Nghị định số 92/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
3
download

Nghị định số 92/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 92/2001/NĐ-CP về việc quy định điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 92/2001/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2001/N -CP Hà N i, ngày 11 tháng 12 năm 2001 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 92/2001/N -CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2001 V I U KI N KINH DOANH V N T I B NG Ô TÔ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t H p tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996; Căn c Lu t Doanh nghi p s 13/1999/QH10 ngày 12 tháng 6 năm1999; Căn c Lu t Giao thông ư ng b s 26/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Ngh nh này quy nh v i u ki n kinh doanh v n t i khách, v n t i hàng b ng ô tô trên h th ng ư ng b nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, sau ây g i chung là kinh doanh v n t i b ng ô tô. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Ngh nh này áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i b ng ô tô trên lãnh th Vi t Nam. 2. Trong trư ng h p i u ư c qu c t liên quan n kinh doanh v n t i b ng ô tô mà Vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy nh khác thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t . i u 3. Ngành ngh kinh doanh v n t i b ng ô tô có i u ki n Kinh doanh v n t i b ng ô tô có i u ki n bao g m các ngành ngh sau: 1. Kinh doanh v n t i khách theo tuy n c nh;
  2. 2. Kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt; 3. Kinh doanh v n t i khách b ng taxi; 4. Kinh doanh v n t i khách theo h p ng; 5. Kinh doanh v n t i hàng. i u 4. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Kinh doanh v n t i b ng ô tô" là vi c s d ng xe ô tô v n t i khách, v n t i hàng có thu ti n. 2. "Kinh doanh v n t i khách theo tuy n c nh" là kinh doanh v n t i khách b ng ô tô theo tuy n có xác nh b n i, b n n và xe ch y theo l ch trình, hành trình quy nh. 3. "Kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt" là kinh doanh v n t i khách b ng ô tô theo tuy n c nh trong n i, ngo i thành ph , th xã; có các i m d ng ón, tr khách và xe ch y theo bi u v n hành. 4."Kinh doanh v n t i khách b ng taxi" là kinh doanh v n t i b ng ô tô không theo tuy n c nh, th i gian và hành trình theo yêu c u c a khách; cư c tính theo ng h tính ti n. 5. "Kinh doanh v n t i khách theo h p ng" là kinh doanh v n t i b ng ô tô không theo tuy n c nh ư c th c hi n theo h p ng v n t i ã ư c ký k t gi a ngư i thuê v n t i và ngư i v n t i. 6. "Kinh doanh v n t i hàng" là vi c s d ng xe ôtô v n t i hàng có thu ti n. Chương 2: I U KI N KINH DOANH V N T I B NG Ô TÔ i u 5. i u ki n chung kinh doanh v n t i b ng ô tô T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i b ng ô tô ph i có các i u ki n sau ây: 1. ăng ký kinh doanh theo ngành ngh quy nh t i i u 3 c a Ngh nh này; 2. Ô tô s d ng v n t i ph i b o m i u ki n tham gia giao thông c a xe cơ gi i quy nh t i i u 48 Lu t Giao thông ư ng b và b o m niên h n s d ng theo quy nh t i Ngh nh này; 3. Ô tô có ghi tên t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i phía bên ngoài c a xe;
  3. 4. Có ăng ký giá cư c v i cơ quan qu n lý giá a phương theo hư ng d n c a B Giao thông v n t i và Ban V t giá Chính ph , niêm y t công khai và th c hi n không vư t quá giá cư c ã ăng ký. Giá cư c kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy nh. i u 6. i u ki n kinh doanh v n t i khách theo tuy n c nh Kinh doanh v n t i khách theo tuy n c nh ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có i u ki n quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này; 2. Là doanh nghi p, ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; 3. Có ăng ký v i cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v giao thông v n t i theo quy nh c a B Giao thông v n t i; 4. Ô tô có niên h n s d ng không quá quy nh sau: a) C ly trên 300 Km: - Không quá 15 năm i v i ô tô s n xu t ch khách; - Không quá 12 năm i v i ô tô chuy n i công năng trư c ngày 01 tháng 01 năm 2002 t các lo i xe khác thành ô tô ch khách. b) C ly t 300 Km tr xu ng: - Không quá 20 năm i v i xe ô tô s n xu t ch khách; - Không quá 17 năm i v i ô tô chuy n i công năng trư c ngày 01 tháng 01 năm 2002 t các lo i xe khác thành ô tô ch khách. i u 7. i u ki n kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách b ng xe buýt ph i có các i u ki n sau: 1. Có i u ki n quy nh t i i u 5 Ngh nh này; 2. Có ăng ký v i cơ quan qu n lý giao thông v n t i a phương; 3. Ô tô có t 17 gh tr lên và có di n tích sàn xe dành cho khách ng theo tiêu chuNn Vi t Nam - TCVN 4461-87; 4. Ô tô có niên h n s d ng theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 6 Ngh nh này; 5. Th c hi n giá cư c theo quy t nh c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. i u 8. i u ki n kinh doanh v n t i khách b ng taxi T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách b ng taxi ph i có các i u ki n sau:
  4. 1. Có i u ki n quy nh t i i u 5 Ngh nh này; 2. Ô tô taxi không quá 8 gh (k c gh ngư i lái), có ng h tính ti n theo Km lăn bánh, có h p èn v i ch "TAXI" ho c "Meter TAXI" g n trên nóc xe; 3. Ô tô taxi có niên h n s d ng không quá 12 năm; 4. Có ăng ký màu sơn c a xe, bi u trưng c a doanh nghi p và s i n tho i giao d ch v i khách; 5. Ngư i lái xe taxi ph i ư c t p hu n v nghi p v giao ti p và ph c v v n t i khách do Hi p h i v n t i ô tô Vi t Nam t ch c và c p gi y ch ng nh n. i u 9. i u ki n kinh doanh v n t i khách theo h p ng T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách theo h p ng ph i có các i u ki n sau: 1. Có i u ki n quy nh t i i u 5 Ngh nh này; 2. Khi xe ho t ng ph i có h p ng v n t i b ng văn b n ghi rõ th i gian, i m i, i m n, s lư ng khách, giá cư c và tuy n ư ng xe ch y; 3. Ô tô có niên h n s d ng theo quy nh t i kho n 4 i u 6 c a Ngh nh này; 4. Trong quá trình v n t i có bi n "xe h p ng" kính xe phía trư c. i u 10. i u ki n kinh doanh v n t i hàng T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hàng b ng ôtô ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có i u ki n quy nh t i kho n 1, kho n 3 và kho n 4 i u 5 c a Ngh nh này; 2. Ôtô s d ng v n t i hàng ph i b o m i u ki n tham gia giao thông c a xe cơ gi i quy nh t i i u 48 Lu t Giao thông ư ng b ; 3. Có ôtô phù h p v i yêu c u b o qu n, v n chuy n khi nh n v n chuy n hàng siêu trư ng, siêu tr ng và hàng nguy hi m. Chương 3: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN KINH DOANH V N T I B NG Ô TÔ i u 11. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách b ng ô tô T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i khách b ng ô tô có trách nhi m:
  5. 1. Ch p hành th l v n t i khách ư ng b và các quy nh v m b o tr t t an toàn giao thông v n t i ư ng b ; 2. Th c hi n ch báo cáo th ng kê và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c kinh doanh v n t i khách theo tuy n c nh còn có trách nhi m: a) B trí xe ho t ng v n t i và úng tuy n ư ng ã ăng ký; b) Th c hi n úng l ch trình, hành trình trên t ng tuy n; c) ưa ô tô vào ón, tr khách t i các b n xe khách và các i m d c ư ng ã ư c công b . i u 12. Trách nhi m c a t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hàng b ng ô tô T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hàng b ng ô tô có trách nhi m: 1. Ch p hành th l v n t i hàng hoá ư ng b và các quy nh v m b o tr t t an toàn giao thông v n t i ư ng b ; 2. Ch p hành quy nh riêng v v n t i, x p d , b o qu n hàng nguy hi m, hàng siêu trư ng, siêu tr ng; 3. Th c hi n ch báo cáo, th ng kê và các nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương 4: KI M TRA, THANH TRA, KHI U N I, T CÁO VÀ X LÝ VI PH M i u 13. Ki m tra, thanh tra ho t ng kinh doanh v n t i b ng ô tô 1. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân c p t nh căn c ch c năng, nhi m v ch u trách nhi m t ch c ki m tra, thanh tra và x lý các vi ph m. 2. N i dung ki m tra, thanh tra bao g m vi c ch p hành quy nh t i Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan t i v n t i i v i các ngành ngh quy nh t i i u 3 Ngh nh này. 3. Vi c ti n hành ki m tra, thanh tra t ch c, cá nhân kinh doanh v n t i b ng ô tô ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 14. Khi u n i, t cáo T ch c, cá nhân kinh doanh các ngành ngh nêu t i i u 3 Ngh nh này có quy n khi u n i, t cáo lên c p có thNm quy n ho c kh i ki n t i Toà án theo quy nh c a
  6. pháp lu t v vi c cơ quan nhà nư c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 15. X lý vi ph m T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Ngh nh này, tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 16. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh c a Ngh nh này u bãi b . 2. Các t ch c, cá nhân hi n ang kinh doanh các ngành ngh nêu t i i u 3 Ngh nh này ph i m b o i u ki n kinh doanh theo quy nh trong vòng 120 ngày, k t ngày Ngh nh này có hi u l c. i u 17. Trách nhi m thi hành 1. B trư ng B Giao thông v n t i nghiên c u xây d ng cơ ch , chính sách h tr và khuy n khích các doanh nghi p u tư phương ti n khai thác trên các tuy n v n t i mi n núi, vùng sâu, vùng xa và v n t i khách b ng xe buýt trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. B trư ng B Giao thông v n t i hư ng d n thi hành Ngh nh này. 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản