Nghị định số 96/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
113
lượt xem
7
download

Nghị định số 96/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 96/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng nhà nước Việt Nam do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 96/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 96/2008/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2008 NGHN NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Xét ngh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, NGHN NNH i u 1. V trí và ch c năng Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c) là cơ quan ngang B c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ti n t , ho t ng ngân hàng và ch c năng Ngân hàng Trung ương c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; qu n lý nhà nư c các d ch v công thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ngân hàng Nhà nư c th c hi n các nhi m v , quy n h n quy nh t i Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau ây: 1. Trình Chính ph d án lu t, d th o ngh quy t c a Qu c h i, d án pháp l nh, d th o ngh quy t c a y ban thư ng v Qu c h i ; d th o ngh nh c a Chính ph theo chương trình, k ho ch xây d ng pháp lu t hàng năm c a Ngân hàng Nhà nư c ã ư c phê duy t và các d án, án theo s phân công c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . 2. Trình Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, năm năm, hàng năm; chương trình m c tiêu qu c gia, chương trình hành ng và các
  2. d án, công trình quan tr ng thu c lĩnh v c ngân hàng; d th o quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ch o, i u hành c a Th tư ng Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban hành thông tư, quy t nh, ch th thu c lĩnh v c qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c. 4. Ch th , hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, chương trình, d án, công trình quan tr ng thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a Ngân hàng Nhà nư c. 5. Xây d ng d án chính sách ti n t qu c gia, trình Chính ph trình Qu c h i; s d ng lãi su t, t giá, d tr b t bu c, nghi p v th trư ng m và các công c khác th c hi n chính sách ti n t qu c gia; trình Chính ph án phát tri n h th ng ngân hàng và các t ch c tín d ng. 6. C p, thu h i gi y phép thành l p và ho t ng c a các t ch c tín d ng, tr trư ng h p do Th tư ng Chính ph quy t nh; c p, thu h i gi y phép ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác; quy t nh gi i th , i tên và ch p thu n vi c chia, tách, h p nh t, sáp nh p các t ch c tín d ng; hư ng d n v các i u ki n thành l p và ho t ng c a các t ch c tín d ng theo quy nh c a pháp lu t. 7. Ki m tra, thanh tra, giám sát ho t ng ngân hàng; ki m soát tín d ng; x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 8. V qu n lý ngo i h i: a) Qu n lý các giao d ch vãng lai, giao d ch v n, s d ng ngo i h i trên lãnh th Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Xác nh D tr ngo i h i Nhà nư c; ki m soát D tr qu c t ; c) Xác nh t giá gi a Vi t Nam ng và ngo i t ; t ch c và phát tri n th trư ng ngo i t ; xây d ng cơ ch t giá trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 9. V xây d ng cán cân thanh toán qu c t : a) Thu nh p, t ng h p, l p, d báo và theo dõi vi c th c hi n cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam; báo cáo tình hình th c hi n cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. b) Làm u m i cung c p s li u cán cân thanh toán qu c t c a Vi t Nam cho các t ch c trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 10. V qu n lý vi c vay, tr n nư c ngoài c a ngư i cư trú là t ch c kinh t , t ch c tín d ng và cá nhân theo quy nh c a pháp lu t:
  3. a) Th c hi n qu n lý nhà nư c i v i vi c vay, tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p, t ch c khác thu c khu v c công; giám sát, theo dõi vi c vay, tr n nư c ngoài c a khu v c tư nhân; hư ng d n và ki m tra vi c b o lãnh vay nư c ngoài c a các ngân hàng thương m i và c a các t ch c khác ư c phép c p b o lãnh vay nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng h n m c vay thương m i nư c ngoài hàng năm c a các doanh nghi p, t ch c khác thu c khu v c công và d báo m c vay nư c ngoài hàng năm c a khu v c tư nhân trong c nư c g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính i u hành h n m c vay thương m i nư c ngoài hàng năm c a doanh nghi p, t ch c khác ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; d) T ng h p tình hình vay, tr n nư c ngoài hàng năm c a các doanh nghi p, t ch c khác thu c khu v c công và khu v c tư nhân; báo cáo Th tư ng Chính ph , ng g i B Tài chính t ng h p chung tình hình v vay, tr n nư c ngoài hàng năm c a c nư c; ) Hư ng d n và t ch c vi c ăng ký các kho n vay nư c ngoài c a các doanh nghi p, t ch c khác thu c khu v c công và khu v c tư nhân (k c các kho n vay ư c Chính ph b o lãnh); e) Giám sát các lu ng ti n t liên quan n ho t ng vay, tr n nư c ngoài ph c v cho vi c t ng h p cán cân thanh toán qu c t , i u hành chính sách ti n t và qu n lý ngo i h i; g) Thi t l p h th ng c nh báo s m v r i ro t n c a khu v c doanh nghi p; h) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v qu n lý vay, tr n nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 11. V qu n lý cho vay và thu h i n nư c ngoài c a Chính ph , t ch c kinh t , t ch c tín d ng: a) Ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t nh m c, ngu n v n, hình th c, i tư ng, cơ ch qu n lý cho vay và thu h i n nư c ngoài c a Chính ph ; b) Quy nh i u ki n, i tư ng, hình th c và cơ ch qu n lý cho vay, thu h i n nư c ngoài i v i ngư i cư trú là t ch c tín d ng; c) Quy nh i u ki n, th t c, quy trình c p phép và trình Th tư ng Chính ph quy t nh cho phép ngư i cư trú là t ch c kinh t cho vay, thu h i n nư c ngoài; d) Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác v cho vay và thu h i n nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 12. V àm phám, ký k t, gia nh p các i u ư c qu c t v ti n t và ho t ng ngân hàng:
  4. a) Ph i h p v i các cơ quan có liên quan chuNn b n i dung, ti n hành àm phán, ký k t ho c gia nh p các i u ư c qu c t theo y quy n c a Chính ph v ODA v i Ngân hàng Th gi i (World Bank – WB), Ngân hàng Phát tri n châu Á (Asian Develoment Bank – ADB), Qu Ti n t qu c t (International Monetary Fund – IMF); b) T ng h p theo nh kỳ và thông báo cho B Tài chính, B K ho ch và u tư, các cơ quan có liên quan v tình hình rút v n và thanh toán thông qua h th ng tài kho n c a các chương trình, d án s d ng v n ODA m t i các ngân hàng. 13. i di n cho nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam t i các ngân hàng và t ch c ti n t qu c t theo y quy n c a Ch t ch nư c, Chính ph : a) Th c hi n ch c năng thành viên t i Qu Ti n t qu c t (IMF), Ngân hàng Th gi i (WB), Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB), Ngân hàng u tư qu c t (International Investment Bank – IIB), Ngân hàng H p tác kinh t qu c t (International Bank For Economic Cooperation – IBEC); b) Làm u m i ph i h p v i các B , ngành có liên quan trong vi c th c hi n i u l , chính sách c a IMF, WB, ADB, IIB, IBEC và các chương trình n nh kinh t vĩ mô do IMF, WB, ADB th c hi n t i Vi t Nam; cung c p thông tin, s li u nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a các t ch c nêu trên; xu t v i Chính ph , Th tư ng Chính ph các chính sách và bi n pháp phát tri n và m r ng quan h h p tác v i các t ch c nêu trên. 14. V vi c th c hi n các nghi p v Ngân hàng Trung ương: a) T ch c in, úc, b o qu n, v n chuy n ti n; th c hi n nghi p v phát hành, thu h i, thay th và tiêu h y ti n; b) Th c hi n tái c p v n cung ng tín d ng ng n h n và phương ti n thanh toán cho n n kinh t ; c) i u hành th trư ng ti n t ; th c hi n nghi p v th trư ng m ; d) T ch c h th ng thanh toán qua ngân hàng; qu n lý nhà nư c i v i ho t ng thanh toán; cung ng d ch v thanh toán; t ch c th c hi n chính sách khuy n khích, m r ng và phát tri n thanh toán không dùng ti n m t sau khi ư c c p có thNm quy n phê duy t; ) Làm i lý và th c hi n các d ch v ngân hàng cho Kho b c Nhà nư c; e) T ch c h th ng thông tin và cung ng d ch v thông tin ngân hàng; qu n lý các t ch c ho t ng thông tin tín d ng; phân tích x p h ng tín d ng doanh nghi p Vi t Nam; g) Th c hi n các nghi p v khác c a Ngân hàng Trung ương.
  5. 15. Quy t nh phê duy t và t ch c th c hi n các d án u tư thu c thNm quy n; thNm nh và ki m tra vi c th c hi n các d án u tư thu c lĩnh v c ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 16. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t; ư c s d ng các kho n trích t ngu n thu ho t ng chuyên môn, nghi p v v ngo i h i, ti n t và ho t ng ngân hàng ph c v công tác chuyên môn, nghi p v theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 18. T ch c và ch o công tác nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng trong lĩnh v c ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. 19. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c d ch v công trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t; 20. Th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c: a) Xây d ng án thành l p, s p x p, t ch c l i, chuy n i s h u doanh nghi p nhà nư c thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t và ch o th c hi n sau khi án ư c phê duy t; b) Phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c ho t ng trong lĩnh v c ngân hàng; c) Trình Th tư ng Chính ph b nhi m ho c b nhi m theo thNm quy n các ch c danh thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, Phó T ng giám c các t ch c tín d ng nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c khác thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c. 21. Hư ng d n và ki m tra ho t ng c a h i, t ch c phi chính ph trong ngành, lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c; x lý ho c ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a h i, t ch c phi Chính ph theo quy nh c a pháp lu t. 22. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng thu c thNm quy n; phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c, quan liêu, c a quy n; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t. 23. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a Ngân hàng Nhà nư c theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính c a Chính ph và ch o c a Th tư ng Chính ph ; quy t nh và ch o i m i phương th c làm
  6. vi c, hi n i hóa công s và ng d ng công ngh thông tin ph c v ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c. 24. Qu n lý ng ch công ch c, viên ch c chuyên ngành thu c lĩnh v c ngân hàng; a) T ch c thi nâng ng ch viên ch c; ban hành tiêu chuNn chuyên môn nghi p v ng ch viên ch c ư c phân công, phân c p qu n lý theo quy nh c a pháp lu t; b) Xây d ng tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ng ch công ch c thu c lĩnh v c ngân hàng B N i v ban hành. 25. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; tuy n d ng, ào t o, b i dư ng, s d ng, b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, ch ngh hưu, khen thư ng, k lu t, ti n lương và các ch chính sách khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a Ngân hàng Nhà nư c. 26. Trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch v ti n lương, tuy n d ng và s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i c thù c a Ngân hàng Nhà nư c. 27. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác do Chính ph , Th tư ng Chính ph giao và theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c 1. V chính sách ti n t 2. V Qu n lý ngo i h i 3. V Thanh toán. 4. V Tín d ng. 5. V D báo, th ng kê ti n t . 6. V H p tác qu c t . 7. V Ki m toán n i b . 8. V Pháp ch ; 9. V Tài chính – K toán. 10. V T ch c cán b . 11. V Thi ua – Khen thư ng. 12. Văn phòng. 13. C c Công ngh tin h c.
  7. 14. C c Phát hành và kho qu . 15. C c Qu n tr . 16. S Giao d ch. 17. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 18. Các chi nhánh t i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 19. Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh. 20. Vi n Chi n lư c ngân hàng. 21. Trung tâm Thông tin tín d ng. 22. Th i báo Ngân hàng. 23. T p chí Ngân hàng. 24. Trư ng B i dư ng cán b ngân hàng. Các t ch c t kho n 1 n kho n 19 i u này là t ch c giúp Th ng c Ngân hàng Nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c và ch c năng Ngân hàng Trung ương; các t ch c t kho n 20 n kho n 24 i u này là t ch c s nghi p thu c Ngân hàng Nhà nư c. Các t ch c thu c cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c ư c t ch c phòng; C c Phát hành và kho qu , C c Công ngh tin h c có Chi c c t i thành ph H Chí Minh. Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trình Th tư ng Chính ph ban hành quy t nh quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và quy t nh ban hành danh sách các ơn v s nghi p khác thu c Ngân hàng Nhà nư c. i u 4. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 52/2003/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. 2. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
  8. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TCCV (10b).
Đồng bộ tài khoản