Nghị định về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
82
lượt xem
6
download

Nghị định về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  P h ñ  s è  78/1998/N§­C P  n g µ y 26 th¸ng  n¨ m  1998 v Ò  b æ   9  s u n g, s ö a ® æ i  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h   è  49/C P N s n g µ y 26  th¸ng 7 n¨ m  1995 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  P h ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  Önh  ùc l ng C¶nh    ©n  ©n  Öt Nam   µy  th¸ng  cø  l l  î   s¸tnh d Vi   ng 28  01  n¨m 1989  µ  v Ph¸p  Önh  öa  æi  Òu  Ph¸p  Önh  ùcl ng c¶nh    ©n   l s® §i 6  l l  î   s¸tnh d©n  µy  th¸ng7  ng 6    n¨m 1995; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 6    n¨m  1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng5  ng 29    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ   c Ch Ph vÒ   b¶o  ¶m   Ëttùan  µn  ® tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® b v tr     to giao th«ng    ®«   Þ  µ  th v NghÞ   nh   è  ®Þ s 75/1998/N§­   µy  th¸ng  n¨m  CP ng 26  9  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò     ph v bæ sung, söa  æi  ét  è  iÒu  ña    ® m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP   ngµy  th¸ng5  29    n¨m 1995; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 80/CP  µy  th¸ng 12  ng 05    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ tæ  v ho   c Thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng    vËn  ; t¶i X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   c B tr B Giao th«ng  Ën    µ  é   ëng  é     v t¶iv B tr BT ph¸p, Ngh Þ   Þ nh ® §i Ò u    öa  æi, bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  Þ   nh  è  m s® Ngh ®Þ s 49/CP  µy  ng 26 th¸ng 7    n¨m 1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh  ®Þ x ph   ch vh viviph¹m  Ëttùan  µn     tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttùan  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «     ® thÞ    nh sau: 1.§iÒu  ® îcsöa  æi      2    ® nh sau: "§iÒu    2. Møc   Òn  ¹tkhixö  ¹thµnh  Ýnh  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ti ph     ph   ch ct ti   nh t×nh  Õtt¨ngnÆng. ti     1. Tuú    theo møc   ,  Ýnh  Êt vi ph¹m  ®é t ch     møc   Òn  ö  ¹tcã  Ó    ti x ph   th t¨ng hoÆc  gi¶m  víimøc  so    quy  nh,  ng  ®Þ nh møc  ¹tcao  Êt kh«ng  îcvîtqu¸ ph   nh   ®     1,5  Çn  µ  l v møc   ¹tthÊp  Êt  ph   nh kh«ng  îc díi0,5  Çn  ®   l møc   Òn  ¹t®èi  íi ti ph   v  hµnh      ¹m  ∙  îcquy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. viviph ® ®   ®Þ t  i ®Þ n 2.  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  T ti   nh t¨ng nÆng   dông    ¸p  theo quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh." x l    h ch 2.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      a  1  5    ® nh sau: "a.Kh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬    c gi   c c quan  qu¶n  ýgiao th«ng  êng  é  l    ® b hoÆc   cã  Êy  Ðp  ng  gi ph nh kh«ng  th«ng b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ¬  c quan qu¶n  ýtrùc l   
  2. 2 tiÕp c«ng  ×nh ® êng  é  µ   Õn  µnh    ¹t®éng    tr   b m ti h c¸c ho   thic«ng,söa  ÷a      ch c¸c c«ng  ×nh trong ph¹m    tr     vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é  tr     ® b hoÆc   ã  ªn c li   quan  ùctiÕp ®Õ n   tr     c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é." tr     ® b 3.Bæ     sung  iÓ m   vµo  ® e  kho¶n  §iÒu  nh  2  7  sau: "e.Trîtpatanh     hoÆc       ¬i,c¸c m«n  Ó  c¸c trßch     th thao  kh¸c trªn® êng     giao  th«ng". 4.Kho¶n  ,2,3,4,5  Òu  ® îcsöa  æi      1        §i 8    ® nh sau: "1.Ph¹ttiÒn 10.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§ixe  p      ®¹ kh«ng  ng  Çn  êng  ®ó ph ® quy  nh, ®i    Ìphè,trong vên  ®Þ   trªnh       hoa  hoÆc   c«ng  viªn. b.Dïng  dï®Ó     «    che  a  ¾ng    iÒu  Ón  ®¹p. mn khi® khi xe  c.Dõng  ë    xe  lßng ® êng,ë  ÷ng  ¬ig©y      nh n  c¶n  ëgiao th«ng. tr     2.Ph¹ttiÒn 20.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. Qua  êng, qua  Çu, qua  µ, qua  o¹n  êng    ®   c  ph   ® ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  tu©n  theo  n    Ón      Ýn  Öu  ®Ì b¸o,bi b¸o,c¸c t hi giao th«ng    kh¸c hoÆc   ù    s chØ  Én  d cña  êicã  ng   tr¸chnhiÖm  íng dÉn    h  giao th«ng.   b.§ixe  µng     h ngang  õ3  trëlªn. t   xe    c.§ç,dõng  vîtqu¸ gií h¹n quy  nh  ¹ c¸c® êng     xe         i ®Þ t    i giao nhau    ã  Ýn    khic t hiÖu  n  ®Ì hoÆc   Öu  Önh  õng  cña  hi l d xe  C¶nh    s¸tgiao th«ng.   d.Kh«ng    Öu    b¸o hi b»ng    taycho    ®i  c¸cxe  sau  Õttr ckhirÏ. bi   í     ®.  thå,xe  p  ëhµng    ång  Ònh  îtqu¸ gií h¹n  Xe    ®¹ tr   ho¸ c k v    i   quy  nh,    ®Þ vi ph¹m  quy  nh  Ò   êigian vµ  Õn  êng  îcphÐp  ¹t®éng. ®Þ v th     tuy ® ®  ho   e.Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  c¬  í . xe  gi i 3.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. B¸m  µo  cã  ng  ¬,mang    ång  Ònh; kÐo    v xe  ®é c  v¸c c k   theo    Ët kh¸c ®å v     hoÆc   ¾t  óc  Ët ch¹y theo;chë  êi qu¸  è  d s v      ng   s quy  nh;  ë  µng  ®Þ ch h ho¸  Ô   d ch¸y,d Ô         næ tr¸quy  nh. i ®Þ b. Bu«ng    th¶        ang  iÒu  Ón    , Ðo  hai tay khi ® ® khi xe; l«i k hoÆc   y    ®È xe kh¸c;vîtÈu, rÏtr c®Ç u   c¬  í®ang  ¹y.         í  xe  gi   i ch c.L¹ng    l¸ch, i  ¸nh  âng;®uæi   ® ® v   nhau    êng  è. trªn® ph d. §ixe  õ trong nhµ, trong ngâ,trong hÎm    êng      t            ra ® hoÆc   îcl¹ kh«ng  ng    i quan    ícg©y  s¸ttr   ¶nh  ëng  n   toµn  h ®Õ an  giao th«ng.   ®.    µo  êng  îcchiÒu,® êng  Ê m,  êng  µnh  §iv ® ng     c ® d riªngcho  cã  ng    xe  ®é c¬,khu  ùc  Ê m   ®¹p.   vc xe  4.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau: a.§ua  ®¹p    Ðp.   xe  tr¸ph i b.G © y     ¹n  åibá  ¹y."   tain r   ch 5.Kho¶n    §iÒu  ® îcsöa  æi      2,3  9    ® nh sau: ­§iÓ m   kho¶n  ® îcsöa  æi      b  2    ® nh sau:
  3. 3 "b.§ Ó   óc  ËtkÐo  m µ     s v  xe  kh«ng  ã  êi®iÒu  Ón;kh«ng    ông  ô  c ng   khi   ®ñ d c ®ùng    Êt th¶icña  óc  Ët hoÆc   c¸c ch     s v  kh«ng  än  ¹ch  Êt th¶icña  óc  Ët ds ch     s v  th¶ira ® êng."    ­§iÓ m   kho¶n  ® îcsöa  æi      a  3    ® nh sau: "a.X Õ p   µng    h ho¸    vîtqu¸  í h¹n  trªnxe    gi i   quy  nh;  ë  µng  Ô   ®Þ ch h d ch¸y,   dÔ     næ kh«ng  ng  ®ó quy  nh." ®Þ 6.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      3  10    ® nh sau: "§iÒu    ö  ¹tngêi®iÒu  Ón  Ých    ®¹p    µ    ¹  kh¸c 10.X ph     khi x l«,xe  l«i c¸c lo i v xe    cã  Õt  Êu ¬ng  ùviph¹m  Ëttùan  µn  kct t    tr     to giao th«ng.   3. Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víihµnh    ua  xÝch    ua  ®¹p        ®å ®è     vi:® xe  l«,® xe  l«i chë  µng  Ô     , h d ch¸y,d Ô       næ kh«ng  theo quy  nh."   ®Þ 7.§iÒu  ® îcbæ     11    sung,söa  æi      ® nh sau: "§iÒu    ö   ¹tngêi ®iÒu  Ón      m¸y, xe  11. X ph     khi m« t«,xe    m¸y  , Ých    l«i x l« m¸y  µ    ¹ xe  ã  Õt  Êu ¬ng  ùviph¹m  Ëttùan  µn  v c¸clo   c k c t i t    tr     to giao th«ng.   1.Ph¹ttiÒn 50.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trong c¸chµnh       visau: a.§ikh«ng  ng  Çn  êng     ®ó ph ® quy  nh, ®i    ®Þ   trªnvØa  Ì. h b. Dïng    ï che  ¾ng    «, d   n che  a  m hoÆc   ö  ông  iÖn  ¹idi ®éng    sd ® tho     khi ®iÒu  Ón    ¹ xe  t¹ ®iÒu  µy. khi c¸clo i nªu      i n c.§ç    õng  ë    xe,d xe  lßng ® êng,ë  ÷ng  ¬icÊ m   , cÊ m   õng.     nh n  ®ç   d d.Ng êi®iÒu  Ón    ¹ xe      khi c¸clo i quy  nh    Òu  µy  ë    è  êiquy    ®Þ ë §i n ch qu¸ s ng   ®Þnh, hoÆc   ë  µng  ch h ho¸  ång  Ònh; ®iÒu  Ón    ¹  nµy  i  µng  c k   khi c¸c lo ixe  ®h ngang  õhaixe  ëlªn. t     tr   ®.  êi®iÒu  Ón    ¹ xe  Ng   khi c¸clo i quy  nh  ¹ ®iÒu  µy  a    tuæi.   ®Þ t  i n ch ®ñ 16  e. Kh«ng    b¸o  Öu    êng    hi xin ® khichuyÓn  íng  i  h ® qua  ç  Çm  ×n  Þ  ch t nh b h¹n  Õ;  ïng  n  ch d ®Ì pha  trong thµnh  è,thÞ    Þ  Ên;dïng      ÷ng  ¬i   ph   x∙,th tr   cßië nh n  cÊ m   ïng    d cßi hoÆc   µm  Êt  lm yªn  Ünh  õ 22  ê ®Õ n   giê s¸ng.g. Tô   Ëp  t t   gi   5       t thµnh  ¸m   «ng  õ3  trëlªnë  ® ® t   xe      lßng ® êng,trªnvØa  Ì,trªncÇu.      h    h.Kh«ng    mang  theo giÊy ®¨ng  ý      m¸y.     k m« t«,xe  2.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón  ch¹y vîtqu¸ tèc®é     khi xe          quy  nh; ®i  µo  êng  Ê m   ®Þ  v ® c hoÆc   ®i  µo  v khu  ùc  Ê m. vc b. Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  u    xe  tiªnhoÆc   kh¸c ®∙  ã  Ýn  Öu    ît xe    c t hi xinv   theo quy  nh.   ®Þ c. Qua   êng,    ® qua  Çu,  c qua  µ,  i    o¹n  êng  ph ® trªn ® ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  ©n  tu theo  n  ®Ì b¸o,biÓn    b¸o, c¸c tÝn  Öu     hi chØ   huy giao th«ng kh¸c  hoÆc  chØ  Én  ña  d c C¶nh    s¸tgiao th«ng    hoÆc   ña  ©n    ã  c nh viªnc tr¸chnhiÖ m     híng dÉn    giao th«ng.   d. Dïng      m¸y, xe    m« t«,xe    m¸y  , Ých    l«i x l« m¸y    Ðo, ®Èy,  ¾t  óc  ®Ó k   ds vËt,kÐo    theo ®å   ËthoÆc     v  b¸m  µo  kh¸c. v xe  ®.  Òu  Ón  thiÕu  n, cßi,phanh  §i khi xe  ®Ì     hoÆc   ã  ÷ng  c nh thø    ng  ®ã nh kh«ng cßn    ông;®iÒu  Ón  dïng    tiªn,   «    cã  Ón  è  t¸cd   khi xe  cßiu    xe  t«;xe  bi s cßi bÞ  ê   m hoÆc   Þ  Îcong. b b 
  4. 4 e.  Òu  Ón  m¸y, m«     m¸y  ,xÝch    §i khi xe    t«,xe  l«i  l« m¸y kh«ng  ã  Êy  c Gi phÐp    theo quy  nh. l¸xe  i   ®Þ g.Cho  îngiÊy phÐp      m    l¸xe. i h. Kh«ng  Êp  µnh  Öc  Óm     Óm     ña    ch h vi ki tra,ki so¸tc C¶nh    s¸tgiao th«ng  khicã  Óu  Ön    ¹m      bi hi viph c¸cquy  nh  Ò   Ëttùan  µn  ®Þ v tr     to giao th«ng.   i.Kh«ng  µm  ñ  ôc chuyÓn  ïng    l th t   v hoÆc  chuyÓn  Òn  ë  ÷u  ¬ng  quy s h ph tiÖn theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   3.Ph¹ttiÒn 200.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón  ch¹y tèc®é     khi xe      cao  õ trong nhµ,ngâ,hÎm    êng  Ýnh  t        ra ® ch vµ  îcl¹ . ng   i b. §iÒu  Ón  kh«ng  ¨ng  ý,hoÆc   cã  ¨ng  ý  ng  ¾n   Ón    khi xe  ® k  xe  ® k nh g bi sè kh«ng  ng  ®ó trong GiÊy  ¨ng  ý,xe    ® k   kh«ng  ã  Ón  è  c bi s hoÆc   ¾n  Ón  è  g bi s gi¶. 4.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Bu«ng  haitay khi®ang  iÒu  Ón    îtÈu;  ö  ông  kh«ng    c¶        ® khi xe; v   sd xe  cã  é   Ën  b ph gi¶m thanh; dïng  ©n  èng  Ñt  èng  êng    ®ang    ch ch qu xu ® khi xe  ch¹y. b. §iÒu  Ón  sau    ïng  îu,bia hoÆc     Êt kÝch  Ých    khi xe  khid r   c¸c ch   th kh¸c  qu¸ nång      ®é quy  nh. ®Þ c.Sau    ©y    ¹n kh«ng  ÷nguyªn hiÖn  êng.   khig tai   n gi     tr 5.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.L¹ng    l¸ch, ¸nh  âng,®iÒu  Ón  ®uæi    ® v   khi xe  nhau,®i  b»ng  ét    xe  m b¸nh  trªn® êng    giao th«ng.   b.  ö   ông  m«   cã  Sd xe  t«  dung  Ých    t xi lanh  õ  t 175 cm3   ë lªn tr¸ quy  tr     i   ®Þnh. Thay  æi  Æc   Ýnh  ña  ® ® t c xe. d.G © y     ¹n  åich¹ytrèn.   tain r    ®.  Èy    T xo¸ hoÆc   öa  ÷a  å  ¬, GiÊy  ¨ng  ý    è  s ch h s   ® k xe, s m¸y, sè    khung  nhng  a  n   ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s e.Chë  µng  Ô     h d ch¸y,d Ô       næ kh«ng  theo quy  nh   ®Þ 6.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi   µnh            ®è     h c¸c visau  y: ®© a.L¹ng    l¸ch, ¸nh  âng,®iÒu  Ón  ®uæi   ® v   khi xe  nhau  ©y    ¹n  ng  a  g tai n nh ch ®Õ n   møc    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s b.  ¹ng  L l¸ch,®¸nh  âng, ®iÒu  Ón  ®uæi    v   khi xe  nhau  µ   m kh«ng  Êp  ch hµnh  Önh  õng  cña  êithi µnh  l d xe  ng     h c«ng  ô. v 7.NgoµiviÖc  ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  m¸y,m«     m¸y    Ých      ph       khi xe    t«,xe  l«i x , l«m¸y    ¹m      viph c¸cquy  nh  ¹ ®iÒu  µy  ®Þ t  i n cßn  ö  ýnh  x l   sau: a. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m     kho¶n  th× bÞ ícGiÊy  Ðp       ® b  4, ® a, d  5    t   ph l¸i xe  trongvßng  (s¸um ¬i)ngµy.   60      b. Vi ph¹m     kho¶n  th× bÞ ícgiÊy phÐp      Õu  i ¹m  × bÞ  Þch  6    t     l¸ xe,n i t¸ ph th   t   thu xe.  
  5. 5 c.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  th× ph¶ibåith ng  Öth¹i "    ® a  6        ê thi   . 8.§iÒu  ® îcsöa  æi      13    ® nh sau: "§iÒu    ö   ¹tngêi ®iÒu  Ón  «      ¹m  Ëttù an  µn  13. X ph     khi xe  t« viph tr     to giao  th«ng. 1.Ph¹ttiÒn 100.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón    ¹  «    i    khi c¸c lo ixe  t« ® kh«ng  ng  Çn  êng, tuyÕn  êng, ®ó ph ®   ®   thêigian quy  nh.     ®Þ b.§ç    õng      xe,d xe,tr¸nhxe,vît   ïxe,quay  u     Ïph¶ihoÆc   Ïtr¸       l    xe, i ®Ç xe,r    r    i kh«ng  óng  d quy  nh. ®Þ c.Dïng    ¬itrong thµnh  è,thÞ    Þ  Ên hoÆc   ïng      ¬icã    cßih     ph   x∙,th tr   d cßië n   biÓn b¸o  Ê m   ïng    ïng    c d cßi,d cßi ban  ªm   õ 22  ê ®Õ n   giê trong  µnh  ® t   gi   5    th phè,thÞ    Þ  Ên;dïng ®Ìn    x∙,th tr     pha  õ19  ê®Õ n   giêkhicã  ch¹yngîcl¹ . t   gi   5      xe     i d. BiÓn  è  Þ   ê,  Þ     s b m b che  Êp  l hoÆc   kh«ng    Ón  è  ®ñ bi s theo  quy  nh;  ®Þ g ¾n  Ón  è  bi s kh«ng  ng  Þ  Ýquy  nh. ®ó v tr   ®Þ ®.  Òu  Ón  thiÕu    n  Õu  §i khi xe  cßi,®Ì chi s¸ng,®Ìn  Ýn  Öu, cÇn  ¹tníc   t hi   g    m a,kÝnh  ¾n  ã,g¬ng  Õu  Ëu.   ch gi   chi h 2.Ph¹ttiÒn 300.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§iÒu  Ón  ®i  µo  êng  îcchiÒu,®i  µo  êng  Ê m   i víi õng    khi xe  v ® ng    v ® c ®è     t lo¹ xe.   i b. §iÒu  Ón  ch¹y qu¸ tèc ®é     khi xe        quy  nh;  iÒu  Ón  tèc ®é     ®Þ ® khi xe    cao tõtrong ngâ,hÎm,® êng  ô    êng  Ýnh          ph ra ® ch hoÆc   îcl¹ . ng   i c. Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  kh¸c khicã  Ýn  Öu    îthoÆc   xe      t hi xin v   kh«ng  nhêng  êng  ® cho  ®i    êng  Ýnh. xe  trªn® ch d. Qua   êng, qua  Çu,  ®   c qua  µ, qua    o¹n  êng  ph   c¸c ® ® nguy  Ó m   µ   hi m kh«ng  ©n  tu theo  n  µo  Öu, biÓn  ®Ì b hi   b¸o,c¸c tÝn  Öu     hi giao th«ng hoÆc   ù  s chØ  Én  ña  d c C¶nh    s¸tgiao th«ng,cña  ©n    íng dÉn      nh viªnh   giao th«ng.   ®.  Òu  Ón  chë  t,c¸t, ËtliÖu x©y  ùng  §i khi xe  ®Ê         v d hoÆc     ¹ hµng    c¸clo i   ho¸ kh¸ckh«ng  ã  ông  ô    cd c che  ñ  ph hoÆc   kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p an  µn.   to e.Kh«ng  ë  êi®i  Êp    ch ng   c cøu    i  khi® qua  ÷ng  ¬icã    ¹n. nh n   tai n g.  Òu  Ón  kh«ng  ã  §i khi xe  c phanh, xe  i    ® ban  ªm   ® kh«ng  ã    n  c ®ñ ®Ì chiÕu  s¸ng theo quy  nh.     ®Þ h.G ¾ n   Ón  è    bi s gi¶. k. GiÊy  Ðp   ixe  Õt  ¹n  ng    ph l¸  h h nh cßn trong  êi h¹n  îc ® æi,  Êy  th   ®  Gi chøng  Ën  Óm  nh  toµn  ü  Ëtvµ  nh ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng  Õt  ¹n  µ     tr h h m xe cha  Óm  nh  ¹ . ki ®Þ li 3.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víi ét        ®å ®è     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.Kh«ng  êng  êng    nh ® cho  u  xe  tiªn. b.  ïng  ®Èy,  Ðo  kh¸c,kÐo  ¬    ¬  ãc  D xe  k xe    s mi, r mo kh«ng  ng    ®ó quy ®Þnh. c. Chë   µng    h ho¸,®å   Ët cång  Ònh,    v  k qu¸  Òu  chi cao, chiÒu  µi,chiÒu    d  réng  cho  Ðp. ph
  6. 6 d.Chë      tre,nøa,s ¾t  Ðp    th hoÆc     ËtliÖu kh¸ckÐo      êng  c¸cv       lªtrªn® hoÆc   kh«ng  ã  Ön  c bi ph¸p an  µn.   to ®.  êi®iÒu  Ón  kh«ng  ng  Ng   khi xe  ®ó tuæiquy  nh.   ®Þ e. Kh«ng  Êp  µnh    ch h hoÆc   ng¨n  c¶n  Öc  Óm    Óm  vi ki tra,ki so¸t,  chØ  Én  d cña  C¶nh   s¸tgiao th«ng    hoÆc   êihíng dÉn  ng     giao th«ng      ¹m.   khiviph g. Cho  în,cho    m  thuªgiÊy  Ðp        ph l¸ xe; giao xe  i   kh«ng  toµn  an  cho      l¸ xe i hoÆc   giao xe    cho  êikh«ng  ã  Êy  Ðp    ng   c Gi ph l¸xe. i h.Kh«ng    b¶o  ¶m   ® kho¶ng  c¸ch an  µn    ¬icã  Ón    to ë n   bi quy  nh  ®Þ kho¶ng  c¸ch tèi Óu gi÷a c¸cxe.    thi      i.§ç    õng    ë   öa  g©y    ¹n    xe, d xe, m c xe  tain cho  êi kh¸c cha  n   ng     ®Õ møc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s k.X Õ p   µng    Öch  äng t©m.   h ho¸ l tr   4.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®èi víi ét             m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a.  Òu  Ón  trong  ×nh  ¹ng dïng  îu, bia  §i khi xe  t tr   r  hoÆc  c¸c  Êt  Ých  ch k thÝch kh¸cqu¸ nång       ®é quy  nh. ®Þ b. Ng êi tËp    m µ       l¸ xe  kh«ng  ã  Êy  Ðp  Ëp  ikh«ng  ã  î i c gi ph t l¸   ; c tr    åi gi¸ong   bªn  ¹nh;xe  c   kh«ng  ã  Ón  Ëp  i c bi t l¸ theo    quy  nh;  ®Þ kh«ng trang bÞ     thªm  é b phËn  phanh  ô  µ  ¬ng  ph v g ph¶n  Ëu    ch¹y trªn® êng  h xe; xe     giao th«ng  c«ng  céng  µ   m kh«ng  îcphÐp; xe  ¹ysaituyÕn  êng,ph¹m    ®    ch     ®   viquy  nh. ®Þ c.Xe  ît   ängt¶i   v   tr     qu¸ cho  Ðp  ña  ph c xe. d. Dïng  t¶i®Ó   ë  êi m µ     xe    ch ng   kh«ng  îc phÐp  ña  ¬  ®  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn hoÆc   ùc hiÖn    th   saiquy  nh. ®Þ ®.  êi ®iÒu  Ón  kh«ng  ã  Êy  Ðp  i hoÆc   Êy  Ðp    Ng   khi xe  c Gi ph l¸ xe    Gi ph l¸i xe kh«ng  ï hîp  íilo¹  ®ang  iÒu  Ón; kh«ng  ã  Êy  ph   v   ixe  ® khi   c Gi chøng  Ën  nh kiÓm   nh   toµn  ü  Ët vµ  ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng; xe  tr   kh«ng  ¨ng  ý; xe  ® k  kh«ng chuyÓn  ïng hoÆc   v  kh«ng  ã  Êy phÐp  ¹t®éng  c gi   ho   theo quy  nh.   ®Þ e. TÈy    öa  ÷a  Êy    xo¸,s ch Gi chøng  Ën  ¨ng  ý    è  nh ® k xe, s m¸y, sè    khung,   GiÊy  chøng  Ën  Óm   nh  toµn  ü  Ëtvµ  nh ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö  v m«i  êng, c¸c lo¹ tr   i   giÊy têkh¸cnhng  a  n        ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s g.  ö   ông  ét  Sd m trong    ¹  Êy  ê    c¸c lo igi t gi¶ sau: GiÊy  Ðp  i   Êy    ph l¸ xe, Gi chøng  Ën  Óm   nh  toµn  ü  Ëtvµ  nh ki ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng, GiÊy  tr   chøng  nhËn  ¨ng  ý  ® k xe. h. Ng êi®iÒu  Ón  t« viph¹m  µ   èng  êithihµnh      khi «      m ch ng     c«ng  ô    Þ  v khib xö  ýnhng  a  n   l  ch ®Õ møc    truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 5.Ph¹ttiÒn 2.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. G © y     ¹n  åich¹y trèn nhng  a  n     tain r       ch ®Õ møc     truy cøu tr¸ch nhiÖ m     h×nh  ù. s b. M în hoÆc      thuªtæng  µnh,linhkiÖn    èn tr¸nhsù  Óm     ña    th    ®Ó tr     ki trac c¬  quan  ã  Èm  Òn. c th quy 6. Ph¹ttiÒn      5.000.000  ng  i  íihµnh    ë    Êt ®éc  ¹i  Êt ®å ®è v   vich c¸c ch   h,ch   dÔ  ch¸y,næ     kh«ng  theo quy  nh  ®Þ hoÆc   ,  õng  tr¸ phÐp  ë  ÷ng  ®ç d xe   i ch nh chÊt  c  ¹i,d Ô   ®é h   ch¸y,d Ô       ¬i ®«ng  êi,ë   ÷ng    næ ë n   ng   nh c«ng  ×nh  tr quan  träng.
  7. 7 7. Ph¹ttiÒn      20.000.000  ng  i  íingêi ®ua  «      Ðp.  ®å ®è v     xe  t« tr¸ ph i Trong  tr ng  îp ®ua  t« tr¸ phÐp  µ   èng  êithihµnh  ê h  «      i m ch ng     c«ng  ô  ng  a  n   v nh ch ®Õ møc    truycøu  tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s hoÆc   i ¹m  ua  t« tr¸ phÐp  ×  ¹t t¸  ph ® «      i th ph   50.000.000 ®ång, tÞch    vµ ícGiÊy  Ðp        thu xe  t   ph l¸xe. i 8. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi ®iÒu  Ón  t« cã  µnh      ¹m        b ph       khi «    h viviph ë ®iÒu  µy  n cßn  éc  bu ph¶i: a. Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n       ® a  4, ® a  5, kho¶n  th×  Þ  íc GiÊy  6  b t   phÐp    trong thêih¹n 90  Ýn  ¬i)ngµy. l¸xe  i       (ch m   b.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  ph¶ih¹ t¶i    ® c  4      ngay  µ  Þu  Ý  v ch ph tæn  h¹ t¶i do    . c.Vi ph¹m  iÓ m   kho¶n  th× ph¶ibåith ng  Öth¹i "    ® a  5        ê thi   . 9.§iÒu  ® îcsöa  æi      14    ® nh sau: "§iÒu    ö  ¹tngêi®iÒu  Ón  «    ë  14. X ph     khi xe  t« ch kh¸ch vµ  µnh   h kh¸ch trªn    xe    ¹m  Ëttù,an  µn  viph tr     to giao th«ng.   1. Ph¹t tiÒn      100.000  ng  i  íinh÷ng  µnh  ®å ®è v   h kh¸ch  ã  ét  c m trong    c¸c hµnh    visau  y: ®© a.G © y   Êt  Ëttùtrªnxe.   m tr       b.C¶n  ëviÖc  Ën    tr   v chuyÓn  µnh  h kh¸ch. c. §e  ¹ ®Õ n   Ýnh  ¹ng, søc  Î,tµis¶n  ña  µnh    do   t m   kho     ch kh¸ch,ngêi ®iÒu      khiÓn    ô  nhng  a  n   xe, ph xe  ch ®Õ møc     truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù. d. §u    h s   b¸m,  åi trªnnãc  hoÆc   ã  µnh    ng     xe  ch vikh¸c kh«ng    b¶o  ¶m   toµn      ® an  khixe ®ang  ¹y. ch 2.  ¹t tiÒn  Ph   200.000  ng  i  íingêi ®iÒu  Ón  kh¸ch  ã  ét  ®å ®è v     khi xe  cm trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.§ Ó   µnh   h kh¸ch ngåitrªnxe      èng  µ,khixe  ang    µ.       khilªnxu ph     ® ë ph b. §ãn      tr¶ kh¸ch    ®ang  ¹y,kh«ng  ng  Õn,  khi xe  ch   ®ó b kh«ng  ng  ¬i ®ó n  quy  nh, n¬icÊ m   õng,cÊ m   , n¬i® êng  ®Þ    d   ®ç     cong  Çm  ×n  Þ  t nh b che  Êt. khu c.Kh«ng  ng  öa    èng    d∙chuyÓn    ®ã c lªnxu khixe    b¸nh. 3.  ¹t tiÒn  Ph   500.000  ng  i  íingêi ®iÒu  Ón  kh¸ch  ã  ét  ®å ®è v     khi xe  cm trongnh÷ng  µnh      h visau  y: ®© a.§ Ó   êi®u,    ng   b¸m    öa    åitrªnthµnh    ãc  ë c xe,ng     xe,n xe. b. Sang    kh¸ch,nhîng    kh¸ch  äc  êng  d® cho  kh¸c m µ   xe    kh«ng  îc hµnh  ®  kh¸ch ®ång  .   ý c.Chë  êivît   è    ng     s quy  nh  qu¸ ®Þ cho  õng lo¹ xe. t    i d. Chë   ïng víi µnh    c    h kh¸ch sóc  Ët,hµng    èihoÆc   ÷ng  Êt lµm    v  h«ith   nh ch   ¶nh  ëng  n   h ®Õ søc  Î.kho ®.  èng  Xu kh¸ch ®Ó   èn tr¸nhsù  Óm     Óm     ña  êicã  Èm     tr     ki tra,ki so¸tc ng   th quyÒn. 4. Ph¹t tiÒn      2.000.000  ng  i  íihµnh    ë    Êt  c  ¹i    ®å ®è v   vi ch c¸c ch ®é h ,c¸c chÊtd Ô   ©y    g ch¸y,næ     cïng víi µnh    trªnxe     h kh¸ch. 5. Ngoµi bÞ   ¹ttiÒn,ngêi ®iÒu  Ón  «    ë      ph       khi xe  t« ch kh¸ch cã  µnh       h vivi ph¹m    c¸cquy  nh  ¹ ®iÒu  µy  ®Þ t  i n cßn  éc  bu ph¶i:
  8. 8 a. Vi  ¹m    iÓ m     kho¶n    iÓ m       kho¶n      ph c¸c ® a, c  2; ® a, c, d  3; kho¶n  th× 4    ph¶i thùc  Ön    hi ngay    Ön  c¸c bi ph¸p    ¾c  ôc  ®Ó kh ph b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao  th«ng. b. Vi  ¹m  iÓ m       ph ® c, kho¶n    3; kho¶n  cßn  Þ  íc giÊy  Ðp  4  b t  ph trong  êi th   h¹n 90  Ýn  ¬i)ngµy.   (ch m   6. Ng êi®iÒu  Ón  «    ë      khi xe  t« ch kh¸ch viph¹m       c¸c quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 13 cña  NghÞ   nh  µy  × cßn  Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña  iÒu  ." ®Þ n th   b x ph     ®Þ c® ®ã 10.Kho¶n    §iÒu  ® îcsöa  æi      2,3  15    ® nh sau: "2.Ph¹ttiÒn 500.000  ng  i víingêi®iÒu  Ón  "C«ng        ®å ®è       khi xe  n«ng",xe    "B«ng sen"  µ  ÷ng  ¹  cã    Èn  ü  Ët t ng  ù  ã  ét  v nh lo ixe  tiªuchu k thu   ¬ tc m trong  nh÷ng  µnh    h visau  y:  ®© a.Chë  êi;   ng b.Kh«ng  ã    n,cßi,   c ®ñ ®Ì     phanh  hoÆc   ã  ÷ng  ®ã   ng  c nh thø  nh kh«ng    cßn t¸cdông;   c.Chë  µng  Ô     h d ch¸y,d Ô       næ kh«ng  theo quy  nh.   ®Þ 3. Ng êi ®iÒu  Ón  lam, xe      khi xe    "C«ng  n«ng",xe    "B«ng  sen" vµ  ÷ng    nh lo¹ xe  ã    Èn  ü  Ëtt ng  ùviph¹m      i c tiªuchu k thu  ¬ t     c¸cquy  nh  ¹ c¸c§iÒu      ®Þ t    i 13,14, 17  ña  c NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹ttheo c¸cquy  nh  ¹ nh÷ng  iÒu  ." ®Þ n th   x ph      ®Þ t i ® ®ã 11.§iÒu  ® îcsöa  æi      16    ® nh sau: "§iÒu    ö  ¹tngêi®iÒu  Ón  b¸nh  Ých,xe    äng t¶i í h¹n  16.X ph     khi xe  x   qu¸ tr       gi i cña  Çu  êng, qu¸  c ®   khæ   í h¹n  ña  Çu  êng    ¹m  Ëttù an  µn  gi i   cc ® viph tr     to giao  th«ng. 1.Ph¹ttiÒn 1.000.000 ®ång  i víi ét          ®è     m trong c¸chµnh       visau  y: ®© a. §iÒu  Ón  ch¹y trªn® êng,qua  Çu, phµ  µ     khi xe       c  m kh«ng  ã  Êy  Ðp  c gi ph hoÆc   Êy phÐp  ∙    ¹n. gi   ® qu¸ h b.Kh«ng  i  ng  Õn  êng      ® ®ó tuy ® ghitronggiÊy phÐp.     2. Ph¹ttiÒn      2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh       visau  y   õ ®© (tr   xe  ∙  îccÊp  Êy phÐp u  µnh  Æc   Öt): ®®   gi   lh ® bi a. Chë  µng  íi   h v  tæng  äng cña  sau    õsaisè  tr   xe  khitr     cho  Ðp  îtqu¸ t¶i ph v      trängcho  Ðp  ña  Çu, ® êng  ímøc    ph c c   t i 2%; b. Chë  µng  îtkhæ   í h¹n    h v  gi   cho  Ðp  ña  Çu  êng  i ph cc® theo  Òu  chi cao  íi d  50    cm hoÆc  theo chiÒu    ngang  íi cm   d  20  hoÆc   theo chiÒu  µidíi   d   150  cm; 3.Ph¹ttiÒn 3.000.000 ®ång  i víi   µnh            ®è     h c¸c visau: a. Chë   µng  ã    h c tæng  äng sau    õsaisè  tr   khitr     cho  Ðp  îtqu¸ träng t¶i ph v       cho  Ðp  ña  Çu,® êng    ph c c   trªnmøc 2%; b. Chë   µng  îtqu¸ khæ   í h¹n    h v    gi   i cho  Ðp  ña  Çu  êng    ph cc ® trªnmøc     quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m     t i b,kho¶n  cña  iÒu  µy; 2  ® n 4. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön cã  µnh          b ph       khi ph ti   h viquy ®Þnh  ¹  iÒu  µy  ti ® n cßn  Þ  íc GiÊy  Ðp  i trong thêih¹n  ngµy, buéc  b t  ph l¸ xe       60    ph¶ih¹ t¶ingay  Çn    , ì phÇn        ph qu¸ t¶i    d qu¸ khæ;  äi    Ý    m chiph ph¸tsinh vµ  ­   ph ¬ng  Ön    ¹  ,dì  ti ®Ó h t¶i  qu¸  khæ   chñ  vµ  êi ®iÒu  Ón  ¬ng  Ön do  xe  ng   khi ph ti   chÞu."
  9. 9 12.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      a  5  17    ® nh sau: "a.Vi ph¹m     kho¶n  ®iÒu  µy,n Õu    lµchñ  th× bÞ ícGiÊy  Ðp  3  n  l¸ xe    i xe    t   ph l¸ xe    trong thêih¹n  i     180  ét tr¨m  m ¬i)ngµy  µ    åiGiÊy  (m   t¸m    v thu h   chøng  Ën  nh kiÓm  nh  toµn  ü  Ëtvµ  ®Þ an  k thu   b¶o  Ö   v m«i  êng." tr 13.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  20    ® nh sau: "2.Thanh      trachuyªn ngµnh    giao th«ng  Ën    êng  é  ã  Èm  Òn    v t¶i® b c th quy xö  ¹t®èi  íic¸c hµnh      ¹m  ph   v    viviph quy  nh  ¹    Òu          vµ    ®Þ t i §i 4, 5, 6, 7, 16  18 c¸c cña NghÞ   nh  µy." ®Þ n 14.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      5  22    ® nh sau: "5.Trëng    phßng C¶nh    s¸tgiao th«ng    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng; Trëng    phßng  C¶nh    s¸tqu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙ héi,c«ng    l  ch v tr         an tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng; Thñ  ëng  n  Þ  Æc   Ö m,  n   ¬  tr ®¬ v ® nhi ®¬ vÞ c¶nh    ¬  ng  Êp  i®éi vµ ¬ng  ¬ng  ëlªncã  Òn  ö  ¹tnh  ­ s¸tc ®é c ®¹     t ® tr     quy x ph   Tr ëng c«ng  cÊp  Ön." an  huy 15.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      6  22    ® nh sau: "6.Côc  ëng  ôc    tr C C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  é  µ  êng  ¾t,Côc  ëng    ® bv® s  tr Côc  C¶nh    s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  Ò   Ëttùx∙héicã  Òn: l  ch v tr         quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         20.000.000 ®ång;   c. ¸ dông    ×nh   p  c¸c h thøc  ¹tbæ   ph   sung, biÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®Þ t  i 4,§i 22  NghÞ   nh  µy." ®Þ n 16.§iÒu  ® îcsöa  æi      23    ® nh sau: "§iÒu    È m   Òn  ö  ¹tcña  23. Th quy x ph   Thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng    vËn  : t¶i 1.Thanh        traviªnchuyªn ngµnh    giao th«ng  Ën    ã  Òn:   v t¶i quy c a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         200.000  ng; ®å c.TÞch      thu tang vËtph¬ng  Ön viph¹m  ã    Þ®Õ n      ti     c gi¸tr   500.000  ng; ®å d.  éc  Bu kh«i phôc  ¹  ×nh  ¹ng ban  u   ∙  Þ     li t tr   ®Ç ® b thay  æi  vi ph¹m  ® do    hµnh  Ýnh  ©y      ìc«ng  ×nh x©y  ùng    Ðp; ch g ra;th¸od   tr   d tr¸ph i ®.  éc  ùc hiÖn    Ön  Bu th   c¸cbi ph¸p ®Ó     b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng.   2. Trëng    ban Thanh    trachuyªn ngµnh    giao th«ng  Ën    éc Së     v t¶ithu   Giao  th«ng  Ën    v t¶i (giaoth«ng    c«ng  Ýnh),thuéc Khu  ch     qu¶n  ý® êng  é  ã  Òn: l  b c quy a.Ph¹tc¶nh      c¸o; b.Ph¹ttiÒn ®Õ n         10.000.000 ®ång  i víi   ¹m    ®è     ph quy  nh  vi ®Þ trong NghÞ     ®Þnh  µy; n c. Buéc båi th ng thiÖt ¹i  vi ph¹m  hµnh chÝnh  g©y  ra ®Õ n   ê  h  do 1.000.000 ®ång;   d. ¸p  ông    ×nh   d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung, biÖn    ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®  ®Þ t i 1  23  NghÞ   nh  µy." ®Þ n
  10. 10 §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý.Nh÷ng  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph theo  ¹m    ph vichøc  n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  × nh  ã    vc m c tr¸ch   nhiÖ m   íng  Én  µ  chøc    µnh  h d v tæ  thih NghÞ   nh   µy. Chñ   Þch  û     ®Þ n  t U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    vµo  ×nh  ×nh,® Æc     ph tr     ¬ c¨n cø  t h   ®iÓ m   ña  a   ¬ng  µ  Èm  Òn  ña  ×nh  ©y  ùng    c ®Þ ph v th quy cm xd c¸c quy  nh  µ  ®Þ v kÕ   ¹ch thùc hiÖn  ho     NghÞ   nh. ®Þ §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản