Nghị định số 96/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Nghị định số 96/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 96/1999/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 1999-2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 96/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/1999/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 9 năm 1999 NGHN NNH PHÊ CHU N S ƠN VN B U C , DANH SÁCH CÁC ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH C A T NH QU NG NINH NHI M KỲ 1999-2004 CHÍNH PH Căn c i u 9, i u 10 và i u 11 c a Lu t B u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Phê chuNn s lư ng 70 (b y mươi) i bi u H i ng nhân dân t nh, 28 (hai mươi tám) ơn v b u c và s i bi u ư c b u m i ơn v b u c i bi u H ND t nh Qu ng Ninh (có danh sách kèm theo). i u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B trư ng - Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) DANH SÁCH ƠN VN B U C VÀ S I BI U Ư C B U M I ƠN VN B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN T NH QU NG NINH STT ƠN VN HÀNH ƠN VN B U C S I BI U Ư C CHÍNH B U M I ƠN VN 1 Thành ph H Long ơn v b u c s 01 02 i bi u
  2. ơn v b u c s 02 03 i bi u ơn v b u c s 03 03 i bi u ơn v b u c s 04 03 i bi u 2 Th xã CNm Ph ơn v b u c s 05 02 i bi u ơn v b u c s 06 03 i bi u ơn v b u c s 07 03 i bi u ơn v b u c s 08 02 i bi u 3 Th xã Uông Bí ơn v b u c s 09 03 i bi u ơn v b u c s 10 03 i bi u 4 Th xã Móng Cái ơn v b u c s 11 03 i bi u ơn v b u c s 12 02 i bi u 5 Huy n ông Tri u ơn v b u c s 13 02 i bi u ơn v b u c s 14 02 i bi u ơn v b u c s 15 03 i bi u ơn v b u c s 16 03 i bi u 6 Huy n Yên Hưng ơn v b u c s 17 03 i bi u ơn v b u c s 18 03 i bi u ơn v b u c s 19 02 i bi u 7 Huy n Hoành B ơn v b u c s 20 02 i bi u ơn v b u c s 21 02 i bi u 8 Huy n Vân n ơn v b u c s 22 03 i bi u 9 Huy n Cô Tô ơn v b u c s 23 01 i bi u 10 Huy n Tiên Yên ơn v b u c s 24 03 i bi u 11 Huy n Qu ng Hà ơn v b u c s 25 02 i bi u ơn v b u c s 26 03 i bi u 12 Huy n Bình Liêu ơn v b u c s 27 02 i bi u 13 Huy n Ba Ch ơn v b u c s 28 02 i bi u
  3. T ng h p: - B u 03 i bi u có 15 ơn v . - B u 02 i bi u có 12 ơn v - B u 01 i bi u có 01 ơn v
Đồng bộ tài khoản