i ph n tiêu thư i n t trong th i gian t i thi u là 60 ngày. 9. Báo cáo, th ng kê nh kỳ theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 10. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 20. Nhà cung c p d ch v truy nh p Internet
 10. 1. Có bi n pháp tuyên truy n nâng cao nh n th c và hư ng d n ngư i s d ng d ch v v cách th c phòng, ch ng thư i n t rác. 2. Cung c p mi n phí cơ ch ti p nh n và x lý các thông báo v thư i n t rác t ngư i s d ng. 3. Cung c p thông tin và ngăn ch n các ngu n phát tán thư i n t rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Ph i h p v i các nhà cung c p d ch v Internet trong nư c và qu c t h n ch thư i n t rác. 5. Th c hi n các bi n pháp nh m h n ch thư i n t rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. Ngư i s d ng thư i n t 1. Tuân th các quy nh v g i thư i n t t i Ngh nh này. 2. Cung c p thông tin v thư i n t rác cho nhà cung c p d ch v thư i n t , nhà cung c p d ch v Internet, cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ch ng thư i n t rác. M c II. TRAO I TIN NH N i u 22. T ch c, cá nhân g i tin nh n và t ch c, cá nhân s d ng d ch v qu ng cáo b ng tin nh n. 1. M i t ch c, cá nhân có quy n g i tin nh n ph c v nhu c u c a mình phù h p v i các quy nh t i Ngh nh này và các quy nh khác liên quan. 2. Trư ng h p ngư i nh n ng ý nh n tin nh n qu ng cáo, t ch c, cá nhân g i tin nh n qu ng cáo ph i tuân theo quy nh t i i u 13 Ngh nh này. 3. Khi s d ng d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, ngư i qu ng cáo ch ư c phép s d ng d ch v c a nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. i u 23. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n 1. Nhà cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n ph i áp ng các i u ki n sau: a) S d ng s thuê bao g i tin nh n qu ng cáo do nhà cung c p d ch v tin nh n Vi t Nam cung c p; b) Có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i c a ngư i nh n theo quy nh t i i u 16 Ngh nh này;
 11. c) ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 2. Quy trình, th t c ư c c p mã s qu n lý: a) T ch c, cá nhân n p h sơ ăng ký t i B Thông tin và Truy n thông; b) H sơ ăng ký ph i th hi n y các thông tin v t ch c, cá nhân cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n, thông tin k thu t phù h p v i yêu c u v i u ki n quy nh t i các kho n 1 i u 23 c a Ngh nh này. ơn ăng ký theo m u (Ph l c II) ban hành kèm theo Ngh nh này; c) T ch c, cá nhân ăng ký ph i n p l phí ăng ký; d) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m c p ăng ký; trư ng h p t ch i, B Thông tin và Truy n thông ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Khi thay i h th ng g i tin nh n qu ng cáo ph i thông báo trư c v i B Thông tin và Truy n thông. 4. Lưu l i thông tin v yêu c u t ch i và thông tin xác nh n yêu c u t ch i trong th i gian t i thi u là 60 ngày. 5. Báo cáo, th ng kê nh kỳ theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 24. Nhà cung c p d ch v tin nh n 1. Có bi n pháp tuyên truy n nâng cao nh n th c và hư ng d n ngư i s d ng d ch v v cách th c phòng, ch ng tin nhăn rác. 2. Cung c p mi n phí công c ti p nh n và x lý các thông báo v tin nh n rác t ngư i s d ng. 3. Cung c p thông tin liên quan n tình tr ng h th ng nh n tin theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 4. Th c hi n các bi n pháp nh m ngăn ch n tin nh n rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 5. Không ư c cung c p d ch v tin nh n cho các nhà cung c p d ch v qu ng cáo mà chưa ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 6. Có bi n pháp gi i h n s lư ng, t c và t n su t nh n tin t m t ngư i s d ng d ch v . 7. Có bi n pháp ph i h p v i các nhà cung c p d ch v tin nh n trong và ngoài nư c nh m ngăn ch n tin nh n rác.
 12. 8. Báo cáo, th ng kê nh kỳ theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 9. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 25. Nhà cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet 1. T ch c, cá nhân cung c p d ch v nh n tin qua m ng Internet ph i áp ng các i u ki n sau: a) Có trang thông tin i n t s d ng tên mi n .vn và máy ch d ch v g i tin nh n t t i Vi t Nam; b) Có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i nh n tin nh n t m t ho c nhi u ngư i s d ng d ch v ; c) ã ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 2. Quy trình, th t c ư c c p mã s qu n lý: a) T ch c, cá nhân ăng ký n p h sơ ăng ký t i B Thông tin và Truy n thông; b) H sơ ăng ký ph i th hi n y các thông tin v t ch c, cá nhân cung c p d ch v tin nh n qua m ng Internet, thông tin k thu t phù h p v i yêu c u v i u ki n quy nh t i kho n 1 i u này. ơn ăng ký theo m u (Ph l c III) ban hành kèm theo Ngh nh này; c) T ch c, cá nhân ăng ký ph i n p l phí ăng ký; d) Trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Thông tin và Truy n thông có trách nhi m c p ăng ký. Trư ng h p t ch i, B Thông tin và Truy n thông ph i tr l i b ng văn b n và nêu rõ lý do. 3. Cung c p mi n phí cơ ch ti p nh n và x lý các thông báo v tin nh n rác t ngư i s d ng. 4. Có bi n pháp gi i h n s lư ng, t c và t n su t nh n tin t m t ngư i s d ng d ch v . 5. Th c hi n các bi n pháp nh m ngăn ch n tin nh n rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 6. Báo cáo, th ng kê nh kỳ theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 7. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 26. Ngư i s d ng tin nh n 1. Tuân th các quy nh v g i tin nh n t i Ngh nh này.
 13. 2. Cung c p thông tin v tin nh n rác cho nhà cung c p d ch v tin nh n, nhà cung c p d ch v tin nh n qua Internet, cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ch ng thư rác. Chương 4: KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 27. Gi i quy t tranh ch p Tranh ch p gi a các bên trong vi c cung c p và s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n cho công c ng ư c gi i quy t trên cơ s h p ng gi a các bên và các quy nh c a pháp lu t liên quan. i u 28. Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo 1. T ch c, cá nhân b x ph t vi ph m v thư rác ho c ngư i i di n h p pháp c a h có quy n khi u n i i v i quy t nh x ph t c a ngư i có thNm quy n. Trong th i gian ch k t qu gi i quy t khi u n i c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, t ch c, cá nhân b x ph t v n ph i thi hành quy t nh x ph t. 2. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v nh ng vi ph m v thư rác theo các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Công dân có quy n t cáo v i cơ quan, t ch c, cá nhân có thNm quy n v hành vi trái pháp lu t c a ngư i có thNm quy n x ph t vi ph m hành chính v thư rác. 4. ThNm quy n, th t c, trình t , th i h n khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo; kh i ki n hành chính th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t. i u 29. B i thư ng thi t h i 1. T ch c, cá nhân g i thư rác gây thi t h i cho t ch c, cá nhân khác thì ph i b i thư ng. 2. M c b i thư ng thi t h i do bên g i thư rác và bên b thi t h i t thương lư ng, th a thu n trên cơ s nguyên t c do pháp lu t quy nh. Trư ng h p các bên không t thương lư ng, th a thu n ư c thì m c b i thư ng ư c th c hi n theo Quy t nh c a Tòa án. i u 30. Thanh tra, ki m tra 1. Các t ch c, cá nhân cung c p và s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n ch u s thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c thanh tra các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng qu n lý, cung c p và s d ng d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n ư c ti n hành theo quy nh c a pháp lu t v thanh tra.
 14. i u 31. Th m quy n x ph t vi ph m hành chính v thư rác c a thanh tra chuyên ngành thông tin và truy n thông 1. Thanh tra viên chuyên ngành thông tin và truy n thông ang thi hành công v có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 500.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr n 2.000.000 ng; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i kho n 3, kho n 4 i u 43 Ngh nh này; ) Th c hi n các quy n quy nh t i m c 2 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s 44/2008/UBTVQH12 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 2. Chánh Thanh tra chuyên ngành thông tin và truy n thông c p S có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 30.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i kho n 1, kho n 3, kho n 4, kho n 5 i u 43 Ngh nh này; ) Th c hi n các quy n quy nh t i m c 1 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s 44/2008/UBTVQH12 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. 3. Chánh Thanh tra B Thông tin và Truy n thông có thNm quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 100.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính; d) Áp d ng các bi n pháp kh c ph c h u qu theo quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3, kho n 4, kho n 5 kho n 6 i u 43 Ngh nh này; ) Th c hi n các quy n quy nh t i m c 1 kho n 19 i u 1 Pháp l nh s 44/2008/UBTVQH12 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002.
 15. i u 32. Th m quy n x ph t c a Thanh tra chuyên ngành khác Trong ph m vi thNm quy n qu n lý nhà nư c ư c Chính ph quy nh, Thanh tra viên và chánh thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thNm quy n x ph t i v i hành vi vi ph m hành chính v thư rác theo quy nh c a pháp lu t. i u 33. Th m quy n x ph t c a y ban nhân dân các c p Ch t ch y ban nhân dân các c p trong ph m vi a bàn do mình qu n lý có quy n x ph t i v i các hành vi vi ph m hành chính v thư rác ư c quy nh t i Ngh nh này theo thNm quy n quy nh t i i u 30 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002; kho n 4, kho n 5 i u 1 Pháp l nh s 44/2008/UBTVQH12 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính năm 2002. i u 34. Vi ph m các quy nh v qu n lý, s d ng thư i n t , tin nh n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 200.000 ng i v i hành vi: a) Không nêu rõ m c ích, ph m vi s d ng khi ti n hành thu th p a ch i nt ; b) Ngư i s d ng d ch v thư i n t , tin nh n, tin nh n qua m ng Internet không ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c ch ng thư rác. 2. Ph t ti n t 200.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi thu th p a ch i nt cho m c ích qu ng cáo không ư c s ng ý c a ngư i s h u a ch ó. 3. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi: a) S d ng a ch thư i n t ã thu th p không úng m c ích, ph m vi ã ư c ngư i s h u a ch ó cho phép; b) Làm sai l ch thông tin tiêu c a thư i n t , tin nh n. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi t o i u ki n, cho phép ngư i khác s d ng phương ti n i n t thu c quy n c a mình g i, chuy n ti p thư rác. 5. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi: a) Trao i, mua bán ho c phát tán các ph n m m thu th p a ch i n t ho c quy n s d ng các ph n m m thu th p a ch i n t ; b) S d ng các ph n m m thu th p a ch i n t thu th p a ch i n t khi không ư c phép c a ngư i s h u a ch ó; c) Trao i, mua bán danh sách a ch i n t ho c quy n s d ng danh sách a ch i n t nh m m c ích g i thư rác. i u 35. Vi ph m các quy nh v g n nhãn, t nhãn Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi:
 16. 1. G n nhãn thư i n t qu ng cáo không úng ho c không y theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 10 Ngh nh này; 2. G n nhãn tin nh n qu ng cáo không úng ho c không y theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u 14 Ngh nh này. i u 36. Vi ph m các quy nh v ch c năng t ch i nh n thông tin qu ng cáo 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi: a) G i thư i n t qu ng cáo không có ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n thư i n t qu ng cáo ho c có ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n thư i n t qu ng cáo nhưng không áp ng y các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 12 Ngh nh này; b) G i tin nh n qu ng cáo không có ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n tin nh n qu ng cáo ho c có ph n thông tin cho phép ngư i nh n t ch i nh n tin nh n qu ng cáo nhưng không áp ng y các i u ki n quy nh t i kho n 1 i u 16 Ngh nh này. 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i các hành vi: a) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n không có y các hình th c ti p nh n, x lý yêu c u t ch i theo quy nh t i kho n 2 i u 16 Ngh nh này; b) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t không có y các hình th c ti p nh n, x lý yêu c u t ch i theo quy nh t i kho n 2 i u 12 Ngh nh này. 3. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 80.000.000 ng i v i hành vi: a) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n mà không có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i c a ngư i nh n; b) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t mà không có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i c a ngư i nh n; c) Cung c p d ch v nh n tin qua m ng Internet mà không có h th ng ti p nh n, x lý yêu c u t ch i c a ngư i nh n. i u 37. Vi ph m các quy nh v i u ki n cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi không có bi n pháp tuyên truy n nâng cao nh n th c và hư ng d n ngư i s d ng d ch v v cách th c phòng ch ng thư rác. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi: a) Không lưu l i ph n tiêu thư i n t trong th i gian t i thi u 60 ngày;
 17. b) Không lưu l i thông tin v yêu c u t ch i và thông tin xác nh n yêu c u t ch i trong th i gian t i thi u 60 ngày. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi: a) Không cung c p công c ngư i s d ng d ch v có th l a ch n nh n các lo i thư i n t qu ng cáo ngay t máy ch nh n thư; b) Không cung c p mi n phí cơ ch ti p nh n và x lý thông báo v thư rác; c) Không có bi n pháp tránh m t mát và ngăn ch n sai thư i n t c a ngư i s d ng d ch v ; d) Không ph i h p v i các nhà cung c p d ch v Internet, nhà cung c p d ch v tin nh n trong và ngoài nư c h n ch thư rác, ) Không g i thông tin xác nh n ã nh n ư c yêu c u t ch i t ngư i có thư i n t ho c ngư i nh n tin nh n qu ng cáo trong vòng 24 gi ; e) G i thông tin xác nh n ã nh n ư c yêu c u t ch i thư i n t qu ng cáo không m b o các yêu c u quy nh t i kho n 4 i u 12 Ngh nh này; g) G i thông tin xác nh n ã nh n ư c yêu c u t ch i tin nh n qu ng cáo không m b o các yêu c u quy nh t i kho n 4 i u 16 Ngh nh này; h) Không có bi n pháp gi i h n s lư ng, t c và t n su t nh n tin t m t ngư i s d ng d ch v . i u 38. Vi ph m các quy nh v g i thư i n t , tin nh n qu ng cáo 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi: a) G i thư i n t qu ng cáo có ch không phù h p v i n i dung; b) Thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo ho c ngư i qu ng cáo trong thư i n t qu ng cáo không tuân th kho n 3 i u 11 Ngh nh này. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi: a) G i thư i n t qu ng cáo không có ho c không y thông tin v ngư i qu ng cáo theo quy nh t i kho n 1 i u 11 Ngh nh này; b) Nhà cung c p d ch v qu ng cáo g i thư i n t qu ng cáo không có ho c không có y thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo theo quy nh t i kho n 2 i u 11 Ngh nh này; c) Nhà cung c p d ch v qu ng cáo g i tin nh n qu ng cáo không có thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo ho c có thông tin v nhà cung c p d ch v qu ng cáo nhưng không tuân th quy nh t i i u 15 Ngh nh này;
 18. d) Không ch m d t vi c g i lo i thư i n t qu ng cáo, tin nh n qu ng cáo ã b t ch i trong vòng 24 gi k t khi nh n ư c yêu c u t ch i c a ngư i nh n. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi: a) G i quá 05 thư i n t qu ng cáo n m t a ch thư i n t trong 24 gi , tr trư ng h p có th a thu n khác v i ngư i nh n; b) G i quá 05 tin nh n qu ng cáo t i m t thuê bao trong vòng 24 gi /ngày ho c g i tin nh n qu ng cáo ngoài kho ng th i gian t 7 n 22 gi hàng ngày, tr trư ng h p có th a thu n khác v i ngư i nh n; c) G i tin nh n qu ng cáo, thư i n t qu ng cáo, tin nh n qua m ng Internet có mã s qu n lý không úng mã s qu n lý ư c B Thông tin và Truy n thông c p. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi: a) Không ph i nhà cung c p d ch v qu ng cáo mà v n g i thư i n t qu ng cáo ho c tin nh n qu ng cáo khi chưa ư c s ng ý c a ngư i nh n; b) G i thư i n t ho c tin nh n qu ng cáo t h th ng có các thông s k thu t chưa ăng ký v i B Thông tin và Truy n thông; c) G i thư i n t qu ng cáo ho c tin nh n qu ng cáo không có nhãn. i u 39. Vi ph m các quy nh v cung c p d ch v 1. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi: a) S d ng máy ch d ch v g i thư i n t qu ng cáo không s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam ".vn"; b) Cung c p d ch v g i thư i n t qu ng cáo, d ch v nh n tin qua m ng Internet mà không có trang thông tin i n t s d ng tên mi n qu c gia Vi t Nam ".vn". 2. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 40.000.000 ng i v i hành vi: a) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t ho c tin nh n khi chưa ư c c p mã s qu n lý; b) Cung c p d ch v nh n tin qua m ng Internet khi chưa ư c c p mã s qu n lý; c) Cung c p d ch v thư i n t , tin nh n, nh n tin qua m ng Internet cho các nhà cung c p d ch v qu ng cáo chưa ư c B Thông tin và Truy n thông c p mã s qu n lý. 3. Ph t ti n t 60.000.000 ng n 80.000.000 ng i v i hành vi: a) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t mà máy ch g i thư i n t qu ng cáo không t t i Vi t Nam;
 19. b) Cung c p d ch v nh n tin qua m ng Internet có máy ch d ch v g i tin nh n không t t i Vi t Nam; c) Cung c p d ch v qu ng cáo b ng tin nh n mà không s d ng s thuê bao g i tin nh n qu ng cáo do nhà cung c p d ch v tin nh n Vi t Nam c p. i u 40. Vi ph m các quy nh v giá cư c, phí, l phí 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không tr chi phí liên quan n vi c cung c p ch c năng t ch i cho ngư i nh n. 2. i v i hành vi vi ph m trong lĩnh v c giá cư c d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n ư c áp d ng theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c giá. 3. i v i hành vi vi ph m v phí, l phí trong ho t ng cung c p d ch v qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n áp d ng theo quy nh t i Ngh nh c a Chính ph quy nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 41. Vi ph m các quy nh v ch báo cáo, cung c p thông tin và thanh tra, ki m tra 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi: a) Không ch p hành vi c thanh tra, ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) Vi ph m các ch báo cáo theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi: a) Thay i h th ng g i tin nh n qu ng cáo ho c thư i n t qu ng cáo mà không thông báo trư c v i B Thông tin và Truy n thông; b) Cung c p không y thông tin ho c không ngăn ch n các ngu n phát tán thư rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) cung c p không y thông tin liên quan n tình tr ng h th ng máy ch thư i n t , tin nh n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi không cung c p thông tin ho c cung c p thông tin sai s th t cho cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi ư c yêu c u. i u 42. Vi ph m các quy nh v an toàn, an ninh thông tin 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không ph i h p v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n th c hi n các bi n pháp nghi p v theo quy nh c a pháp lu t.
 20. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n các bi n pháp nh m h n ch , ngăn ch n thư rác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 43. X ph t b sung, kh c ph c h u qu Ngoài các hình th c x ph t chính, tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà t ch c, cá nhân còn có th b áp d ng m t hay nhi u hình th c x ph t b sung ho c bi n pháp kh c ph c h u qu sau: 1. T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính quy nh t i kho n 4, kho n 5 i u 34; kho n 3 i u 36; kho n 4 i u 38; kho n 2, kho n 3 i u 39 Ngh nh này. 2. Thu h i mã s qu n lý i v i các hành vi vi ph m quy nh t i i u 35; i m c kho n 3, i m c kho n 4 i u 38 Ngh nh này. 3. Bu c th c hi n úng các quy nh c a Nhà nư c i v i các vi ph m t i i u 34; i u 35; i u 36; i u 37; i u 38; i u 39; i u 41; i u 42 Ngh nh này. 4. Bu c hoàn tr kinh phí chi m d ng, thu sai do vi ph m hành chính gây ra iv i hành vi quy nh t i kho n 1 i u 40 Ngh nh này. 5. T m ình ch t m t tháng n ba tháng ho c ình ch vĩnh vi n ho t ng qu ng cáo b ng thư i n t , tin nh n i v i hành vi vi ph m quy nh t i i m a, b kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 36; kho n 3, kho n 4 i u 38; i u 39 Ngh nh này. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 44. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 45. T ch c th c hi n B Thông tin và Truy n thông trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình có trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 46. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
Đồng bộ tài khoản