Nghị định thu một phần viện phí

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
65
lượt xem
2
download

Nghị định thu một phần viện phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thu một phần viện phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thu một phần viện phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 95-CP ngµy 27-8-1994 vÒ viÖc thu mét phÇn viÖn phÝ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Y tÕ, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1 C¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh trong hÖ thèng y tÕ Nhµ níc ®îc thu mét phÇn viÖn phÝ ®Ó t¨ng thªm kinh phÝ ®¶m b¶o chÊt lîng kh¸m, ch÷a bÖnh cho nh©n d©n. §iÒu 2 Mét phÇn viÖn phÝ lµ mét phÇn chi phÝ cho viÖc kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ®îc tÝnh theo dÞch vô ®èi víi ngêi bÖnh ngo¹i tró vµ theo ngµy giêng ®iÒu trÞ ®èi víi ngêi bÖnh néi tró. §iÒu 3 1- §èi tîng ph¶i nép phÇn viÖn phÝ: a) Ngêi kh«ng cã thÎ B¶n hiÓm y tÕ vµ kh«ng thuéc ®èi tîng miÔn nép mét phÇn viÖn phÝ; b) Ngêi cã thÎ B¶o hiÓm y tÕ nhng muèn kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh theo yªu cÇu riªng. 2- §èi tîng ®îc miÔn nép mét phÇn viÖn phÝ: a) Ngêi tµn tËt, trÎ må c«i vµ ngêi giµ yÕu kh«ng n¬i n¬ng tùa; b) TrÎ em díi 6 tuæi; c) Ngêi bÞ bÖnh t©m thÇn ph©n liÖt, ®éng kinh, bÖnh phong, bÖnh lao phæi cã BK d¬ng tÝnh; d) Ngêi bÖnh ë c¸c x· ®îc Uû ban d©n téc vµ miÒn nói quyÕt ®Þnh c«ng nhËn lµ vïng cao; e) §ång bµo ®i khai hoang, x©y dùng vïng kinh tÕ míi trong thêi gian 3 n¨m kÓ tõ khi ®Õn; g) Ngêi bÖnh trong diÖn qu¸ nghÌo.
  2. 2 3- Ngêi cã thÎ B¶o hiÓn y tÕ ®îc c¬ quan B¶o hiÓm y tÕ tr¶ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m, ch÷a bÖnh. 4- C¸c ®èi tîng thuéc diÖn chÝnh s¸ch ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng ®îc Nhµ níc cÊp kinh phÝ ®Ó c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý trùc tiÕp mua thÎ B¶o hiÓm y tÕ. §iÒu 4 C¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt, vËt t tiªu hao thiÕt yÕu theo danh môc Bé Y tÕ quy ®Þnh, kh«ng ®îc ®Ó ngêi bÖnh tù mua. §iÒu 5 1- ChÝnh phñ giao cho Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh vµ Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ quy ®Þnh khung gi¸ mét phÇn viÖn phÝ. C¨n cø vµo khung gi¸ cña liªn Bé ban hµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng quy ®Þnh gi¸ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh do ®Þa ph¬ng qu¶n lý, Bé trëng Bé Y tÕ quy ®Þnh gi¸ mét phÇn viÖn phÝ cho c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh trùc thuéc Bé. 2- BiÓu gi¸ mét phÇn viÖn phÝ ®îc tÝnh trªn c¬ së thu theo dÞch vô ®èi víi ngêi bÖnh ngo¹i tró vµ thu theo ngµy giêng ®iÒu trÞ ®èi víi ngêi bÖnh néi tró. §iÒu 6 1- Kho¶n thu mét phÇn viÖn phÝ lµ nguån thu cña Ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc sö dông theo quy ®Þnh sau: - 85% sö dông cho c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ®· thu kho¶n viÖn phÝ ®ã ®Ó bæ sung kinh phÝ mua thuèc, m¸u, dÞch truyÒn, ho¸ chÊt, phim X quang, vËt t, trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ phôc vô ngêi bÖnh kÞp thêi. - 15% dµnh ®Ó khen thëng cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi ngêi bÖnh vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô chuyªn m«n. 2- ViÖc thu, chi quy ®Þnh ë kho¶n 1 §iÒu nµy ph¶i ®îc ghi thu - ghi chi qua Ng©n s¸ch Nhµ níc. Nhng kho¶n chi nay kh«ng khÊu trõ vµo kinh phÝ do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hµng n¨m cho ngµnh y tÕ. 3- Biªn lai, ho¸ ®¬n thu mét phÇn viÖn phÝ ph¶i theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Mäi kho¶n thu ph¶i do Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n cña c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh thùc hiÖn. Hµng quý, n¨m, c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh ph¶i quyÕt to¸n thu, chi viÖn phÝ víi c¬ quan chñ qu¶n vµ c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp theo ®óng niªn ®é kÕ to¸n. §iÒu 7 Ngêi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy th× tuú theo møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù.
  3. 3 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký vµ thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 45-H§BT ngµy 24-4-1989 cña Héi ®ång Bé trëng vÒ thu mét phÇn viÖn phÝ. §iÒu 9 Bé trëng Bé Y tÕ, Bé Tµi chÝnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Trëng ban Ban vËt gi¸ ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 10 C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản