Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
128
lượt xem
23
download

Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Phi-lip-pin (1994).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư về việc xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ

  1. NGH Đ NH THƯ V VI C XU T KH U HÀNG HOÁ VÀ D CH V GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ PHI-LIP-PIN (1994). Chính ph C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Phi-líp-pin mong mu n c i thi n quan h thương m i gi a hai nư c trên cơ s bình đ ng, hai bên cùng có l i Đã đi m l i và ghi nh n vi c th c hi n Ngh đ nh thư ký k t năm 1990 gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Phi-líp-pin b xung danh m c hàng hoá nêu b n "A" và "B" đi u 5 c a Hi p đ nh Thương m i gi a hai nư c. Qua s trao đ i ý ki n h u ngh , đã đ t đư c tho thu n v danh m c hàng hoá xu t nh p kh u s mua bán trong tương lai như sau: A. Phía Phi-líp-pin s nh p kh u các hàng hoá c a Vi t Nam sau đây: 1. D u thô 2. Than đá 3. S n ph m g ch bi n 4. G o 5. Nông s n (Đ u tương, ngô, h t đi u, gia v , l c và d u l c, chè) 6. H i s n 7. Các lo i tinh d u 8. Cao su và các s n ph m cao su 9. S n ph m mây ch bi n 10. Silic cát 11. Qu ng thi c 12. B t titan 13. Vôi b t 14. Kao lin
  2. 15. Feldspar 16. Mu i công nghi p 17. Hàng th công m ngh 18. Hàng may m c 19. Gi y dép 20. Dư c ph m 21. Crôm 22. Máy công c Vi c nh p kh u các hàng hoá trên là tuỳ thu c vào nhu c u c a Phi-líp-pin và kh năng cung c p c a Vi t Nam. B. Phía Vi t Nam s nh p kh u các hàng hoá c a Phi-líp-pin sau đây: 1. Hàng may m c 2. Gi y dép 3. Th c ph m ch bi n (cá ng h p, th t và th t ch bi n, s n ph m s a, nư c qu , đ u ng, gia v th c ph m) 4. Hàng đi n t tiêu dùng (qu t đi n, máy gi t, t l nh, rađio, b tivi r i" 5. V t li u xây d ng (g ch men, g ch vinyl, ng PVC, dây đi n, dây cáp, thép t m, s t thanh) 6. Thi t b nông nghi p (máy c y tay lo i nh , thi t b nông nghi p lo i nh ) 7. Đ đ c trong nhà 8. Các thi t b nhà t m 9. Ô tô, xe máy 10. Phân bón (NPK, DPK, phân h u cơ) 11. Thu c nhu m 12. S i polyeste
  3. 13. Thu c y t và dư c ph m 14. Hoá ch t nông nghi p, thu c tr sâu 15. Kính 16. Máy móc và thi t b khai thác than 17. Xe ben, máy kéo, máy i 18. Thi t b phá d tàu 19. Thi t b thông tin liên l c 20. Bia, rư u 21. Đ ng và các s n ph m b ng đ ng (c c catôt, dây đ ng) 22. D ch v tư v n k thu t 23. Ph n m m máy tính Vi c nh p kh u các hàng hoá trên là tuỳ thu c vào nhu c u c a Vi t Nam và kh năng cung c p c a Phi-líp-pin. 24. Giá c và các đi u ki n khác v giao d ch hàng hoá và d ch v đã nêu trên s do các t ch c Thương m i ho c các nhà kinh doanh xu t nh p kh u đư c ch đ nh c a hai nư c đ nh li u. 25. Hai bên đ ng ý các vi c giao d ch đã nói trên s không lo i tr các vi c giao d ch Thương m i khác gi a các t ch c Thương m i ho c các nhà kinh doanh xu t nh p kh u đư c ch đ nh c a hai nư c. 26. Hai bên đ ng ý áp d ng các bi n pháp c th giúp đ các t ch c và các xí nghi p Thương m i, t o đi u ki n thu n l i cho vi c th c hi n trao đ i Thương m i và khai thác các cơ h i Thương m i thông qua vi c trao đ i các đoàn Thương m i, t o thu n l i cho các ho t đ ng tri n lãm, h i ch và n i l ng qui ch c p ngo i t và các tr ng i khác nh m phát tri n tích c c quan h thương m i Vi t Nam - Phi-líp-pin. 27. Hai bên đ ngý đ quan ch c c a B Thương m i Vi t Nam và B Thương m i và công nghi p Phi-líp-pin g p nhau khi có nhu c u đ ki m đi m và khuy n khích vi c giao d ch thương m i gi a hai nư c. 28. Ngh đ nh này s có hi u l c t ngày ký và s ti p t c có hi u l c theo các đi u kho n c a Hi p đ nh thương m i.
  4. 29. Nh ng ngư i ký tên dư i đây đã đư c Chính ph c a mình u nhi m ký Ngh đ nh thư này. Làm t i Hà N i, C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngày 28 tháng 3 năm 1994 thành hai b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh, các b n đ u có giá tr nh nhau. Trong trư ng h p có s khác bi t thì b n ti ng Anh s dùng là b n đ i chi u. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C NG HOÀ PHI - LÍP-PIN NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I B TRƯ NG B THƯƠNG M I VÀ CÔNG NGHI P Rizalino t. navarro Lê Văn Tri t B NGO I GIAO Sao y b n chính ------- "Đ báo cáo, đ th c hi n" Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 1994 TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO Nơi g i: - VPCP, Kt. V trư ng v lp và đi u ư c qu c t - U ban K ho ch NN Phó v trư ng - B Thương m i, - ĐSQ VN t i Phi-líp-pin, - V Đông Nam á - Nam tbd, Nguy n Bá Sơn - V LPQT, - Lt (7b).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản