Nghị định số 93-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
73
lượt xem
7
download

Nghị định số 93-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 93-CP về việc hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 93-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 93-CP Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 1993 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 93-CP NGÀY 27-11-1993 V HƯ NG D N THI HÀNH PHÁP L NH THÚ Y. CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Pháp l nh Thú y ngày 15 tháng 2 năm 1993; Theo ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c ph m, NGHN NNH: i u 1 - Ban hành kèm theo Ngh nh này: - Quy nh v thi hành Pháp l nh Thú y; - i u l phòng ch ng d ch b nh cho ng v t; - i u l Ki m d ch, ki m soát gi t và m ki m tra v sinh thú y ng v t, s n phNm ng v t; - i u l qu n lý thu c thú y; - Quy nh v x ph t vi ph m hành chính trong công tác thú y. i u 2 - B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. i u 3 - Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . Phan Văn Kh i ( ã ký)
 2. QUY NNH V THI HÀNH PHÁP L NH THÚ Y (Ban hành kèm theo Ngh nh s 93-CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph ). NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- Ph m vi áp d ng Pháp l nh Thú y bao g m: 1. ng v t, s n phN m ng v t theo quy nh t i i u 2, Pháp l nh Thú y; 2. T ch c, cá nhân có ho t ng chăn nuôi, gi t m , ch bi n, b o qu n, lưu thông, tiêu th ng v t, s n phN m ng v t; 3. T ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n thu c và nguyên li u làm thu c thú y ho c hành ngh thú y; 4. Các nguyên li u, s n phN m dùng chăn nuôi, nư c s d ng cho chăn nuôi ho c ch bi n s n phN m ng v t; 5. Chu ng tr i chăn nuôi, bãi chăn th , vư n thú, m t nư c nuôi thu s n; 6. Nhà xư ng thi t b , d ng c , phương ti n dùng chăn nuôi, gi t m , ch bi n, bao gói, b o qu n, tiêu th , lưu thông, v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t; 7. Các ch t ph th i trong chăn nuôi, gi t m và ch bi n s n phN m ng v t, các ch t th i công nghi p, ch t th i trong sinh ho t liên quan n môi trư ng chăn nuôi ng v t, thu s n; 8. V sinh môi trư ng liên quan chăn nuôi thú y. i u 2.- Các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. d ch là nơi có m t ho c nhi u ng v t m, ch t vì b nh truy n nhi m; 2. ng v t m c b nh là ng v t nhi m b nh truy n nhi m và có tri u ch ng, b nh tính bi u hi n rõ c a b nh ho c ã xác nh ư c m m b nh trong phòng thí nghi m; 3. ng v t nghi m c b nh là ng v t có tri u ch ng, b nh tích chưa rõ và chưa xác nh ư c ngu n b nh ho c ng v t trong vùng d ch mà có bi u hi n b ăn, s t; 4. ng v t nhi m b nh là ng v t chưa có tri u ch ng i n hình c a b nh ó nhưng có bi u hi n tương t như ng v t m c b nh; 5. ng v t nghi nhi m b nh là ng v t d nhi m, ã ti p xúc ho c g n ng v t m c b nh ho c nghi m c b nh; 6. Vùng an toàn d ch b nh là vùng lãnh th ư c xác nh là không x y ra b nh trong danh m c do B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m công b trong m t giai o n nh t nh tuỳ theo t ng b nh;
 3. 7. Th c ăn chăn nuôi có ngu n g c ng v t là th c ăn mà trong thành ph n có th t, cá, máu, s a xương ng v t, ho c các s n phN m ng v t khác; 8. Lò m , i m gi t m trâu, bò, l n, ng a... là cơ s ư c chính quy n a phương cho thành l p và do cơ quan Thú y a phương ki m soát gi t m tiêu dùng trong nư c; 9. Lò m và i m m xu t khN u là cơ s gi t m ng v t ư c chính quy n a phương cho thành l p và do C c Thú y ki m soát gi t m xu t khN u; 10. Tr m ki m d ch ng v t c a khN u là cơ s ki m d ch ng v t c a cơ quan thú y sân bay qu c t , sân ga, b n c ng c a khN u có giao lưu qu c t ; 11. Cơ s cách ly ki m d ch là cơ s do cơ quan Thú y qu n lý g m l ng, bè, ao, chu ng, ho c m t khu v c nuôi ng v t cách ly hoàn toàn không cho ti p xúc tr c ti p ho c gián ti p v i ng v t khác trong m t th i gian nh t nh nh m theo dõi ho c ki m tra xét nghi m; 12. Tiêu c là công vi c nh m tiêu di t m m b nh truy n nhi m ti p theo sau công vi c v sinh i v i chu ng tr i, phương ti n ch a, nh t ng v t và các d ng c khác, có th tr c ti p ho c gián ti p làm lây truy n b nh cho ng v t ho c gián ti p gây ô nhi m cho s n phN m ng v t; 13. S n phN m ng v t bao g m th t, các s n phN m t th t, các s n phN m có ngu n g c ng v t s d ng làm th c ăn cho ngư i và ng v t, làm nguyên li u cho dư c phN m và cho công nghi p; 14. Nguyên li u ngu n g c ng v t g m da, lông, da lông thú, s ng, móng, xương, b t th t, b t xương, b t cá, ch t n i ti t và s n phN m khác có ngu n g c ng v t; 15. Th c phN m có ngu n g c ng v t g m: - Th t và các s n phN m t th t; - Các ph phN m t th t và các s n phN m khác ư c ch bi n t chúng; - S a và các s n phN m t s a; - Tr ng qu , b t tr ng và các s n phN m khác t tr ng; - ng v t thu s n tươi s ng, sơ ch : cá, tôm, cua, ch, c...; - M t ong và các s n phN m c a ong; 16. V sinh thú y th c phN m là công vi c v sinh trong quá trình s n xu t, ch bi n, b o qu n và lưu thông th c phN m có ngu n g c ng v t; 17. Ch phN m sinh h c là ch phN m có ngu n g c sinh v t k c vi sinh v t chuN n oán phòng b nh, ch a b nh, các th c li u l y t n m, vi trùng, vi rút và các loài nguyên sinh c t , n c c t ngu n ng v t ho c th c v t gây h i cho ng v t;
 4. 18. Gi y ch ng nh n ki m d ch qu c t c a nư c xu t là gi y t do cơ quan Thú y c a qu c gia có thN m quy n c p ch ng nh n v s an toàn c a ng v t, s n phN m ng v t và các bi n pháp áp d ng nh m ngăn ng a d ch b nh lây lan c a nư c xu t ng v t, s n phN m ng v t; 19. Thân th t là thân gia súc gi t m sau khi ã tháo ti t, làm s ch lông; 20. Th t là t t c ph n ăn ư c c a thân th t gia súc k c ph phN m; 21. Th t tươi là th t chưa qua x lý, bao g m c th t ư p l nh và th t ông l nh; i u 3 - T ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài ho t ng chăn nuôi, s n xu t, kinh doanh ng v t và s n phN m ng v t, thu c thú y và các ho t ng khác có liên quan n công tác thú y trên lãnh th Vi t Nam ph i tuân theo quy nh c a Pháp l nh Thú y và có trách nhi m: 1. ăng ký v i cơ quan có thN m quy n trong nh ng lĩnh v c sau ây: a) S n xu t, kinh doanh, xu t khN u, nh p khN u, th nghi m thu c thú y, gi ng vi sinh v t dùng trong thú y; b) Xu t khN u, nh p khN u, t m nh p - tái xu t khN u, quá c nh ng v t, s n phN m ng v t, lưu thông v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t t t nh này sang t nh khác; c) L p lò m , i m gi t m ng v t ho c cơ s ch bi n, b o qu n tiêu th s n phN m ng v t; d) Có các ho t ng khác liên quan n công tác thú y theo quy nh ph i ăng ký. 2. Khai báo v i cơ quan có thN m quy n trong nh ng trư ng h p sau ây: a) Khi th y ng v t nuôi c a mình b m ho c ch t mà có d u hi u d ch b nh; b) Nh p ng v t c nh, s n phN m ng v t qua c a khN u; c) Khi v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t qua các tr m ki m d ch ng v t trong nư c; d) Có ho t ng khác liên quan n công tác thú y theo quy nh ph i khai báo. 3. Th c hi n m i quy nh v qu n lý c a Nhà nư c v công tác thú y. i u 4 - Các ngành, các c p, các t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m giám sát và giúp cơ quan Thú y trong vi c thi hành nhi m v b o v và phát tri n ng v t. QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC THÚ Y i u 5 - Vi c qu n lý Nhà nư c v công tác thú y ư c phân công như sau:
 5. 1. Chính ph giao cho B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m th c hi n th ng nh t và qu n lý Nhà nư c v công tác thú y trong ph m vi c nư c. 2. B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m có trách nhi m t ch c và ch o các ho t ng thú y trong ph m vi qu n lý c a mình bao g m: a) Trình Chính ph các văn b n pháp quy v chính sách, ch qu n lý công tác thú y; ban hành các văn b n theo thN m quy n ch o, hư ng d n ki m tra các ngành, các a phương, cơ s và công dân thi hành pháp lu t v thú y; ban hành các tiêu chuN n, quy trình, quy ph m k thu t v thú y thu c thN m quy n; b) Th c hi n c p ho c thu h i các lo i gi y ch ng ch , gi y phép liên quan n ho t ng thú y theo quy nh c a pháp lu t; c) L p quy ho ch, k ho ch và t ch c hư ng d n các ngành, các c p v công tác thú y; ph i h p v i B Tài chính, U ban K ho ch Nhà nư c xây d ng trình Chính ph k ho ch tài chính cho công tác Thú y; phân b và ki m tra ch tiêu, ch u trách nhi m quy t toán ph n k ho ch tài chính; theo dõi, ki m tra k ho ch tài chính cho công tác Thú y do các a phương qu n lý và s d ng m b o nhi m v , m c tiêu ra; d) Quy nh tiêu chuN n v các ch c danh lãnh o c a h th ng thú y toàn ngành; ào t o b i dư ng nghi p v v công tác thú y, tuyên truy n,ph bi n ki n th c, v n ng công dân tham gia công tác thú y; ) Trình Chính ph v vi c tham gia các t ch c qu c t ; ký k t các hi p nh v thú y;t ch c và ch o th c hi n k ho ch h p tác qu c t v thú y theo quy nh c a Chính ph ; t ch c tham gia h i ngh , h i th o qu c t v Thú y; e) Hư ng d n, ki m tra các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các U bân nhân dân a phương, các t ch c, công dân và ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam trong vi c th c hi n pháp lu t v thú y th c hi n các văn b n pháp quy v thú y do B ban hành. T ch c ch o công tác thanh tra v thú y, k t lu n các v vi c thanh tra và x lý k lu t; x vi ph m hành chính trong lĩnh v c thú y theo quy nh c a pháp lu t; gi i quy t các tranh ch p khi u n i, t cáo liên quan n công tác thú y thu c thN m quy n. 3. B trư ng B Thu s n có trách nhi m t ch c qu n lý ch o công tác thú y i v i ng v t và s n phN m ng v t thu s n trong ph m vi c nư c. i u 6 - U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m trong các ho t ng thú y sau: 1. Qu n lý các ho t ng thú y theo hư ng d n c a B Nông nghi p và và Công nghi p th c phN m và ch o cơ quan thú y t i a phương ho t ng có hi u qu . 2. Ban hành các văn b n v công tác thú y t i a phương.
 6. 3. Ch o vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, a phương v công tác thú y; ph i h p ch t ch v i cơ quan thú y c p trên ki m tra thanh tra và x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v thú y a phương. 4. Ti p nh n và gi i quy t các tranh ch p, khi u l i, t cáo và các ki n ngh khác v công tác thú y trong ph m vi quy n h n ư c giao ho c chuy n n các cơ quan có trách nhi m khác x lý. i u 7 - H th ng t ch c chuyên ngành thú y ư c t ch c theo h th ng t Trung ương n a phương. 1. Trung ương là C c Thú y thu c B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m có nhi n v giúp B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v chuyên ngành thú y trong ph m vi c nư c. C c Thú y có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí t ngân sách Nhà nư c, ư c m tài kho n riêng k c tài kho n ngo i t . C c Thú y ư c B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam u quy n i di n t i các t ch c qu c t v Thú y, h p tác qu c t v i các nư c và t ch c qu c t . C c Thú y có các ơn v tr c thu c sau: a) Trung tâm chuN n oán, Trung tâm ki m nghi m Thú y 1 và 2, Trung tâm ki m tra v sinh Thú y 1 và 2; b) Các trung tâm Thú y vùng óng t i Hà N i, H i Phòng, Vinh, à N ng, thành ph H Chí Minh, C n Thơ th c hi n nhi m v chuN n oán, phòng ch ng d ch, ki m d ch ng v t, s n phN m ng v t xu t khN u, nh p khN u và giúp C c Thú y ki m tra, ôn c v công tác thú y t i a bàn ư c phân công; c) Các tr m ki m d ch ng v t t i c a khN u ng ăng, C ng Tr ng, Tân Thanh, H u Ngh Quan (L ng Sơn), Móng Cái (Qu ng Ninh), C u Ki u (Lào Cai), Dakkrong (Qu ng Tr ), M c Bài (Tây Ninh), Tân Sơn Nh t (thành ph H Chí Minh), N i Bài (Hà N i), Cát Bi (H i Phòng), Vũng Tàu (Bà R a - Vũng Tàu) và m t s c a khN u khác khi có nhu c u. C c Thú y có th thành l p thêm các ơn v chuyên ngành khác do B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy t nh theo quy nh c a Nhà nư c. Nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Thú y do B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh. 2. a phương: a) t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là Chi c c Thú y thu c S Nông nghi p, giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý Nhà nư c v công tác Thú y t i a phương và th c hi n nhi m v chuN n oán, phòng ch ng d ch b nh, ki m d ch ng v t, s n phN m ng v t, ki m soát gi t m ng v t và ki m tra
 7. v sinh thú y th c phN m có ngu n g c ng v t lưu thông tiêu dùng trong nư c, qu n lý thu c thú y; b) các u m i giao thông có các Tr m ki m d ch ng v t thu c Chi C c Thú y làm nhi m v ki m d ch ng v t, s n phN m ng v t lưu thông, v n chuy n trong nư c. Tr m ki m d ch ng v t c a khN u thu c Chi c c Thú y làm nhi m v ki m d ch ng v t, s n phN m ng v t trao i gi a hai t nh biên gi i c a Vi t Nam và c a nư c giáp Vi t Nam; c) huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh là Tr m Thú y tr c thu c Chi c c Thú y, th c hi n nhi m v qu n lý công tác thú y theo phân công c a Chi c c Thú y và có trách nhi m giúp U ban nhân dân huy n và c p tương ương v công tác thú y trong ph m vi qu n lý c a mình. Chi c c Thú y có th thêm các ơn v chuyên ngành khác khi có nhu c u và do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m. Nhi m v , quy n h n, t ch c b máy c a Chi c c Thú y do Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m; d) T ch c, nhi m v , quy n h n c a thú y xã, phư ng, th tr n do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c thu c Trung ương quy nh theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m. i u 8. - T ch c, cá nhân có gi y phép hành ngh thú y ph i ch p hành pháp lu t v thú y trong vi c kê ơn thu c, phòng ch a b nh cho ng v t và các ho t ng khác có liên quan n công tác thú y. B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ban hành quy ch hành ngh và quy nh c p gi y phép hành ngh thú y. THANH TRA CHUYÊN NGÀNH V CÔNG TÁC THÚ Y i u 9 - Thanh tra chuyên ngành v công tác thú y (g i t t là thanh tra thú y) là ho t ng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thú y thanh tra vi c ch p hành pháp lu t Thú y, ra các bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n các hành vi vi ph m pháp lu t v Thú y. Trung ương, B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m b nhi m Chánh Thanh tra thú y theo ngh c a C c trư ng C c Thú y. t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch U ban nhân dân t nh b nhi m Chánh Thanh tra thú y t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ngh c a Giám c S Nông nghi p. Nhi m v , quy n h n, t ch c b máy thanh tra chuyên ngành thú y do B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh.
 8. i u 10. - Vi c thanh tra Thú y do oàn thanh tra ho c thanh tra viên thú ý th c hi n. N i dung thanh tra thú y bao g m: 1. Thanh tra vi c th c hi n công tác tiêm phòng, chuN n oán ch ng d ch và v sinh Thú y c a các t ch c, cá nhân có ho t ng liên quan n công tác thú y. 2. Thanh tra vi c th c hi n công tác ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh Thú y th c phN m có ngu n g c ng v t. 3. Thanh tra vi c ch p hành các quy nh v qu n lý thu c Thú y. 4. Thanh tra các ho t ng khác liên quan n vi c thi hành pháp lu t v thú y. 5. Xét và gi i quy t khi u n i, t cáo v thú y. B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh n i dung c th c a công tác thanh tra Thú y i v i các i tư ng khác nhau. i u 11 - Ch thanh tra thú y bao g m: 1. Thanh tra nh kỳ: ti n hành theo quy nh ho c k ho ch thanh tra c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thú y và thông báo trư c 15 ngày cho cơ s b thanh tra. 2. Thanh tra t xu t: ti n hành khi có khi u n i, t cáo ho c th y có bi u hi n vi ph m v thú y. i u 12. - C c trư ng C c Thú y, Chi c c trư ng Chi c c Thú y trong ph m vi qu n lý c a mình ra quy t nh thanh tra i v i các t ch c, cá nhân d a vào căn c sau ây: 1. K ho ch thanh tra ư c l p theo yêu c u qu n lý v Thú y. 2. Khi có tranh ch p, khi u n i, t cáo v công tác thú y. 3. Nh ng v vi c vi ph m pháp lu t v thú y do t phát hi n ho c do c p trên giao. Trong nh ng trư ng h p c n thi t, quy t nh thành l p oàn thanh tra. oàn thanh tra g m Trư ng oàn và các thành viên là cán b c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thú y. Quy t nh thanh tra ph i ghi rõ n i dung, th i h n ti n hành thanh tra. N u n i dung thanh tra liên quan n nhi u bên, thì có th m i i di n các cơ quan liên quan tham gia oàn thanh tra. Khi ti n hành thanh tra gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v thú y trong thành ph n oàn thanh tra ph i có i di n có thN m quy n các bên liên quan. Trong trư ng h p m t trong các bên liên quan t ch i tham gia vào oàn thanh tra thì k t lu n c a oàn thanh tra v n có giá tr pháp lý.
 9. i u 13 - Thanh tra viên thú y là Bác sĩ thú y làm vi c trong các cơ quan qu n lý Nhà nư c v thú y ư c giao nhi m v thanh tra v thú y trên a bàn nh t nh i v i nh ng lĩnh v c nh t nh c a công tác thú y. Thanh tra viên ư c c p th thanh tra viên thú y và ư c quy n dùng th này thay cho quy t nh thanh tra ti n hành thanh tra t xu t khi th y có d u hi u vi ph m pháp lu t v thú y. i u 14.- Khi ti n hành thanh tra, oàn thanh tra ho c thanh tra viên thú y có nhi m v , quy n h n sau ây: 1. Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u, tr l i v nh ng v n c n thi t cho vi c thanh tra; ti n hành ki m tra hi n t i trư ng. 2. L y m u v t phN m phân tích, giám nh ho c th nghi m theo ch , th l quy nh. 3. ình ch ho c t m th i ình ch nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v thú y và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. N u vi c ình ch và t m th i ình ch mà gây thi t h i cho i tư ng b thanh tra, nhưng khi k t lu n i tư ng b thanh tra không vi ph m, thì ngư i ra quy t nh ph i ch u trách nhi m b i thư ng. 4. X ph t theo thN m quy n ho c ki n ngh bi n pháp x lý v i cơ quan có thN m quy n; chuy n h sơ vi ph m pháp lu t sang cơ quan i u tra hình s khi th y có d u hi u c u thành t i ph m. 5. Thanh tra viên thú y ph i mang s c ph c, phù hi u, c p hi u, th thanh tra viên thú y và ư c Nhà nư c b o v khi thi hành công v . i u 15.- T ch c, cá nhân có quy n khi u n i v i cơ quan ti n hành thanh tra ho c cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thú y c p trên tr c ti p v nh ng k t lu n và các bi n pháp x lý khi thanh tra v thú y t i cơ s mình. Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Vi c xem xét gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo v thú y ph i ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c v thú y theo phân c p t i i u 17, 18 c a b n Quy nh này, gi i quy t ch m nh t là sau 30 ngày k t khi nh n ư c h sơ h p l . GI I QUY T TRANH CH P i u 16. - Vi c x lý các lo i tranh ch p ư c quy nh như sau: 1. Các tranh ch p trong công tác thú y: a) Tranh ch p mà hai bên là t ch c, cá nhân trong nư c thu c a phương nào thì do cơ quan thú y nơi ó gi i quy t, khi có khi u n i thì cơ quan thú y c p trên tr c ti p phúc tra và quy t nh; quy t nh có hi u l c thi hành; b) Tranh ch p gi a các ơn v thu c B , U ban và các cơ quan khác thu c Chính ph ho c gi a các cơ quan Trung ương và a phương, tranh ch p gi a các t nh, thành ph
 10. tr c thu c Trung ương do B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m gi i quy t. N u có khi u n i thì trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. Tranh ch p có liên quan nh p ng kinh t thì do Tr ng tài kinh t gi i quy t. 3. Tranh ch p có liên quan n vi c b i thư ng và m c b i thư ng thi t h i do Toà án gi i quy t. i u 17.- Các tranh ch p mà hai bên ho c m t bên là t ch c, cá nhân nư c ngoài có liên quan n công tác thú y trên lãnh th Vi t Nam, ư c gi i quy t theo pháp lu t Vi t Nam, tr trư ng h p các i u ư c qu c t mà Vi t Nam tham gia có quy nh khác. L PHÍ VÀ PHÍ T N V CÔNG TÁC THÚ Y i u 18.- T ch c, cá nhân ph i tr l phí hành chính cho cơ quan thú y v công tác thú y sau ây: a) ChN n oán, giám nh, ki m nghi m thu c thú y và gi ng vi sinh v t dùng trong thú y; b) Ki m d ch , ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y; c) Xin c p ăng ký s n xu t kinh doanh, xu t khN u, nh p khN u và th nghi m thu c thú y, gi ng vi sinh v t dùng trong thú y, hành ngh thú y; d) Các ho t ng khác liên quan n công tác thú y theo quy nh ph i ăng ký. i u 19.- T ch c, cá nhân ph i tr t n phí cho các công vi c sau: a) Tiêm phòng, ch a b nh, chN n oán, giám nh, ki m nghi m thu c Thú y và gi ng vi sinh v t dùng trong thú y, ki m d ch, ki m soát gi t m ng v t, ki m tra v sinh thú y; b) V sinh tiêu c kh trùng; c) X lý ng v t, s n phN m ng v t, ch t ph th i, phương ti n v n chuy n không tiêu chuN n v sinh thú y. d) Các t n phí khác có liên quan mà cơ quan thú y ph i chi tr . L phí hành chính và phí t n nói t i i u 19 và i u 20 do cơ quan thú y th c hi n theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m sau khi tho thu n v i B Tài chính. i u 20.- Ngoài kinh phí ư c Nhà nư c c p hàng năm, ngành thú y ư c gi l i các kho n thu ư c theo quy nh t i i u 19 và i u 20 c a b n Quy nh này bù p các chi phí phát sinh trong quá trình th c hi n nhi m v c a mình. I U KHO N THI HÀNH
 11. i u 21.- B trư ng các B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m, Thu s n, Lâm nghi p, Y t , Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Tài chính trong ph m vi trách nhi m và quy n h n c a mình hư ng d n và ki m tra vi c thi hành b n Quy nh này. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình t ch c th c hi n b n Quy nh này. B n quy nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh này u bãi b . I U L PHÒNG, CH NG DNCH B NH CHO NG V T (Ban hành kèm theo Ngh nh s 93-CP ngày 27-11-1993 c a Chính ph ). Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1.- T ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài, có ho t ng liên quan n công tác thú y trên lãnh th Vi t nam ph i tuân theo quy nh c a i u l này và các văn b n pháp lu t khác có liên quan. i u 2.- Các ngành, các c p, các t ch c kinh t , t ch c xã h i, ơn v vũ trang nhân dân và m i công dân có trách nhi m giám sát và giúp cơ quan thú y trong vi c thi hành nhi m v phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t. i u 3.- Nghiêm c m m i hành vi làm lây lan d ch b nh gây h i cho cho ng v t, s c kho c a ngư i và môi trư ng sinh thái; nghiêm c m vi c tr n tránh tiêm phòng b t bu c v c xin và tr n tránh các phương pháp phòng b t bu c khác. Chương 2: CÔNG TÁC PHÒNG DNCH B NH CHO NG V T i u 4.- Quy nh chung v công tác phòng d ch b nh cho ng v t như sau: 1. T ch c, cá nhân chăn nuôi ng v t ph i ph i th c hi n nh ng bi n pháp v sinh phòng b nh cho ng v t. 2. i v i cơ s chăn nuôi t p trung ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) Môi trư ng chăn nuôi, th ng v t ph i tiêu chuN n v sinh thú y; b) Khu chu ng nuôi ng v t t p trung ph i có nơi ch a phân, nơi x lý ch t n chu ng ho c th c ăn th a c a ng v t; có nơi nuôi cách ly ng v t m, nơi m xác, nơi chôn ng v t ch t.
 12. c) l i ra vào khu chăn nuôi t p trung ph i áp d ng bi n pháp v sinh kh trùng cho ngư i và phương ti n v n chuy n i qua. 3. Khi th y ng v t có d u hi u d ch b nh, ch v t nuôi ph i cách ly ng v t m v i ng v t khác, ng th i báo ngay cho cơ quan thú y a phương và ph i tuân theo hư ng d n c a cơ quan thú y, không ư c t ý m ng v t m c b nh ăn th t, bán ho c v t b b a bãi làm lây lan d ch b nh. i u 5.- Th c ăn chăn nuôi ph i không gây h i cho ng v t. Nơi s n xu t, ch bi n và kho ch a th c ăn chăn nuôi ph i th c hi n các yêu c u sau: 1. Các hoá ch t c h i ph i ư c nơi cách bi t v i nơi s n xu t, ch bi n và kho ch a th c ăn chăn nuôi; 2. Có bi n pháp di t tr loài g m nh m và côn trùng gây h i. C c Thú y, Chi c c Thú y trong ph m vi qu n lý c a mình ki m tra v sinh thú y i v i th c ăn chăn nuôi, các cơ s s n xu t, kinh doanh, s d ng th c ăn chăn nuôi và có quy n ình ch vi c s n xu t, kinh doanh, s d ng lo i th c ăn không tiêu chuN n v sinh Thú y. B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ban hành quy ch ki m tra v sinh Thú y i v i th c ăn chăn nuôi; cơ s s n xu t kinh doanh, s d ng th c ăn chăn nuôi. i u 6.- ng v t gi t m , s n phN m ng v t ho c th c phN m không tiêu chuN n làm th c ăn cho ngư i; ho c ng v t ch t, n u ư c dùng làm th c ăn chăn nuôi thì trư c khi dùng ph i s lý v sinh thú y theo quy nh. N u sau khi x lý v n không tiêu chuN n làm th c ăn chăn nuôi thì ph i tiêu hu . i u 7.- Quy nh v nư c u ng, th c ăn, bãi chăn và phân bón c a ng v t. 1. Nư c u ng, nư c ch bi n th c ăn chăn nuôi ph i s ch không gây b nh cho ng v t. Không ư c dùng nư c th i công nghi p chưa qua x lý chăn nuôi ng v t. 2. Ch ưa ng v t ra chăn th t i bãi chăn chung khi ng v t ó không b b nh truy n nhi m. 3. Không ư c dùng xác ng v t, phân có mang m m b nh truy n nhi m chưa qua x lý bón cho cây tr ng. 4. Trong trư ng h p phun thu c tr sâu, thu c sát trùng lên bãi chăn thì ph i th i gian quy nh thu c phân hu h t m i ư c ưa ng v t ra bãi chăn. i u 8.- U ban nhân dân các c p ph i quy nh khu v c riêng cho vi c mua bán ng v t và khu v c riêng cho vi c mua bán s n phN m ng v t t i các ch thu c ph m vi qu n lý c a mình. ng v t không có d u hi u b nh truy n nhi m, s n phN m ng v t không có bi u hi n mang m m b nh truy n nhi m ho c kém phN m ch t m i ư c lưu thông. Cơ
 13. quan thú y a phương giám sát, ki m tra v sinh thú y t i nh ng nơi mua, bán ng v t và s n phN m ng v t. i u 9.- Quy nh v cách ly ng v t nh p àn, ng v t nh p khN u: 1. Cơ s chăn nuôi ng v t t p trung ph i có nơi nuôi cách ly ng v t ki m d ch. Khi chuy n ng v t t nơi khác n ph i ưa vào nơi cách ly cơ quan thú y theo dõi, khi th y ng v t kho m nh m i cho nh p àn. 2. ng v t nh p khN u ph i ư c nuôi cơ s cách ly ki m d ch theo ch nh c a Trung tâm Thú y vùng ho c tr m ki m d ch ng v t c a khN u;nơi nuôi ph i xa nhà dân, xa ngu n nư c và không cho v t này ti p xúc v i ng v t c a a phương nơi ó. 3. T i cơ s cách ly ki m d ch ph i có ngư i chăn nuôi riêng, d ng c riêng. 4. Th i h n cách ly ki m d ch ít nh t 45 ngày tuỳ theo t ng b nh c n theo dõi. i u 10.- Ch v t nuôi ph i ch p hành vi c tiêm phòng b nh b t bu c v c xin ho c các phương pháp phòng b t bu c khác cho ng v t c a mình. Theo t ng th i kỳ, B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m công b danh m c các b nh truy n nhi m nguy hi m và quy nh ch tiêm phòng b t bu c ho c áp d ng các phương pháp phòng b t bu c khác cho t ng vùng, t ng lo i ng v t. U ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o vi c phòng b nh b t bu c trong ph m vi a phương mình. Chi c c Thú y t ch c th c hi n tiêm phòng b t bu c v c xin ho c bi n pháp phòng b t bu c khác nh kỳ hàng năm. i u 11.- Quy nh i v i vi c v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t v i s lư ng l n như sau: 1. Khi v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t v i s lư ng l n b ng ư ng xe l a, ư ng sông, ư ng bi n, ư ng hàng không, ch ư c th c hi n t i nh ng sân ga, b n c ng quy nh. nh ng sân ga, b n c ng ó ph i có cơ s c n thi t th c hi n vi c ki m tra ng v t, cách ly ng v t m, kho b o qu n s n phN m ng v t, v sinh tiêu c. 2. Ch ư c v n chuy n ng v t b ng các phương ti n ã v sinh tiêu c, sàn phương ti n ph i kín không làm rơi vãi ch t th i c a ng v t ra ngoài trong quá trình v n chuy n. 3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v thú y có trách nhi m ki m tra Thú y i v i vi c v n chuy n ng v t như sau: a) Ki m tra ng v t trư c khi b c x p ưa lên các phương ti n v n chuy n; i v i trâu, bò, ng a, l n, dê và các loài thú khác, n u nghi có ng v t m c b nh ph i ki m tra t ng con, các ng v t khác thì ki m tra chung b ng quan sát; sau ó c p gi y ch ng nh n ki m tra;
 14. b) Ki m tra v sinh thú y i v i phương ti n v n chuy n, nh t gi , b c x p ng v t; c) Giám sát vi c b c d hàng ng v t lên xu ng các phương ti n v n chuy n; d) Ki m tra gi y ch ng nh n ki m d ch trư c khi v n chuy n. Cán b ki m d ch thú y có th quy t nh t m hoãn ho c ình ch vi c v n chuy n xin ý ki n x lý c a c p trên n u phát hi n có d u hi u b nh truy n nhi m ho c không tiêu chuN n v sinh thú y và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. i u 12. - Quy nh i v i vi c v sinh, tiêu c cho các phương ti n, d ng c liên quan n vi c v n chuy n ư c quy nh như sau: 1. Vi c v sinh tiêu c cho các phương ti n, d ng c liên quan n vi c v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t, chăm sóc ch a b nh cho ng v t ph i ư c ti n hành: a) Trư c khi v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t; b) Ngay sau khi b c d ng v t, s n phN m ng v t và x lý ch t m dùng khi v n chuy n, ch t th i. 2. Cơ quan thú y thN m quy n hư ng d n th c hi n v sinh tiêu c; vi c v sinh tiêu c ph i b o m không gây h i cho ng v t, s n phN m ng v t, tinh d ch, tr ng gi ng, th c ăn chăn nuôi, ngư i áp t i và phương ti n, d ng c liên quan n vi c v n chuy n. Ch hàng ho c ngư i i di n, ch phương ti n, ngư i áp t i ph i tuân theo m i hư ng d n c a cơ quan Thú y và tr phí t n cho vi c v sinh tiêu c phương ti n, d ng c liên quan n vi c v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t. a) Chi c c Thú y hư ng d n v sinh tiêu c và c p gi y ch ng nh n v sinh Thú y i v i phương ti n, d ng c v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t tiêu dùng trong nư c, trong ph m vi a phương theo quy nh; b) Trung tâm thú y vùng, Tr m Ki m d ch ng v t c a khN u hư ng d n th c hi n v sinh tiêu c và c p gi y ch ng nh n cho các phương ti n, d ng c liên quan n v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t khi xu t khN u, nh p khN u, quá c nh lãnh th Vi t Nam. i u 13.- Quy nh v vi c gi t m ng v t, s n xu t, ch bi n, bao gói, b o qu n s n phN m ng v t ư c quy nh như sau: 1. T ch c cá nhân có cơ s gi t m ng v t, s n xu t, ch bi n, bao gói, b o qu n s n phN m ng v t ph i tuân theo các quy nh sau: a) a i m xây d ng, c u trúc nhà xư ng, ho t ng cơ s ph i m b o v sinh thú y, y t và môi trư ng;
 15. b) Nư c s d ng, h th ng thoát nư c th i, ư ng i l i cho ngư i, xe c trong cơ s , kho b o qu n, phương ti n v n chuy n b o m tiêu chuN n v sinh Thú y; c) Trang thi t b , d ng c ư c ch t o b ng v t li u không làm thay i ch t lư ng s n phN m ng v t trong quá trình s n xu t, b o qu n, ch bi n, bao gói; d) S n phN m ph chuy n làm th c ăn chăn nuôi ph i ư c ch a, b o qu n theo quy nh v sinh thú y; ) Có nơi v sinh, ngh ngơi ăn u ng cho ngư i chăn nuôi, cách bi t v i khu v c làm vi c; e) Có bi n pháp phòng tr côn trùng, ng v t g m nh m, gây h i; g) Th c hi n v sinh tiêu c, kh trùng thư ng xuyên và nh kỳ theo quy nh; h) Th c hi n m i quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v thú y trong vi c ki m tra v sinh thú y, xét nghi m, x lý, v sinh tiêu c và tr phí t n cho các vi c ó. 2. U ban nhân dân các c p có trách nhi m xem xét và cho phép vi c l p các cơ s s n xu t, b o qu n, ch bi n, bao gói s n phN m ng v t sau khi có ý ki n c a cơ quan Thú y, y t và môi trư ng. 3. Cơ quan qu n lý Nhà nư c v Thú y hư ng d n, ki m tra các cơ s th c hi n quy nh v sinh thú y trong vi c xây d ng, ho t ng c a cơ s , hư ng d n th c hi n vi c v sinh tiêu c t i cơ s . Chương 3: CÔNG TÁC CH NG DNCH B NH CHO NG V T i u 14.- Quy nh chung v công tác ch ng d ch b nh cho ng v t như sau: 1. T i cơ s chăn nuôi ho c trên ư ng v n chuy n ng v t, ch ng v t, ch phương ti n ho c ngư i áp t i khi th y ng v t b m, ho c ch t t ng t không rõ nguyên nhân, ph i khai báo v i cơ quan thú y nơi g n nh t và không ư c t ý bán, m th t, v t b ng v t ó. 2. Khi nh n ư c khai báo, cơ quan thú y s t i ph i nhanh chóng xác nh nguyên nhân, ti n hành ch a tr ho c x lý. Trong trư ng h p nghi có b nh d ch, cơ quan thú y ph i báo cáo ngay v i U ban nhân dân cùng c p và cơ quan qu n lý c p trên. 3. Trong trư ng h p có d ch b nh, ch v t nuôi, ch phương ti n ho c ngư i áp t i ph i tuân theo yêu c u c a cơ quan thú y v cách ly, chN n oán, ch a b nh, phòng ch ng d ch cho ng v t c a mình và tr phí t n cho các công vi c ó. i u 15. - Khi d ch b nh c a ng v t x y ra mà Chi c c Thú y chN n oán là b nh không thu c danh m c ph i công b d ch, ho c nghi ng b nh thu c danh m c ph i
 16. công b thì Chi c c Thú y báo cáo v U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo khu v c h n ch , lưu thông ng v t, s n phN m ng v t, ng th i báo ngay C c Thú y. Trong tư ng h p Chi c c Thú y còn nghi ng nguyên nhân gây b nh thì g i m u b nh phN m n C c Thú y ti n hành xác nh b nh. Nghiêm c m vi c ưa vào ho c mang ra kh i khu v c h n ch lưu thông loài ng v t d nhi m và s n phN m ng v t mang m m b nh. i u 16.- Khi có d ch b nh nguy hi m c a ng v t x y ra vùng biên gi i giáp Vi t Nam thì Chi c c Thú y ph i báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh công b vùng b d ch uy hi p và t i vùng ó ph i th c hi n các bi n pháp sau ây: 1. Quy nh c a khN u và s , loài ng v t ư c phép lưu thông qua ó; 2. C m ưa vào lãnh th Vi t Nam các loài ng v t d nhi m v i b nh ó và s n phN m ng v t mang m m b nh ó; 3. V sinh tiêu c, kh trùng cho ngư i và các lo i phương ti n v n chuy n qua c a khN u; 4. Thành l p vành ai b o v trong ph m vi 10 kilômét tính t biên gi i và th c hi n các bi n pháp như vùng b d ch uy hi p ư c quy nh t i i u 22 c a i u l này. i u 17.- ThN m quy n v vi c công b d ch b nh ư c quy nh như sau: 1. Khi có d ch b nh nguy hi m c a ng v t thu c danh m c ph i công b x y ra trong ph m vi a phương thì Ch t ch U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh công b d ch v i các i u ki n sau ây: a) B nh d ch ang x y ra trên ng v t, có chi u hư ng lây lan r ng; b) Có báo cáo b ng văn b n c a U ban nhân dân c p dư i v di n bi n tình hình d ch b nh; c) Có k t lu n chN n oán xác nh là có b nh truy n nhi m nguy hi m thu c danh m c ph i công b và có văn b n ngh công b d ch c a Chi c c Thú y ho c C c Thú y. Khi ra quy t nh công b d ch, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo ngay v i B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m, ng th i báo cáo lên Th tư ng Chính ph . Trong quy t nh công b d ch ghi rõ tên b nh và nh ng a phương có d ch. 2. Khi có d ch b nh nguy hi m c a ng v t thu c danh m c ph i công b x y ra nghiêm tr ng trong ph m vi t hai t nh tr lên thì B trư ng B Nông nghi p và Công th c phN m quy t nh công b d ch v i các i u ki n sau:
 17. a) D ch b nh ngày càng lây lan r ng, gây tác h i l n cho ng v t ho c lây lan sang ngư i; b) Có báo cáo b ng văn b n c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v di n bi n tình hình d ch b nh; c) Có k t lu n chN n oán xác nh là có b nh truy n nhi m nguy hi m thu c danh m c ph i công b và có văn b n ngh công b d ch c a C c thú y. Khi ra quy t nh công b d ch, B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ph i báo cáo Th tư ng Chính ph . Danh m c các b nh nguy hi m c a ng v t ph i công b d ch trong t ng th i kỳ do B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m quy nh. i u 18 - Quy nh v vi c t ch c tham gia ch ng d ch như sau: 1. Khi có quy t nh công b d ch, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có d ch có trách nhi m t ch c, ch o các ngành, các c p ph i h p v i các t ch c xã h i trong a phương và huy ng nhân l c, v t l c theo quy nh c a Pháp lu t th c hi n các bi n pháp ch ng d ch. Vi c xác nh các vùng có d ch và l p vành ai b o v quanh vùng d ch do U ban nhân dân T nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh và thông báo cho c p dư i và các cơ quan h u quan. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c phân công, Chi c c Thú y ch o l c lư ng thú y a phương tham gia ch ng d ch, ch u trách nhi m v chuyên môn k thu t thú y trong công tác ch ng d ch ng th i báo cáo di n bi n d ch, k t qu ch ng d ch 10 ngày 1 l n v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và C c Thú y cho n khi h t d ch. i u 19. - vùng d ch trong quy t nh công b d ch ph i th c hi n các quy nh sau: 1. t tr m gác có l c lư ng công an và thú y hư ng d n, ki m tra, giám sát vi c v n chuy n ng v t; t bi n báo nơi có d ch; h n ch vi c lưu thông ng v t và s n phN m ng v t; v sinh tiêu c kh trùng chu ng nuôi, v t dùng cho chăn nuôi, các ch t th i c a ng v t m c b nh và môi trư ng b ô nhi m. 2. Cơ quan thú ý ti n hành ki m tra, phân lo i ng v t d nhi m b nh v i b nh ã công b th c hi n vi c cách ly ng v t và áp d ng bi n pháp v sinh thú y khác. i u 20. - Quy nh v vi c cách ly ng v t trong vùng d ch: 1. Vi c cách ly ng v t trong vùng d ch ư c quy nh như sau: a) T t c các ng v t m c b nh, nghi m c b nh, nhi m b nh, nghi nhi m b nh ph i nuôi riêng trong su t th i gian nhi m b nh, không ư c chăn th trên bãi chăn chung;
 18. b) B trí ngư i chăm sóc và có d ng c chăn nuôi riêng cho ng v t m, các d ng c , v t li u dùng cho ng v t m, th c ăn th a, phân, rác... ph i qua x lý tiêu c cho n khi h t d ch; c) C m ngư i không có nhi m v vào nơi có ng v t m ho c ch t b nh. 2. Cơ quan thú y ki m tra, theo dõi nơi cách ly, ti n hành ch a tr cho ng v t m. Khi th y ng v t không th ch a kh i ư c ho c b ch t thì hư ng d n ch ng v t bi n pháp x lý theo quy nh. i u 21. - Vi c h n ch lưu thông ng v t, s n phN m ng v t và các i tư ng v sinh thú y khác trong vùng có d ch quy nh như sau: 1. C m ưa vào ho c mang ra kh i vùng có d ch các lo i ng v t, s n phN m ng v t d nhi m d ch b nh ã công b , các lo i th c ăn chăn nuôi, phân rác, n chu ng, d ng c chăn nuôi có kh năng làm lây lan d ch b nh, tr trư ng h p v n chuy n ng v t vào nơi nuôi cách ly ho c chuy n n nơi gi t m b t bu c; 2. Trong trư ng h p b t bu c ph i v n chuy n các ng v t d nhi m, th c ăn, ch t th i qua vùng có d ch ph i i theo tuy n quy nh và không ư c d ng l i; 3. C m h p ch mua bán, trao i ng v t, s n phN m ng v t d nhi m d ch b nh ã công b . Không t ch c tham quan, tri n lãm trong vùng có d ch. C m m th t, lưu thông trong vùng có d ch nh ng ng v t, s n phN m ng v t d nhi m b nh d ch ã ư c công b . i u 22. - Vùng vành ai b o v quanh d ch (vùng b d ch uy hi p) trong ph m vi bán kính 30 kilômét tuỳ theo t ng b nh tính t chu vi vùng có d ch, ph i th c hi n các quy nh sau: 1. H n ch vi c lưu thông, v n chuy n, mua bán, trao i ng v t, s n phN m ng v t d nhi m v i b nh d ch ã công b t i các ch trong vùng. 2. Cơ quan thú y ph i tăng cư ng ki m soát vi c v n chuy n ng v t, s n phN m ng v t và ki m tra phát hi n k p th i ng v t m c b nh. i u 23. - KhN n c p t ch c tiêm phòng b t bu c v c xin ho c áp d ng các phương pháp phòng áp d ng cho ng v t d nhi m b nh d ch ã công b trong vùng có d ch và vùng vành ai b o v theo quy nh sau: 1. Chi c c Thú y ch nh lo i ng v t ph i tiêm phòng b t bu c ng th i ch o vi c tiêm phòng b t bu c v c xin ho c áp d ng các phương pháp phòng b t bu c khác i v i ng v t thu c vùng vành ai b o v và vùng có d ch. 2. i v i m t s b nh quy nh, Chi c c Thú y ch th c hi n vi c tiêm phòng b t bu c v c xin t i vùng có d ch khi ư c phép c a C c Thú y. i u 24.- Quy nh v vi c gi t m b t bu c nh ng ng v t m c b nh, nghi m c b nh như sau:
 19. 1. h n ch s lây lan d ch b nh, Chi c c Thú y ph i ngh U ban nhân dân t nh ra quy t nh gi t m b t bu c nh ng ng v t b t bu c, nghi m c b nh i v i nh ng b nh không ch a kh i ư c. Vi c gi t m b t bu c ng v t ph i th c hi n t i i m gi t m theo ch nh c a cơ quan thú y và t i ó ph i th c hi n y các bi n pháp v sinh thú y như i v i vùng có d ch. 2. Phương ti n v n chuy n ng v t ưa i gi t m b t bu c ph i có sàn kín không rơi vãi các ch t th i trên d c ư ng i. 3. Nư c ã dùng gi t m ng v t, x lý s n phN m ph i kh trùng tiêu c ngay. 4. Sau khi ã v n chuy n th t và ph t ng i, ph i ti n hành kh trùng, tiêu c nơi gi t m , x lý s n phN m ng v t, ch t th i. 5. Thân th t c a ng v t ph i gi t m b t bu c không ư c ưa ra s d ng d ng tươi, mà ph i x lý v sinh thú y theo quy nh. Nh ng ph phN m, s n phN m khác c a chúng không s d ng ư c thì ph i x lý theo i u 25 c a i u l này. Cơ quan Thú y ch u trách nhi m giám sát, ki m tra i v i vi c v n chuy n, gi t m , x lý, tiêu c i v i ng v t b gi t m b t bu c, giám sát, ki m tra i m gi t m và cho phép s d ng ng v t tiêu chuN n v sinh Thú y. i u 25. - Vi c s lý xác ch t c a ng v t m c b nh truy n nhi m ư c quy nh như sau: 1. Xác ch t c a ng v t m c b nh, nghi m c b nh, s n phN m c a ng v t b gi t m b t bu c mà không s d ng ư c, cùng v i ch t n chu ng, ch t th i c a ng v t u ph i chôn sâu dư i t gi a hai l p ch t sát trùng thích h p. Nơi chôn ph i xa khu dân cư, xa ngu n nư c sinh ho t ho c nơi chăn nuôi, bãi th ng v t. 2. i v i nh ng ng v t m c b nh nguy hi m như b nh L m m long móng, b nh Nhi t thán, khi ch t ph i t xác cùng v i ch t n chu ng, ch t th i và ph i có s giám sát, ch ng nh n c a cơ quan thú y. 3. Riêng i v i b nh Nhi t thán, U ban nhân dân các c p ch o ki m kê toàn b m chôn ng v t ch t b nh trư c ây và th c hi n vi c bê tông. Trong trư ng h p b t bu c ph i thi công các công trình trên m ng v t ó, ch công trình ch ư c thi công sau khi có gi y phép c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Chi c c Thú y ch u trách nhi m hư ng d n ch công trình trong vi c ào, tiêu hu toàn b các ch t trong m , v sinh tiêu c môi trư ng t i nơi ó. Ch công trình ph i tr m i phí t n cho vi c này. i u 26.- T i vùng có d ch, chu ng tr i, d ng c chăn nuôi, ch t th i, nơi chăn th , phương ti n v n chuy n, nơi gi t m , nơi ng v t ch t ph i ư c tiêu c, kh trùng
 20. b ng hoá ch t sát trùng thích h p, n ng , úng k thu t theo quy nh c a cơ quan thú y. Vi c tiêu c kh trùng ph i tránh gây h i cho ngư i, ng v t. Chi c c Thú y hư ng d n và giám sát vi c v sinh kh trùng, tiêu c t i vùng d ch. i u 27. - Quy t nh công b d ch ư c bãi b khi có các i u ki n sau ây: 1. Nh ng ng v t d nhi m b nh ã công b trong vùng d ch và vành ai b o v ã ư c tiêm phòng ho c áp d ng các phương pháp phòng khác và ã th i gian có mi n d ch i v i b nh ó. 2. T 15 n 30 ngày tuỳ theo t ng b nh k t ngày con v t ch t ho c con v t lành b nh ho c con v t b gi t m b t bu c cu i cùng mà không có con v t nào b b nh ho c ch t n a vì b nh d ch ã công b . 3. ã th c hi n t ng v sinh tiêu c toàn b d ch m b o yêu c u v sinh thú y. Chi c c trư ng Chi c c Thú y sau khi báo cáo và ư c C c trư ng C c Thú y ng ý thì ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ra quy t nh bãi b công b d ch trong ph m vi a phương. C c trư ng C c Thú y ngh B trư ng B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ra quy t nh bãi b công b d ch trong ph m vi t 2 t nh tr lên. i u 28.- Trong trư ng h p có d ch b nh quá kh năng gi i quy t c a a phương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m ngh Chính ph cho s d ng qu d tr Nhà nư c v thu c thú y theo quy nh. i u 29. - Khi phát hi n có d ch b nh m i nguy hi m cho ng v t, xu t hi n trên lãnh th Vi t Nam thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi b nh d ch xu t hi n ph i ch o cơ quan Thú y và các ngành liên quan t ch c bao vây, phong to nghiêm ng t nơi có d ch. Cơ quan Thú y các c p ph i nhanh chóng ti n hành xác nh b nh và báo cáo B Nông nghi p và Công nghi p th c phN m thi hành các bi n pháp c bi t d p t t d ch b nh. Chương 4: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH B NH CHO NG V T i u 30. - Vi c phân công qu n lý Nhà nư c v công tác phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t ư c quy nh như sau: 1. N i dung công tác qu n lý Nhà nư c v phòng, ch ng d ch b nh cho ng v t theo quy nh t i i u 41 c a Pháp l nh Thú y.
Đồng bộ tài khoản