Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
2
download

Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT về dành cho dự án “Thiết bị chiếu sáng ở thành phố Hồ Chí Minh” giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng Hòa Pháp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư tài chính số 108/2004/LPQT

  1. B NGO I GIAO ****** S : 108/2004/LPQT Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2004 Ngh đ nh thư tài chính gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng Hòa Pháp dành cho d án “Thi t b chi u sáng thành ph H Chí Minh” có hi u l c t ngày 08 tháng 10 năm 2004. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ ĐI U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh NGH Đ NH THƯ TÀI CHÍNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA PHÁP Đ tăng cư ng quan h h u ngh và h p tác gi a hai Chính ph , Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n ký Ngh đ nh thư này nh m góp ph n phát tri n kinh t Vi t Nam. Đi u 1. T ng s ti n và đ i tư ng tài tr Chính ph nư c C ng hòa Pháp th a thu n dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam m t kho n tài tr đ th c hi n d án cung c p thi t b và d ch v cho h th ng đi u khi n chi u sáng công c ng t i thành ph H Chí Minh Vi t Nam đư c ghi trong lĩnh v c ưu tiên cho s phát tri n kinh t Vi t Nam. Kho n cho vay này c a Chính ph Pháp có giá tr t ng c ng t i đa là 4.500.000 Euros (b n tri u năm trăm ngàn Euros), dùng đ mua hàng hóa và d ch v c a Pháp liên quan đ n vi c th c hi n d án này. Đi u 2. Th th c cung c p kho n tài tr Kho n vay c a Chính ph Pháp có th i h n 14 năm, trong đó có 4 năm ân h n tr g c. Lãi su t là 0,35% m i năm. N g c đư c hoàn tr làm 20 bán niên liên ti p v i s ti n tr m i kỳ b ng nhau, l n tr đ u tiên sau 54 tháng vào cu i quý c a năm thư ng mà vào quý đó trư c đây đã ti n hành các đ t rút ti n. Lãi đư c tính d a trên s dư n g c; lãi này đư c tính k t ngày ti n hành m i l n rút ti n t kho n vay c a Chính ph Pháp và đư c tr 6 tháng m t l n. N u ngày thanh toán n g c hay lãi theo kỳ h n trùng vào m t ngày không làm vi c t i Pháp, thì ngày thanh toán s đư c chuy n sang ngày làm vi c đ u tiên ti p theo đó. M i kho n n g c hay lãi không đư c tr đúng kỳ h n s ph i ch u lãi ch m tr tính t ngày đ quá h n tr
  2. n đ n ngày thanh toán s n ch m tr . Lãi su t ch m tr là lãi su t h p pháp c a Pháp n đ nh t i ngh đ nh c p B cho năm 2004, t c là 2,27% năm đư c c ng thêm 1,5% năm. B n thân lãi ch m tr tròn m t năm cũng đư c tính lãi theo lãi xu t xác đ nh trên. B Tài chính Vi t Nam, hành đ ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam s ký th a ư c áp d ng v i Cơ quan Phát tri n Pháp, hành đ ng nhân danh và vì l i ích c a Chính ph nư c C ng hòa Pháp. Th a ư c áp d ng s xác đ nh th th c s d ng và hoàn tr kho n vay c a Chính ph Pháp. Đi u 3. Đ ng ti n đ tính toán và thanh toán Đ ng ti n đ tính toán và thanh toán c a ngh đ nh thư này là đ ng Euro. Đi u 4. Chi qu vay cho các h p đ ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hòa Pháp kh ng đ nh t m quan tr ng v vi c đ u tranh ch ng tham nhũng trong các giao d ch thương m i qu c t và cùng th a thu n: Các bên trong H i đ ng chi qu vay c a Ngh đ nh thư này không đư c đ ngh ho c cho ngư i th ba, ho c đòi h i, nh n ho c h a, dù tr c ti p hay gián ti p m t kho n lãi không đúng phép mà có l i cho mình ho c cho Bên khác, b ng ti n ho c hình th c khác, mà c u thành ho c có th c u thành hành đ ng b t h p pháp ho c tham nhũng. M i h p đ ng liên quan đ n d án nêu trong ph l c, như đã nêu rõ trên, mu n đư c s d ng qu vay ph i đáp ng các đi u ki n dư i đây: - H p đ ng ph i phù h p v i nghiên c u kh thi đã đư c các c p chính quy n Vi t Nam thông qua các khuy n ngh c a chuyên gia Pháp đã đánh giá trư c đó; - D án ph i qua ki m tra xem có phù h p v i các quy đ nh c a th a ư c OCDE liên quan đ n tín d ng xu t kh u đư c hư ng s tr giúp c a Chính ph không; - Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ph i không có các kho n n không đư c thanh toán đúng h n thu c v các hi p đ nh c ng c n , các kho n vay c a Chính ph Pháp và các kho n vay Cơ quan Phát tri n Pháp; - Ph i xem xét tình hình n không thanh toán đúng h n thu c các kho n tín d ng ngân hàng do COFACE b o lãnh dành cho Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, cho lĩnh v c Nhà nư c ho c v i s b o lãnh c a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. M i h p đ ng liên quan đ n d án nêu trong Đi u 1, sau khi các cơ quan có th m quy n Pháp nh n th y các đi u ki n trên đây đã đư c đáp ng đ y đ , s đư c c p v n t ngu n vay theo Ngh đ nh thư này thông qua trao đ i thư gi a Tham tán Thương m i bên c nh Đ i s quán Pháp t i Hà N i, hành đ ng theo s cho phép c a các cơ quan có th m quy n Pháp và B K ho ch và Đ u tư nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Đi u 5. Th i h n kho n cho vay c a Chính ph Pháp Đ đư c hư ng kho n vay c a Chính ph Pháp đư c xác đ nh như đi u kho n nêu trên, các h p đ ng gi a ngư i mua Vi t Nam và nhà cung c p Pháp ph i đư c ký trư c ngày 31 tháng 12 năm 2005 và đư c c p v n t ngu n qu vay ch m nh t không quá 3 tháng k t ngày đó. Vi c rút các kho n tài tr vay c a Chính ph pháp theo th a thu n b i Ngh đ nh thư này ph i đư c th c hi n ch m nh t không quá ngày 30 tháng 06 năm 2008.
  3. Đi u 6. Các kho n thu Kho n tài tr t Ngh đ nh thư tài chính Vi t – Pháp ch s d ng đ th c hi n d án ghi t i Đi u 1 c a Ngh đ nh thư này và không bao g m các kho n thu phát sinh trong quá trình th c hi n d án. Các doanh nghi p Pháp tham gia th c hi n d án này ph i th c hi n h p thu theo các ch đ thu c a Lu t thu Vi t Nam và Hi p đ nh tránh đánh thu hai l n gi a Pháp và Vi t Nam. Vi c tr n g c và lãi, phí d ch v ngân hàng, các phí và ph phí g n li n v i vi c thi hành ngh đ nh thư này s đư c th c hi n mi n m i lo i thu t i Vi t Nam. Đi u 7. Đánh giá l i vi c th c hi n các d án Chính ph nư c C ng hòa pháp b ng kinh phí riêng c a mình, có th cho đánh giá l i tình hình trư c đây c a d án ghi trong ngh đ nh thư này v m t kinh t , tài chính và k toán ch y u nh m xem xét nh hư ng c a d án đ n s phát tri n kinh t Vi t Nam. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam n u mong mu n, có th tham d vào vi c đánh giá này, theo th th c s đư c xác đ nh sau đ có th tr c ti p th hư ng k t qu đánh giá. Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam cam k t ti p nh n đoàn đánh giá d án do Chính ph nư c C ng hòa Pháp c sang và t o thu n l i cho đoàn ti p c n các thông tin liên quan đ n d án. Đi u 8. Hi u l c thi hành Ngh đ nh thư này có hi u l c k t ngày ký. Đ làm b ng, các đ i di n c a hai Chính ph , đư c y nhi m h p pháp, đã ký và đóng d u vào b n ngh đ nh thư này. Làm t i Hà N i, ngày 08/10/2004 (thành b n b n g c, hai b n b ng ti ng Vi t, hai b n b ng ti ng Pháp). THAY M T CHÍNH PH NƯ C THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA PHÁP NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B TRƯ NG Đ C TRÁCH NGO I NAM THƯƠNG B TRƯ NG B K HO CH VÀ Đ U TƯ Francois Loos Võ H ng Phúc
Đồng bộ tài khoản