Nghị định số 99/1998/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
4
download

Nghị định số 99/1998/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 99/1998/NĐ-CP về quản lý mua, bán tàu biển do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 99/1998/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 99/1998/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 11 năm 1998 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 99/1998/N -CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 1998 V QU N LÝ MUA, BÁN TÀU BI N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Nh m qu n lý có hi u qu các d án mua, bán tàu bi n phù h p v i quy ho ch phát tri n, t ng bư c hi n i hóa i tàu bi n qu c gia, b o m các yêu c u v an toàn k thu t và b o v môi trư ng bi n, c i ti n m t bư c các th t c phê duy t, quy t nh và c p phép mua, bán tàu bi n; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Mua, bán tàu bi n" là quá trình tìm hi u th trư ng, chuNn b h sơ d án xin phê duy t, ra quy t nh và c p phép mua, bán, ký k t và th c hi n h p ng mua, bán tàu bi n. 2. "D án mua, bán tàu bi n" là D án mua, bán m t ho c nhi u tàu bi n. 3. "Ngư i mua, bán tàu bi n" là các t ch c, cá nhân th c hi n vi c mua, bán tàu bi n. 4. "V n ngân sách Nhà nư c ho c v n có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c" bao g m ti n ho c tài s n do Nhà nư c tr c ti p u tư, cho vay ho c các ngu n khác Nhà nư c giao cho t ch c, doanh nghi p qu n lý và s d ng. 5. "Ngư i có thNm quy n quy t nh mua, bán tàu bi n" là ngư i i di n cho t ch c ho c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh mua, bán tàu bi n theo phân c p t i i u 10 c a Ngh nh này.
 2. 6. "Gi y phép mua, bán tàu bi n" là gi y phép do B Giao thông v n t i c p cho Ngư i mua, bán tàu bi n theo úng i u ki n, trình t và th t c quy nh t i Ngh nh này. 7. "H p ng mua, bán tàu bi n" bao g m các lo i h p ng mua, bán, thuê mua, vay mua, óng m i tàu bi n 8. "H p ng vay mua tàu bi n" là h p ng c thù trong ó ngư i mua tàu và ngư i bán tàu th a thu n s d ng m t kho n v n tín d ng có th do chính ngư i bán tàu c p cho ngư i mua tàu mua tàu nhưng kèm theo các i u ki n b o m trách nhi m thanh toán c a ngư i mua tàu ư c quy nh c th trong h p ng. i u 2. Ngh nh này quy nh i u ki n, thNm quy n, trình t xét duy t và c p phép mua, bán tàu bi n. Vi c mua, bán tàu bi n quy nh t i kho n 1, i u 3 c a Ngh nh này ph i tuân theo các quy nh c a Ngh nh này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. i u 3. Ph m ví áp d ng c a Ngh nh. 1. Ngh nh náy áp d ng i v i vi c mua, bán các lo i tàu bi n ã qua s d ng ho c óng m i trên th trư ng trong nư c và qu c t , tr các trư ng h p quy nh tài kho n 2 c a i u này. 2. Ngh nh này không áp ng i v i vi c mua, bán các lo i tàu bi n sau ây: a) Tàu bi n có ng cơ v i t ng công su t máy chính dư i 75CV; tàu bi n không có ng cơ, nhưng có t ng dung tích toàn ph n dư i 50GRT; tàu bi n có tr ng t i dư i 100DWT hay có chi u dài ư ng nư c thi t k dư i 20m; b) Tàu bi n các lo i mua, bán không b ng ngu n v n ngân sách ho c không có ngu n g c ngân sách và ư c th c hi n t i th trư ng trong nư c; c) Tàu bi n do các doanh nghi p óng tàu bi n Vi t Nam s n xu t trên cơ s các h p ng óng m i cho nư c ngoài; d) Tàu bi n nư c ngoài ư c bán u giá t i Vi t Nam theo quy t nh cư ng ch c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 3. Vi c qu n lý mua, bán các lo i tàu bi n s d ng vào m c ích quân s , b o v an ninh, tr t t do B Qu c phòng, B Công an qu n lý, tàu bi n s d ng năng lư ng h t nhân và tàu bi n chuyên d ng v n chuy n ch t phóng x ư c th c hi n theo quy nh riêng. i u 4. Chính ph th c hi n th ng nh t vi c qu n lý mua, bán tàu bi n và ho t ng u tư, xu t nh p khNu tàu bi n c a t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài t i Vi t Nam nh m:
 3. a) B o m th c hi n úng các m c tiêu chi n lư c phát tri n i tàu bi n qu c gia theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, góp ph n phát tri n kinh t t nư c và b o h h p lý s phát tri n c a ngành công nghi p óng tàu Vi t Nam; b) B o m nh ng i u ki n an toàn k thu t c a i tàu bi n phù h p v i các tiêu chuNn c a Vi t Nam và các công ư c qu c t v hàng h i mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; c) Huy ng và s d ng có hi u qu , úng pháp lu t m i ngu n v n u tư phát tri n i tàu. i u 5. i u ki n nh p khNu tàu bi n. 1. Tàu bi n nh p khNu s d ng ph i có i u ki n ư c ăng ký t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t. 2. Tàu bi n ư c nh p khNu v i m c ích phá d không ư c s a ch a, hoán c i ho c ph c h i s d ng vào các m c ích khác. 3. Hàng năm, B Giao thông v n t i sau khi th ng nh t v i các B , ngành liên quan, căn c nhu c u c a th trư ng và năng l c th c t c a ngành công nghi p óng tàu Vi t Nam công b c th danh m c nh ng lo i tàu bi n ư c phép nh p khNu, trong ó ph i quy nh v lo i tàu, s lư ng, tính năng k thu t và khai thác, t ng tr ng t i ho c t ng dung tích toàn ph n c a tàu. i u 6. H p ng mua, bán tàu bi n. 1. H p ng mua, bán tàu bi n gi a các bên là t ch c ho c cá nhân Vi t Nam và th c hi n t i th trư ng trong nư c thì hình th c và n i ung c a h p ng mua, bán tàu bi n ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. H p ng mua, bán tàu bi n gi a m t bên là t ch c ho c cá nhân Vi t Nam và m t bên là t ch c ho c cá nhân nư c ngoài thì hình th c và n i dung h p ng mua, bán tàu bi n do các bên th a thu n, l a ch n t các lo i h p ng thông d ng trên th trư ng liên quan (xem danh m c m t s m u h p ng mua, bán tàu bi n qu c t thông d ng t i Ph l c I). Tùy theo i u ki n, m c ích c th , mà n i dung c a m i h p ng mua, bán tàu bi n có th ư c thay i cho phù h p, nhưng c n có m t s n i dung cơ b n như Ph l c II (a, b). i u 7. i v i nh ng tàu bi n ã ư c c p phép mua theo phương th c vay mua ho c thuê mua, sau th i gian ăng ký nư c ngoài theo th a thu n trong h p ng và khi chuy n v ăng ký t i Vi t Nam thì ương nhiên ư c ăng ký vào "S ăng ký tàu bi n qu c gia" mà không ph i xin c p phép l i. Chương 2: PHÂN LO I D ÁN, TH M QUY N XÉT DUY T VÀ C P PHÉP MUA, BÁN TÀU BI N i u 8. Các d án mua, bán tàu bi n ư c phân lo i theo ngu n v n như sau:
 4. 1. Các d án s d ng v n ngân sách ho c có ngu n g c v n ngân sách. 2. Các d án không s d ng ngu n v n quy nh t i kho n 1 c a i u này và các d án mà tàu bi n ư c chuy n như ng dư i các hình th c khác như: bi u, t ng và th a k ... i u 9. Trình t xét duy t và c p phép mua, bán tàu bi n. 1. Trình t xét duy t và c p phép mua, bán tàu bi n g m các bư c cơ b n sau ây: a) Bư c th nh t: Phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n. b) Bư c th hai: ThNm nh h sơ và ra quy t nh mua, bán tàu bi n. c) Bư c th ba: C p phép mua, bán tàu bi n. 2. Trình t xét duy t và c p phép mua, bán tàu bi n quy nh t i kho n 1 i u này ư c áp d ng i v i t ng trư ng h p c th như sau: a) Tàu bi n ư c mua, bán b ng ngu n v n theo quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này và ư c th c hi n trên th trư ng trong nư c thì ch c n th c hi n các bư c quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này. b) Tàu bi n ư c mua, bán b ng ngu n v n theo quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Ngh nh này không ph i th c hi n các bư c quy nh t i i m a và b kho n 1 i u này. c) Vi c c p phép mua, bán tàu bi n theo quy nh t i i m c kho n 1 i u này áp d ng i v i t t c các d án mua, bán tàu bi n không phân bi t ngu n v n, ư c nh p khNu t nư c ngoài vào Vi t Nam ho c xu t khNu t Vi t Nam ra nư c ngoài. i u 10. ThNm quy n phê duy t ch trương và quy t nh mua, bán tàu bi n. 1. Ngư i có thNm quy n phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n cũng là Ngư i có thNm quy n quy t nh mua, bán tàu bi n. 2. ThNm quy n phê duy t ch trương và quy t nh mua, bán tàu bi n cho các d án quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này ư c phân c p như sau: a) Th tư ng Chính ph phê duy t ch trương và quy t nh i v i các d án mua, bán tàu bi n có giá tr t 200 t ng tr lên, sau khi có báo cáo thNm nh và t trình c a B Giao thông v n t i. b) B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c thành l p theo Quy t nh s 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ư c phê duy t ch trương và quy t nh i v i các d án mua, bán tàu bi n có giá tr dư i 200 t ng.
 5. c) Th trư ng các T ng c c, C c tr c thu c B và H i ng qu n tr các T ng công ty nhà nư c thành l p theo Quy t nh s 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph ư c phê duy t ch trương và quy t nh i v i các d án mua, bán tàu bi n có giá tr dư i 20 t ng theo y quy n c a B trư ng. 3. Tùy theo tình hình th c t trong t ng th i kỳ, Th tư ng Chính ph có th i u ch nh vi c phân c p quy nh t i kho n 2 i u này. i u 11. ThNm quy n c p phép mua, bán tàu bi n. 1. Th tư ng Chính ph y quy n B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n vi c c p phép mua, bán tàu bi n theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 9 c a Ngh nh này. 2. Vi c th c hi n c p phép mua, bán tàu bi n nh m: a) B o m d án mua, bán tàu bi n phù h p v i quy ho ch phát tri n chung c a i tàu bi n qu c gia và chính sách c a Nhà nư c v b o h h p lý ngành công nghi p óng tàu trong nư c; b) Xem xét tính h p lý c a d án mua, bán tàu bi n trên cơ s nhu c u c a th trư ng, i u ki n h t ng c a ngành Hàng h i Vi t Nam cũng như xem xét vi c m b o các tiêu chuNn an toàn k thu t, b o v môi trư ng cùng các quy nh có liên quan c a pháp lu t hi n hành và các công ư c qu c t v hàng h i mà Vi t Nam ã ký k t ho c tham gia; c) ThNm tra n i dung các i u kho n c a d th o h p ng mua, bán tàu bi n. 2. C c Hàng h i Vi t Nam là cơ quan thư ng tr c ti p nh n, ki m tra h sơ, trình B trư ng B Giao thông v n t i xem xét và c p phép mua, bán tàu bi n. Chương 3: TH T C PHÊ DUY T CH TRƯƠNG, QUY T NNH VÀ C P PHÉP MUA, BÁN TÀU BI N M C A: TH T C PHÊ DUY T CH TR ƯƠNG MUA, BÁN TÀU BI N i u 12. i v i các tàu bi n ư c mua, bán b ng ngu n v n theo quy nh t i kho n 1 i u 8 c a Ngh nh này, Ngư i mua, bán tàu bi n căn c nhu c u ti n hành kh o sát th trư ng và chuNn b h sơ trình c p có thNm quy n ư c quy nh t i kho n 2 i u 10 Ngh nh này xin phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n. i u 13. H sơ xin phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n bao g m: 1. i v i d án mua tàu bi n s d ng: a) T trình xin mua tàu bi n. b) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p c a t ch c doanh nghi p xin mua tàu bi n.
 6. c) Báo cáo xin phê duy t ch trương mua tàu bi n có n i dung sau: Nh ng căn c v s c n thi t ph i mua tàu bi n; Quy mô u tư: lo i tàu bi n, s lư ng, d ki n giá tr tàu; Ngu n tài chính mua tàu bi n; Nh ng c tính cơ b n v k thu t c a tàu bi n d ki n mua; Báo cáo sơ b v th trư ng và các hình th c mua tàu bi n như: mua t bán o n, vay - mua; thuê - mua ho c óng m i. ng th i, ki n ngh hình th c mua tàu bi n nhu u giá ho c u th u, chào hàng c nh tranh hay ch nh th u. 2. i v i d án xin mua tàu bi n phá d : a) T trình xin mua tàu bi n phá d , trong ó nêu rõ v năng l c phá d , các i u ki n và bi n pháp b o m an toàn k thu t; phòng, ch ng cháy - n và phòng, ch ng ô nhi m môi trư ng; b) B n sao quy t nh thành l p doanh nghi p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ngành ngh phá d tàu bi n. 3. i v i d án xin bán tàu bi n: a) T trình xin bán tàu bi n, trong ó nêu rõ v : lý do ph i bán tàu bi n; ngu n g c tài s n và tình tr ng s h u tàu bi n, giá tr còn l i, d ki n giá bán, phương th c thanh toán, i u ki n và nơi chuy n giao tàu bi n; b) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n và các gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a tàu bi n; c) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ho c quy t nh thành l p c a t ch c, doanh nghi p xin bán t u bi n. i u 14. 1. Căn c h sơ xin phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n quy nh t i i u 13 Ngh nh này, ch m nh t là sau 20 (hai mươi) ngày Ngư i có thNm quy n phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n có văn b n phê duy t ho c nêu rõ lý do không phê duy t. 2. N i dung ch y u c a văn b n phê duy t ch trương mua, bán tàu bi n bao g m: a) Quy mô u tư, phương th c huy ng v n, d ki n giá mua, giá bán tàu bi n, phương th c mua, bán, các thông s k thu t ch y u c a tàu bi n, th trư ng mua, bán tàu bi n t i Vi t Nam hay nư c ngoài. b) Cho phép Ngư i mua, bán tàu bi n ư c th c hi n hình th c mua, bán c th như u giá ho c u th u, chào hàng c nh tranh hay ch nh th u.
 7. 3. Ngư i có thNm quy n quy t nh mua, bán tàu bi n ph i ch u trách nhi m v nh ng quy t nh c a mình. M C B: TH T C QUY T NNH MUA, BÁN TÀU BI N i u 15. Sau khi ch trương mua, bán tàu bi n ã ư c phê duy t, Ngư i mua, bán tàu bi n l p h sơ trình Ngư i có thN m quy n quy t nh mua, bán m t ho c nhi u tàu bi n c th ã ư c l a ch n. i u 16. H sơ xin ra quy t nh mua, bán tàu bi n g m: 1. i v i d án mua tàu bi n s d ng: a) Mua tàu bi n ã qua s d ng: Gi y ch ng nh n v tình tr ng s h u tàu bi n, b n sao gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n; Báo cáo giám nh k thu t tàu bi n c a ăng ki m Vi t Nam ho c c a ăng ki m nư c ngoài, giám nh viên tàu bi n qu c t theo ch nh c a Ngư i mua, bán tàu bi n ư c C c ăng ki m Vi t Nam th a nh n; Trích sao h sơ ăng ki m c a tàu; Báo cáo k t qu ch n tàu bi n; D th o h p ng ho c các văn b n th a thu n tương ương; Th a thu n b o lãnh ti n vay, n u Ngư i bán tàu ho c Ngư i cho vay v n yêu c u. b) Mua tàu bi n óng m i: H sơ thi t k k thu t c a tàu bi n óng m i ã ư c ăng ki m Vi t Nam ho c c a ăng ki m tàu bi n nư c ngoài ư c ăng ki m Vi t Nam th a nh n phê duy t; Báo cáo k t qu ch n th u; D th o h p ng ho c các văn b n th a thu n tương ương; Th a thu n b o lãnh ti n vay, n u Ngư i óng tàu bi n ho c Ngư i cho vay v n yêu c u. 2. i v i d án mua tàu bi n phá d : B n sao gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n, gi y ch ng nh n tình tr ng s h u c a tàu; Các phương án phá d , phòng ch ng cháy n và phòng ch ng ô nhi m môi trư ng sinh thái; D th o h p ng ho c các văn b n th a thu n tương ương.
 8. 3. i v i d án bán tàu bi n: B n sao gi y ch ng nh n ăng ký tàu bi n, gi y ch ng nh n tình tr ng s h u tàu, các gi y ch ng nh n v an toàn k thu t do ăng ki m tàu bi n có thN m quy n c p; Báo cáo k t qu kh o sát giá bán tàu bi n cùng lo i trên th trư ng th i i m liên quan i v i tàu bi n bán ra nư c ngoài và d ki n giá kh i i m n u ư c bán u giá t i Vi t Nam; D th o h p ng ho c các văn b n th a thu n tương ương. i u 17. Căn c h sơ xin Quy t nh mua, bán tàu bi n quy nh t i i u 16 c a Ngh nh này, Ngư i có thN m quy n s ban hành Quy t nh mua, bán tàu bi n v i nh ng n i dung ch y u sau ây: a) Xác nh tính h p l và h p pháp c a h sơ d án ã trình. b) Xác nh c th m c kh thi c a d án v tài chính, k thu t công ngh và hi u qu kinh doanh khai thác tàu bi n. c) Phê duy t k t qu ch n tàu bi n. d) Phê duy t n i dung các i u kho n c a d th o h p ng mua, bán tàu bi n. i u 18. Trách nhi m, quy n h n c a Ngư i mua, bán tàu bi n. 1. Ngư i mua, bán tàu bi n ch u trách nhi m v : a) Tính xác th c và h p pháp c a các tài li u kèm theo h sơ d án mua, bán tàu bi n ã trình các t ch c và cơ quan phê duy t ch trương, quy t nh mua, bán và c p phép mua, bán tàu bi n. b) Tính xác th c v ch t lư ng k thu t c a tàu bi n, giá mua, bán tàu bi n và i u ki n tài chính c a d án; m b o ch t lư ng c a tàu bi n tương ng gi a h sơ k thu t ã trình v i th c tr ng c a tàu bi n khi giao nh n tàu. c) Tính hi u qu u tư ti n v n c a d án; tính h p lý c a phương th c mua, bán, phương th c huy ng v n ã ch n l a trên cơ s cân i v i kh năng tài chính, công ngh và k ho ch kinh doanh khai thác tàu bi n. d) N i dung các i u kho n c a d th o h p ng mua, bán tàu bi n và ch ư c ký chính th c h p ng mua, bán tàu bi n sau khi có Quy t nh mua, bán tàu bi n và gi y phép mua, bán tàu bi n theo quy nh t i Ngh nh này. e) Th c hi n úng các quy nh trong gi y Phép mua, bán tàu bi n và ch m nh t là 07 ngày sau khi k t thúc vi c mua, bán tàu bi n, Ngư i mua, bán tàu bi n ph i báo cáo k t qu vi c mua, bán tàu bi n cho Ngư i có thN m quy n quy t nh và c p phép mua, bán tàu bi n. 2. Quy n h n c a Ngư i mua, bán tàu bi n:
 9. a) ư c tr c ti p giao d ch, ký k t h p ng mua, bán tàu bi n và làm th t c giao nh n, xu t nh p khN u tàu bi n trên cơ s gi y phép mua, bán tàu bi n o B trư ng B Giao thông v n t i c p. b) Trong trư ng h p xét th y c n thi t, Ngư i mua, bán tàu bi n có th thuê tư v n xây d ng d án ho c y thác cho ngư i khác làm th t c giao nh n, xu t nh p khN u tàu bi n phù h p v i n i dung c p phép. M C C: TH T C C P PHÉP MUA, BÁN TÀU BI N i u 19. H sơ xin c p phép mua tàu bi n g m: 1. i v i d án mua tàu bi n s d ng: T trình xin c p phép mua tàu bi n; Quy t nh cho phép mua tàu bi n c a Ngư i có thN m quy n theo phân c p t i i u 10 c a Ngh nh này và kèm theo h sơ như quy nh t i kho n 1 i u 16 c a Ngh nh này. 2. i v i d án mua tàu bi n phá d : T trình xin c p phép mua tàu bi n; Quy t nh cho phép mua tàu bi n c a Ngư i có thN m quy n theo phân c p t i i u 10 Ngh nh này và h sơ kèm theo như quy nh t i kho n 2 i u 16 Ngh nh này. 3. H sơ xin c p phép bán tàu bi n: T trình xin bán tàu bi n; Văn b n ch p thu n c a cơ quan qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p liên quan, n u tàu d ki n bán là tài s n Nhà nư c hay tài s n c a doanh nghi p do Nhà nư c n m c ph n chi ph i; Quy t nh cho bán tàu bi n c a Ngư i có thN m quy n theo phân c p t i i u 10 Ngh nh này và h sơ kèm theo như quy nh t i kho n 3 i u 16 Ngh nh này. M i trư ng h p mua, bán tàu bi n c a ngư i mua, bán tàu bi n ph i n p C c Hàng h i Vi t Nam 03 (ba) b h sơ theo quy nh t i i u này xin c p phép mua, bán tàu bi n. i u 20. 1. Gi y phép mua, bán tàu bi n ư c c p ch m nh t 15 (mư i lăm) ngày, k t khi C c Hàng h i Vi t Nam nh n b h sơ h p l theo quy nh t i i u 19 Ngh nh này. N u chưa h sơ, C c Hàng h i Vi t Nam có trách nhi m thông báo cho Ngư i mua, bán tàu bi n bi t ch m nh t 03 (ba) ngày, k t ngày nh n h sơ.
 10. 2. B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xét duy t c p phép mua, bán tàu bi n, căn c quy nh t i i u 11 Ngh nh này và t trình c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam. 3. Gi y phép mua, bán tàu bi n ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c III kèm theo Ngh nh này có giá tr thay th gi y phép xu t, nh p khN u tàu bi n. 4. Th i h n hi u l c c a gi y phép mua, bán tàu bi n t i a 180 ngày (m t trăm tám mươi) k t ngày c p và ư c gia h n m t l n nhưng th i h n không quá 90 ngày (chín mươi). Riêng i v i tàu bi n t óng m i, thì th i h n c a gi y phép ư c xác nh tùy theo quy mô u tư và ti n trình th c hi n c a t ng d án c th . i u 21. 1. Khi xin c p phép cho tàu bi n ư c chuy n như ng dư i các hình th c s h u khác: bi u, t ng, th a k ... quy nh t i kho n 2 i u 8 c a Ngh nh này t ch c, cá nhân ti p nh n tàu bi n ph i n p cho C c Hàng h i Vi t Nam 01 b h sơ, g m: a) T trình xin c p phép. b) B n sao gi y ch ng nh n ăng ký và các gi y ch ng nh n an toàn k thu t c a tàu bi n. c) Văn b n h p pháp c a t ch c, cá nhân bi u, t ng, th a k ... tàu bi n. 2. Căn c quy nh t i kho n 2 i u 11 c a Ngh nh này và t trình c a C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xem xét c p gi y phép. Giá tr và th i h n hi u l c c a gi y phép ư c c p cho các hình th c chuy n như ng s h u này th c hi n theo quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 20 c a Ngh nh này. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 22. B Tài chính quy nh c th vi c h p nh t l phí trư c b và l phí ăng ký tàu bi n và giao cho các cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên tr c ti p thu n p vào Kho b c Nhà nư c t i a phương nơi ăng ký tàu bi n. i u 23. T ng c c trư ng T ng c c H i quan hư ng d n và ch o H i quan c a khN u căn c gi y phép mua, bán tàu bi n do B Giao thông v n t i c p, h p ng mua, bán tàu bi n và biên b n giao nh n tàu bi n làm th t c xu t, nh p khN u cho tàu bi n. i u 24. B trư ng các B Giao thông v n t i, Th y s n, K ho ch và u tư, Thương m i, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Tài chính và T ng c c trư ng T ng c c H i quan căn c Ngh nh này s a i, b sung nh ng n i dung không
 11. còn phù h p trong các văn b n do B , T ng c c ã ban hành úng thN m quy n trư c ây. i u 25. 1. Các khi u n i và kh i ki n c a các t ch c, t cáo c a cá nhân có liên quan n vi c c p phép mua, bán tàu bi n theo Ngh nh này ư c gi i quy t theo trình t , th t c do pháp lu t quy nh. 2. M i hành vi vi ph m Ngh inh này s tùy theo m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 26. 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Ngh nh này có hi u l c c l p v i Ngh nh c a Chính ph v i u l qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh c a Chính ph v Quy ch u th u. 2. Ngh nh này không áp d ng i v i nh ng d án mua, bán tàu bi n ã ư c các cơ quan qu n lý nhà nư c có thN m quy n c p phép u tư trư c ngày Ngh nh này có hi u l c áp d ng. i u 27. B trư ng B Giao thông v n t i ch u trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n thi hành Ngh nh này. i u 28. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) PH L C 1 DANH M C M T S M U H P NG MUA - BÁN TÀU BI N QU C T THÔNG D NG 1. STADARS FORM OF 7 OCTOBER 1981 M u tiêu chuN n "H p ng óng m i tàu bi n - 07/10/1981" do Hi p h i ch tàu Na Uy và Hi p h i các xư ng óng tàu Na Uy ng phát hành. 2. MEMORANDUM OF AGREEMENTLBIMCO - SALEFORM 1956/1987/1993. M u tiêu chuN n "H p ng mua - bán tàu bi n - 1956/1987/1993" do T ch c hàng h i qu c t vùng BALTIC/BIMCO phát hành.
 12. 3. BARECON "A". M u tiêu chuN n "H p ng thuê tàu tr n A" (có th áp d ng cho c ho t ng thuê - mua, vay - mua) do T ch c hàng h i qu c t vùng BALTIC/BIMCO phát hành. 4. MEMORANDUM OF AGREEMENTL NIPPONSALES 1965. M u tiêu chuN n "H p ng mua bán tàu bi n/1965" c a Ti u ban văn ki n thu c S giao d ch mua - bán tàu Nh t B n phát hành. 5. SALECCRAP 87. M u tiêu chuN n " H p ng bán tàu phát d /1987" do T ch c hàng h i qu c t vùng Baltic/BIMCO phát hành. PH L C II (A) N I DUNG CHÍNH C A H P NG MUA - BÁN TÀU M I HO C TÀU Ã QUA S D NG * Mô t sơ lư c v tên, a ch giao d ch và tư cách pháp lý c a các bên giao d ch. * Tên, tính năng và các thông s k thu t ch y u khác c a con tàu ư c mua - bán. * Phương th c mua - bán. * Nh ng i u kho n c thù v i u ki n lên à, ki m tra c bi t và trách nhi m giám nh k thu t tàu. * Giá tàu, phương th c thanh toán và các i u ki n tài chính kèm theo như: nguyên t c chuy n giao quy n s h u tàu, ti n t c c; thu và l phí; b o hi m; bão lãnh ho c c m c , th ch p tài s n; tên và a ch c a các ngân hàng giao d ch. * Th i h n, a i m, phương th c và i u ki n giao nh n tàu ho c h y b h p ng. * Quy n, nghĩa v các bên. * i u kho n gi i h n v h p ng ch có giá tr áp d ng y khi ư c các cơ quan có thN m quy n c p phép mua - bán con tàu có liên quan, n u thu c lo i ph i xin phép. * Trách nhi m do vi ph m h p ng, ph m vi các gi i h n mi n tr trách nhi m. * Nguyên t c gi i quy t các tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n h p ng. N I DUNG CHÍNH C A H P NG MUA BÁN TÀU PHÁ D * Mô t sơ lư c v tên, a ch giao d ch và tư cách pháp lý c a các bên giao d ch.
 13. * Tên, tr ng t i tàu. * Trách nhi m cung c p các gi y ch ng nh n s h u, c m c , th ch p c a tàu. * Giá tàu, phương th c thanh toán và a ch c a các ngân hàng giao d ch. * Th i h n, a i m, phương th c và i u ki n giao nh n tàu ho c h y b h p ng. * Quy n, nghĩa v các bên. * i u kho n gi i h n v h p ng ch có giá tr áp d ng y khi ư c các cơ quan có thN m quy n c p phép mua - bán con tàu có liên quan, n u thu c lo i ph i xin phép. * Trách nhi m do vi ph m h p ng, ph m vi các gi i h n mi n tr trách nhi m. * Nguyên t c gi i quy t các tranh ch p phát sinh trong quá trình th c hi n h p ng.
Đồng bộ tài khoản