Nghị định số 97/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Nghĩa Chánh và phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị định số 97/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Nghĩa Chánh và phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 97/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Nghĩa Chánh và phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 97/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Nghĩa Chánh và phường Quảng Phú thuộc thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2001/N -CP Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 2001 NGH Đ NH V VI C THÀNH L P PHƯ NG NGHĨA CHÁNH VÀ PHƯ NG QU NG PHÚ THU C TH XÃ QU NG NGÃI, T NH QU NG NGÃI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Nay thành l p phư ng Nghĩa Chánh và phư ng Qu ng Phú thu c th xã Qu ng Ngãi, t nh Qu ng Ngãi như sau : 1. Thành l p phư ng Nghĩa Chánh thu c th xã Qu ng Ngãi trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Nghĩa Chánh. Phư ng Nghĩa Chánh có 404 ha di n tích t nhiên và 11.385 nhân khNu. 2. Thành l p phư ng Qu ng Phú thu c th xã Qu ng Ngãi trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Qu ng Phú. Phư ng Qu ng Phú có 727 ha di n tích t nhiên và 16.220 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi, B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này ./.
  2. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - UBND t nh Qu ng Ngãi, - Ban T ch c Trung ương, - Ban T ch c - Cán b Chính ph , - Các B : Công an, Qu c phòng, - Các T ng c c : Th ng kê, a chính, - C c Lưu tr Nhà nư c, - Công báo, Phan Văn Kh i - VPCP : BTCN, các PCN, các V : P2, TCCB, TH, - Lưu : NC (5), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản