Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
160
lượt xem
11
download

Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  25/1999/N§­C P   g µ y  19 th¸ng 4 n¨ m  1999  C n V Ò   h ¬ n g  thøc tr¶ n h µ   , gi¸ p ë  ch o  thuª n h µ     hi  ëk ch a tr¶ l¹i h µ   µ  th ñ t ô c x¸c l Ë p q u y Ò n  s ë  h ÷ u  n h µ  ë  ® îc q u y  ® Þ n h    n v t¹i g h Þ  q u y Õ t  è  58/1998/N Q­U B T V Q H 1 0  N s  n g µ y  20 th¸ng  n¨ m  1998 c ñ a ñ y  ba n   h ê n g  v ô   u è c  h éi  8  T Q v Ò  giao d Þ c h  d © n  s ù  v Ò  n h µ     îc x¸c  Ë p tr c  ë® l í n g µ y  01 th¸ng 7 n¨ m  1991 C h Ý n h  ph ñ C¨n    Ët Tæ   cø Lu   chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 58/1998/NQ­UBTVQH10   µy  th¸ng 8  n¨m   ng 20     1998  ña  y  c ñ ban  êng  ô  èc  éivÒ   Th v Qu h   giao dÞch  ©n  ù  Ò   µ    îcx¸c    d s v nh ë ®   lËp tr cngµy  th¸ng7    í  01    n¨m  1991; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng  µ  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BX d v B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông  1. Ph vi¸p d 1. NghÞ   nh   µy  ®Þ n quy  nh     Õt ph¬ng  ®Þ chi ti   thøc    µ     ÷a  ¬  tr¶ nh ë gi c quan,tæ    chøc  íi   ©n, gi¸cho    µ      a    ¹ nhµ  µ  ñ tôcx¸c v   nh c¸    thuªnh ë khich tr¶l   i v th       lËp quyÒn   ë  ÷u nhµ     îc quy  nh   ¹  sh ë®   ®Þ t iNghÞ  quyÕt  è  s 58/1998/NQ­ UBTVQH10   µy  th¸ng 8  ng 20    n¨m 1998  cña  y    ñ ban  êng  ô  èc  éi vÒ   Th v Qu h  giao  Þch  ©n  ù  Ò   µ    îc x¸c lËp  íc ngµy  th¸ng 7  d d s v nh ë ®     tr   01    n¨m 1991 (sau  ®©y  äichung  µNghÞ   Õt sè  g  l  quy   58/1998). 2. C¸c  ¹  µ    éc ph¹m      ông  ña    lo inh ë thu   vi¸p d c NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998  µ  v NghÞ   nh  µy  µ nhµ    ang  éc  ë  ÷u    ©n  ∙  ®Þ n l  ë® thu s h t nh ® cho  thuª,cho  în,   m  cho    ê, mua     æi, tÆng  ë nh   b¸n,®   cho,thõa  Õ,  y  Òn    k ñ quy cho  êikh¸c qu¶n  ng     lýdiÖn  ¾ng  ñ  ícngµy  th¸ng7    v ch tr   01    n¨m 1991. C¸c lo¹ nhµ  sau còng thuéc ph¹m  vi i  ¸p dông cña NghÞ  quyÕt sè  58/1998  µ  v NghÞ   nh  µy: nhµ  Ön  ang  ö  ông  µo  ôc  ch  ®Þ n  hi ® sd vm ®Ý kh«ng  ph¶i®Ó     ng  ¹  êi®iÓ m     Ëp    ë nh t i   th x¸c l giao  Þch  ©n  ù  íc ngµy  th¸ng 7  d d s tr   01    n¨m 1991  µnhµ  ; nhµ  Ön  ang  ö  ông  µo  ôc  ch    , nhng  Ön  l  ë  hi ® sd vm ®Ý ®Ó ë   hi nay kh«ng    nh  îct¹  êi®iÓ m     Ëp  x¸c ®Þ ®  i   th x¸c l giao dÞch  ©n  ù  ícngµy      d s tr   01 th¸ng7    n¨m 1991  µ    ö  ông  µo  ôc  ch  ×. nh ®ã s d vm ®Ý g
 2. 2 §i Ò u 2. C¸c  ¹inhµ    lo   ë sau  y   ®© kh«ng  éc  ¹m    dông  ña  thu ph vi ¸p  c NghÞ   Õt sè  quy   58/1998  µ  v NghÞ   nh  µy: ®Þ n 1. Nhµ     µ   êitham      ë m ng   gia giao dÞch  ©n  ù  Ò   µ      µngêiViÖt   d s v nh ë ®ã l       Nam   nh      ícngoµi;   ©n, tæ  ®Þ cë n     nh c¸   chøc  ícngoµi. n  2. Nhµ     µ   µ   íc®∙  ã  Õt  nh    ë m Nh n   c quy ®Þ qu¶n  ýhoÆc     a  ã  Õt l  tuych c quy   ®Þnh  qu¶n  ý nhng  ∙  è  Ý sö  ông  l  ® b tr   d trong qu¸  ×nh  ùc  Ön    Ýnh  tr th hi c¸c ch s¸ch    ¹o x∙ héi chñ  c¶i t       nghÜa  Ò   µ  t, chÝnh  v nh ®Ê   s¸ch    ¹o c«ng  ¬ng  c¶i t   th nghiÖp  tb¶n   tdoanh  µ  Ýnh  v ch s¸ch qu¶n  ýnhµ  ¾ng  ñ,bao  å m:   l  v ch   g a) Nhµ     cho  thuª; b)  µ   Nh cho  în,cho    ê  íc vµ  m  ë nh tr   trong  êigian    ¹o m µ   ñ  µ  th   c¶i t   ch nh thuéc diÖn    ¹ocho    c¶it   thuª; c) Nhµ   ña    chøc,c¸ nh©n  éc  é    c c¸c tæ     thu b m¸y    Þ cña  ôy  ©n, caitr   ng qu   ngôy  Òn  µ  ¶ng    quy v® ph¸iph¶n  ng; ®é d) Nhµ   Õn    hi hoÆc   ∙  ® giao Nhµ   ícqu¶n  ýdíi äi  ×nh    n  l    mh thøc; ®)  µ   Þch    ng    ng  Nh t thu,tr thu,tr mua,  mua  ¹ ; li e) Nhµ   ña  ÷ng  êidic  µo    c nh ng     v Nam,  ÷ng  êi®i    èng    a  ­ nh ng   sinh s ë ®Þ ph ¬ng kh¸ctrong thêikú  Õn        chi tranh m µ   µ   íc®∙    Nh n   qu¶n  ýhoÆc   è  Ýsö  ông  l  b tr   d diÖn  ¾ng  ñ. v ch 3.Nhµ   ng  ông;   tr d 4. Nhµ   Ön    hi nay  ang  ö  ông  µm  µ  , nhng  ¹  êi®iÓ m     Ëp  ® sd l nh ë   ti   th x¸c l giao dÞch  ©n  ù  ícngµy  th¸ng7    d s tr   01    n¨m  1991  kh«ng  ph¶ilµnhµ  .    ë C h ¬ n g  II p h ¬ n g  thøc tr¶ n h µ  ë  gi ÷ a c ¬  q u a n, t æ  c h ø c  v íi c¸ n h © n §i Ò u    ph¬ng  3. C¸c  thøc tr¶l¹nhµ       i ë 1.Trong  êng  îp c¬    tr h   quan,tæ    chøc  ph¶itr¶nhµ       ë cho  cho  bªn  thuª,    bªn cho  în,th×  ú tõng  êng  îp c¸c bªn  ã  Ó  m   tu   tr h    c th tho¶  Ën  Öc    µ  thu vi tr¶nh theo  nh÷ng  ¬ng  ph thøc sau  y:   ®© a) Tr¶  µ  µ   ¬    nh m c quan,tæ    chøc  ang  ® qu¶n  ý, ö  ông; l  ds b) Tr¶    b»ng  µ  nh kh¸c; c)Tr¶    b»ng  Òn; ti d) Nhµ   ícgiao ®Êt      n    ë kh«ng  ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t.     d ®Ê 2.Trong  êng  îp nhµ    tr h  thuª, în®ang  îcsö  ông     m ® d cho    ©n    c¸nh ë hoÆc   tuy ®ang  îcsö  ông  µm  ôsë  µm  Öc,c¬  ë    ® d l tr   l vi   s s¶n  Êt,kinh doanh,c«ng  xu       tr×nh c«ng  éng  ng    c nh kh«ng  éc    êng  îp  thu c¸c tr h quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  ®iÒu  3  nµy, th×  ¬    c quan, tæ    chøc  ph¶i tr¶ nhµ       ®ã cho bªn cho thuª,bªn    cho  în m  theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   Õt sè  quy   58/1998. 3. Trong  êng  îp  µ  tr h nh thuª,m în  ang  ö  ông  µo  ôc   ch  èc    ® sd vm ®Ý qu phßng,an    ninh,lîÝch  èc    îÝch    i qu gia,l   i c«ng  éng  c hoÆc   µ  nh thuª,m în to¹l¹c      
 3. 3 t¹ khu  ùc    i v kh«ng  îcquy  ¹ch lµnhµ  , th× viÖc    µ  ùc hiÖn  ®  ho     ë    tr¶nh th   theo    c¸c ph¬ng  thøc quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     vµ  kho¶n  ®iÒu  µy.   ®Þ t    i b,c  d  1  n Tuú  õng  êng  îp  µ  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  a   ¬ng, viÖc    µ  t tr h v® ki c th c ®Þ ph   tr¶nh cã  Ó  ùc hiÖn  th th   b»ng  ét  m trong 3  ¬ng    ph thøc quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m     vµ    ®Þ ti     b, c  d kho¶n  §iÒu  µy    1  n hoÆc   Õt  îp ®ång  êi3  ¬ng  k h  th   ph thøc nhng    tæng    Þ gi¸tr   (tÝnh b»ng  Òn)nhµ  t    ti   ®Ê tr¶cho bªn cho thuª,bªn    cho  în kh«ng  ính¬n    m  l  gi¸ trÞnhµ  t  Ýnh b»ng  Òn)cho    ®Ê (t   ti   thuª,  cho  în. m §i Ò u 4.  ¬   C quan, tæ    chøc    µ    ang  tr¶ nh ë ® thuª,m în    cho bªn    cho thuª,   cho  în bªn  m Trong  êng  îp c¬  tr h   quan,tæ    chøc    µ    ang  tr¶nh ë ® thuª,m în cho     bªn    cho thuª,bªn    cho  în m µ   µ  m   nh cho  thuª,cho  în ®∙  îc ®Ç u  , söa  ÷a, c¶it¹o,   m ®  t  ch       n©ng  Êp,lµm  c  thªm  Ön  Ých,x©y  ùng  µ    íi, × gi¶i Õt nh  di t   d nh ë m       th quy   sau: 1. Khi nhËn  ¹ nhµ, n Õu     l i   bªn cho thuª,bªn    cho  în ph¶ithanh    m    to¸nkinh  phÝ  u  ,söa  ÷a,c¶it¹o, ©ng  Êp,lµm  ®Ç t  ch       n c  thªm  Ön  Ých,x©y  ùng  µ    di t   d nh ë míith×:   a) N Õ u   ån    ngu kinh phÝ  ña    ©n, th× bªn    c c¸nh     cho  thuª,bªn    cho  înph¶i m    thanh    to¸ncho    ©n  ; c¸nh ®ã b) N Õ u   ån    ngu kinh phÝ  ña  ¬    c c quan,tæ    chøc,th× bªn      cho  thuª,   cho  bªn  m înph¶ithanh        to¸ncho  ¬  c quan,tæ    chøc  . ®ã 2.Khitr¶l¹ nhµ,n Õu  µ         i   nh thuª, în®ang  îcsö  ông     m ® d cho    ©n    µ  c¸nh ëv c¸  ©n    îc c«ng  Ën  ã  nh ®ã ®   nh c quyÒn  ë  ÷u  i  íiphÇn  Ön  Ých  µm  s h ®è v   di t l thªm,nhµ    ©y  ùng  íith× hä    ëx d m     ph¶ithanh      to¸ncho  cho  bªn  thuª,  cho  ­ bªn  m în gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t ¬ng      sd ®Ê t øng  íi Ön  Ých  t  µ   ä  ã  Òn  ö  v  di t ®Ê m h c quy s dông. §i Ò u    ¬   5. C quan,tæ    chøc    tr¶b»ng  µ      bªn cho  nh ë kh¸ccho    thuª,       cho bªn m în 1.Trong  êng  îp c¬    tr h   quan,tæ    chøc   tr¶b»ng  µ  nh kh¸ccho  cho    bªn  thuª,   bªn cho  în,th× gi¸trÞnhµ  ,®Êt      ¹kh«ng  îcvît     Þnhµ  ,®Êt  m       ë  ë tr¶l   i ®     gi¸tr   qu¸ ë  ë  ang  ® thuª, ang  în.  ® m Trong  êng  îp cã  tr h   chªnh  Öch    Þgi÷a nhµ  ,®Êt    l gi¸tr     ë  ë cho  thuª,  cho  ­ m în víinhµ  , ®Êt      ¹   ×       ë  ë tr¶l ith c¸c bªn  , ph¶i thanh    to¸n cho    nhau  Çn  ph chªnh  lÖch    ®ã b»ng  Òn. ti 2. Gi¸ trÞ nhµ  , ®Êt    Héi  ng  nh    ña  û       ë  ë do  ®å ®Þ gi¸c U ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ ñy  ®© g   l   ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh)x¸c®Þnh    vµo    Þcßn  ¹ cña  µ    µ    ÞquyÒn      c¨n cø  gi¸tr   l  i nh ë v gi¸tr   sö  ông  t. d ®Ê a) Gi¸trÞcßn  ¹cña  µ    îcx¸c®Þnh        l  i nh ë ®     nh sau: ­ Trong  êng  îp nhµ    tr h  thuª,nhµ  în vÉn    m  cßn,th×    Þ cßn  ¹ cña  µ    gi¸tr   l  i nh ® îcx¸c ®Þnh     b»ng  û lÖ  t   (%)  Êt l ng cßn  ¹ cña  µ    ¹ thêi®iÓ m     µ  ch  î   l i nh ë t i     tr¶nh nh©n    íidiÖn  Ých  µ  2) nh©n    íigi¸nhµ    ©y  ùng  íi(®/m2) t (x)v   t nh (m   (x)v     ëx d m   ­ ¬ng øng  íi Êp,h¹ng  µ  v c  nh cho  thuª,  cho  în. m
 4. 4 Tû  Ö  l (%)  Êt l ng cßn  ¹ cña  µ    îcx¸c ®Þnh  ch  î   l i nh ë ®     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   Gi¸nhµ    ©y  ùng  íi® îcx¸c®Þnh    ëx d m      theo b¶ng    ñy    gi¸do  ban  ©n  ©n   nh d cÊp  tØnh  ban  µnh  h theo khung    ña  Ýnh  ñ;   gi¸c Ch ph ­ Trong  êng  îp nhµ    tr h  thuª,nhµ  în ®∙  Þ    ì ®Ó   ©y  ùng  µ    m   b ph¸ d   xd nh kh¸c  thay thÕ, th×    Þ cßn  ¹ cña  µ        gi¸tr   l  i nh ë b»ng    µ    ©y  ùng  íit ng    gi¸nh ë x d m   ¬ øng víi Êp,h¹ng  µ   c  nh cho thuª,  cho  în. m b)    Þ quyÒn  ö  ông  t  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  Gi¸ tr   sd ®Ê ®     trªnc s b¶ng      ¹  gi¸c¸c lo i ®Êt  ñy  do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h theo khung    ña  Ýnh  ñ.   gi¸c Ch ph §i Ò u 6.  ¬   C quan, tæ    chøc    tr¶b»ng  Òn  ti cho bªn cho thuª,bªn      cho m în Trong  êng  îp  ¬  tr h c quan, tæ    chøc    tr¶b»ng  Òn  ti cho  bªn cho thuª,bªn    cho  în th×  è  Òn  µ   ¬  m  s ti m c quan, tæ   chøc ph¶itr¶kh«ng  îc vîtqu¸    Þ    ®   gi¸tr   nhµ  ,®Êt    ang  ë  ë® thuª, ang  în.  ® m ViÖc    nh    Þnhµ  ,®Êt    îc¸p dông  x¸c®Þ gi¸tr   ë  ë®     theo kho¶n  §iÒu  cña    2  5  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 7. C¬  quan, tæ    chøc    tr¶b»ng  ×nh  h thøc  µ   íc giao  t    Nh n   ®Ê ë kh«ng  ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t      d ®Ê cho  cho  bªn  thuª,   cho  în bªn  m 1.Trong  êng  îp Nhµ   ícgiao ®Êt      tr h  n    ë cho  cho  bªn  thuª,   cho  în®Ó   bªn  m  t¹o lËp  µ    íi,th×      nh ë m   c¸c kho¶n  Òn  ti ph¶i nép    Ën  t    ®Ó nh ®Ê theo  Õ     ch ®é hiÖn  µnh  ña  µ   íc do  ¬  h c Nh n   c quan, tæ    chøc      ùc tiÕp  chi tr¶ tr   cho  ¬  c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn. n   th quy 2.Trong  êng  îp Nhµ   ícgiao ®Êt    µ   ã    tr h  n    ë m c chªnh  Öch    Þgi÷a nhµ  l gi¸tr     ë, ®Êt      ë cho thuª,cho  în víi®Êt      ¹   ×      m    ë tr¶l ith c¸c bªn  , ph¶i thanh    to¸n cho    nhau  Çn  ph chªnh  Öch    l ®ã b»ng  Òn. ti §i Ò u    ån    Ý    ùchiÖn    ¹nhµ    8. Ngu kinhph ®Ó th   tr¶l   i ë 1. Nguån    kinh phÝ     ùc hiÖn  Öc    µ      ®Ó th   vi tr¶nh ë theo   c¸c quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c §iÒu    vµ  cña    5, 6  7  NghÞ   nh  µy  îc ng©n  ®Þ n ®  s¸ch Nhµ   íc bè  Ý trong   n   tr     dù    µng  to¸nh n¨m  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  µ  ®  c th quy phª duy v b»ng  ån  èn  ña  ngu v c c¸cdoanh    nghiÖp  µ   íctheo  ng    Nh n   ®ó c¸cnguyªn t¾c  ©n  Êp    ph c qu¶n  ýng©n   l  s¸ch Nhµ   íchiÖn  µnh:   n  h a)  èi víic¸c  ¬  §   c quan, tæ    chøc  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ng©n   ¬ do  s¸ch  Trung  ng    ¬ chitr¶; b) §èivíi   ¬        c quan,tæ  c¸c   chøc  ùcthuéc ®Þa  ¬ng  ng©n  tr     ph do  s¸ch ®Þa     ph¬ng    chitr¶; c) §èi víic¸c doanh         nghiÖp  µ   íc vµ  ¬  Nh n   c quan, tæ    chøc  kh«ng  ô  ­ th h ëng  ©n  ng s¸ch Nhµ   ícdo  ån  èn  ña      n   ngu v c c¸c doanh  nghiÖp  µ  ¬  v c quan, tæ    chøc      ®ã chitr¶. 2. Nhµ   ícdµnh  ét  Çn    n  m ph kinh phÝ    ç  î   ®Ó h tr nh»m   u    ©y  ùng  ¬  ®Ç tx d c së  ¹ tÇng  h  khu  ©n    µ  ¹olËp  ü  µ        d c v t   qu nh ë ®Ó b¸n,cho    i víic¸c tr ng  thuª®è       ê
 5. 5 hîp ph¶itr¶nhµ       theo quy  nh  ¹ NghÞ   Õt sè    ®Þ t i quy   58/1998  µ   m kh«ng  cßn  ç  ch ë  µo  n kh¸choÆc     kh«ng  ã  iÒu  Ön  ¹olËp chç    c® ki t     ë kh¸c. §i Ò u    éi ®ång  nh  9. H   ®Þ gi¸ 1.  éi  ng  nh     µ   ,  t      û   H ®å ®Þ gi¸nh ë ®Ê ë do U ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh  quyÕt  nh  µnh  Ëp.Héi  ng  ã  ®Þ th l  ®å c tr¸chnhiÖ m     nh    Þ nhµ  t    x¸c ®Þ gi¸tr   ®Ê ®Ó   µm  ¬  ë  l c s thanh  to¸n. 2.Thµnh  Çn  éi ®ång    ph H   bao  å m: g ­§¹idiÖn  ë  µichÝnh   Ët    ñ  Þch  éi ®ång;    ST  ­V gi¸,Ch t H  ­§¹idiÖn  ë  ©y  ùng,ñy     SX d   viªn; ­§¹idiÖn  ë  Þa  Ýnh   µ   t,ñy     S § ch ­Nh ®Ê   viªn; ­§¹idiÖn  ë       S T ph¸p,ñy    viªn; ­ §¹idiÖn  y     ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn, thÞ    µnh  è  éc tØnh  nh d qu     x∙,th ph thu   n¬icã  µ      nh ë ph¶itr¶l¹  y      iñ viªn; , Héi ®ång  êi  cho    m bªn  thuª,  cho  înnhµ    µ    bªn  m  ë v c¸cchuyªn giacña       c¸c ngµnh  ã  ªnquan  c li   tham  ù   µ  d v ph¸t biÓu    Õn  íc khi Héi  ng    ý ki tr     ®å quyÕt  ®Þnh  Ò     Þcña  µ  ,®Êt  . v gi¸tr   nh ë   ë C h ¬ n g  III Gi¸ c h o  thuª n h µ  ë  k hi c h a tr¶ l¹i h µ  n §i Ò u      thuªnhµ      a    ¹nhµ 10. Gi¸cho    ë khich tr¶l   i 1. §èivíic¸c giao  Þch  ©n  ù  Ò          d d s v thuªnhµ    ÷a c¸ nh©n  íic¸ nh©n     ë gi     v    vµ  ÷a c¸ nh©n  íic¬  gi     v   quan, tæ    chøc  µ   ¬  m c quan, tæ    chøc    ®ã kh«ng  ô h­ th   ëng  ©n  ng s¸ch  µ   íc th×    Nh n   gi¸cho thuª nhµ    c¸c bªn  áa  Ën, n Õu     ë do    th thu   kh«ng tho¶  Ën  îc,th×  dông  thu ®   ¸p  theo  b¶ng    Ìm  gi¸k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n (Phô  ôcsè  l   1). 2. §èivíic¸c giao dÞch  ©n  ù  Ò     µ    ÷a c¸ nh©n  íic¬           d s v thuªnh ë gi     v   quan,   tæ chøc  µ   ¬  m c quan, tæ   chøc    ô  ëng  ©n  ®ã th h ng s¸ch  µ   íc th×    Nh n   gi¸thuª   nhµ    c¸cbªn  ë do    tho¶ thuËn  ng    nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc    ®     gi¸theo b¶ng    Ìm    gi¸k theo NghÞ   nh  µy  ô  ôcsè    ®Þ n (Ph l   2). §i Ò u    ån    Ý    ùchiÖn  Öc    µ 11. Ngu kinhph ®Ó th   vi thuªnh 1.Trong  êng  îpnhµ    ïng®Ó   ,th×t Ònthuªnhµ    c¸nh©n  ùtr¶   tr h   thuªd   ë     i     ë do    t  . 2. Trong  êng  îp  µ    tr h nh thuª dïng  µm  ô së  µm  Öc,c¬  ë    l tr   l vi   s s¶n  Êt, xu   kinh doanh, c«ng  ×nh    tr c«ng  éng  ×  ån  c th ngu kinh phÝ       ®Ó thuª nhµ  îc ¸p   ®    dông  theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 1  8  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 6. 6 C h ¬ n g  IV th ñ t ô c C h u y Ó n  q u y Ò n  s ë  h ÷ u  trong c¸c tr n g  h î p m u a  b¸n n h µ  ê ë , t Æ n g  c h o  n h µ  ë , ® æ i  n h µ  ë §i Ò u    ñ  ôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  12. Th t   quy s h theo  îp ®ång  h  mua  nhµ  b¸n  ë  1. Trong  êng  îp kh«ng  ã    tr h  c tranh chÊp  Ò   îp ®ång    vh  mua   nhµ    µ  b¸n  ëv thñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êttheo     quy s h ch ho t   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ t  i 1  5 cña  NghÞ  quyÕt  è  s 58/1998, th×    bªn mua   ã  c quyÒn  µm  ñ  ôc  l th t chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ   s h nh ë m kh«ng  Çn  ù  ã  Æt   ña  b¸n. c scm c bªn  Hå   ¬    s xinchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    quy s h nh ë bao  å m: g a)  ¬n    § xin chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    ã    Ën  ña  y  quy s h nh ë c x¸c nh c ñ ban  ©n  nh d©n    êng,thÞ  Ên n¬icã  µ    x∙,ph   tr     nh ë (sau ®©y  äichung  µñy    g  l   ban  ©n  ©n   nh d cÊp    Ò   Öc  x∙)v vi kh«ng  ã  c tranh chÊp  Ò   îp ®ång    vh  mua  nhµ    b¸n  ë sau    ∙  khi® niªm  Õt  y c«ng  khai07  µy  ¹ trôsë  y    ng t     ñ ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¹ nhµ    ; i nh d c x∙v t  i ë ®ã b)  îp  ng  H ®å mua  b¸n  µ  nh (b¶n  Ýnh).Trong  êng  îp  ch   tr h kh«ng  ã  îp ch  ®ång b»ng  b¶n, th×  v¨n    bªn  mua  ph¶ichøng    minh  îc lµ gi÷a 2  ®      bªn  ∙  ùc ® th   hiÖn  Öc  vi mua    µ  ; b¸n nh ë c)TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt  ã  µ   vµ    l  ®å th   c nh ë   b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh d) X¸c  Ën  ña  y    nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   bªn mua . 2.Trong  êng  îp cã    tr h   tranh chÊp  Ò   îp ®ång    vh  mua  nhµ    µ  ñ tôc b¸n  ë v th     chuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êt,nhng  îp ®ång  quy s h ch ho t   h  kh«ng  Þ   û  á  b hu b hoÆc   kh«ng  Þ   µ    b To ¸n tuyªn bè  µ v«  Öu    l   hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu    2  5  5 cña  NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998,th×      c¸c bªn mua   nhµ    b¸n  ë ph¶ithùc hiÖn  y       ®Ç ®ñ     Üa  ô  c¸c ngh v theo  îp  ng  µ  h ®å v ph¶ilµm  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u    th t   quy sh nhµ  . ë Hå   ¬    s xinchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    quy s h nh ë bao  å m: g a) Hîp  ng    ®å mua  b¸n  µ    nh ë (b¶n  Ýnh).Trong  êng  îp kh«ng  ã  îp ch   tr h  ch  ®ång b»ng    v¨n b¶n  × c¸cbªn  th     mua  nhµ    b¸n  ë ph¶ichøng    minh  îclµgi÷a hä  ®      ®∙  ùc hiÖn  Öc  th   vi mua    µ  ; b¸n nh ë b)  Ých  ôc b¶n  hoÆc   Õt  nh  ña  µ  ®∙  ã  Öu  ùc ph¸p  Tr l  ¸n  quy ®Þ c To ¸n  c hi l   luËt; c) GiÊy    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan    µnh  d©n  ù  Ò   Öc  thih ¸n  s v vi bªn  mua   ∙  ® thihµnh    xong  Çn  Üa  ô  ña  ×nh  ph ngh vc m theo b¶n    ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  quy ®Þ c Toµ ¸n; d) TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh ®) X¸c  Ën  ña  y  nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   c¸c bªn  mua    µ  . b¸n nh ë
 7. 7 §i Ò u 13.  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  Th t   quy s h theo  îp  ng  h ®å tÆng    cho nhµ    ë Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ã c tranh chÊp  Ò   îp  ng    v h ®å tÆng  cho  µ    µ  nh ë v thñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êttheo     quy s h ch ho t   quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    ®Þ t i 1  7 cña NghÞ   Õt sè  quy   58/1998  hoÆc   ã  c tranh chÊp  Ò   îp ®ång    vh  tÆng cho  µ  nh ë  µ  ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êt, ng  ® îctÆng  v th     quy s h ch ho t   nh bªn    cho  µ  nh ë  ∙  Ën  µ    ® nh nh ë theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti ® a  2  7  NghÞ   Õt quy   sè 58/1998, th×    bªn  îc tÆng  ®  cho  µ     ã  nh ë c quyÒn   µm  ñ  ôc  l th t chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ    µ   s h nh ë m kh«ng  Çn  ù  ã  Æt   ña  tÆng  c scm c bªn  cho. Hå   ¬    s xinchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    quy s h nh ë bao  å m: g 1. §¬n      xin chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ  . §èi víitr ng  îp  quy s h nh ë       ê h quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  cña  1  7  NghÞ   Õt sè  quy   58/1998  × ®¬n  th   ph¶icã    Ën  ña  y    x¸cnh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  nh d c x∙ v vi kh«ng  ã  c tranh chÊp  Ò   îp  ng    v h ®å tÆng    cho nhµ    ë sau    ∙  khi® niªm  Õt  y c«ng khai07  µy  ¹ trôsë  y    ng t i   ñ ban  ©n  ©n  Êp    nh d c x∙vµ  ¹ nhµ    .   t  i ë ®ã §èi víitr ng  îp      ê h quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti® a  2  7  NghÞ   Õt  quy sè 58/1998  ×  th ph¶icã  Ých lôcb¶n      tr     ¸n hoÆc   Õt  nh  ña  µ    ∙  ã  quy ®Þ c To ¸n ® c hiÖu  ùcph¸p luËt; l    2. Hîp  ng    ®å tÆng  cho  µ    nh ë (b¶n  Ýnh).Trong  êng  îp kh«ng  ã  îp ch   tr h  ch  ®ång b»ng    v¨n b¶n,th×    bªn  îctÆng  ®  cho ph¶ichøng    minh  îclµgi÷a 2    ®      bªn ®∙  ùc hiÖn  Öc  th   vi tÆng  cho  µ  ; nh ë 3. TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 4. X¸c  Ën  ña  y    nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   bªn ® îctÆng    cho  µ; nh 5. Trong  êng  îp  îp  ng    tr h h ®å tÆng cho  ã  iÒu  Ön, th×  c® ki   ph¶i cã      x¸c nhËn  ña    c c¸c bªn  Ò   Öc    iÒu  Ön    ∙  Èy  hoÆc   ∙  îc thùc v vi c¸c ® ki ®ã ® x ra  ®®    hiÖn. §i Ò u    ñ  ôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  14. Th t   quy s h theo hîp ®ång  æi  µ     ® nh ë 1. Trong  êng  îp kh«ng  ã    tr h  c tranh chÊp  Ò   îp ®ång  æi  µ    µ  ñ   vh  ® nh ë v th   tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êttheo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    quy s h ch ho t     ®Þ t i 1  6  NghÞ  quyÕt  è  s 58/1998, th×    c¸c  bªn  æi  µ    ® nh ë ph¶i lµm  ñ  ôc    th t chuyÓn  quyÒn  ë  ÷u  µ  . s h nh ë Hå   ¬    s xinchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    quy s h nh ë bao  å m: g a)  îp  ng  æi  µ     H ®å ® nh ë (b¶n  Ýnh). Trong  êng  îp  ch   tr h kh«ng  ã  îp ch  ®ång  b»ng    v¨n b¶n,th× c¸cbªn  æi  µ        ® nh ë ph¶ichøng    minh  îclµgi÷a hä  ∙  ®     ® thùc hiÖn  Öc  æi  µ  ;   vi ® nh ë b) X¸c  Ën  ña  y    nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  nh d c x∙v vi kh«ng  ã  c tranh chÊp    vÒ   îp ®ång  æi  µ    h  ® nh ë sau    ∙  khi® niªm  Õt  y c«ng  khai07  µy  ¹  ô  ë  û     ng t i Tr s U ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¹ 2  µ    ; nh d c x∙v t   nh ë ®ã i c)TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt  ã  µ   vµ    l  ®å th   c nh ë   b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh
 8. 8 d) X¸c  Ën  ña  û     nh c U ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   c¸c bªn  æi  µ  . ® nh ë 2. Trong  êng  îp  ã  tr h c tranh  Êp  Ò   îp  ng  æi  µ    µ  ñ  ôc ch v h ®å ® nh ë v th t   chuyÓn  Òn  ë  ÷u  a  µn  Êt,nhng  îp ®ång  quy s h ch ho t   h  kh«ng  Þ   û  á  b hu b hoÆc   kh«ng  Þ   µ  tuyªn bè  µ v«  Öu, th×    b To ¸n    l   hi   c¸c bªn  æi  µ    ® nh ë ph¶i thùc hiÖn      ®Çy      Üa  ô  ®ñ c¸cngh v theo hîp®ång  µ  µm  ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u.    v l th     quy sh Hå   ¬    s xinchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    quy s h nh ë bao  å m: g a)  îp  ng  æi  µ     H ®å ® nh ë (b¶n  Ýnh). Trong  êng  îp  ch   tr h kh«ng  ã  îp ch  ®ång  b»ng    v¨n b¶n,th× c¸cbªn  æi  µ        ® nh ë ph¶ichøng    minh  îclµgi÷a hä  ∙  ®     ® thùc hiÖn  Öc  æi  µ  ;   vi ® nh ë b)  Ých  ôc b¶n  hoÆc   Õt  nh  ña  µ  ®∙  ã  Öu  ùc ph¸p  Tr l  ¸n  quy ®Þ c To ¸n  c hi l   luËt; c) GiÊy    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan    µnh  d©n  ù  Ò   Öc    thih ¸n  s v vi c¸c bªn  æi  ® nhµ    ∙  ùc hiÖn  ë ® th   xong  Çn  Üa  ô  ña  ×nh  ph ngh vc m theo b¶n    ¸n hoÆc   Õt  quy ®Þnh  ña  µ  c To ¸n; d) TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt  ã  µ   vµ    l  ®å th   c nh ë   b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh ®)  nhËn  ña  û   X¸c  c U ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   c¸c bªn  æi  µ  . ® nh ë
 9. 9 C h ¬ n g  V T h ñ  t ô c X¸c l Ë p q u y Ò n  s ë  h ÷ u  ® è i v íi h µ  ë  d o    n th õ a k Õ  v µ  n h µ  ë  v ¾ n g  c h ñ  d o  c¸ n h © n   q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g   s §i Ò u    ñ  ôcx¸c lËp  Òn  ë  ÷u  nh÷ng  êi® îcthõa  Õ   15. Th t     quy s h cho  ng     k nhµ  ë Nh÷ng  êi® îcc«ng  Ën  ã  Òn  õa  Õ   Òn  ë  ÷u  µ    ng     nh c quy th k quy s h nh ë theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 9  NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998  × ph¶ilµm  ñ tôc x¸c lËp th     th         quyÒn  ë  ÷u. sh Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ã  ë c chøng  Ën  ña  y  nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  êilµm  n  ã  nh d c x∙v vi ng   ®¬ c quyÒn  õa  Õ   îp  th k h ph¸p  i  íinhµ    .  Õ u   ã  ®è v   ë ®ã N c tranh chÊp, th×      ph¶i cã    trÝch lôcb¶n       ¸n hoÆc   Õt ®Þnh  ña  µ    ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; quy   c To ¸n ® c hi l     2. TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3. X¸c  Ën  ña  y ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ó cña  nh cñ nh d c x∙ v h kh th tr   nh÷ng  êithõa kÕ. ng     §i Ò u 16.  ñ  ôc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u  Th t     quy s h cho  ÷ng  êi cã  Òn  nh ng   quy thõa kÕ   µ    ¾ng  ñ   nh ë v ch Nh÷ng  êi® îcc«ng  Ën  ã  Òn  õa  Õ   Òn  ë  ÷u  i víi µ  ng     nh c quy th k quy s h ®è    nh ë  ¾ng  ñ  v ch theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ    ®Þ t  i a  2  kho¶n  §iÒu  cña  4  10  NghÞ   quyÕt sè    58/1998  ph¶ilµm  ñ tôc®Ó   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u.   th     ®       sh Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  , cã  ë   chøng  Ën  ña  y  nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  êilµm  n  µ nh d c x∙v vi ng   ®¬ l   ngêithõa  Õ   îp ph¸p  ña  êicã  Òn  ë  ÷u  i víinhµ    ¾ng  ñ      kh  c ng   quy s h ®è     ëv ch ®ã sau    ∙  khi® niªm  Õt  y c«ng  khai07  µy  ¹ trôsë  y    ng t i   ñ ban  ©n  ©n  Êp    ¬i   nh d c x∙n   cã  µ      µ  ¹ nhµ    .  Õ u   ã  nh ë ®ã v t i   ë ®ã N c tranh chÊp,th× ph¶icã  Ých lôcb¶n           tr     ¸n hoÆc   Õt ®Þnh  ña  µ    ∙  ã  Öu  ùcph¸p luËt; quy   c To ¸n ® c hi l     2. TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3. X¸c  Ën  ña  y ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ó cña  nh cñ nh d c x∙ v h kh th tr   nh÷ng  êithõa kÕ. ng     §èivíi êng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña     tr h  ®Þ ti  a  2  10  NghÞ   Õt  quy sè  58/1998  × ph¶icã  Êy uû  Òn  th     gi   quy qu¶n  ýnhµ    ¾ng  ñ  l  ëv ch (b¶n  Ýnh). ch §i Ò u 17. Thñ  ôc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u    t    quy s h cho  ÷ng  êi lµ bè, m Ñ,  nh ng       vî,chång,con  ña  ñ  ë  ÷u  µ    ¾ng  ñ     c ch s h nh ë v ch Bè,  Ñ,  î,chång, con  m v    (theo quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu H«n   ©n   µ    nh v gia ®×nh)  ña  ñ  ë  ÷u  µ    ¾ng  ñ  îcc«ng  Ën  ã  Òn  ë  ÷u  i c ch s h nh ë v ch ®   nh c quy s h ®è  
 10. 10 víi µ  ¾ng  ñ   nh v ch theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  ®Þ ti  b  2  kho¶n  §iÒu  cña  3  10  NghÞ   Õt sè  quy   58/1998  ph¶ilµm  ñ tôc®Ó   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u.   th     ®       sh Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  ; ë 2. TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3. X¸c  Ën  ña  y ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ó cña  nh cñ nh d c x∙ v h kh th tr   nh÷ng  êilµbè,m Ñ,  î,chång,con  ña  ñ  ë  ÷u  µ    ¾ng  ñ  . ng       v    c ch s h nh ë v ch ®ã §èivíi êng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña     tr h  ®Þ ti  b  2  10  NghÞ   Õt  quy sè  58/1998  × ph¶icã  Êy uû  Òn  th     gi   quy qu¶n  ýnhµ      l  ë ®ã (b¶n  Ýnh). ch   §i Ò u 18.  ñ  ôc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u  Th t     quy s h cho  êi ®ang  ng   qu¶n  ý,sö  l  dông  µ    ¾ng  ñ  nh ë v ch Ng êi®ang    qu¶n  ý, ö  ông  ªntôcnhµ    ¾ng  ñ  õ30  l  d s li     ëv ch t   n¨m  ëlªn® ­ tr     îcc«ng  Ën  ã  Òn  ë  ÷u  i víi µ    ¾ng  ñ      nh c quy s h ®è     nh ë v ch ®ã theo quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n    kho¶n  vµ  4  Òu  cña  c  2,   3    §i 10  NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998  ph¶i     lµm  ñ tôc®Ó   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u  i víi µ    ¾ng  ñ  . th     ®       s h ®è     nh ë v ch ®ã Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  , cã    Ën  ña  y  ë   x¸c nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   Öc  êi®ã   ∙  nh d c x∙v vi ng   ® qu¶n  ý, l  sö  ông  µ  ¾ng  ñ  ªntôc30  d nh v ch li     n¨m  ëlªnkÓ   õngµy  ¾t  u   tr     t   b ®Ç qu¶n  ý, ö  l  s dông  n   µy  ®Õ ng NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998  ã  Öu  ùc (ngµy  th¸ng 01    c hi l   01    n¨m 1999) sau    ∙    khi® niªm  Õt  y c«ng  khai07  µy  ¹  ôsë  y    ng t i   ñ ban  ©n  ©n  Êp  tr nh d c x∙vµ  ¹ nhµ    ;   t  i ë ®ã 2.TrÝch  ôcb¶n    öa ®Êt  ã  µ   vµ    l  ®å th   c nh ë   b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3. X¸c  Ën  ña  y ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ó cña  nh cñ nh d c x∙ v h kh th tr   nh÷ng  êi®ang  ng   qu¶n  ý, ö  ông  µ    ¾ng  ñ. l  d s nh ë v ch §i Ò u    µ     ¾ng  ñ  éc Nhµ  íc 19. Nh ë v ch thu   n  Trong    êng  îp  µ    ¾ng  ñ  éc  µ   íc theo  c¸c tr h nh ë v ch thu Nh n   quy  nh  ¹ ®Þ ti   ®iÓ m   kho¶n    c  2, kho¶n  vµ  §iÒu  cña  3  4  10  NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998,th× nhµ     ë    ®ã ph¶i ® îc giao     cho  ¬  c quan  µ  t  a   ¬ng  nh ®Ê ®Þ ph qu¶n  ý.Ng êi ®ang  l    qu¶n  ý, ö  ông  µ    ¾ng  ñ  éc Nhµ   ícph¶iký  îp ®ång    l  d s nh ë v ch thu   n   h  thuªhoÆc   ® îcquyÒn  tiªnmua    u    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  VI th ñ t ô c X¸c l Ë p q u y Ò n  s ë  h ÷ u  ® è i v íi h µ  ë  d o  n  c ¬  q u a n, t æ  c h ø c  thuª, î n c ñ a c¸ n h © n  m
 11. 11 §i Ò u 20. ñ   ôc    Ëp  Òn  ë  ÷u  i  íinhµ     Th t x¸c l quy s h ®è v   ë kh¸c  c¬  do  quan,tæ    chøc    tr¶cho  cho  bªn  thuª,   cho  în bªn  m Trong  êng  îp c¬  tr h   quan,tæ    chøc    tr¶b»ng  µ    nh ë kh¸ccho  cho    bªn  thuª,  bªn cho  în theo  m  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ ti  2  14  NghÞ   Õt  è  quy s 58/1998,   th× nhµ      éc quyÒn  ë  ÷u  ña  cho    ë ®ã thu   s h c bªn  thuª,   cho  în.C¬   bªn  m   quan    tæ chøc ph¶ilµm  ñ tôc ®Ó     Ëp  Òn  ë  ÷u  µ        th     x¸c l quy s h nh ë ®ã cho  bªn cho thuª,   bªn cho  în. m Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.V¨n    b¶n    µ    c¬  tr¶nh ë do  quan,tæ    chøc  Ëp,cã  ÷  ý  ña  bªn; l   ch k c 2  2. TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3. X¸c  Ën  ña  y    nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña    nh d c x∙v h kh th tr   bªn cho  thuª,   cho  în. m §iÒu    ñ  ôc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u  i  íinhµ    µ   ¬  21. Th t     quy s h ®è v   ë m c quan, tæ    chøc  thuª, încña    ©n    m c¸nh Trong  êng  îp c¬  tr h   quan, tæ    chøc  thuª,m în nhµ  ña    ©n  ng  ñ     c c¸ nh nh ch së  ÷u  ∙  îc lÊy l¹ nhµ  h ® ®    i   b»ng  µ  nh kh¸c,b»ng  Òn    ti hoÆc   îc Nhµ   íc giao ®  n    ®Êt    ë theo  quy ®Þnh   ¹  t ic¸c kho¶n  3 vµ  2,  4 §iÒu  14 cña NghÞ  quyÕt  sè 58/1998, th×  Öc    Ëp    vi x¸c l quyÒn  ë  ÷u  i  íinhµ    µ   ¬  s h ®è v   ë m c quan, tæ    chøc  ang  ® thuª, în® îcthùc hiÖn        m   nh sau: 1.Trong  êng  îp kinhphÝ    ùc hiÖn  Öc    ¹nhµ    µnguån  èn    tr h    ®Ó th   vi tr¶l   i ël  v ng©n s¸ch  µ   íc,th×  µ  µ   ¬  Nh n   nh m c quan, tæ    chøc  ang  ® thuª,m în  ña      c c¸ nh©n  îc chuyÓn  µnh  ë  ÷u  µn  ©n.  ¬   ®  th s h to d C quan, tæ    chøc  îc tiÕp  ôc ®  t  qu¶n  ý, ö  ông  µ    l  ds nh ®ã theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   2. Trong  êng  îp kinh phÝ     ùc hiÖn  Öc    ¹ nhµ      tr h    ®Ó th   vi tr¶l   i ë kh«ng ph¶i   lµ nguån  èn  ©n    v ng s¸ch  µ   íc,th×  µ  µ   ¬  Nh n   nh m c quan, tæ    chøc  ang  ® thuª,   m în cña    ©n  éc quyÒn  ë  ÷u  ña  ¬    c¸ nh thu   s h c c quan,tæ    chøc  .  ¬   ®ã C quan,tæ    chøc  ph¶ilµm  ñ tôc®Ó   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u.   th     ®       sh Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g a) §¬n    Êp  Êy    xinc gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt  ; ë b) V¨n    b¶n    µ  tr¶nh (b¶n  Ýnh) theo  ch   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  1  20  NghÞ   nh  µy; ®Þ n c) TrÝch  ôcb¶n    öa  t  ã  µ    µ    l  ®å th ®Ê c nh ë v b¶n  Ïs¬    µ  c¬  v   ®å nh do  quan  cã   tc¸ch ph¸p nh©n    Ën.     x¸cnh Trong  êng  îp nhµ  tr h  thuª,m în ®∙  Þ     ì vµ  ¬      b ph¸ d   c quan,tæ   chøc  ∙  ©y  ®x dùng  µ  íithaythÕ,th×ph¶ikÌm    å  ¬  iÕt Õ  ü  Ëtnhµ  ©y  ùng  íi nh m           theoh s th   k thu   x dk m. Ch ¬ng  VII thñ tôcX¸c  Ëp quyÒn  ë  ÷u  i víi    l  s h ®è     diÖn  Ých  µm  t l thªm,nhµ    ©y  ùng  íi   ëx d m
 12. 12 §iÒu    Ön  Ých  µm  22.Di t l thªm,nhµ    ©y  ùng  íi   ëx d m DiÖn  Ých  µm  t l thªm, nhµ    ©y  ùng  íi lµ phÇn  Ön  Ých  µ    µ     ëx d m    di t nh ë m bªn thuª,bªn  în,bªn    ê, ngêi qu¶n  ý,sö  ông  µ    ¾ng  ñ  ∙  ©y    m  ë nh     l  d nh ë v ch ® x dùng trong khu«n    µ    viªnnh thuª, în,ë  ê.   m   nh DiÖn  Ých  µm  t l thªm,nhµ    ©y  ùng  íi® îcxem   µcã  Ó  ö  ông      ëx d m    l   th s d ®Ó ë  ét  m c¸ch riªngbiÖtvíi µ        nh cho  thuª,  cho  în,cho    ê,nhµ  ¾ng  ñ  Õu   m  ë nh   v ch n diÖn  Ých  µm  t l thªm, nhµ    míi ®ã   îc x©y  ùng  Òn kÒ     ë    ®   d li   hoÆc   c  Ëp  íi ®é l v   nhµ cho  thuª,cho  în,cho    ê, nhµ  ¾ng  ñ  ã  Õm   Ön  Ých    m  ë nh   v ch c chi di t trong  khu«n    µ  viªnv kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   h ®Õ sinh ho¹tcña     bªn cho thuª,cho  în,   m  cho    ê  ë nh hoÆc    îcc«ng  Ën  ã  Òn  ë  ÷u  iví  µ  ¾ng  ñ. bªn ®   nh c quy s h ®è   i nh v ch §i Ò u 23.  ñ  ôc x¸c lËp  Òn  ë  ÷u  i  íidiÖn  Ých  µm  Th t     quy s h ®è v   t l thªm,  nhµ    ©y  ùng  íi ëx d m Ng êi® îcc«ng  Ën  ã  Òn  ë  ÷u  i víi Ön  Ých  µm     nh c quy s h ®è     di t l thªm,nhµ      ë x©y  ùng  íi theo  d m  quy  nh   ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ t i§i 11  §i 16  NghÞ  quyÕt  è  s 58/1998 ph¶ilµm  ñ tôc®Ó   îcx¸clËp quyÒn  ë  ÷u.   th     ®       sh Hå   ¬      Ëp quyÒn  ë  ÷u  µ    s xinx¸cl   s h nh ë bao  å m: g 1.§¬n    Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông    xinc gi   nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ã  ë c chøng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n  ©n  Êp    ¬icã  µ      nh d c x∙ n   nh ë ®ã sau    07 ngµy  niªm  Õt  y c«ng  khai t¹  û     iU ban  ©n  ©n  Êp    µ  ¹  Ön  Ých  ©y  nh d c x∙ v t i di t x thªm, nhµ    ©y  ùng  íi ®ã   Ò   Öc    ëx d m   v vi kh«ng  ã  Õu  Ön  ×  Ýnh  n   c khi ki g t ®Õ ngµy  th¸ng 7  01    n¨m  1996  vÒ   Ön  Ých  µm    di t l thªm, nhµ    ©y  ùng  íi®ã;    ëx d m  Trong  êng  îp  ã  Õu  Ön  ×  tr h c khi ki th ph¶i cã  Ých  ôc b¶n  hoÆc     tr l  ¸n  quyÕt  ®Þnh  ña  µ  ®∙  ã  ôlùc ph¸p  ËtvÒ   Öc  c To ¸n  c hiª     lu   vi c«ng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh ®èi víidiÖn  Ých  µm     t l thªm, nhµ    ©y  ùng  íicho    ëx d m  bªn  thuª,bªn  în,bªn      m  ë nhê, bªn    qu¶n  ý nhµ    ¾ng  ñ  µ  l  ëv ch v chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan    µnh    thih ¸n d©n  ù  Ò   Öc  ä  ∙    µnh  s v vi h ® thih xong  Üa  ô  ña  × nh  ngh vc m theo b¶n    ¸n hoÆc   quyÕt ®Þnh  ña  µ    c To ¸n; 2. TrÝch  o     ® b¶n    öa  t  ã  Ön  Ých  µm  ®å th ®Ê c di t l thªm, nhµ    ©y  ùng    ëx d míivµ    b¶n  Ïs¬    Ön  Ých  µm  v   ®å di t l thªm,nhµ    ©y  ùng  íido  ¬    ëx d m   c quan  ã    ct c¸ch ph¸p nh©n    Ën;     x¸cnh 3.X¸c  Ën  ña  y    nh c ñ ban  ©n  ©n  Êp    Ò   é  Èu  êng  ócña  êi nh d c x∙v h kh th tr   ng   ® îcc«ng  Ën  ã  Òn  ë  ÷u  i víi Ön  Ých  µm    nh c quy s h ®è     di t l thªm,nhµ    ©y  ùng    ëx d míi. C h ¬ n g  VIII C Ê p  gi Ê y c h ø n g  n h Ë n  q u y Ò n  s ë  h ÷ u  n h µ  ë  v µ   q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t ë
 13. 13 §i Ò u 24. C¬     quan  ã  Èm  Òn  Êp  Êy  c th quy c gi chøng  Ën  Òn  ë  nh quy s h÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    nh ë v quy s d ®Ê ë 1. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t   i néi thµnh, néi thÞ    Þ  Ên  Uû        x∙,th tr do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Êp  ¬ c theo  É u   m quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy    ng 05 th¸ng7    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2. GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t   i n«ng th«n  Uû   do  ban  ©n  ©n  Ön  Êp  nh d huy c theo  É u   m quy  nh  ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  è  s 60/CP  µy  th¸ng7 n¨m  ng 05    1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 25. êi h¹n  Êp  Êy   Th   c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ë Trong  êih¹n  ngµy, kÓ   õ ngµy  êi ® îc c«ng  Ën  ã  Òn  ë  th   30    t  ng     nh c quy s h÷u  µ    ép    å  ¬  µ  ùc hiÖn  nh ë n ®ñ h s v th   xong    Üa  ô  µichÝnh  c¸c ngh v t  theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy,ñy  t  i ®Þ n   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  nh d c c th quy quy  nh  ¹ ®Þ ti   §iÒu  cña  24  NghÞ   nh  µy  Êp  Êy  ®Þ n c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  nh quy s h nh ë v quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ë cho  ¬ng  ù.Trong  êng  îp kÐo  µithêih¹n  ® s  tr h  d     nªu    trªn th× ph¶ith«ng    b¸o b»ng    v¨n b¶n cho  ¬ng  ù  Õt lýdo  µ  êih¹n  Ðo  µi ® s bi     v th   k d  kh«ng  îcqu¸ 30  µy. ®     ng §i Ò u    Üa  ô  µichÝnh 26. Ngh v t   Ng êi® îccÊp  Êy     gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  nh quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ë ph¶ithùc hiÖn    Üa  ô  µichÝnh  i víi µ   ícvµ  i víi         c¸cngh v t   ®è     Nh n   ®è     bªn c¸c cã  ªnquan  li   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  IX §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 27. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 28. Nguån kinh  Ý   éc  ©n  ph thu ng s¸ch  µ   íc ®Ó   ùc  Ön  Nh n   th hi NghÞ   nh  µy  Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh. ®Þ n do  t  ph quy   §i Ò u 29. Bé   ëng  é   ©y  ùng, Bé   ëng  é   µi chÝnh, Bé   ëng    tr BX d   tr BT    tr Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Tæng   ôc  ëng  K ho v§ t  c tr Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch trong ph¹m      vi chøc  n¨ng qu¶n  ýngµnh  ã  l  c tr¸chnhiÖm   «n  c, kiÓm     Öc  ùc hiÖn    ® ®è   travi th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 14. 14 §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  30. B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y ban  ©n  ©n  Ch ph   t ñ nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 15. 15 P h ô   ôc  è  l s 1  Gi¸ ch o  thuª n h µ  ë  ¸p d ô n g   ÷ a c¸  h © n  víi c¸ n h © n   µ  gi ÷ a  gi n   v c¸ n h © n   víi c ¬   u a n,  æ  ch øc  kh« n g  th ô h ë n g     q t n g © n  s¸ch N h µ  n íc (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 25/1999/N§­ CP   µy  th¸ng4  ng 19    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph 1.Gi¸chuÈn:    §VT: ®/m 2  ö  ông/th¸ng   sd BiÖtthù (h¹ng)    Nhµ     Êp) ë (c I II III IV I II III IV 4.900 5.500 6.800 7.800 3.600 3.300 2.800 2.100                  4       gi¸chu      Σ Ki) 2.H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Èn:(1 +                 i=1 a) H Ö   è  Êp  «  Þ    s c ® th (K1):        Êp  «        C ® I II III IV V thÞ TrÞ  è  s K1 +  0,20 +  0,10 0,00 ­0,10   ­0,15   b) H Ö   è  Þ  ÝxÐt theo c¸ckhu  ùc    s v tr        v (K2):                            Khu  Trung  ©m t C Ën  trungt©m   Ven  éi n vùc HÖ   è s TrÞ  è  s K2 0,00 ­0,10   ­0,20   c)H Ö   è  Çng    st cao  (K3):           Çng  T I II III IV V VI trëlªn    nhµ HÖ   è s TrÞ  è  s K3 +  0,25 +  0,05 0,00 ­0,10   ­0,20   ­0,3   d) H Ö   è  iÒu  Ön    s® ki giao th«ng    (K4):             Òu  Ön  §i ki giao  Cã   êng  th« s¬  ® xe    Cã   êng  t«®Õ n   Ën  ® «    t th«ng ®Õ n   Ën  t ng«inhµ   ng«inhµ   TrÞ  è  s K4 0,00 +  0,20
 16. 16 ChÝnh  ñ ph Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Ph ô   ôc  è  l s2 Gi¸ ch o  thuª n h µ  ë  ¸p d ô n g   ÷ a c¸  h © n  víi c ¬   u a n,  gi n   q t æ  c h ø c ® îc th ô h ë n g  n g © n  s¸ch N h µ  n íc (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 25/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng4  19    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph 1.Gi¸chuÈn:    §VT: ®/m 2  ö  ông/th¸ng   sd BiÖtthù (h¹ng)    Nhµ     Êp) ë (c I II III IV I II III IV 2.500 3.000 3.500 5.500 1.500 1.400 1.350 900             4      gi¸chu     Σ Ki) 2.H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Èn:(1 +        i=1        a) H Ö   è  Êp  «  Þ    s c ® th (K1):             Êp  «            C ® I II III IV V thÞ TrÞ  è  s K1 0,00 ­0,05   ­0,10   ­0,15   ­0,20   b) H Ö   è  Þ  ÝxÐt theo c¸ckhu  ùc    s v tr        v (K2):         Khu           Trung  ©m t C Ën  trung t©m   Ven  éi n vùc  TrÞ  è  s K2 0,00 ­0,10   ­0,20   c)H Ö   è  Çng    st cao  (K3):      Çng  µ    T nh I II III IV V VI  ëlªn tr   HÖ   è s TrÞ  è  s K3 +  0,15 +  0,05 0,00 ­0,10   ­0,20   ­0,30   d) H Ö   è  iÒu  Ön    s® ki giao th«ng    (K4):
 17. 17                 §iÒu  Ön           ki giao  Cã   êng  th« s¬  ® xe    Cã   êng  t«®Õ n   ® «    th«ng ®Õ n   Ën  t ng«inhµ   tËn  ng«inhµ   TrÞ  è  s K4 0,00 +  0,10
Đồng bộ tài khoản