Nghị định số 91-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
3
download

Nghị định số 91-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 91-CP về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 91-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 91-CP Hà N i, ngày 23 tháng 8 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 91-CP NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 1997 V VI C BAN HÀNH QUY CH ĂNG KÝ T U BI N VÀ THUY N VIÊN CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH : i u 1.- Ban hành kèm theo Ngh nh này "Quy ch ăng ký t u bi n và thuy n viên". i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Ngh nh s 14/CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 c a Chính ph . Các quy nh v ăng ký t u bi n và thuy n viên trái v i Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh này u bãi b . B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Thu s n có trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n "Quy ch ăng ký t u bi n và thuy n viên" ban hành kèm theo Ngh nh này. i u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng có quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Tr n c Lương ( ã ký) QUY CH ĂNG KÝ T U BI N VÀ THUY N VIÊN (Ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph )
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Quy ch này qui nh các nguyên t c t ch c th c hi n vi c ăng ký t u bi n, thuy n viên t i Vi t Nam và ăng ký t u bi n thu c s h u Vi t Nam nư c ngoài. i u 2.- 1. Các lo i t u bi n dư i ây b t bu c ph i ư c ăng ký theo quy nh c a Quy ch này: a) T u bi n có trang b ng cơ v i công su t máy chính t 75/CV tr lên; b) T u bi n không có ng cơ, nhưng có dung tích toàn ph n t 50 GRT tr lên ho c có tr ng t i t 100 DWT tr lên ho c có chi u dài ư ng nư c thi t k t 20 mét tr lên; c) T u bi n khác nh hơn các lo i quy nh t i i m a và i m b c a Kho n này, nhưng ho t ng tuy n nư c ngoài; d) Các t u bi n chuyên dùng ánh b t, ch bi n và v n chuy n trong nư c thu h i s n. 2. Các t u bi n chuyên dùng vào m c ích quân s , an ninh thu c quy n qu n lý c a B Qu c phòng, B N i v và thuy n viên làm vi c trên các lo i t u ó ư c ăng ký theo quy nh riêng, không thu c ph m vi i u ch nh c a Quy ch này. i u 3.- 1- Ch t u ch ư c phép cho t u ho t ng sau khi ã hoàn t t vi c ăng ký t u bi n và thuy n viên theo quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. Ch t u nói y ư c hi u là pháp nhân ho c cá nhân s h u t u ng tên ăng ký t u theo pháp lu t Vi t Nam. 2. Nhà nư c Vi t Nam b o h m i quy n l i h p pháp c a ch t u i v i t u bi n k t khi t u ã ư c ăng ký cho n lúc xoá ăng ký. 3. Ch t u có nghĩa v qu n lý, khai thác t u bi n ã ư c ăng ký t i Vi t Nam trên cơ s pháp lu t Vi t Nam và n p l phí ăng ký theo quy nh c a B Tài chính và pháp lu t hi n hành. i u 4.- 1. B Giao thông v n t i (C c Hàng h i Vi t Nam) quy nh v t ch c và ho t ng c a cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên tr c thu c; ch u trách nhi m th c hi n
  3. vi c ăng ký i v i các lo i t u bi n nói t i i m a, b, c, Kho n 1, i u 2 c a Quy ch này. 2. B Thu s n quy nh v t ch c và ho t ng c a cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên tr c thu c; ch u trách nhi m th c hi n vi c ăng ký i v i các lo i t u bi n nói t i i m d, Kho n 1, i u 2 c a Quy ch này. i u 5.- Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên ho t ng t ng khu v c theo quy nh và phân c p c a Th tư ng các cơ quan nói t i i u 4 Quy ch này, g i t t là Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c; các cơ quan này ph i l p và qu n lý "S ăng ký t u bi n khu v c", th c hi n nh ng nhi m v khác trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c chuyên ngành ư c c p có thNm quy n u quy n. Chương 2: ĂNG KÝ T U BI N M C A: CÁC I U KI N ĂNG KÝ T U BI N i u 6.- T u bi n ư c ăng ký vào "S ăng ký t u bi n qu c gia" c a Vi t Nam khi có các i u ki n sau ây: 1. Không còn mang ăng ký t u bi n nư c khác; 2. T u ã ư c ăng ki m Vi t Nam ho c cơ quan ăng ki m t u bi n có thNm quy n ki m tra k thu t, phân c p t u, o dung tích và c p các gi y ch ng nh n c n thi t tương ng v i c p t u, lo i t u và m c ích s d ng; 3. N u là t u cũ mua c a nư c ngoài, l n u tiên xin ăng ký ho c tái ăng ký t i Vi t Nam thì không ư c quá 15 tu i. Trư ng h p c bi t ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép; 4. Thu c s h u c a t ch c Vi t Nam có tr s chính t i Vi t Nam ho c c a công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam. 5. Ph i có tên g i riêng do ch t u t t, và ư c cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên ch p thu n. Trong trư ng h p dùng tên các nhân v t l ch s , s ki n ho c a danh l ch s t tên t u thì ph i ư c B trư ng B Giao thông v n t i ho c B trư ng B Thu s n (n u là t u chuyên dùng ngành thu s n) ch p thu n b ng văn b n; 6. Ch t u ph i cam k t không s d ng t u vào các m c ích trái pháp lu t ho c làm nh hư ng n quy n l i và u tín c a Nhà nư c Vi t Nam. i u 7.- T u bi n thu c s h u c a các doanh nghi p liên doanh ho c c a doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ư c thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, n u có các i u ki n quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 và 6 i u 6 c a Quy ch này cũng ư c ăng ký t i Vi t Nam. i u 8.-
  4. 1. T u bi n thu c s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c ăng ký t i Vi t Nam n u có các i u ki n quy nh t i các Kho n 1, 2, 3, 5 và 6 i u 6 c a Quy ch này. 2. T u bi n thu c s h u c a t ch c, cá nhân nư c ngoài mà t ch c, cá nhân là doanh nghi p Vi t Nam thuê theo H p ng thuê - mua có th ư c ăng ký t i Vi t Nam, n u có các i u ki n quy nh t i Kho n 1, 2, 3, 5 và 6 i u 6 c a Quy ch này. M C B: TRÌNH T VÀ TH T C ĂNG KÝ T U BI N i u 9.- 1. Ch t u có nghĩa v ăng ký t u bi n c a mình t i Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c. 2. Trong cùng m t th i i m, m i t u bi n ch ư c phép ăng ký t i m t cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên nh t nh. i u 10.- Khi ti n hành th t c ăng ký, ch t u ph i n p và xu t trình b n chính (ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) các gi y t sau ây: 1. Các gi y t ph i n p (m i th m t b n): - ơn xin ăng ký t u bi n có cam k t quy nh t i kho n 6 i u 6 c a Quy ch này; - Gi y ch ng nh n xoá ăng ký cũ (n u là t u cũ) ho c gi y xác nh n t m ng ng ăng ký g c trong th i gian cho thuê t u tr n hay cho thuê mua do cơ quan ăng ký nư c ngoài c a t u ó c p; -H p ng óng t u ho c h p ng chuy n quy n s h u t u; - Gi y phép mua t u do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p (n u là t u mua t nư c ngoài); - Gi y ch ng nh n c p t u; gi y ch ng nh n kh năng i bi n và gi y ch ng nh n dung tích t u bi n; - Gi y ch ng nh n có liên quan n hi n tr ng v s h u c a t u bi n; - Gi y ch ng nh n ã n p l phí trư c b (n u có). 2. Các gi y t ph i xu t trình: - H sơ an toàn k thu t c a t u do cơ quan ăng ki m c p; - Gi y phép s d ng ài t u do cơ quan bưu i n có thNm quy n c p (n u có trang b tr m thu phát vô tuy n i n trên t u);
  5. - Các gi y ch ng nh n khác v quy n s d ng và khai thác t u bi n do cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p theo quy nh c a pháp lu t; -H p ng b o hi m trách nhi m dân s c a ch t u. i u 11.- 1. Trong th i h n 07 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh t i i u 10 Quy ch này, Cơ quan ăng ký t u bi n và Thuy n viên khu v c có trách nhi m làm th t c ăng ký vào "S ăng ký t u bi n khu v c" và c p "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" (theo m u th ng nh t trong c nư c) cho ch t u. Trư ng h p không i u ki n ăng ký ho c h sơ xin ăng ký t u chưa h p l , thì ph i k p th i thông báo cho ch t u bi t. 2. Ch m nh t là 03 ngày k t ngày ư c c p "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n", t u bi n ó ph i ư c ghi vào "S ăng ký t u bi n Qu c gia" c a Vi t Nam. 3. Ch t u, thuy n trư ng c a t u bi n có nghĩa v b o qu n và lưu gi thư ng xuyên trên t u "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" do cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên c p. Trư ng h p "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" b m t, b hư h ng ho c có s thay i: Tên t u, hô hi u, các thông s k thu t c a t u, thì ch t u ph i làm ngay th t c xin c p l i. "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" ư c c p l i trong các trư ng h p nói trên ph i gi nguyên s ăng ký và ngày ăng ký ã ghi trong "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" ã c p trư c ó. i u 12.- Ngay sau khi t u bi n ã ư c ăng ký, ch t u có quy n và nghĩa v treo c Qu c t ch c a Vi t Nam trên t u; ng th i, ph i sơn k tên t u, a danh nơi ăng ký t u và bi u trưng t u bi n Vi t Nam trên t u. Bi u trưng t u bi n Vi t Nam nói t i i u này th c hi n theo hư ng d n c a Cơ quan ăng ký t u bi n và Thuy n viên. M C C: THAY I TÊN T U, TÁI ĂNG KÝ VÀ CHUY N ĂNG KÝ i u 13.- Trư ng h p c n i tên t u, ch t u ph i làm ơn nói rõ lý do. Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên nơi t u ó ăng ký xem xét c p l i "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n" cho t u ch m nh t 05 ngày k t ngày nh n ư c h sơ h p l . i u 14.- 1. Trư ng h p t u tái ăng ký t i cơ quan mà trư c ây t u ó ã ư c ăng ký, thì Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên ó căn c h sơ cũ, ơn và h sơ tái ăng ký c a ch t u c p l i "Gi y ch ng nh n ăng ký t u bi n". 2. Khi thay i ch t u trên cơ s h p ng chuy n quy n s h u t u ho c chuy n ăng ký t u t cơ quan ăng ký này n cơ quan ăng ký khác t i Vi t Nam, thì trình t và th t c ăng ký ư c ti n hành theo quy nh t i M c B, Chương II c a Quy ch này. M C D: TH T C XOÁ ĂNG KÝ
  6. i u 15.- 1. T u bi n Vi t Nam ương nhiên ư c xoá ăng ký trong "S ăng ký t u bi n qu c gia" trong nh ng trư ng h p sau: a. T u b phá hu ho c b chìm m mà cơ quan i u tra tai n n hàng h i có thNm quy n xác nh n ã th c s b m t kh năng i bi n; b. T u b coi là m t tích khi t u b m t hoàn toàn liên l c v i ch t u trong m t th i gian dài g p hai l n th i gian c n thi t t u có th i t nơi ch t u nh n ư c tin t c cu i cùng c a t u n c ng ích trong nh ng i u ki n bình thư ng. Tuy nhiên, kho ng th i gian này không ư c ít hơn 30 ngày và cũng không ư c kéo dài quá 90 ngày, k t ngày nh n ư c tin t c cu i cùng c a t u. Trong trư ng h p do nh hư ng b i chi n s , thì th i h n này có th ư c kéo dài nhưng không quá 180 ngày; c. T u hư h ng không th s a ch a ư c ho c vi c s a ch a không có hi u qu kinh t khi các chi phí s a ch a, ph c h i vư t quá giá tr th c t c a t u trư c khi b t u chuy n i hay khi vi c s a ch a t u không th th c hi n ư c t i ch và cũng không có kh năng ưa t u n nơi khác s a ch a; d. T u không còn cơ s , i u ki n mang Qu c t ch Vi t Nam theo quy nh c a Quy ch này; e. T u không còn tính năng t u bi n khi ã b m t các c tính k thu t cơ b n theo quy ph m v thi t k - óng t u bi n hi n hành. 2. T u bi n Vi t Nam có th ư c xoá ăng ký trong "S ăng ký t u bi n qu c gia" theo ngh c a ch t u khi th c hi n vi c chuy n quy n s h u ho c chuy n i ăng ký nư c ngoài. i u 16.- Ch t u ph i làm ơn nói rõ lý do xoá ăng ký t u bi n theo quy nh t i i u 15 c a Quy ch . Cơ quan ăng ký t u bi n và Thuy n viên khu v c ph i thNm tra tính xác th c c a vi c xin xoá ăng ký trư c khi c p "Gi y ch ng nh n xoá ăng ký" trong vòng 07 ngày k t ngày nh n ư c ơn; ch m nh t 3 ngày k t ngày c p "Gi y ch ng nh n xoá ăng ký" ph i xoá tên t u ó trong "S ăng ký t u bi n qu c gia". M C E: TH T C ĂNG KÝ VI C C M C , TH CH P VÀ C M GI HÀNG H I T U BI N i u 17.- 1. Th t c và trình t c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n ư c th c hi n theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Vi c c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n ph i ư c ăng ký t i Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c nơi t u bi n ó ăng ký và ph i ư c ghi vào "S ăng ký t u bi n qu c gia".
  7. 3. Sau khi ã ăng ký c m c , th ch p ho c c m, gi hàng h i t u bi n, Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c nơi t u ó ăng ký s c p gi y ch ng nh n v ăng ký c m c , th ch p ho c c m gi hàng h i t u bi n. i u 18.- 1. Trong trư ng h p t u bi n b c m c , b th ch p và b c m gi hàng h i thì ngư i nh n c m c , ngư i nh n th ch p ho c ngư i yêu c u c m gi hàng h i t u bi n ph i k p th i thông báo b ng văn b n cho Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c nơi t u bi n ó ăng ký ghi vào "S ăng ký t u bi n khu v c". 2. Vi c c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n ch ch m d t hi u l c theo quy nh c a pháp lu t ho c sau khi ngư i nh n c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n ó có văn b n ngh hu b . 3. Th t ăng ký vi c c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n trong "S ăng ký t u bi n qu c gia" là cơ s xác nh th t ưu tiên khi gi i quy t các tranh ch p có liên quan. 4. Khi có yêu c u h p pháp Cơ quan ăng ký t u bi n và Thuy n viên có trách nhi m cung c p nh ng thông tin v tình tr ng s h u t u bi n ã ư c ăng ký cho t ch c ho c cá nhân yêu c u. i u 19.- 1. T ch c, cá nhân mu n ăng ký c m c , th ch p và c m gi hàng h i t u bi n ph i n p cho cơ quan ăng ký t u bi n và thuy n viên nơi t u bi n ó ăng ký các gi y t sau ây: - ơn xin ăng ký c m c , th ch p ho c c m gi hàng h i t u bi n; - H p ng c m c , th ch p t u bi n ho c văn b n c m gi hàng h i t u bi n (n u là b n sao ph i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n). 2. Trong th i h n 7 ngày, k t ngày nh n ư c y các gi y t quy nh Kho n 1 i u này, Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên khu v c nơi t u ó ăng ký c p gi y ch ng nh n ăng ký c m c , th ch p ho c c m gi hàng h i t u bi n. Trư ng h p không c p gi y ch ng nh n do không i u ki n ho c chưa c p ư c vì lý do chính áng, thì ph i k p th i thông báo cho t ch c ho c cá nhân ó bi t. 3- Cơ quan ăng ký t u bi n và thuyên viên ư c thu l phí ăng ký c m c , th ch p và c m gi hàng h i theo quy nh c a B Tài chính. M C F: ĂNG KÝ NƯ C NGOÀI T U BI N THU C S H U C A T CH C, CÁ NHÂN VI T NAM i u 20.-
  8. 1. T u bi n thu c sơ h u c a t ch c Vi t Nam có tr s chính Vi t Nam và c a công dân Vi t Nam thư ng trú t i Vi t Nam có th ư c phép ăng ký nư c ngoài, n u có các i u ki n sau: a) T u ư c khai thác trên cơ s h p ng thuê t u tr n ho c h p ng thuê - mua t u ư c ký k t gi a ch t u Vi t Nam v i t ch c ho c cá nhân nư c ngoài; b) T u ư c cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài ch p thu n vi c ăng ký t u bi n nư c ó, nhưng v n gi a nguyên quy n s h u c a ch t u Vi t Nam; c) Ch t u ph i cam k t th c hi n y các nghĩa v do pháp lu t Vi t Nam quy nh. 2. Vi c cho phép ăng ký nư c ngoài t u bi n thu c sơ h u c a t ch c, cá nhân Vi t Nam do B trư ng B Giao thông v n t i ho c B trư ng B Thu s n (n u là t u bi n chuyên dùng cho ngành thu s n) quy t nh. i u 21.- 1. Trư c khi ăng ký nư c ngoài mà t u ã ăng ký t i Vi t Nam, thì ch t u ph i làm ơn xin xoá ăng ký ho c xin phép t m ng ng ăng ký trong "S ăng ký t u bi n qu c gia". 2. Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên nơi t u ó ăng ký th c hi n vi c xoá ăng ký và c p "Gi y ch ng nh n xoá ăng ký" ho c "Gi y ch ng nh n t m ng ng ăng ký" cho các t u bi n Vi t Nam ăng ký nư c ngoài; ng th i k p th i báo cáo cho Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên xoá tên t u ó trong "S ăng ký t u bi n qu c gia". i u 22.- Vi c áp d ng pháp lu t gi i quy t các v n liên quan n t u bi n quy nh t i i u 20 c a Quy ch này ph i th c hi n theo nguyên t c sau: 1. Pháp lu t Vi t Nam áp d ng gi i quy t các v n liên quan n quy n s h u t u bi n. 2. Pháp lu t nư c ngoài nơi t u ư c phép ăng ký ch áp d ng gi i quy t các v n có liên quan n quy n khai thác và qu n lý t u trên cơ s h p ng thuê t u tr n ho c h p ng thuê - mua t u. Chương 3: ĂNG KÝ THUY N VIÊN i u 23.- T u bi n Vi t Nam ch ư c phép ti n hành các ho t ng hàng h i theo m c ích ã ăng ký khi nh biên thuy n b c a t u ư c b trí phù h p v i qui nh t i Quy ch này và các qui nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam. i u 24.-
  9. 1. Ch ư c phép b trí nh ng công dân Vi t Nam có i u ki n s c kho và có ch ng ch chuyên môn hàng h i phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam làm vi c trên các t u bi n. 2. Thuy n viên nư c ngoài ư c làm vi c trên t u bi n Vi t Nam thu c s h u c a các doanh nghi p liên doanh v i nư c ngoài t i Vi t Nam, nhưng t ng s không vư t quá 1/3 nh biên c a m i t u và thuy n trư ng ho c thuy n phó nh t ph i là công dân Vi t Nam. 3. Thuy n viên nư c ngoài quy nh t i Kho n 2 i u này ph i có i u ki n s c kho và ch ng ch chuyên môn hàng h i phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Các lo i ch ng ch chuyên môn hàng h i do cơ quan có thNm quy n nư c ngoài c p cho thuyên viên nư c ngoài ch ư c công nh n n u có ghi rõ nh ng ch ng ch ó c p theo quy nh c a các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia. i u 25.- 1. Ch t u ch u trách nhi m b trí nh biên thuy n b cho t u theo quy nh c a pháp lu t và nh biên thuy n b này ph i ư c ăng ký t i cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên nơi t u ó ăng ký. 2. Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên nơi t u ó ăng ký có trách nhi m ki m tra vi c b trí thuy n b c a ch t u và ti n hành th t c ăng ký vào "S danh b thuy n viên" ư c c p cho t u. Trư ng h p b trí nh biên thuy n b không phù h p, ph i k p th i yêu c u ch t u b trí l i theo úng quy nh c a pháp lu t. i u 26.- 1. Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên có trách nhi m c p H chi u thuy n viên cho thuy n viên là công dân Vi t Nam làm vi c trên t u bi n Vi t Nam ho t ng tuy n nư c ngoài. 2. H sơ xin c p H chi u thuy n viên bao g m: a) ơn xin c p H chi u thuy n viên c a t ng cá nhân; b) M t b n sơ y u lý l ch có xác nh n c a ch t u và 2 nh m u c 4x6; c) B n sao các ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên ph i có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; d) Quy t nh c a ch t u v vi c c thuy n viên làm vi c trên t u ho t ng tuy n nư c ngoài; 3. Ch t u hoàn toàn ch u trách nhi m i v i quy t nh c a mình v vi c c thuy n viên làm vi c trên t u ho t ng tuy n nư c ngoài. i u 27.-
  10. 1. Th i h n giá tr c a H chi u thuy n viên ư c ghi trong H chi u thuy n viên. Vi c gia h n h chi u thuy n viên, chuy n tên t u và thay i ch c danh trong H chi u thuy n viên do Cơ quan ăng ký T u bi n và Thuy n viên nơi t u ó ăng ký th c hi n trên cơ s quy t nh i u ng (ho c thay i ch c danh) thuy n viên c a ch t u. 2. Vi c s d ng và b o qu n H chi u thuy n viên ph i theo úng quy nh c a pháp lu t. 3. Ch có ch t u, thuy n viên và các t ch c cho thuê thuy n viên t i Vi t Nam m i ư c phép xin c p H chi u thuy n viên. i u 28.- B Thu s n quy nh th t c ăng ký thuy n viên làm vi c trên t u bi n chuyên dùng c a ngành thu s n. Chương 4: X LÝ VI PH M i u 29.- 1. M i hành vi vi ph m ch ăng ký t u bi n và thuy n viên quy nh t i Quy ch này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Các khi u n i, t cáo c a t ch c và cá nhân liên quan n vi ph m ch ăng ký t u bi n và thuy n viên quy nh t i Quy ch này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản