Nghị định số 92/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
49
lượt xem
1
download

Nghị định số 92/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/1999/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/1999/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/1999/N -CP Hà N i, ngày 04 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/1999/N -CP NGÀY 04 THÁNG 9 NĂM 1999 V X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG H I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 12 tháng 7 năm 1990; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 06 tháng 7 năm 1995; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i là nh ng hành vi vi ph m quy t c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c hàng h i do t ch c, cá nhân th c hi n m t cách c ý ho c vô ý mà chưa n m c truy c u trách nhi m hình s và theo quy nh c a pháp lu t ph i x ph t vi ph m hành chính. 2. Vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i quy nh trong Ngh nh này bao g m: a) Vi ph m trong ho t ng khai thác c ng bi n; b) Vi ph m trong ho t ng hàng h i c a tàu thuy n trong ph m vi c ng bi n và khu v c hàng h i; c) Vi ph m trong ho t ng kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i; d) Vi ph m trong ho t ng tìm ki m c u n n hàng h i; ) Vi ph m trong ho t ng tr c v t tài s n chìm m; e) Vi ph m trong ho t ng b o m an toàn hàng h i.
 2. i u 2. i tư ng áp d ng 1. M i t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i u b x lý theo quy nh c a Ngh nh này và các quy nh khác c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính có liên quan. T ch c, cá nhân nư c ngoài có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i t i các c ng bi n và khu v c hàng h i c a Vi t Nam (tr các khu v c c ng và vùng nư c c ng dùng cho m c ích quân s ) cũng b x ph t theo quy nh c a Ngh nh này, tr trư ng h p i u ư c qu c t mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia có quy nh khác. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính i v i ngư i chưa thành niên có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i th c hi n theo quy nh t i i m a kho n 1 i u 5 và i u 6 c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính (sau ây g i chung là Pháp l nh). i u 3. Nguyên t c x ph t 1. Nguyên t c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c áp d ng theo quy nh t i i u 3 c a Pháp l nh. 2. Vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i do ngư i có thNm quy n ư c quy nh t i i u 27, i u 28, i u 29, i u 30 c a Ngh nh này th c hi n. 3. Không x ph t vi ph m hành chính i v i hành vi vi ph m x y ra trong trư ng h p b t kh kháng ho c trong nh ng trư ng h p khNn c p b o m an toàn sinh m ng con ngư i, b o m an toàn cho tàu thuy n, hàng hoá và công trình giao thông. i u 4. Tình ti t gi m nh , tăng n ng 1. Tình ti t gi m nh trong lĩnh v c hàng h i là nh ng tình ti t quy nh t i i u 7 c a Pháp l nh. 2. Tình ti t tăng n ng trong lĩnh v c hàng h i là nh ng tình ti t quy nh t i i u 8 c a Pháp l nh. i u 5. Th i hi u x ph t 1. Th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i là m t năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. i v i hành vi vi ph m hành chính v khai thác c ng bi n và công trình hàng h i; xu t khNu, nh p khNu tàu thuy n và các thi t b chuyên dùng hàng h i; xu t c nh, nh p c nh tàu thuy n, thuy n viên và hành khách thì th i hi u x ph t là hai năm, k t ngày hành vi vi ph m hành chính ư c th c hi n. Quá th i h n nói trên thì không x ph t vi ph m hành chính nhưng có th áp d ng các bi n pháp quy nh t i các i m a, b và d kho n 3 i u 6 c a Ngh nh này.
 3. 2. i v i cá nhân b kh i t , truy t ho c có quy t nh ưa v án ra xét x theo th t c t t ng hình s mà có quy t nh ình ch i u tra ho c ình ch v án, thì b x ph t vi ph m hành chính n u hành vi có d u hi u vi ph m hành chính; th i hi u x ph t vi ph m hành chính trong trư ng h p này là ba tháng k t ngày có quy t nh ình ch . 3. Trong th i h n ư c quy nh t i các kho n 1 và 2 c a i u này, n u t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính m i v hàng h i ho c c tình tr n tránh, c n tr vi c x ph t thì không áp d ng th i hi u nói t i kho n 1 và 2 c a i u này. i u 6. Các hình th c x ph t 1. i v i m i hành vi vi ph m hành chính, t ch c, cá nhân vi ph m ph i ch u m t trong các hình th c x ph t chính sau ây: a) C nh cáo; b) Ph t ti n. 2. Tùy theo tính ch t, m c vi ph m, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn b áp d ng hình th c x ph t b sung là tư c quy n s d ng b ng, gi y phép, gi y ch ng nh n, h chi u thuy n viên và t ch thu tang v t, t ch thu phương ti n ư c s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính. 3. Ngoài các hình th c x ph t chính, x ph t b sung quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này, t ch c, cá nhân vi ph m hành chính còn b áp d ng m t ho c các bi n pháp sau ây: a) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra ho c bu c tháo d công trình xây d ng trái phép; b) Bu c th c hi n nh ng bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; c) Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra i v i nh ng thi t h i n 1.000.000 ng; d) Bu c tiêu h y v t phNm gây h i s c kho con ngư i, môi trư ng. 4. Hình th c x ph t chính, x ph t b sung và các bi n pháp áp d ng i v i t ng hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c hàng h i ư c quy nh c th t i Chương II c a Ngh nh này. M i hình th c x ph t chính ư c áp d ng cl p i v i t ng hành vi vi ph m hành chính. 5. Khi áp d ng hình th c ph t ti n, tuỳ t ng trư ng h p c th , m c ph t i v i m t hành vi vi ph m trong lĩnh v c hàng h i ư c căn c vào hành vi vi ph m, m c thi t h i do hành vi vi ph m gây ra, n u vi ph m có tình ti t gi m nh thì m c ph t ti n có th gi m xu ng th p hơn nhưng không ư c gi m quá m c t i thi u c a
 4. khung ph t ti n; n u vi ph m có tình ti t tăng n ng thì m c ph t ti n có th tăng lên cao hơn nhưng không ư c vư t quá m c t i a c a khung ph t. 6. Vi c áp d ng các hình th c x ph t hành chính, bi n pháp hành chính khác s không lo i tr trách nhi m cá nhân c a ngư i, trách nhi m c a t ch c có liên quan trong vi c b i thư ng thi t h i v t ch t do hành vi vi ph m c a cá nhân, t ch c ó gây ra. 7. T ch c b x ph t hành chính ph i ch p hành quy t nh x ph t, ng th i ph i ti n hành xác nh l i c a ngư i thu c t ch c c a mình tr c ti p gây ra hành vi vi ph m hành chính quy trách nhi m cá nhân và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: VI PH M HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C HÀNG H I; HÌNH TH C VÀ M C X PH T M C 1: VI PH M QUY NNH V HO T NG KHAI THÁC C NG BI N i u 7. Vi ph m quy nh v b o m an toàn, tr t t , v sinh trong ho t ng khai thác c ng bi n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 200.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Ra, vào vùng t c ng ho c lên tàu không có gi y phép ho c không tuân theo các ch d n c a ngư i có thN m quy n; b) Không th c hi n các bi n pháp b o m v sinh khu v c vùng t c ng; c) Không báo cáo k p th i cho C ng v v các s c , tai n n có liên quan n tr t t , v sinh. 2. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) S d ng ngư i lao ng không có gi y ch ng nh n chuyên môn phù h p; b) Vi ph m quy nh v báo hi u ban ngày và èn báo hi u, èn chi u sáng ban êm i v i gi i h n c u c ng cho tàu c p c u b o m an toàn; c) H th ng m ch ng va, bích bu c tàu không ho c không b o m an toàn cho tàu u c u c ng; d) các v t trên c u c ng làm tr ng i cho tàu c p c u, r i c u ho c các ho t ng hàng h i khác t i c ng; ) Ch tàu ho c i lý c a ch tàu không giao b n lư c khai hàng hoá và sơ x p d hàng hoá úng th i gian theo quy nh cho c ng;
 5. e) Không báo cáo k p th i cho C ng v v các s c , tai n n có liên quan n an toàn khai thác c ng bi n. 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi cho tàu c p c ng ho c neo u t i vùng nư c khi chưa ư c công b theo quy nh ho c s d ng, khai thác c ng không úng v i ch c năng c a c ng ã ư c công b . 4. Áp d ng các bi n pháp hành chính khác: Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, 2 và 3 c a i u này. i u 8. Vi ph m quy nh v ký mã hi u, b c d , lưu kho hàng hoá 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi vi ph m v ánh d u ký mã hi u, ho c b c d và lưu kho các lo i hàng hoá không theo quy nh. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p là các lo i hàng hoá nguy hi m. 3. Áp d ng các bi n pháp hành chính khác: Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu , b i thư ng thi t h i i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 2 c a i u này. i u 9. Vi ph m quy nh v phòng ch ng cháy, n t i c ng bi n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có b ng n i quy, bi n báo ho c ch d n c nh báo c n thi t nh ng nơi d cháy, n ; b) S d ng các trang thi t b c u ho vào các m c ích khác; c) Không có h th ng phòng ng a cháy, n theo quy nh; d) Các trang thi t b c u ho không phù h p, không tr ng thái s n sàng, không t úng nơi quy nh ho c không b trí các thi t b phòng, ch ng cháy, n ph tr thích h p v i lo i hàng hoá ang v n chuy n, b c d ; ) Không báo cáo k p th i cho các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v các s c , tai n n có liên quan n phòng ng a cháy, n ; e) S d ng nhân viên không ư c trang b y d ng c b o h ho c không có ch ng ch chuyên môn v phòng ch ng cháy, n theo quy nh. 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng.
 6. 3. Vi ph m hành chính v phòng ng a cháy, n khác ư c áp d ng theo i u 15 Ngh nh s 49/CP ngày 15 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c an ninh, tr t t . 4. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp hành chính khác: a) Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh n ba tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i iv i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 10. Vi ph m quy nh v b o m an toàn hàng h i khi xây d ng m i ho c c i t o, nâng c p c ng bi n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có báo hi u ho c báo hi u sai l ch khu v c ang thi công c u c ng; b) Không có h th ng c u h a, thi t b c u sinh phù h p; c) Không có èn chi u sáng v ban êm ho c èn chi u sáng không an toàn, không sáng t i khu v c thi công. 2. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Tàu công trình, tàu ph c v neo u gây c n tr lu ng ra vào c ng; b) ho c làm rơi các thi t b , v t li u thi công xu ng khu v c vùng nư c c ng. 4. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Thi công công trình khi chưa ư c phép c a cơ quan có thN m quy n; b) Thi công sai v trí ư c phép gây nh hư ng n an toàn lu ng tàu. 6. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 5 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 7. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp hành chính khác:
 7. a) Tư c quy n s d ng gi y phép xây d ng, khai thác c ng n ba tháng; b) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i các hành vi vi ph m quy nh t i các kho n 1, kho n 3 và kho n 5 c a i u này. i u 11. Vi ph m quy nh v b o v môi trư ng do ho t ng khai thác c ng gây ra 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi ho c nư c bN n ch y ra làm m t v sinh khu v c c u c ng ho c vùng nư c c ng. 2. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi bơm, x d u, nh t ho c các lo i rác, nư c bN n, c n bN n, ch t th i có l n d u và các lo i hoá ch t c h i khác xu ng vùng nư c c ng. 4. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Áp d ng các bi n pháp hành chính khác: Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này. M C 2: VI PH M QUY NNH V HO T NG HÀNG H I C A TÀU THUY N TRONG PH M VI C NG BI N VÀ KHU V C HÀNG H I i u 12. Vi ph m quy nh v th t c xin n c ng 1. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Tàu thuy n n c ng không xin phép theo quy nh; b) Tàu thuy n n c ng không th c hi n ch thông báo ho c thông báo không úng vi c tàu thuy n n v trí ón, tr hoa tiêu theo quy nh. 2. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. i u 13. Vi ph m quy nh v th t c vào c ng và r i c ng 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i hành vi ghi không ho c ghi sai m t trong các thông s k thu t c a tàu trong gi y khai tàu n, gi y khai tàu i. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng.
 8. 3. Ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi thi u gi y t ho c m t trong các gi y t ph i xu t trình ã h t h n khi làm th t c ra, vào c ng theo quy nh. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m t i kho n 3 c a i u này khi có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có gi y phép r i c ng cu i cùng; b) Tàu thuy n c tình r i c ng khi chưa ư c phép. 6. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không cung c p ho c cung c p không úng theo quy nh cho C ng v các c tính c n thi t c a hàng hoá nguy hi m ang ư c chuyên ch ; b) Tàu ch d u không có các ký hi u ho c không có gi y ch ng nh n b o hi m trách nhi m dân s ch tàu theo quy nh. 7. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 6 c a i u này khi có nhi u tình ti t tăng n ng. 8. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 30.000.000 ng i v i hành vi cho thuy n viên, hành khách lên tàu ho c r i tàu trư c khi hoàn thành th t c v xu t nh p c nh. 9. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh v n t i bi n, gi y phép ho t ng hàng h i c a tàu ho c b ng thuy n trư ng t ba n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 6 c a i u này. i u 14. Vi ph m quy nh v an toàn, tr t t , v sinh i v i tàu thuy n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 50.000 ng n 100.000 ng i v i s quan, thuy n viên tr c ca không m c ng ph c ho c mang phù hi u theo quy nh. 2. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t trên 100.000 ng n 500.000 ng iv im i hành vi vi ph m sau ây: a) Không treo Qu c kỳ Vi t Nam theo quy nh; b) T ý treo c l , c tang khi chưa ư c phép c a C ng v ; c) T ý kéo còi mà không xin phép C ng v khi neo u t i c ng.
 9. 3. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) N o ng khói, x khói en khi ang neo u trong vùng nư c c ng; b) các trang thi t b , tài s n c a tàu ho c c a thuy n viên trên m t c u c ng không úng nơi quy nh; c) Gõ r , sơn tàu khi chưa ư c s ng ý c a C ng v ; d) Ti n hành các vi c s a ch a, th máy, th còi khi chưa ư c C ng v ng ý; ) Bơi l i ho c làm huyên náo trong c ng; e) S d ng các kênh VHF sai quy nh; g) Thu gom rác, ch t th i c n d u không theo úng quy nh ho c không áp ng các quy nh v v sinh và b o v môi trư ng, ho c không ư c phép c a cơ quan qu n lý nhà nư c có thN m quy n; h) Ti n hành hun chu t, kh trùng không úng nơi quy nh. 4. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) óng ăng, áy ho c t các phương ti n ánh b t thu s n trong vùng nư c c ng khi chưa ư c phép c a C ng v ho c t không úng v trí ho c th i gian như trong gi y phép ã quy nh; b) óng ăng, áy ho c t các phương ti n ánh b t thu s n ki u ch chi ho c cài răng lư c trên tuy n lu ng ho c s d ng các lo i ăng, áy di ng, lư i rê, lư i vét ho c các phương ti n khác ánh b t thu , h i s n làm tr ng i t i ho t ng c a tàu thuy n; c) Ti n hành các ho t ng khác như mò, l n ho c các công vi c ng m dư i nư c trong vùng nư c c ng khi chưa ư c phép c a C ng v ho c ti n hành các công vi c ó không có các báo hi u c nh báo theo quy nh; d) Th c hi n các ho t ng thi u th thao hay các cu c vui chơi trong vùng nư c c ng khi chưa ư c phép c a C ng v ; ) Các tàu thuy n chuyên dùng vào m c ích th thao, du l ch ho t ng trong vùng nư c c ng khi chưa ư c phép c a C ng v ; e) Tàu chuyên dùng kh o sát, n o vét lu ng, th phao tiêu và các phương ti n, thi t b công trình khác ti n hành ho t ng trong vùng nư c c ng khi chưa ư c phép c a C ng v ;
 10. g) Tàu chuyên dùng kh o sát, n o vét lu ng, th phao tiêu và các phương ti n, thi t b công trình khác ti n hành ho t ng trong vùng nư c c ng mà không có báo hi u c nh gi i theo quy nh; h) Các phương ti n không t hành khi c p m n tàu thuy n khác, c u c ng b c d hàng hoá mà không có phương ti n lai d t phù h p ho c th c hi n l nh di chuy n do C ng v ch nh ch m so v i quy nh; i) Không s d ng ho c s d ng không úng các lo i báo hi u theo quy nh; k) Không th c hi n úng các quy t c v tránh va trên bi n. 5. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m kho n 1 và i m e, i m g kho n 4 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 6. Vi ph m hành chính v ki m d ch y t biên gi i khác ư c áp d ng theo i u 7 c a Ngh nh s 46/CP ngày 6 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph quy nh vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c v y t . 7. Hình th c x ph t b sung và các bi n pháp hành chính khác: a) T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n vi ph m hành chính i v i hành vi quy nh t i i m a, b và c kho n 4 c a i u này; b) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u i v i hành vi quy nh t i i m a, b kho n 4 c a i u này. i u 15. Vi ph m quy nh v an toàn phòng ch ng cháy, n i v i tàu thuy n 1. Ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m i hành vi hút thu c nơi c m hút thu c. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Trang b các thi t b c u ho không tr ng thái s n sàng ho t ng; b) Không có các d u hi u c nh báo ho c ch d n c n thi t nh ng nơi d cháy, d n ; c) Không có sơ h th ng c u ho , b ng phân công c u ho và b ng ch d n thao tác trên tàu; 3. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không trang b y các trang thi t b c u ho theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; b) S d ng các trang thi t b c u ho không còn ho t ng ư c;
 11. c) t các trang thi t b c u ho không t úng nơi quy nh trên tàu, thuy n; d) Thuy n viên trên tàu không s d ng thành th o các trang thi t b phòng ho , c u ho ; ) Không th c hi n ho c th c hi n ch m tr l nh c a C ng v v tham gia c u ho i v i tàu g p n n c ng, vùng nư c c ng ho c khu v c hàng h i; e) T ý ti n hành các công vi c có phát ra tia l a trên boong, h m hàng, bu ng máy khi chưa ư c C ng v ki m tra và cho phép; g) S d ng phương ti n chuyên dùng ch a cháy vào m c ích khác; h) Không th c hi n úng quy trình b o qu n, b o dư ng phương ti n c u ho ; i) Không có k ho ch ng c u trong trư ng h p khN n c p. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Áp d ng các bi n pháp hành chính khác: Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i các vi ph m t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 c a i u này. i u 16. Vi ph m quy nh v phòng ng a ô nhi m môi trư ng do tàu thuy n gây ra 1. Ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có s nh t ký v bơm nư c la canh bu ng máy; b) V t, rác ho c các v t khác t tàu xu ng nư c ho c c u c ng. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có y các trang thi t b l c d u, nư c la canh úng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các Công ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; b) Các thi t b l c d u không còn ho t ng ư c; c) Dùng các ng, vòi, kh p n i không m b o k thu t khi ti p nh n nhiên li u; d) Không b trí ngư i tr c t i nơi ti p nh n nhiên li u trên tàu; ) Không ghi nh t ký d u ho c ghi nh t ký d u không theo quy nh.
 12. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không có các phương án x lý s c d u tràn theo quy nh. 4. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi t ý bơm x các lo i rác ho c c n bN n ho c nư c th i có l n d u và các hoá ch t c h i khác t trên tàu xu ng nư c ho c c u c ng. 5. Ph t ti n t 50.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 6. áp d ng các bi n pháp hành chính khác: Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i các vi ph m quy nh t i i m b kho n 1 và kho n 4 c a i u này. i u 17. Vi ph m quy nh v an toàn sinh m ng ngư i và tàu 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có b ng quy nh nhi m v c u sinh, c u m t t i các v trí c n thi t ho c b ng quy nh ã b hư h ng; b) Không có các b ng ch d n thao tác các thi t b c u sinh, c u m ho c các b ng ch d n ã b hư h ng; c) Không có b ng phân công v c u sinh, c u m nh ng nơi quy nh trên tàu; d) B trí thuy n viên không s d ng thành th o các trang thi t b c u sinh, c u m; ) Ch khách vư t quá s lư ng theo quy nh thì m c ph t s tính trên m i hành khách vư t s lư ng; e) Trang b không y các trang thi t b c u sinh, c u m theo quy nh; f) Các trang thi t b c u sinh, c u m không m b o ch t lư ng; không mb o s n sàng ho t ng ư c ngay. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có nh t ký tàu ho c s d ng nh t ký tàu sai quy nh; b) B trí thuy n viên không có b ng c p, ch ng ch chuyên môn theo quy nh; c) Không b trí nh biên an toàn t i thi u ho c b trí quá nh biên theo quy nh; d) B trí ngư i m nhi m ch c danh không úng v i tên ngư i ã ăng ký trong "S danh b thuy n viên";
 13. ) Không có ho c vi t không rõ ràng, ho c t không úng v trí tên tàu, s hi u ăng ký c a phương ti n theo quy nh. 3. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không có các trang thi t b c u sinh, c u m theo quy nh; b) Các trang thi t b c u sinh, c u m ã h t h n s d ng; c) Ch hàng quá tr ng t i cho phép theo quy nh. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 3 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n v hu n luy n an toàn cơ b n có th i h n t ba n sáu tháng ho c không th i h n i v i vi ph m quy nh t i i m d, kho n 1 c a i u này. Tư c quy n s d ng gi y phép kinh doanh v n t i bi n, gi y phép ho t ng hàng h i c a tàu ho c b ng thuy n trư ng có th i h n t ba n sáu tháng ho c không th i h n i v i vi ph m quy nh t i i m kho n 1 và i m c kho n 3 c a i u này. i u 18. Vi ph m quy nh v neo u, c p c u, c p m n, lai d t c a tàu thuy n trong vùng nư c c ng 1. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) T ý neo u, c p c u, c p m n, di chuy n v trí ho c ti n hành các ho t ng khác trong khu v c lu ng ra vào c ng khi chưa có l nh i u ng c a C ng v ; b) Không ch p hành ho c th c hi n sai ho c c ý kéo dài th i gian th c hi n l nh i u ng c a C ng v ; c) Không th c hi n ch tr c canh VHF trên kênh 16 liên t c 24/24 gi hàng ngày; d) S d ng VHF không có gi y phép ho c s d ng các kênh VHF vào các m c ích khác mà chưa ư c ăng ký; ) Không có èn chi u sáng ho c chi u sáng không khi tàu làm hàng, neo uv ban êm; e) Không s d ng èn báo hi u v ban êm khi tàu neo u, c p c u, c p m n, lai d t trong vùng nư c c ng; g) Không có ho c không các m ch ng va theo quy nh;
 14. h) Không thông báo k p th i cho C ng v v s sai l ch hư h ng c a các báo hi u hàng h i ư c phát hi n khi hành trình trên lu ng; i) Không ch p hành quy t c phòng ng a va ch m khi hành trình trong vùng nư c c ng; k) Không thông báo cho C ng v bi t vi c hành trình c a tàu trong vùng nư c c ng; l) Không duy trì y ch tr c ca trên tàu khi tàu ang c ng và vùng nư c c ng; m) Không th c hi n ho c th c hi n ch m tr các l nh phòng, ch ng bão l t c a C ng v ; n) T ý bu c tàu vào các báo hi u trên lu ng; o) Không s d ng tàu lai d t theo quy nh. 2. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này khi có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng t ba n sáu tháng ho c không th i h n i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này. i u 19. Vi ph m trong lĩnh v c ăng ký tàu bi n và thuy n viên 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 500.000 ng n 1.000.000 ng iv im t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) ăng ký tàu không úng th i h n theo quy nh; b) Làm hư h ng ho c làm m t gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; c) Làm m t ho c làm hư h ng h chi u thuy n viên ho c các ch ng ch chuyên môn hàng h i c a thuy n viên; d) Làm m t ho c làm hư h ng s danh b thuy n viên. 2. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Khai báo không úng s th t v thông s k thu t, tình tr ng s h u c a tàu khi th c hi n ăng ký.
 15. b) TN y xoá, gi m o, mua, bán, cho thuê, cho mư n ch ng ch v ăng ký tàu bi n, h chi u thuy n viên, b ng, các ch ng ch chuyên môn hàng h i ho c có hành vi gian l n trong vi c ăng ký tàu ho c ăng ký thuy n viên ho c thi, c p ch ng ch chuyên môn; 4. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m sau ây: a) Khai thác tàu khi chưa ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; b) Không th c hi n ăng ký thay i ch tàu theo úng quy nh c a pháp lu t khi tàu ã ư c mua, bán, chuy n d ch s h u. 5. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m t i kho n 3 và kho n 4 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 6. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n, h chi u thuy n viên ho c b ng, ch ng ch chuyên môn t ba n sáu tháng ho c không có th i h n i v i vi ph m quy nh t i i m b, kho n 3 c a i u này. i u 20. Vi ph m quy nh v hoa tiêu hàng h i 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m i hành vi tàu không treo c hi u ch "G" khi xin hoa tiêu ho c không treo c hi u ch "H" khi hoa tiêu ang trên tàu. 2. Ph t ti n t trên 500.000 ng n 2.000.000 ng i i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) C ý s d ng hoa tiêu d n tàu khi chưa ư c phép c a C ng v ; b) Hoa tiêu d n tàu phát hi n v tai n n, s c , nh ng thay i c a lu ng và báo hi u hàng h i mà không thông báo k p th i cho C ng v ; c) B trí hoa tiêu d n tàu trong vùng ho t ng hoa tiêu không theo úng quy nh. d) B trí hoa tiêu d n tàu không có ch ng ch chuyên môn phù h p theo quy nh; 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 4. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) i u khi n tàu thuy n ra, vào c ng mà không s d ng hoa tiêu theo quy nh; b) Không có các bi n pháp b o m an toàn ho c không b trí lo i thang phù h p cho hoa tiêu lên xu ng an toàn theo quy nh;
 16. c) Không thông báo ho c thông báo không chính xác cho hoa tiêu v tính năng và c i m riêng c a tàu; d) Không b o m i u ki n làm vi c và sinh ho t cho hoa tiêu trong su t th i gian hoa tiêu trên tàu. 5. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 4 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 6. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép ho t ng hoa tiêu t ba n sáu tháng i v i vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này. M C 3: VI PH M QUY NNH V HO T NG KINH DOANH V N T I BI N VÀ DNCH V HÀNG H I i u 21. Vi ph m quy nh v s d ng gi y phép kinh doanh v n t i bi n, gi y phép ho t ng c a tàu, gi y phép khai thác tàu bi n nh tuy n, gi y phép hành ngh i lý tàu bi n, các gi y phép ho t ng hàng h i (g i chung là gi y phép). 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 100.000 ng n 500.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không thông báo cho cơ quan c p gi y phép v nh ng thay i ã ăng ký trong gi y phép; b) Không th c hi n úng các quy nh v báo cáo th ng kê chuyên ngành ho c cung c p các thông tin c n thi t khác theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thN m quy n; c) Qu ng cáo sai v i n i dung ư c kinh doanh ho c qu ng cáo khi chưa ư c phép kinh doanh. 2. Ph t ti n t 1.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i các hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Kinh doanh không úng v i n i dung, ph m vi ư c quy nh trong gi y phép; b) Không th c hi n úng các n i dung v m c cư c tr n, cư c sàn, lu ng tuy n, tên tàu mà doanh nghi p ã ăng ký; c) Không trang b y v các phương ti n b o m an toàn v ngư i, phương ti n khi ho t ng kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i. d) Th c hi n kinh doanh v n t i bi n và d ch v hàng h i không có gi y phép ho c gi y phép ã h t h n;
 17. ) S a ch a, tN y xoá gi y phép. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 3 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Hình th c x ph t b sung: Tư c quy n s d ng gi y phép n ba tháng i v i m t trong nh ng hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 3 (tr i m d) c a i u này. i u 22. Vi ph m quy nh v ho t ng mua, bán tàu bi n 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi c tình khai không úng các thông s k thu t c a tàu xin ư c mua, bán. 2. Ph t ti n t trên 2.000.000 n 5.000.000 ng i v i hành vi mua, bán tàu khi chưa ư c phép theo quy nh. 3. Ph t ti n t trên 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i kho n 1 và kho n 2 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. M C 4: VI PH M QUY NNH V HO T NG TÌM KI M C U N N i u 23. Vi ph m quy nh v ho t ng tìm ki m c u n n 1. Ph t ti n t 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i hành vi không th c hi n nghĩa v theo quy nh v tìm ki m c u n n hàng h i. 2. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i hành vi không ch p hành l nh i u ng mà không có lý do chính áng ho c thi u trách nhi m khi th c hi n l nh i u ng c a cơ quan có thN m quy n. M C 5: VI PH M QUY NNH V HO T NG TR C V T TÀI S N CHÌM M BI N i u 24. Vi ph m quy nh v tr c v t tài s n chìm m bi n 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i hành vi không thông báo ho c thông báo không k p th i theo quy nh v tài s n b chìm m bi n; 2. Ph t ti n t 10.000.000 ng n 20.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không l p t ho c l p t không k p th i báo hi u phù h p v i v trí tài s n b chìm m; b) Th c hi n vi c tr c v t ho c k t thúc vi c tr c v t tài s n chìm m không theo úng th i gian quy nh;
 18. c) Tr c v t tài s n chìm m không có gi y phép; d) Không bàn giao tài s n chìm m ng u nhiên tr c v t ư c cho cơ quan có thN m quy n; ) Không thanh toán các chi phí liên quan n vi c tr c v t tài s n chìm m theo quy nh. 3. Ph t ti n t trên 20.000.000 ng n 50.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 2 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 4. Hình th c x ph t b sung: T ch thu tang v t, phương ti n ư c s d ng th c hi n vi ph m hành chính iv i hành vi quy nh t i kho n 2 c a i u này. M C 6: VI PH M QUY NNH V B O M AN TOÀN HÀNG H I i u 25. Vi ph m quy nh v b o m an toàn hàng h i 1. Ph t ti n t 500.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không thông báo k p th i ho c thông báo không úng th c t các "Thông báo hàng h i"; b) L p t sai báo hi u hàng h i so v i v trí và quy nh c a pháp lu t; c) Làm che khu t báo hi u hàng h i. 2. Ph t ti n t trên 2.000.000 ng n 5.000.000 ng i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 c a i u này khi có nhi u tình ti t tăng n ng. 3. Ph t ti n t trên 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m sau ây: a) Không t báo hi u ho c t báo hi u không k p th i các chư ng ng i v t trên lu ng; b) N o vét lu ng l ch, bùn t không úng nơi quy nh; c) Làm d ch chuy n ho c hư h ng báo hi u hàng h i. 4. Ph t ti n t 20.000.000 ng n 100.000.000 ng i v i hành vi vi ph m quy nh t i i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 5. Áp d ng các bi n pháp hành chính khác:
 19. Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c h u qu và b i thư ng thi t h i i v i vi ph m quy nh t i kho n 1 và kho n 3 c a i u này. i u 26. Vi ph m quy nh liên quan n ho t ng thanh tra an toàn hàng h i 1. Ph t c nh cáo ho c ph t ti n t 200.000 ng n 1.000.000 ng i v i m i hành vi c n tr , không ch p hành yêu c u ho c c ý gây khó khăn cho Thanh tra viên an toàn hàng h i khi làm nhi m v . 2. Ph t ti n t trên 1.000.000 ng n 2.000.000 ng i v i m i hành vi lăng m , xúc ph m Thanh tra viên an toàn hàng h i ang thi hành công v . 3. Ph t ti n t 5.000.000 ng n 10.000.000 ng i v i m i hành vi vi ph m t i kho n 1, kho n 2 c a i u này trong trư ng h p có nhi u tình ti t tăng n ng. 4. Hình ph t b sung: Tư c quy n s d ng b ng thuy n trư ng ho c gi y ch ng ch chuyên môn t ba n sáu tháng i v i hành vi vi ph m quy nh t i kho n 1, kho n 2 c a i u này. Chương 3: TH M QUY N, TH T C X PH T VI PH M HÀNH CHÍNH M C 1: TH M QUY N X PH T i u 27. ThN m quy n x ph t vi ph m hành chính c a Thanh tra an toàn hàng h i, Giám c C ng v : 1. Thanh tra viên an toàn hàng h i ang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 200.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính có giá tr n 500.000 ng; d) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u do hành vi vi ph m hành chính gây ra; ) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) Bu c tiêu hu v t phN m gây h i cho s c kho con ngư i, môi trư ng. 2. Chánh Thanh tra an toàn hàng h i khu v c có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 10.000.000 ng;
 20. c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính; d) Tư c quy n s d ng các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch chuyên môn, h chi u thuy n viên, b ng theo thN m quy n có th i h n n ba tháng. Trong trư ng h p gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch chuyên môn, h chi u thuy n viên, b ng do cơ quan nhà nư c c p trên c p thì ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ki n ngh cơ quan nhà nư c có thN m quy n thu h i các lo i gi y t trên. ) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; g) Bu c tiêu hu v t phN m gây h i cho s c kho con ngư i; h) Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra n 1.000.000 ng. 3. Giám c C ng v hàng h i có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 10.000.000 ng; c) T ch thu tang v t, phương ti n s d ng th c hi n hành vi vi ph m hành chính; d) Tư c quy n s d ng các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch chuyên môn, h chi u thuy n viên, b ng theo thN m quy n có th i h n n sáu tháng. Trong trư ng h p gi y phép, gi y ch ng nh n, ch ng ch chuyên môn, h chi u thuy n viên, b ng do cơ quan nhà nư c c p trên c p thì ra quy t nh ình ch hành vi vi ph m và ki n ngh cơ quan nhà nư c có thN m quy n thu h i các lo i gi y t trên. ) Bu c khôi ph c l i tình tr ng ban u ã b thay i do hành vi vi ph m hành chính gây ra; e) Bu c th c hi n các bi n pháp kh c ph c tình tr ng ô nhi m môi trư ng do hành vi vi ph m hành chính gây ra; g) Bu c tiêu hu v t phN m gây h i cho s c kh e con ngư i; h) Bu c b i thư ng thi t h i do hành vi vi ph m hành chính gây ra n 1.000.000 ng. 4. Chánh Thanh tra an toàn hàng h i Trung ương có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n n 20.000.000 ng;
Đồng bộ tài khoản