Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
10
download

Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB kèm theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư thứ tư số 221/WTO/VB

  1. NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ TƯ KÈM THEO HIỆP ĐỊNH CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Các Thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (sau đây gọi là WTO) có Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 của Hiệp định chung về thương mại dịch vụ liên quan đến các dịch vụ viễn thông cơ bản kèm theo Nghị định thư này (sau đây gọi là các Thành viên liên quan), Đã tiến hành đàm phán theo các điều kiện tại Quyết định của Bộ trưởng về đàm phán các dịch vụ viễn thông cơ bản thông qua tại Marrakesh ngày 15 tháng 4 năm 1994, Đã xem xét Phụ lục về đàm phán các dịch vụ viễn thông cơ bản, Thỏa thuận như sau: 1. Kể từ ngày Nghị định thư này có hiệu lực, Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 liên quan đến các dịch vụ viễn thông cơ bản kèm theo Nghị định thư này liên quan đến một Thành viên sẽ bổ sung hoặc sửa đổi Danh mục cam kết cụ thể và Danh mục các ngoại lệ đối với Điều 2 đối với Thành viên đó phù hợp với các điều kiện cụ thể quy định trong đó. 2. Nghị định thư này được để ngỏ cho các Thành viên có liên quan chấp nhận cho tới ngày 30 tháng 11 năm 1997 bằng việc ký hay bằng cách khác. 3. Nghị định thư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 1998 với điều kiện đó được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận. Nếu vào ngày 1 tháng 1 năm 1997 Nghị định thư này không được tất cả các Thành viên liên quan chấp nhận thì các Thành viên đó chấp nhận Nghị định thư này vào ngày đó có thể quyết định, trước ngày 1 tháng 1 năm 1998, về ngày hiệu lực của Nghị định thư này. 4. Nghị định thư này sẽ được nộp lưu chiểu cho Tổng Giám đốc WTO. Tổng Giám đốc WTO sẽ nhanh chóng cung cấp cho mỗi Thành viên của WTO một bản sao có chứng thực của Nghị định thư này và các thông báo về việc chấp nhận Nghị định thư theo điều 3. 5. Nghị định thư này sẽ được đăng ký phù hợp với các quy định tại Điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Làm tại Geneve ngày.... tháng...... năm 1995 gồm các bản gốc bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, các bản này đều có giá trị như nhau khi các Danh mục kèm theo đây có quy định khác.
Đồng bộ tài khoản