Nghị định số 92/2006/NĐ-CP

Chia sẻ: lawdt3

Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 92/2006/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
c l p - T do - H nh phúc

S : 92/2006/N -CP Hà N i, ngày 07 tháng 9 năm 2006
NGHN NNH

V L P, PHÊ DUY T VÀ QU N LÝ QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N
KINH T - XÃ H I

CHÍNH PHCăn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn c văn b n s 484/UBTVQH11 ngày 31 tháng 3 năm 2006 c a y ban Thư ng
v Qu c h i;
Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư,NGHN NNH :

Chương 1:

NH NG QUY NNH CHUNG

i u 1. Ph m vi i u ch nh

Ngh nh này quy nh v trách nhi m và trình t l p, thNm nh, phê duy t và qu n
lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i c a các vùng kinh t - xã h i; quy ho ch t ng th phát tri n kinh
t - xã h i các vùng kinh t tr ng i m; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là c p t nh), quy ho ch t ng th
phát tri n kinh t - xã h i c a huy n, qu n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây
g i là c p huy n); quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c (tr quy ho ch xây d ng
và quy ho ch s d ng t).

i u 2. i tư ng áp d ng

i tư ng áp d ng c a Ngh nh này bao g m:

1. Cơ quan nhà nư c th c hi n quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c v quy
ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.

2. Các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c
th c hi n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
i u 3. Gi i thích t ngTrong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
1. B n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i là b n th hi n phương án
t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i c a m t lãnh th nh t nh cho th i
kỳ quy ho ch. H th ng b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i bao
g m: b n hành chính; b n quy ho ch h th ng k t c u h t ng ch y u; b n
hi n tr ng và quy ho ch phân b các i m dân cư và ô th ; b n quy ho ch các khu
công nghi p và các công trình ch y u; b n quy ho ch t ch c không gian lãnh
th ; b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c là lu n ch ng phát tri n kinh
t - xã h i và t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i h p lý trên lãnh th
qu c gia trong m t th i gian xác nh.

3. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th là lu n ch ng phát
tri n kinh t - xã h i và t ch c không gian các ho t ng kinh t - xã h i h p lý trên
lãnh th nh t nh trong m t th i gian xác nh.

4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c là lu n ch ng, l a ch n phương án phát tri n
và phân b ngành, lĩnh v c h p lý trong th i kỳ dài h n trên ph m vi c nư c và trên
các vùng, lãnh th .

5. S n ph m ch y u là nh ng s n phNm có ý nghĩa quy t nh l n n tăng trư ng và
phát tri n kinh t .

6. Vùng kinh t - xã h i là m t b ph n c a lãnh th qu c gia, g m m t s t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương có các ho t ng kinh t - xã h i tương i c l p, th c
hi n s phân công lao ng xã h i c a c nư c. ây là lo i vùng ph c v vi c ho ch
nh chi n lư c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i theo lãnh th cũng như qu n
lý các quá trình phát tri n kinh t - xã h i trên m i vùng c a t nư c.

7. Vùng kinh t tr ng i m là m t b ph n c a lãnh th qu c gia, h i t các i u ki n
và y u t phát tri n thu n l i, có ti m l c kinh t l n, gi vai trò ng l c, u tàu
thúc Ny s phát tri n chung c a c nư c.

i u 4. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i bao g m:
1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c.
2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, Vùng kinh t tr ng i m; quy
ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i c p huy n.
3. Quy ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c c p qu c gia; quy ho ch phát tri n các
ngành, lĩnh v c c p t nh; quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c p qu c gia;
quy ho ch phát tri n các s n phNm ch y u c p t nh.
i u 5. Th i kỳ l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i l p cho th i kỳ 10 năm, có t m nhìn t
15 - 20 năm và th hi n cho t ng th i kỳ 5 năm. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t
- xã h i ư c rà soát, i u ch nh, b sung phù h p v i tình hình kinh t - xã h i.
i u 6. Nguyên t c chung trong vi c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -
xã h i
1. B o m tính ng b , th ng nh t gi a chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n
kinh t - xã h i, gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i quy ho ch xây
d ng, quy ho ch s d ng t ai; c th hóa m c tiêu và nhi m v chi n lư c phát
tri n kinh t - xã h i trong không gian lãnh th c nư c, vùng, làm cơ s cho công tác
l p k ho ch. Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và quy ho ch phát tri n ngành,
lĩnh v c ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch xây d ng, ô th và
quy ho ch t ai; ng th i, quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch t ai giai
o n trư c làm căn c cho l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i giai o n
sau.
2. B o m tính ng b , th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i c nư c v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, lãnh th , phù h p
gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i quy ho ch phát tri n ngành,
lĩnh v c. Quy ho ch c nư c ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch
vùng và các quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c, ng th i các quy ho ch vùng và
ngành, lĩnh v c giai o n trư c làm căn c l p quy ho ch c nư c cho giai o n
sau. Quy ho ch phát tri n ngành ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch
vùng và quy ho ch c p t nh, ng th i quy ho ch c p t nh giai o n trư c làm căn c
cho l p quy ho ch phát tri n ngành giai o n sau. Quy ho ch phát tri n các lãnh th
l n ph i i trư c m t bư c làm căn c cho l p quy ho ch c a lãnh th nh hơn; ng
th i, quy ho ch c a lãnh th nh hơn giai o n trư c làm căn c cho l p quy ho ch
lãnh th l n hơn c a giai o n sau.
3. K t h p ch t ch gi a hi u qu phát tri n kinh t - xã h i v i b o m qu c phòng,
an ninh; gi a yêu c u trư c m t v i lâu dài; g n hi u qu b ph n v i hi u qu t ng
th , áp ng yêu c u phát tri n b n v ng.
4. B o m tính khoa h c, tính tiên ti n, liên t c và k th a; d a trên các k t qu i u
tra cơ b n, các nh m c kinh t - k thu t, các tiêu chí, ch tiêu có liên quan xây
d ng quy ho ch.
5. Phù h p v i n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và h i nh p qu c
t .
i u 7. i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
1. Th i h n xem xét i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i theo
nh kỳ 5 năm m t l n. Vi c rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n
kinh t - xã h i ph i m b o tính k th a, ch i u ch nh nh ng n i dung không còn
phù h p v i tình hình th c t và b sung quy ho ch cho 5 năm ti p theo.

2. Hàng năm, trên cơ s ánh giá th c hi n quy ho ch, n u c n thay i, i u ch nh,
b sung c c b ho c trong trư ng h p xu t hi n nh ng y u t m i làm thay i t ng
ph n n i dung quy ho ch ã ư c phê duy t, quy ho ch ó ph i ư c nghiên c u i u
ch nh c c b k p th i cho phù h p v i tình hình và i u ki n th c t .
3. N i dung i u ch nh là m t b ph n c u thành c a n i dung quy ho ch t ng th
phát tri n kinh t - xã h i.
4. Cơ quan nhà nư c có trách nhi m l p, trình duy t quy ho ch t ng th phát tri n
kinh t - xã h i nào thì có trách nhi m l p và trình duy t i u ch nh, b sung quy
ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ó.
5. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -
xã h i nào thì có thNm quy n phê duy t i u ch nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh
t - xã h i ó.
i u 8. Kinh phí l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
1. Nhà nư c b o m kinh phí t ngân sách nhà nư c và có chính sách huy ng các
ngu n v n khác cho công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Kinh phí
cho công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ư c cân i trong k
ho ch hàng năm.

2. B K ho ch và u tư, B Tài chính có trách nhi m b trí kinh phí hàng năm cho
công tác l p quy ho ch; ng th i, hư ng d n các B , ngành và các a phương t
ch c th c hi n.

3. Kinh phí cho công tác quy ho ch ph i ư c s d ng úng m c ích và ti t ki m.

i u 9. nh m c ơn giá chi phí cho l p, th m nh d án quy ho ch

nh m c ơn giá chi phí cho l p, thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -
xã h i do B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành.

i u 10. Trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch

1. Phân c p l p và trình phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.

a) Chính ph trình Qu c h i thông qua quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
c nư c; Ch t ch y ban nhân dân trình H i ng nhân dân cùng c p xem xét thông
qua quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c p mình và trình Th trư ng c p
trên phê duy t.

b) B K ho ch và u tư ch u trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch t ng
th phát tri n kinh t - xã h i các vùng kinh t - xã h i, vùng kinh t tr ng i m.

c) Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c ch u
trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch ngành, lĩnh v c và s n phNm ch y u
thu c lĩnh v c mình ph trách.

d) y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m l p và trình Th tư ng Chính ph phê
duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh.

) y ban nhân dân c p huy n ch u trách nhi m l p và trình Ch t ch y ban nhân dân t nh
phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n.

e) y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương y quy n cho các S qu n
lý ngành, lĩnh v c ch u trách nhi m l p và trình phê duy t quy ho ch ngành, lĩnh v c và s n phNm
ch y u c p t nh thu c ngành, lĩnh v c mình ph trách.
2. Trong trư ng h p các cơ quan qu n lý nhà nư c không i u ki n năng l c th c
hi n nhi m v l p quy ho ch thì m i chuyên gia, thuê tư v n th c hi n m t s
công vi c nh t nh trong công tác l p quy ho ch, nhưng cơ quan qu n lý nhà nư c có
trách nhi m l p quy ho ch ph i ch u trách nhi m v vi c l p và trình duy t quy ho ch.

Các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c thuê các cơ quan, t ch c tư v n trong
nư c (k c h i ngh nghi p, h i ngành ngh ) và các t ch c tư v n qu c t có ch c
năng và năng l c áp ng yêu c u l p các d án quy ho ch.

Các t ch c tư v n ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch d án v n i dung, ch t
lư ng và ti n th c hi n d án.

i u 11. Qu n lý quy ho ch

1. Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c i v i công tác quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i; B K ho ch và u tư ch u trách nhi m trư c Chính ph và
th c hi n s phân công c a Chính ph v công tác này. Chính ph phân công, phân
c p qu n lý và trách nhi m v th c hi n công tác quy ho ch cho các B , ngành và y
ban nhân dân c p t nh, c p huy n.

2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n n i
dung và phương pháp l p quy ho ch vùng, quy ho ch ngành phù h p v i t ng th i kỳ
phát tri n c a t nư c.

3. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c ch u
trách nhi m qu n lý nhà nư c v quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c theo ch c
năng, nhi m v i v i lĩnh v c mình ph trách. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan
thu c Chính ph qu n lý ngành ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây
d ng n i dung và phương pháp l p quy ho ch phát tri n ngành theo ch c năng.

4. y ban nhân dân c p t nh ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác quy ho ch
trên a bàn t nh, thành ph do mình qu n lý.
5. y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m qu n lý nhà nư c v công tác quy ho ch
trên a bàn c p huy n.
6. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân c p t nh
có trách nhi m g i báo cáo k t qu l p, thNm nh, phê duy t sau khi quy ho ch ư c
thông qua và quy t nh phê chuNn có hi u l c thi hành; nh kỳ hàng năm báo cáo
tình hình th c hi n quy ho ch v B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th
tư ng Chính ph . y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i báo cáo k t qu l p,
thNm nh, phê duy t sau khi quy ho ch ư c thông qua và quy t nh phê chuNn có
hi u l c thi hành; nh kỳ hàng năm báo cáo tình hình th c hi n quy ho ch v S K
ho ch và u tư t ng h p báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh.
7. Sau khi quy ho ch ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, Th trư ng cơ quan
qu n lý nhà nư c trình quy ho ch có trách nhi m t ch c công b công khai, thông
báo quy ho ch (tr quy ho ch có n i dung bí m t qu c gia) c th như sau:
a) B trư ng B K ho ch và u tư ch u trách nhi m công b , thông báo b ng văn
b n quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, các vùng; các B trư ng,
Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có ch c năng
qu n lý ngành ch u trách nhi m công b , thông báo b ng văn b n quy ho ch ngành
thu c lĩnh v c mình qu n lý cho các y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương và các B , ngành liên quan; ng th i, công khai b ng các hình th c
m i công dân, doanh nghi p, các nhà u tư có th d dàng ti p c n nghiên c u và
khai thác.

b) Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m công b , thông báo b ng văn
b n các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh, các quy ho ch c th
trên a bàn t nh t i các huy n và các ngành; ng th i, có cơ ch m i công dân,
doanh nghi p và các nhà u tư có th d dàng ti p c n nghiên c u và khai thác.

8. T t c các khâu c a công tác quy ho ch t l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch,
công b quy ho ch, th c hi n quy ho ch u ph i ư c ki m tra, giám sát theo các
quy nh c a pháp lu t hi n hành.

9. Các cơ quan nhà nư c trong ph m vi, nhi m v c a mình có ch c năng qu n lý nhà
nư c v quy ho ch có trách nhi m thanh tra, ki m tra v công tác quy ho ch.

10. Cơ quan trình quy ho ch ch u trách nhi m v ch t lư ng và n i dung c a quy
ho ch trình duy t.

11. Cơ quan thNm nh ph i ch u trách nhi m trư c cơ quan có thNm quy n phê duy t
v k t qu thNm nh.

\Chương 2:

N I DUNG VÀ TRÌNH T L P QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N
KINH T - XÃ H I

M c 1: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C
NƯ C

i u 12. N i dung c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c

N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c bao g m:

1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u
ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu ti m năng tài nguyên
thiên nhiên, i u ki n t nhiên, kinh t , xã h i trong quá trình h i nh p kinh t qu c
t ; phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác
lãnh th qu c gia; phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh qu c gia v các y u t và
i u ki n phát tri n có tính t i m i quan h khu v c và qu c t .
a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i
vào m c tiêu phát tri n c a c nư c.
V trí, i u ki n khách quan và ch quan c a c nư c trong xu th h i nh p kinh t
qu c t .
Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng
khai thác, b o v chúng.
Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát
tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n.
Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao
hơn.
Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i
c a c nư c và các vùng lãnh th .

b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t .

c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát
tri n t nư c trong th i kỳ quy ho ch.

2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù
h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.
Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ).
- i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng
óng góp c a các vùng i v i c nư c, GDP/ngư i, thu ngân sách, năng su t lao
ng và kh năng c nh tranh.
- i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c
ph c p v giáo d c, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh
t t và t n n xã h i.
- i v i m c tiêu môi trư ng: b o m các yêu c u v môi trư ng trong s ch và gi m
m c ô nhi m môi trư ng.
- i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát
tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng.

3. Xác nh nhi m v c th t m c tiêu trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh
t - xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các phương án phát
tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n phNm ch y u, trong
ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i c nư c c a các vùng.
L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n;
phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch l c và l a ch n cơ
c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5
năm u và cho th i kỳ quy ho ch).

Căn c phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n, ào t o ngu n nhân
l c.

4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t - xã h i trên lãnh th c nư c
(l a ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ).

T ch c lãnh th h th ng ô th và khu công nghi p.

nh hư ng t ch c lãnh th khu v c nông thôn.
Xác nh phương hư ng phát tri n các vùng kinh t - xã h i và nh ng lãnh th ang
kém phát tri n, nh ng vùng lãnh th có vai trò ng l c.

Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư
gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư.

5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các
ho t ng kinh t , xã h i trên lãnh th c nư c và các vùng.
a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông.
b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông.
c) L a ch n phương án phát tri n ngu n và m ng lư i chuy n t i i n.
d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c.
) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công
c ng.

6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào
nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c).

7. Lu n ch ng danh m c d án ưu tiên u tư.

8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m
tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o
v ho c s d ng các lãnh th này.

9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch;
xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n
b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t
ch c th c hi n quy ho ch.
a) Gi i pháp v huy ng v n u tư.
b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c.
c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng.
d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách.
) Gi i pháp v t ch c th c hi n.
10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c trên b n
quy ho ch t l 1/1.000.000 và 1/500.000 i v i các khu v c tr ng i m.
i u 13. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c

1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.

2. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng,
Qu c h i và Chính ph .

3. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia) giai o n trư c.

4. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng giai o n trư c.
5. Các quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch t ai giai o n trư c ã ư c c p
có thNm quy n phê duy t.

6. H th ng s li u th ng kê và các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s
li u, tài li u liên quan.

i u 14. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c

Trình t l p quy ho ch t ng phát tri n kinh t - xã h i c nư c th c hi n theo các
bư c sau:

1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c
t ; thu th p tư li u, s li u v vùng và c nư c. Nghiên c u tác ng c a các y u t
bên ngoài. ánh giá và d báo các y u t và ngu n l c phát tri n, các y u t ti n b
khoa h c công ngh c a th gi i và các y u t phát tri n kinh t - xã h i khác tác
ng n quy ho ch c a c nư c trong tương lai. Xác nh v trí, vai trò ch y u c a
các ngành và c a t ng vùng i v i phát tri n kinh t - xã h i c nư c.

2. Nghiên c u các quan i m ch o và m c tiêu vĩ mô ư c xác nh trong chi n
lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; cung c p các thông tin ó cho các B ,
ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm cơ s ph c v xây d ng các
quy ho ch phát tri n và phân b ngành trên các vùng và quy ho ch t ng th kinh t -
xã h i các vùng kinh t - xã h i; ng th i, thu th p thông tin ph n h i i u ch nh,
b sung.

3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát
tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian;
các gi i pháp th c hi n làm cơ s ti n hành quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c
và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng.
4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c trình Chính ph
xem xét, trình Qu c h i thông qua.
5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c trong vòng 30
ngày sau khi ư c Qu c h i thông qua cho các B , ngành và các t nh, thành ph tr c
thu c Trung ương. Các B , ngành và a phương căn c vào ó hi u ch nh quy ho ch
phát tri n ngành và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng, t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương.
M c 2: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÙNG
i u 15. Các vùng sau ây ph i l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
1. Các vùng kinh t - xã h i.
a) Vùng trung du và mi n núi phía B c, g m 14 t nh: Lai Châu, i n Biên, Sơn La,
Hoà Bình, Cao B ng, L ng Sơn, B c Giang, Thái Nguyên, B c K n, Hà Giang, Tuyên
Quang, Phú Th , Lào Cai, Yên Bái.
b) Vùng ng b ng sông H ng, g m 12 t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hà Tây,
H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam nh, B c Ninh, Vĩnh
Phúc, Qu ng Ninh.
c) Vùng B c Trung B và Duyên h i mi n Trung, g m 14 t nh, thành ph : Thanh
Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , à N ng, Qu ng
Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Bình Thu n.
d) Vùng Tây Nguyên, g m 5 t nh: Kon Tum, Gia Lai, k L k, k Nông, Lâm
ng.
) Vùng ông Nam B , g m 6 t nh, thành ph : H Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phư c,
Bình Dương, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu.
e) Vùng ng b ng sông C u Long, g m 13 t nh, thành ph : Long An, B n Tre, Ti n
Giang, ng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, C n Thơ, H u
Giang, Sóc Trăng, B c Liêu, Cà Mau.
2. Các vùng kinh t tr ng i m:
a) Vùng kinh t tr ng i m B c B , g m 8 t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Qu ng
Ninh, H i Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, B c Ninh.
b) Vùng kinh t tr ng i m mi n Trung, g m 5 t nh, thành ph : Th a Thiên Hu , à
N ng, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Bình nh.
c) Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, g m 8 t nh, thành ph : H Chí Minh, ng Nai, Bà
R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phư c, Long An, Ti n Giang.

i u 16. N i dung c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùngN i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng bao g m:

1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u
ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a
vùng: phân tích, ánh giá th c tr ng khai thác lãnh th ; phân tích, ánh giá nh ng l i
th so sánh v các y u t và i u ki n phát tri n c a lãnh th trong t ng th vùng l n
hơn và c nư c, có tính t i m i quan h khu v c và qu c t . Phân tích, ánh giá th c
tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th vùng; ánh giá ti m
năng óng góp vào ngân sách c a vùng.
a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i
vào m c tiêu phát tri n c a vùng.
V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch
phát tri n.
V trí c a vùng trong chi n lư c phát tri n c a qu c gia.
Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng
khai thác, b o v chúng.
Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát
tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n.
Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao
hơn.
Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a
vùng và các ti u vùng lãnh th .
b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n
kinh t - xã h i c a vùng.

c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát
tri n vùng trong th i kỳ quy ho ch.

2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù
h p v i chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.
Xác nh v trí, vai trò và ch c năng c a vùng i v i n n kinh t qu c dân c nư c, t
ó lu n ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n vùng.
Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ).
- i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng
óng góp c a vùng i v i c nư c, GDP/ngư i, óng góp vào ngân sách, năng su t
lao ng và kh năng c nh tranh.
- i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c
ph c p v giáo d c, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh
t t và t n n xã h i.
- i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và m c b o m các
yêu c u v môi trư ng trong s ch.
- i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát
tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng.

3. Xác nh nhi m v c th t các m c tiêu c a quy ho ch t ng th phát tri n
kinh t - xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các phương án phát
tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n phNm ch l c, trong
ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i vùng c a các trung tâm ô th và
ti u vùng tr ng i m.
L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n;
phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch l c và l a ch n cơ
c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5
năm u và cho th i kỳ quy ho ch).

Căn c phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n, ào t o ngu n nhân
l c.

4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th vùng (l a
ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ).

T ch c lãnh th h th ng ô th , khu công nghi p và khu kinh t .

nh hư ng t ch c lãnh th khu v c nông thôn; các vùng s n xu t nông, lâm ngư
nghi p t p trung.

Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng
lãnh th có vai trò ng l c.
Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư
gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn, gi a các t ng l p dân cư.

5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng b o m yêu c u trư c m t và lâu dài c a các
ho t ng kinh t , xã h i c a vùng và g n v i vùng khác trong c nư c.
a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông.
b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông.
c) L a ch n phương án phát tri n ngu n và m ng lư i chuy n t i i n.
d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c.
) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công
c ng.

6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào
nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c).

7. Lu n ch ng Danh m c d án ưu tiên u tư.

8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m
tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o
v ho c s d ng các lãnh th này.

9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch;
xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n
b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t
ch c th c hi n quy ho ch.
a) Gi i pháp v huy ng v n u tư.
b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c.
c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng.
d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách.
) Gi i pháp v t ch c th c hi n.

10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng trên b n
quy ho ch t l 1/500.000 và 1/250.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m.
i u 17. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng

1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.

2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c.

3. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng,
Qu c h i và Chính ph có liên quan n vùng.

4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia).
5. Các quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t ã ư c c p có thNm
quy n phê duy t.

6. H th ng s li u th ng kê; các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u,
tài li u có liên quan.

i u 18. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng

Trình t l p quy ho ch t ng phát tri n kinh t - xã h i vùng th c hi n theo các bư c
sau:

1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c
t ; thu th p tư li u, s li u v vùng và c nư c. Nghiên c u các tác ng c a các y u
t bên ngoài; tác ng (hay chi ph i) c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c
nư c i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng. ánh giá và d
báo các y u t và ngu n l c phát tri n, các y u t ti n b khoa h c - công ngh c a
th gi i và các y u t phát tri n kinh t - xã h i khác tác ng n quy ho ch c a
vùng trong tương lai. Xác nh v trí, vai trò ch y u c a các ngành và c a t ng t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương i v i kinh t - xã h i c a vùng.

2. Xác nh vai trò c a vùng quy ho ch i v i c nư c và i v i lãnh th l n hơn
mà nó n m trong ó; nghiên c u các quan i m ch o và m t s ch tiêu vĩ mô v
phát tri n kinh t - xã h i c a vùng; cung c p các thông tin ó cho các B , ngành và
các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch
phát tri n và phân b ngành trên vùng và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i c p t nh, ng th i thu nh n thông tin ph n h i i u ch nh, b sung.

3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát
tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian;
các gi i pháp th c hi n.

4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng trình Th tư ng
Chính ph phê duy t.

5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng trong vòng
30 ngày sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t cho các B , ngành và các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương. Các ngành, các a phương căn c vào ó hi u ch nh
quy ho ch phát tri n ngành và t nh, thành ph .

M c 3: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH,
THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG

i u 19. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh

N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh bao g m:

1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u
ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a
t nh trong vùng và so sánh v i các t nh lân c n: phân tích, ánh giá th c tr ng khai
thác lãnh th ; phân tích, ánh giá nh ng l i th so sánh v các y u t và i u ki n
phát tri n c a lãnh th trong t ng th vùng l n hơn và c nư c, có tính t i m i quan
h khu v c và qu c t . Phân tích, ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và
th c tr ng khai thác lãnh th t nh; ánh giá ti m năng óng góp vào ngân sách c a
t nh.
a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i
vào m c tiêu phát tri n c a t nh trong vùng và c nư c.
V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch
phát tri n.
Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng
khai thác, b o v chúng.
Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát
tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n.
Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao
hơn.
Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a t nh.
Khi phân tích và d báo các y u t và i u ki n phát tri n c n chú tr ng y u t th
trư ng và xác nh các l i th so sánh so v i các t nh khác và có tính t i c nh tranh
qu c t .

b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n
kinh t - xã h i c a t nh; tác ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
c a c nư c, c a vùng n phát tri n kinh t - xã h i c a t nh.

c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát
tri n c a t nh trong th i kỳ quy ho ch.

2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù
h p v i chi n lư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a
vùng.
Xác nh v trí, vai trò c a t nh i v i n n kinh t c a vùng và c nư c, t ó lu n
ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n c a t nh. Tác ng c a chi n lư c và quy
ho ch c nư c, quy ho ch vùng, quy ho ch ngành i v i t nh trong th i kỳ quy
ho ch. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n (g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ).
- i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng GDP, t ng GDP, giá tr xu t khNu và t tr ng
óng góp c a t nh i v i vùng và c nư c, óng góp vào ngân sách, GDP/ngư i,
năng su t lao ng và kh năng c nh tranh có so sánh v i bình quân chung c a vùng
và c nư c.
- i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c
ph c p v h c v n, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t
và t n n xã h i.
- i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và m c m b o các
yêu c u v môi trư ng trong s ch theo tiêu chuNn môi trư ng (tiêu chuNn Vi t Nam).
- i v i m c tiêu qu c phòng, an ninh: n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát
tri n kinh t g n v i b o m an ninh, qu c phòng.
3. Xác nh nhi m v c th t các m c tiêu ra trong quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i c a vùng. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng các
phương án phát tri n; xác nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c then ch t và s n
phNm ch l c, trong ó xác nh ch c năng, nhi m v và vai trò i v i t nh và vùng
c a các trung tâm ô th và ti u vùng tr ng i m.
L a ch n phát tri n cơ c u kinh t , lu n ch ng và l a ch n phương án phát tri n;
phương hư ng phát tri n và phân b các ngành, các s n phNm ch y u và l a ch n cơ
c u u tư (k c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5
năm u và cho th i kỳ quy ho ch).

Lu n ch ng phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n và ào t o ngu n
nhân l c.

4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th t nh (l a
ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ).

T ch c lãnh th h th ng ô th và khu công nghi p; phát tri n h th ng khu, c m
công nghi p; khu kinh t thương m i, các khu kinh t c thù khác.

T ch c lãnh th khu v c nông thôn; phát tri n các vùng cây tr ng, v t nuôi hàng
hoá; phát tri n làng ngh .

Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng
lãnh th có vai trò ng l c; phát tri n các vùng khó khăn g n v i n nh dân cư, xoá
ói, gi m nghèo.

Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư
gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư.

5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các
ho t ng kinh t , xã h i c a t nh và g n v i các t nh khác trong vùng và c nư c.
a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông c a t nh trong t ng th m ng
lư i giao thông c a c vùng.
b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông.
c) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i chuy n t i i n g n v i m ng lư i chuy n
t i i n c a c vùng.
d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c.
) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công
c ng. Phát tri n m ng lư i giáo d c - ào t o (c ào t o ngh ), h th ng y t - chăm sóc s c
kh e và các cơ s văn hoá - xã h i.

6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào
nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c).

7. Lu n ch ng danh m c d án ưu tiên u tư.
8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m
tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o
v ho c s d ng các lãnh th này.

9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch;
xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n
b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t
ch c th c hi n quy ho ch.
a) Gi i pháp v huy ng v n u tư.
b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c.
c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng.
d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách.
) Gi i pháp v t ch c th c hi n.
10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh trên b n
quy ho ch t l 1/250.000 và 1/100.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m.

i u 20. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh

1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.

2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c.

3. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng,
Qu c h i và Chính ph .

4. Văn ki n ih i ng b t nh và các ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng b
t nh.

5. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng.

6. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia).

7. Quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t c p qu c gia liên quan ã
ư c c p có thNm quy n phê duy t.

8. Quy ho ch xây d ng, ô th và quy ho ch s d ng t c a t nh giai o n trư c ã
ư c c p có thNm quy n phê duy t.

9. Các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u, tài li u liên quan.

i u 21. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh

Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh th c hi n theo các
bư c sau:

1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c
t ; thu th p tư li u, s li u v t nh và vùng. Nghiên c u tác ng c a các y u t bên
ngoài; tác ng (hay chi ph i) c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và
c nư c i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p t nh. Xác nh v trí,
vai trò c a các ngành và c a t ng huy n i v i n n kinh t - xã h i c a t nh.

2. Xác nh vai trò c a t nh i v i vùng và c nư c; nghiên c u các quan i m ch
o và m t s ch tiêu vĩ mô v phát tri n kinh t - xã h i c a t nh; cung c p các thông
tin ó cho các S , ngành và các huy n làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch
chuyên ngành trên lãnh th t nh và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
huy n.

3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát
tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian;
các gi i pháp th c hi n.

4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh trình c p có thNm
quy n phê duy t.

5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh trong vòng 30
ngày sau khi ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t cho các B , ngành, các huy n,
các S , ngành làm căn c hi u ch nh quy ho ch phát tri n ngành, huy n và tri n khai
l p các quy ho ch c th .

M c 4: QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C P
HUY N

i u 22. N i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p huy n

N i dung ch y u c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n bao g m:

1. Xác nh các n i dung nghiên c u, phân tích, ánh giá, d báo v các y u t , i u
ki n phát tri n, kh năng khai thác, s d ng h p lý, có hi u qu l i th so sánh c a
huy n trong t nh và so sánh v i các huy n lân c n: phân tích, ánh giá nh ng l i th so
sánh v các y u t và i u ki n phát tri n c a huy n trong t ng th t nh và vùng. Phân tích,
ánh giá th c tr ng phát tri n kinh t - xã h i và th c tr ng khai thác lãnh th huy n; ánh
giá ti m năng óng góp vào ngân sách c a huy n.
a) Phân tích, ánh giá và d báo kh năng huy ng các y u t t nhiên, kinh t , xã h i
vào m c tiêu phát tri n c a huy n trong t nh và vùng.
V trí a lý, m i quan h lãnh th và kh năng phát huy các y u t này cho quy ho ch
phát tri n c a huy n.
Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên, tài nguyên thiên nhiên và d báo kh năng
khai thác, b o v chúng.
Phân tích, ánh giá phát tri n và d báo dân s , phân b dân cư g n v i yêu c u phát
tri n kinh t - xã h i và các giá tr văn hoá ph c v phát tri n.
Phân tích, ánh giá h th ng k t c u h t ng v m c áp ng yêu c u phát tri n cao
hơn.
Phân tích, ánh giá quá trình phát tri n và hi n tr ng phát tri n kinh t - xã h i c a huy n.
Khi phân tích và d báo các y u t và i u ki n phát tri n c n chú tr ng y u t th
trư ng và xác nh các l i th so sánh so v i các huy n khác và có tính t i c nh tranh
qu c t .

b) Phân tích, d báo nh hư ng c a các y u t trong nư c và qu c t n phát tri n
kinh t - xã h i c a huy n; tác ng c a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a
t nh, c a vùng n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n.

c) ánh giá v các l i th so sánh, h n ch và cơ h i cùng các thách th c i v i phát
tri n huy n trong th i kỳ quy ho ch.

2. Lu n ch ng m c tiêu, quan i m và phương hư ng phát tri n kinh t , xã h i phù
h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh và vùng.
Xác nh v trí, vai trò c a huy n i v i n n kinh t c a t nh và vùng, t ó lu n
ch ng m c tiêu và quan i m phát tri n c a huy n. Tác ng c a quy ho ch t nh, quy
ho ch ngành i v i huy n trong th i kỳ quy ho ch. Lu n ch ng m c tiêu phát tri n
(g m c m c tiêu t ng quát và m c tiêu c th ).
- i v i m c tiêu kinh t : tăng trư ng kinh t (tính theo giá tr s n xu t), giá tr xu t
khNu, m t s s n phNm ch y u và t tr ng óng góp c a huy n i v i t nh, óng góp
vào ngân sách, năng su t lao ng và kh năng c nh tranh có so sánh v i bình quân
chung c a t nh.
- i v i m c tiêu xã h i: m c tăng vi c làm, gi m th t nghi p, gi m ói nghèo, m c
ph c p v h c v n, t l tăng dân s , t l lao ng qua ào t o, m c gi m b nh t t
và t n n xã h i.
- i v i m c tiêu môi trư ng: gi m m c ô nhi m môi trư ng và b o m các yêu
c u v môi trư ng trong s ch theo tiêu chuNn môi trư ng (tiêu chuNn Vi t Nam).
3. Xác nh nhi m v t m c tiêu ra trong quy ho ch t ng th phát tri n kinh t
- xã h i. Lu n ch ng phát tri n cơ c u kinh t , nh hư ng phát tri n và phân b các
ngành và lĩnh v c then ch t và các s n phNm quan tr ng và l a ch n cơ c u u tư (k
c xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m trong giai o n 5 năm u và cho
th i kỳ quy ho ch).

Lu n ch ng phát tri n ngu n nhân l c và các gi i pháp phát tri n và ào t o ngu n
nhân l c.

4. Lu n ch ng phương án t ng h p v t ch c kinh t , xã h i trên lãnh th huy n (l a
ch n phương án t ng th khai thác lãnh th ).

T ch c lãnh th h th ng ô th , i m dân cư t p trung và khu, c m, i m công
nghi p, ti u, th công nghi p, làng ngh ; phát tri n h th ng khu, c m, i m công
nghi p, làng ngh ; khu thương m i, h th ng ch g n v i các i m dân cư.

T ch c lãnh th khu v c nông thôn; phát tri n các vùng cây tr ng, v t nuôi hàng hoá.

Xác nh phương hư ng phát tri n cho nh ng lãnh th ang kém phát tri n và nh ng
lãnh th có vai trò ng l c; phát tri n các vùng khó khăn g n v i n nh dân cư, xoá
ói, gi m nghèo.
Xác nh bi n pháp gi i quy t chênh l ch v trình phát tri n và m c s ng dân cư
gi a các khu v c, gi a thành th và nông thôn và gi a các t ng l p dân cư.

5. Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng m b o yêu c u trư c m t và lâu dài c a các
ho t ng kinh t , xã h i c a huy n và g n v i huy n khác trong t nh.
a) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i giao thông c a huy n trong t ng th
m ng lư i giao thông c a c t nh.
b) L a ch n phương án phát tri n thông tin liên l c, bưu chính, vi n thông.
c) L a ch n phương án phát tri n m ng lư i chuy n t i i n g n v i m ng lư i chuy n
t i i n c a c t nh.
d) L a ch n phương án phát tri n các công trình th y l i, c p nư c.
) L a ch n phương án phát tri n h th ng k t c u h t ng xã h i và phúc l i công
c ng. Phát tri n m ng lư i giáo d c - ào t o (c ào t o ngh ), h th ng y t - chăm sóc s c
kh e và các cơ s văn hoá - xã h i.

6. nh hư ng quy ho ch s d ng t (d báo các phương án s d ng t căn c vào
nh hư ng phát tri n ngành, lĩnh v c).

7. Lu n ch ng danh m c d án u tư ưu tiên.

8. Lu n ch ng b o v môi trư ng; xác nh nh ng lãnh th ang b ô nhi m tr m
tr ng, nh ng lãnh th nh y c m v môi trư ng và xu t gi i pháp thích ng b o
v ho c s d ng các lãnh th này.

9. Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách nh m th c hi n m c tiêu quy ho ch;
xu t các chương trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n v n
b o m th c hi n và lu n ch ng các bư c th c hi n quy ho ch; xu t phương án t
ch c th c hi n quy ho ch.
a) Gi i pháp v huy ng v n u tư.
b) Gi i pháp v ào t o ngu n nhân l c.
c) Gi i pháp v khoa h c công ngh , môi trư ng.
d) Gi i pháp v cơ ch , chính sách.
) Gi i pháp v t ch c th c hi n.

10. Th hi n phương án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n trên b n
quy ho ch t l 1/100.000 và 1/50.000 i v i các khu v c kinh t tr ng i m.

i u 23. Căn c l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n

1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng.

2. Văn ki n ih i ng b huy n và các ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng
b huy n.

3. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh.
4. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p t nh).

5. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t c p t nh liên quan ã ư c c p có
thNm quy n phê duy t.

6. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t c p huy n giai o n trư c ã ư c
c p có thNm quy n phê duy t.

7. H th ng s li u th ng kê, các k t qu i u tra, kh o sát, các s li u, tài li u liên
quan và d báo trong t nh, huy n và các huy n lân c n.

i u 24. Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n

Trình t l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n th c hi n theo các
bư c sau:

1. X lý các k t qu i u tra cơ b n ã có và t ch c i u tra b sung; kh o sát th c
t ; thu th p tư li u, s li u v huy n và t nh ( so sánh). Nghiên c u tác ng c a các
y ut n phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; tác ng c a quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i c a t nh và vùng i v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i huy n. Xác nh v trí, vai trò c a các ngành và c a t ng xã i v i n n kinh t - xã h i
c a huy n.

2. Xác nh vai trò c a huy n i v i t nh và vùng; nghiên c u các quan i m ch o
và m t s ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a huy n; cung c p các thông tin ó cho
các S , ngành làm cơ s ph c v xây d ng các quy ho ch chuyên ngành trên a bàn
huy n.

3. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch. Xác nh quan i m và m c tiêu phát
tri n; nh hư ng phát tri n và phương án quy ho ch; nh hư ng t ch c không gian;
các gi i pháp th c hi n.

4. L p báo cáo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i huy n trình Ch t ch y
ban nhân dân t nh phê duy t.

5. Thông báo quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a huy n trong vòng 30
ngày sau khi ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t cho các S , ngành, các
xã, các doanh nghi p làm căn c hi u ch nh quy ho ch chuyên ngành và tri n khai l p
các quy ho ch c th .

Chương 3:

N I DUNG VÀ TRÌNH T L P QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH, LĨNH
V C

i u 25. Các ngành, lĩnh v c và s n ph m ch y u sau ây ph i l p quy ho ch
phát tri n

1. Các ngành kinh t - k thu t ph i l p quy ho ch g m: nông nghi p; lâm nghi p;
th y s n; công nghi p khai thác m ; công nghi p ch bi n nông, lâm s n; công nghi p
d t, da, may; công nghi p hoá ch t; công nghi p cơ khí và gia công kim lo i; thương
m i; tài chính, ngân hàng; b o hi m; du l ch; giao thông v n t i; bưu chính, vi n
thông; th y l i và s d ng t ng h p nư c; năng lư ng; h th ng giáo d c - ào t o; h
th ng cơ s y t và chăm sóc s c kho ; th d c th thao; khoa h c và công ngh ; b o
v môi trư ng.

2. Các s n phNm ch y u ph i l p quy ho ch bao g m: m ng lư i giao thông ư ng
b ; ư ng s t; ư ng hàng không và h th ng sân bay; h th ng c ng bi n; h th ng
các khu công nghi p và ô th g n v i các khu công nghi p; h th ng các trư ng i
h c, các trung tâm d y ngh ; s n xu t xi măng và v t li u xây d ng cao c p; luy n
kim; i n, i n t và tin h c; ô tô, xe máy; óng và s a ch a tàu thuy n; phát tri n
nuôi tr ng, khai thác và ch bi n th y, h i s n; quy ho ch phát tri n m t s cây công
nghi p dài ngày, cây ăn qu ; quy ho ch r ng nguyên li u.

i u 26. N i dung ch y u c a d án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c

1. N i dung ch y u c a quy ho ch phát tri n các ngành s n xu t kinh doanh.

Quy ho ch phát tri n các ngành s n xu t kinh doanh ư c g i là quy ho ch “m m” có
tính ch t nh hư ng và ph i phù h p v i i u ki n kinh t th trư ng.

N i dung ch y u c a quy ho ch phát tri n các ngành s n xu t kinh doanh bao g m:

a) Phân tích, d báo các y u t phát tri n ngành, trong ó có phân tích, d báo y
y u t th trư ng và yêu c u v năng l c c nh tranh c a s n phNm và d ch v .

b) Phân tích, ánh giá hi n tr ng phát tri n và phân b ngành trên các vùng lãnh th .
Phân tích cơ c u ngành, s n phNm ch y u, u tư, công ngh , lao ng, t ch c s n
xu t.

c) Xác nh v trí, vai trò c a ngành i v i n n kinh t qu c dân và các m c tiêu phát
tri n c a ngành. Phân tích cung c u trên th gi i và khu v c; phân tích tình hình c nh
tranh trên th gi i và trong nư c.

d) Lu n ch ng các phương án phát tri n cơ c u ngành, s n phNm ch y u và các i u
ki n ch y u m b o m c tiêu quy ho ch ư c th c hi n ( u tư, công ngh , lao
ng).

) Lu n ch ng phương án phân b ngành trên các vùng lãnh th , nh t là i v i các
công trình then ch t và phương án b o v môi trư ng.

e) Xác nh các gi i pháp v cơ ch , chính sách và xu t các phương án th c hi n.

g) Xây d ng danh m c công trình, d án u tư tr ng i m có tính toán cân i ngu n
v n b o m th c hi n, trong ó có chia ra bư c i cho 5 năm u tiên; t ch c
th c hi n quy ho ch.

h) Th hi n các phương án quy ho ch phát tri n ngành trên b n quy ho ch.

2. N i dung ch y u c a quy ho ch phát tri n các ngành thu c k t c u h t ng.
Quy ho ch phát tri n các ngành thu c lĩnh v c k t c u h t ng (g m c k t c u h
t ng kinh t và k t c u h t ng xã h i) ư c g i là quy ho ch “c ng” có th i gian nh
hư ng quy ho ch là 20 năm ho c xa hơn và có tính n nh lâu dài, tính ràng bu c
cao.

N i dung ch y u c a quy ho ch phát tri n các ngành thu c k t c u h t ng g m:

a) Xác nh nhu c u c a phát tri n kinh t - xã h i.

b) D báo ti n b khoa h c, công ngh và phát tri n k t c u h t ng c a khu v c tác ng
t i phát tri n k t c u h t ng c a t nư c trong th i kỳ quy ho ch.

c) Lu n ch ng các phương án phát tri n k t c u h t ng trên ph m vi c nư c và các
vùng lãnh th .

d) Lu n ch ng các gi i pháp, công trình ưu tiên u tư và t ch c th c hi n.

3. N i dung ch y u c a quy ho ch s n phNm ch y u bao g m:

a) Xác nh vai trò, nhu c u tiêu dùng n i a và kh năng th trư ng nư c ngoài c a
s n phNm.

b) Phân tích hi n tr ng phát tri n và tiêu th s n phNm.

c) D báo kh năng công ngh và s c c nh tranh c a s n phNm.

d) Lu n ch ng các phương án phát tri n và khuy n ngh phương án phân b s n xu t
trên các vùng và các t nh.

) Xác nh các gi i pháp, cơ ch , chính sách, phương hư ng h p tác qu c t .

e) Th hi n các phương án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c trên b n quy
ho ch.

i u 27. Căn c l p quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c

1. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.

2. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c.

3. Các ngh quy t, quy t nh v ch trương phát tri n kinh t - xã h i c a ng,
Qu c h i và Chính ph có liên quan.

4. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a vùng giai o n trư c.

5. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c (c p qu c gia) có liên quan.

6. Quy ho ch xây d ng, quy ho ch s d ng t liên quan ã ư c c p có thNm quy n
phê duy t.
7. H th ng s li u th ng kê, các k t qu i u tra cơ b n, kh o sát và h th ng s li u,
tài li u liên quan. Các k t qu d báo v th trư ng và ti n b khoa h c công ngh
trong nư c và qu c t .

i u 28. Trình t l p quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c

1. T ng h p các k t qu nghiên c u liên quan n vi c l p quy ho ch ngành; trên cơ
s ó ti n hành phân tích, ánh giá các y u t và i u ki n phát tri n và d báo tác
ng c a chúng n quy ho ch ngành. Thu th p tài li u i u tra cơ b n v tài nguyên
môi trư ng liên quan, n u thi u c n có k ho ch i u tra b sung.

2. Nghiên c u các tác ng c a các y u t n quá trình phát tri n c a ngành. ánh
giá và d báo các y u t và ngu n l c phát tri n, các y u t ti n b khoa h c k thu t
c a th gi i và các y u t phát tri n kinh t - xã h i khác tác ng n quy ho ch phát
tri n c a ngành trong tương lai.

3. Xác nh v trí, vai trò c a các ngành i v i n n kinh t c a c nư c và các vùng;
nghiên c u các quan i m ch o và m t s ch tiêu vĩ mô v phát tri n ngành; cung
c p các thông tin ó cho các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph tr c thu c
Trung ương làm cơ s ph c v l p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c p
t nh, ng th i thu nh n thông tin ph n h i i u ch nh, b sung.

4. Xây d ng và l a ch n phương án quy ho ch ngành. D a vào các m c tiêu t ra
c a chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i qu c gia, y u t th trư ng trong và ngoài
nư c, kh năng các ngu n l c lu n ch ng quan i m, m c tiêu phát tri n ngành
cho các năm m c c a th i kỳ quy ho ch. Lu n ch ng các gi i pháp ch y u và i u
ki n m b o th c hi n quy ho ch ngành. nh hư ng t ch c không gian phân b
ngành. Các gi i pháp th c hi n.

5. L p báo cáo quy ho ch ngành trình c p có thNm quy n phê duy t.

6. Thông báo quy ho ch ngành trong vòng 30 ngày sau khi ã ư c c p có thNm
quy n phê duy t cho các B , ngành liên quan và các t nh, thành ph tr c thu c Trung
ương, các doanh nghi p. Các ngành, các a phương căn c vào ó hi u ch nh quy
ho ch ngành, t nh và tri n khai các quy ho ch c th .

Chương 4:
TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N
KINH T - XÃ H I
i u 29. H sơ th m nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
1. H sơ thNm nh d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c, các vùng, t nh, huy n
g m:
a) T trình c p có thNm quy n ngh phê duy t quy ho ch.
b) Báo cáo t ng h p quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i l p theo n i dung quy nh.
c) Các báo cáo chuyên , các ph l c kèm theo.
d) H th ng b n bao g m: b n hành chính; b n v trí và m i quan h liên
vùng; b n hi n tr ng và quy ho ch h th ng k t c u h t ng ch y u, h th ng ô
th và các i m dân cư; b n t ch c lãnh th các ho t ng kinh t - xã h i ch
y u; b n hi n tr ng và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i. Quy ho ch
t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c v i các b n t l 1/1.000.000 và
1/500.000; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng v i các b n t l
1/500.000 và 1/250.000; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh v i các
b n t l 1/250.000 và 1/100.000; quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
huy n v i các b n t l 1/100.000 và 1/50.000.
) Các văn b n pháp lý có liên quan.
e) Báo cáo thNm nh c a c p cơ s .
2. H sơ thNm nh d án quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch
y u g m:
a) T trình c p có thNm quy n ngh phê duy t quy ho ch.
b) Báo cáo t ng h p quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c l p theo n i dung quy nh.
c) Các báo cáo chuyên , các ph l c kèm theo.
d) H th ng b n bao g m: b n hi n tr ng và quy ho ch phân b các cơ s s n
xu t kinh doanh ch y u c a ngành; b n t ng h p v hi n tr ng và quy ho ch phát
tri n ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u. Quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c
và các s n phNm ch y u c p qu c gia, b n t l 1/1.000.000; quy ho ch phát tri n
ngành, lĩnh v c và các s n phNm ch y u c p t nh, b n t l 1/250.000 và
1/100.000.
) Các văn b n pháp lý có liên quan.
e) Báo cáo thNm nh c a c p cơ s .
i u 30. N i dung th m nh các d án quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -
xã h i
1. Cơ s pháp lý, cơ s khoa h c, tin c y c a các thông tin, s li u, tư li u s d ng
l p quy ho ch và n i dung quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.
2. S phù h p c a quy ho ch v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i.
3. Các m c tiêu, ch tiêu ch y u c a quy ho ch và phương án b trí h p lý các ngu n
l c.
4. Tính th ng nh t c a các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c,
vùng, lãnh th , quy ho ch ngành và các quy ho ch khác liên quan.
5. Các gi i pháp th c hi n quy ho ch, tính kh thi c a quy ho ch và các bi n pháp
qu n lý th c hi n quy ho ch.

i u 31. Th m quy n th m nh các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã
h i

1. H i ng thNm nh c p Nhà nư c do Th tư ng Chính ph thành l p v i s tham
gia c a các B , ngành thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c
nư c, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các vùng, quy ho ch t ng th phát
tri n kinh t - xã h i Vùng kinh t tr ng i m.

2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên
quan t ch c thNm nh các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh, thành
ph tr c thu c Trung ương; quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch l c thu c thNm
quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph .

3. Các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i có liên quan n qu c phòng, an
ninh ph i có s tham gia thNm nh c a B Qu c phòng, B Công an.

4. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành ch trì, ph i
h p v i các B , ngành và a phương liên quan t ch c thNm nh các quy ho ch s n
phNm thu c ch c năng qu n lý c a ngành không thu c thNm quy n phê duy t c a Th
tư ng Chính ph .

5. S K ho ch và u tư các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p
v i các S , ngành và a phương liên quan t ch c thNm nh các quy ho ch t ng th
phát tri n kinh t - xã h i huy n và các quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch l c
c a t nh.

Các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c t ch c thNm nh l y ý ki n các B , ngành,
các a phương liên quan và có th thuê các t ch c tư v n, cá nhân có năng l c thích
h p tham gia thNm nh các d án quy ho ch trong trư ng h p th t c n thi t. Sau khi có
k t qu thNm nh, cơ quan có ch c năng thNm nh l p báo cáo thNm nh trình c p có
thNm quy n phê duy t quy ho ch.

i u 32. V h sơ trình phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i

H i ng thNm nh, các t ch c th c hi n ch c năng thNm nh cùng cơ quan ch c
năng c a Nhà nư c ch u trách nhi m trình h sơ ngh phê duy t lên cơ quan có thNm
quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.

H sơ trình phê duy t, g m:

1. T trình c a cơ quan có thNm quy n ngh phê duy t quy ho ch.
2. Báo cáo quy ho ch theo n i dung quy nh g m: báo cáo t ng h p quy ho ch t ng th phát tri n
kinh t - xã h i l p theo n i dung quy nh; các báo cáo chuyên , các ph l c kèm theo; h th ng b n
quy ho ch.

3. Báo cáo tóm t t quy ho ch trình duy t.

4. Các văn b n pháp lý liên quan.

H sơ cơ quan thNm nh trình, g m:

1. Báo cáo thNm nh.

2. Các văn b n (b n sao) v ý ki n c a các B , ngành, các a phương liên quan, c a
các nhà khoa h c và các chuyên gia ph n bi n.

3. D th o quy t nh phê duy t.

i u 33. N i dung phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i
N i dung phê duy t i v i các d án quy ho ch g m:

1. Quan i m và các m c tiêu, ch tiêu phát tri n ch y u c a quy ho ch.

2. Phương hư ng và các phương án phát tri n ch y u.

3. Các bi n pháp ch y u t m c tiêu quy ho ch như gi i pháp v cơ c u, phương
hư ng phát tri n các ngành, lĩnh v c then ch t, các s n phNm ch y u; cơ ch , chính
sách.

4. Phương án t ch c lãnh th các ho t ng kinh t , xã h i.

5. T ch c th c hi n.i u 34. Th m quy n phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i

1. Chính ph trình Qu c h i xem xét thông qua quy ho ch t ng th phát tri n kinh t
- xã h i c nư c; Ch t ch y ban nhân dân c p t nh trình H i ng nhân dân c p t nh
thông qua quy ho ch c p mình trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t; Ch
t ch y ban nhân dân c p huy n trình H i ng nhân dân c p huy n thông qua quy
ho ch c p mình trư c khi trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t.

2. Th tư ng Chính ph phê duy t: quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i các
vùng kinh t - xã h i, các vùng kinh t tr ng i m; quy ho ch t ng th phát tri n kinh
t - xã h i c p t nh; quy ho ch các ngành k t c u h t ng, các ngành kinh t - k thu t,
các s n phNm quan tr ng, quy ho ch s d ng tài nguyên (khoáng s n, nư c, r ng,
danh lam th ng c nh, khu b o t n thiên nhiên).

3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph qu n lý ngành, lĩnh v c, phê duy t quy ho ch phát tri n các phân ngành, lĩnh v c
và các s n phNm c a ngành không thu c ph m vi Th tư ng Chính ph phê duy t sau
khi có ý ki n tham gia c a B K ho ch và u tư, các B , ngành, a phương liên
quan và quy ho ch c th c a các ngành.

4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -
xã h i c p huy n và các quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm ch y u c a t nh.

i u 35. X lý vi ph m

1. T ch c, cá nhân nào có hành vi vi ph m các quy nh c a Ngh nh này và c a
các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan, th c hi n không úng theo các quy
ho ch ã ư c phê duy t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý vi ph m
hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo
quy nh c a pháp lu t.

2. Các cơ quan ch c năng nhà nư c, cán b , công ch c làm nhi m v qu n lý nhà
nư c v quy ho ch, l p quy ho ch và thNm nh quy ho ch t ng th phát tri n kinh t
- xã h i, quy ho ch phát tri n ngành mà không làm y nhi m v ư c giao ho c
t t ra các th t c, yêu c u ngoài quy nh, trì hoãn vi c thNm nh, trình phê duy t
khi ã có các i u ki n quy nh thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý
k lu t, b x lý vi ph m hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i
thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t.

Chương 5:

T CH C TH C HI N

i u 36. T ch c th c hi n
1. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính
ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m
vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Ngh nh này.
2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan có trách
nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c thi hành Ngh nh này, nh ng quy nh
trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b .
i u 37. Hi u l c thi hành
Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./.


TM. CHÍNH PH
Nơi nh n: TH TƯ NG
- Ban Bí thư Trung ương ng;
- Th tư ng, các PTT Chính ph ;
- Các B , cơ quan ngang B ,
cơ quan thu c Chính ph ;
- H ND, UBND các t nh,
thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng
- Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng;
- Văn phòng Ch t ch nư c;
- H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i;
- Văn phòng Qu c h i;
- Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
- Toà án nhân dân t i cao;
- Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
- H c vi n Hành chính qu c gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính ph , Ban i u hành 112,
Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph ,
các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
- Lưu: Văn thư, P (5b)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản