Nghị định số 98/2008/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Nghị định số 98/2008/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 98/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 98/2008/NĐ-CP

  1. CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 98/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008 NGHN ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SƠN LA THUỘC TỈNH SƠN LA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, NGHN ĐNNH: Điều 1. Thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Sơn La. Thành phố Sơn La có diện tích tự nhiên 32.493 ha và 107.282 nhân khNu, có 12 đơn vị hành chính, gồm các phường: Tô Hiệu, Chiềng Lề, Quyết Thắng, Quyết Tâm, Chiềng An, Chiềng Sinh và các xã: Chiềng Cơi, Chiềng Cọ, Chiềng Đen, Chiềng Xôm, Chiềng N gần, Hua La. Địa giới hành chính thành phố Sơn La: Đông giáp huyện Mai Sơn và huyện Mường La; Tây giáp huyện Thuận Châu; N am giáp huyện Mai Sơn; Bắc giáp huyện Thuận Châu và Mường La tỉnh Sơn La. Điều 2. N ghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Bộ trưởng Bộ N ội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành N ghị định này./. TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; - Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; - HĐN D, UBN D tỉnh Sơn La; - Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng - Các Bộ: N ội vụ, Công an, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư; - Tổng cục Thống kê; - Cục Văn thư và Lưu trữ N hà nước; - VPCP: BTCN , các PCN , TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTN , TCCB, TCCV, ĐP, Công báo; - Lưu: Văn thư, N C (5b). XH
Đồng bộ tài khoản