Nghị định số 98/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
94
lượt xem
2
download

Nghị định số 98/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 98/2005/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 98/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2005/N -CP Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 98/2005/N -CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P THN XÃ TÂN HI P, T NH H U GIANG; THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C THN XÃ TÂN HI P CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân t nh H u Giang, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính huy n Ph ng Hi p thành l p th xã Tân Hi p, t nh H u Giang; thành l p phư ng, xã thu c th xã Tân Hi p như sau: 1. Thành l p th xã Tân Hi p trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a th tr n Ph ng Hi p, xã i Thành, xã Tân Thành, 1.932,76 ha di n tích t nhiên và 11.482 nhân khNu c a xã Ph ng Hi p, 220 ha di n tích t nhiên và 1.170 nhân khNu c a xã Tân Phư c Hưng thu c huy n Ph ng Hi p. Th xã Tân Hi p có 7.894,93 ha di n tích t nhiên và 61.024 nhân khNu. a gi i hành chính th xã Tân Hi p: ông giáp t nh Sóc Trăng; Tây và Nam giáp huy n Ph ng Hi p; B c giáp huy n Châu Thành. 2. Thành l p phư ng, xã thu c th xã Tân Hi p: a) Thành l p phư ng Ngã B y trên cơ s 217,61 ha di n tích t nhiên và 8.964 nhân khNu c a th tr n Ph ng Hi p, 78,65 ha di n tích t nhiên và 1.500 nhân khNu c a xã Ph ng Hi p, 176,69 ha di n tích t nhiên và 3.100 nhân khNu c a xã i Thành. Phư ng Ngã B y có 472,95 ha di n tích t nhiên và 13.564 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Ngã B y: ông giáp xã i Thành; Tây giáp phư ng Lái Hi u; Nam giáp các phư ng Lái Hi u, Hi p Thành và xã i Thành; B c giáp các xã Hi p L i, i Thành. b) Thành l p phư ng Lái Hi u trên cơ s 357,99 ha di n tích t nhiên và 7.160 nhân khNu c a th tr n Ph ng Hi p, 338,38 ha di n tích t nhiên và 1.996 nhân khNu c a xã Ph ng Hi p, 120 ha di n tích t nhiên và 670 nhân khNu c a xã Tân Phư c Hưng.
  2. Phư ng Lái Hi u có 816,37 ha di n tích t nhiên và 9.826 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Lái Hi u: ông giáp phư ng Hi p Thành, Tây và Nam giáp huy n Ph ng Hi p; B c giáp phư ng Ngã B y và xã Hi p L i. c) Thành l p phư ng Hi p Thành trên cơ s 828,57 ha di n tích t nhiên và 8.632 nhân khNu c a th tr n Ph ng Hi p, 296,61 ha di n tích t nhiên và 1.917 nhân khNu c a xã i Thành, 100 ha di n tích t nhiên và 500 nhân khNu c a xã Tân Phư c Hưng. Phư ng Hi p Thành có 1.225,18 ha di n tích t nhiên và 11.049 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hi p Thành: ông giáp t nh Sóc Trăng; Tây giáp phư ng Lái Hi u; Nam giáp huy n Ph ng Hi p; B c giáp phư ng Ngã B y và xã i Thành. d) Thành l p xã Hi p L i trên cơ s 1.515,73 ha di n tích t nhiên và 7.986 nhân khNu c a xã Ph ng Hi p. Xã Hi p L i có 1.515,73 ha di n tích t nhiên và 7.986 nhân khNu. a gi i hành chính xã Hi p L i: ông giáp xã i Thành; Tây giáp huy n Ph ng Hi p; Nam giáp các phư ng Lái Hi u, Ngã B y; B c giáp xã i Thành. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p th xã Tân Hi p và các phư ng, xã tr c thu c: - Th xã Tân Hi p có 6 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Ngã B y, Lái Hi u, Hi p Thành và các xã Hi p L i, i Thành, Tân Thành. - Xã i Thành thu c th xã Tân Hi p còn l i 2.383,60 ha di n tích t nhiên và 11.537 nhân khNu. - Huy n Ph ng Hi p còn l i 48.481,05 ha di n tích t nhiên và 205.460 nhân khNu, có 14 ơn v hành chính tr c thu c là các xã Ph ng Hi p, Tân Phư c Hưng, Tân Bình, Hoà An, Phương Bình, Phương Phú, Hoà M , Hi p Hưng, Th nh Hoà, Bình Thành, Tân Long, Long Th nh và các th tr n Cây Dương, Kinh Cùng. - Xã Ph ng Hi p thu c huy n Ph ng Hi p còn l i 1.783,26 ha di n tích t nhiên và 6.579 nhân khNu. - Xã Tân Phư c Hưng thu c huy n Ph ng Hi p còn l i 5.722,31 ha di n tích t nhiên và 19.925 nhân khNu. Sau khi thành l p th xã Tân Hi p, t nh H u Giang có 7 ơn v hành chính tr c thu c là th xã V Thanh, th xã Tân Hi p và các huy n V Thu , Châu Thành, Châu Thành A, Long M , Ph ng Hi p. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  3. i u 3. U ban nhân dân t nh H u Giang, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản