Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
69
lượt xem
2
download

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính do Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐTP

  1. H I NG TH M PHÁN TOÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ÁN NHÂN DÂN T I CAO VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2003/NQ-H TP Hà N i, ngày 18 tháng 4 năm 2003 NGHN QUY T C AH I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO S 03/2003/NQ- H TP NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH M T S QUY NNH C A PHÁP L NH TH T C GI I QUY T CÁC V ÁN HÀNH CHÍNH H I NG TH M PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; thi hành úng và th ng nh t các quy nh c a Pháp l nh Th t c gi i quy t các v án hành chính ã ư c s a i, b sung theo Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Th t c gi i quy t các v án hành chính (sau ây g i t t là Pháp l nh); QUY T NGHN: 1. V quy nh "Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u" "Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u" quy nh t i i u 2 Pháp l nh là cơ quan hành chính nhà nư c, ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i ng u cơ quan, t ch c ã ra m t trong nh ng quy t nh hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c ho c có m t trong nh ng hành vi hành chính quy nh t i i u 11 Pháp l nh. 2. V quy nh t i i u 2 Pháp l nh Theo quy nh t i i u 2 Pháp l nh thì khi thu c m t trong các trư ng h p sau ây, tuỳ t ng trư ng h p c th mà Toà án căn c vào quy nh tương ng t i các i m 3, 5 và 6 i u 31 Pháp l nh tr l i ơn ki n: a. Ngư i kh i ki n chưa khi u n i v i ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u; b. Ngư i kh i ki n ã khi u n i v i ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u, nhưng chưa h t th i h n gi i quy t khi u n i l n u và cũng chưa có quy t nh gi i quy t khi u n i l n u; c. Chưa có quy t nh gi i quy t khi u n i l n u i v i khi u n i quy t nh k lu t bu c thôi vi c; d. ã khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo và ã có quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i ó.
  2. 3. Quy t nh hành chính là i tư ng khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính Quy t nh hành chính là i tư ng khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính ph i là quy t nh hành chính l n u. Ngoài nh ng quy t nh hành chính ư c cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ban hành l n u trong khi gi i quy t, x lý nh ng vi c c th thu c thNm quy n c a mình, thì nh ng quy t nh hành chính sau ây cũng ư c coi là quy t nh hành chính l n u: a. Sau khi ban hành quy t nh hành chính nhưng chưa có khi u n i, cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ã ban hành quy t nh hành chính ó ban hành m t quy t nh hành chính khác thay th quy t nh hành chính trư c, thì quy t nh m i ư c ban hành này là quy t nh hành chính l n u; b. Sau khi ban hành quy t nh hành chính nhưng chưa có khi u n i, cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ã ban hành quy t nh hành chính ó ban hành m t quy t nh hành chính khác s a i, b sung m t s i m c a quy t nh hành chính trư c, thì ph n c a quy t nh hành chính trư c không b s a i, hu b và quy t nh s a i, b sung m t s i m c a quy t nh hành chính trư c u là quy t nh hành chính l n u; C n lưu ý là i v i hai trư ng h p a và b trên ây n u các quy t nh sau ư c ban hành sau khi cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ã nh n ư c ơn khi u n i và các quy t nh ó là k t qu gi i quy t khi u n i, thì các quy t nh sau là quy t nh gi i quy t khi u n i l n u mà không ph i là quy t nh hành chính l n u; c. Sau khi ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ho c Toà án nhân dân có thNm quy n gi i quy t v án hành chính ra quy t nh hu m t ph n ho c toàn b quy t nh hành chính b khi u n i ho c b kh i ki n; giao cho cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c gi i quy t l i v vi c i v i ph n ho c toàn b quy t nh hành chính ã b hu và k t qu gi i quy t l i là cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ã ra quy t nh hành chính m i, thì quy t nh m i này là quy t nh hành chính l n u; d. Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ngoài vi c gi i quy t khi u n i i v i quy t nh hành chính b khi u n i, còn quy t nh v m t ho c m t s v n hoàn toàn m i chưa có trong quy t nh b khi u n i, thì ph n quy t nh v m t ho c m t s v n hoàn toàn m i này là quy t nh hành chính l n u. Ví d : Khi x lý vi ph m hành chính, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính 400.000 ng. Ngư i b x ph t khi u n i l n u và Ch t ch U ban nhân dân c p xã gi nguyên quy t nh x ph t vi ph m hành chính ó. Ngư i b x ph t khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. K t qu gi i quy t khi u n i ti p theo là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ngoài vi c quy t nh gi nguyên quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã, còn quy t nh t ch thu
  3. phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính. Trong trư ng h p này quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính là quy t nh hành chính l n u. . Ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ra quy t nh hu quy t nh hành chính do cơ quan ho c ngư i ra quy t nh ó không có thNm quy n. Ngư i có thNm quy n ra quy t nh hành chính m i gi i quy t v vi c ó, thì quy t nh m i này là quy t nh hành chính l n u. Ví d : Khi x lý vi ph m hành chính, Ch t ch U ban nhân dân c p xã ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính 10 tri u ng và t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính có giá tr 5 tri u ng. Ngư i b x ph t khi u n i l n u và Ch t ch U ban nhân dân c p xã gi nguyên quy t nh x ph t vi ph m hành chính ó. Ngư i b x ph t khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n. K t qu gi i quy t khi u n i ti p theo là Ch t ch U ban nhân dân c p huy n quy t nh hu b quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã vì vi ph m thNm quy n x lý vi ph m hành chính quy nh t i i u 28 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính. Căn c vào i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ra quy t nh x ph t vi ph m hành chính m i (có th v n i dung cơ b n gi ng như n i dung quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân c p xã). Trong trư ng h p này quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a Ch t ch U ban nhân dân c p huy n là quy t nh hành chính l n u. 4. Hành vi hành chính là i tư ng khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính Theo quy nh t i i m 2 i u 4 và i u 11 Pháp l nh thì hành vi hành chính là i tư ng khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính bao g m các hành vi c a cơ quan hành chính nhà nư c ho c c a ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c khi th c hi n nhi m v , công v trong các vi c ho c các lĩnh v c ư c quy nh t i các i m 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 i u 11 Pháp l nh và trong các vi c ho c các lĩnh v c khác mà pháp lu t có quy nh 5. Vi c xác nh ngư i b ki n trong v án hành chính Theo quy nh t i i m 6 i u 4 Pháp l nh thì ngư i b ki n là cá nhân, cơ quan nhà nư c, t ch c có quy t nh hành chính, hành vi hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c b khi u ki n; do ó, xác nh úng ngư i b ki n khi nào là cá nhân, khi nào là cơ quan nhà nư c, t ch c thì ph i căn c vào quy nh c a pháp lu t v thNm quy n gi i quy t v vi c ó. Ví d : Có hai quy t nh hành chính b khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính và u do Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ký (m t quy t nh v x ph t vi ph m hành chính và m t quy t nh thu h i t c a h gia ình). Căn c vào quy nh c a pháp lu t v thNm quy n gi i quy t các v vi c này thì ngư i b ki n trong v án hành chính v khi u ki n quy t nh x ph t vi ph m hành chính là cá nhân Ch t ch U ban nhân dân c p huy n ( i u 29 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính), còn ngư i b ki n trong v án hành chính v khi u ki n quy t nh thu h i t c a h gia ình là U ban nhân dân c p huy n ( i u 24 và i u 26 Lu t t ai).
  4. C n chú ý là ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c quy nh t i i u 4 Pháp l nh là ngư i có ch c v , ch c danh c th và theo quy nh c a pháp lu t thì ngư i có ch c v , ch c danh ó m i có thNm quy n ra quy t nh hành chính ho c có hành vi hành chính. M c dù m t quy t nh hành chính ho c m t hành vi hành chính do m t ngư i c th (ông Nguy n Văn A, bà Tr n Th X...) ký ho c th c hi n nhưng vi c ngư i ó ký quy t nh hành chính ho c th c hi n hành vi hành chính ó ph i dư i danh nghĩa m t ch c v , ch c danh có thNm quy n (ví d : Ch t ch U ban nhân dân huy n..., Trư ng Công an phư ng...); do ó, ch có th g i quy t nh hành chính ó, hành vi hành chính ó c a Ch t ch U ban nhân dân huy n..., c a Trư ng Công an phư ng...; mà không th g i quy t nh hành chính ó, hành vi hành chính ó c a m t ngư i c th (ông Nguy n Văn A, bà Tr n Th X...). Vì v y, trong trư ng h p ngư i ra quy t nh hành chính ho c có hành vi hành chính ã chuy n công tác i nơi khác ho c v hưu... mà quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính ó b khi u ki n, thì ngư i ư c b u, ư c c , ư c b nhi m... thay ch c v , ch c danh c a ngư i ó ph i k th a quy n và nghĩa v , có nghĩa h chính là ngư i b ki n. 6. Vi c gi i quy t yêu c u òi b i thư ng thi t h i trong v án hành chính Theo quy nh t i i u 3 ( o n 1) Pháp l nh thì ngư i kh i ki n v án hành chính có th ng th i yêu c u òi b i thư ng thi t h i. Thi t h i trong trư ng h p này là thi t h i th c t do có quy t nh hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c ho c hành vi hành chính gây ra. N u ngư i kh i ki n v án hành chính có yêu c u òi b i thư ng thi t h i thì có nghĩa v cung c p ch ng c . Trong trư ng h p c n thi t Toà án có th thu th p thêm ch ng c b o m cho vi c gi i quy t v án ư c chính xác. Trong trư ng h p ngư i kh i ki n v án hành chính có yêu c u òi b i thư ng thi t h i chưa có th cung c p ch ng c ư c, thì tách ph n gi i quy t yêu c u òi b i thư ng thi t h i gi i quy t sau trong m t v án dân s khác theo th t c chung khi ương s có yêu c u. Ví d : M t ngư i khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t hu b quy t nh hành chính t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính, ng th i yêu c u òi b i thư ng thi t h i do m t s b ph n c a phương ti n ó b m t, b hư h ng ho c thu nh p th c t b m t do phương ti n ang b gi . N u Toà án xét th y quy t nh t ch thu phương ti n ư c s d ng vi ph m hành chính là trái pháp lu t và xét th y yêu c u òi b i thư ng thi t h i c a ngư i khi u ki n là có căn c (do ngư i khi u ki n cung c p y ch ng c , có ngư i làm ch ng....), thì Toà án quy t nh hu quy t nh hành chính ó, ng th i quy t nh v vi c b i thư ng thi t h i; n u ngư i khi u ki n chưa ch ng minh ư c phương ti n ó b m t, b hư h ng nh ng b ph n nào, thu nh p th c t b m t là nh ng kho n nào, thì Toà án ch quy t nh hu quy t nh hành chính ó và dành ph n gi i quy t yêu c u òi b i thư ng thi t h i gi i quy t trong m t v án dân s khác theo th t c chung khi ương s có yêu c u. 7. Vi c gi i quy t trong trư ng h p ngư i b ki n s a i ho c hu b quy t nh hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c b khi u ki n. Theo quy nh t i i u 3 ( o n 4) và i u 20 Pháp l nh thì trong quá trình gi i quy t v án hành chính ngư i b ki n có quy n s a i ho c hu b quy t nh hành chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c b khi u ki n; do ó, trong quá trình gi i quy t v án hành chính mà ngư i b ki n có quy t nh s a i ho c hu b quy t nh hành
  5. chính, quy t nh k lu t bu c thôi vi c b khi u ki n thì Toà án c n thông báo cho ngư i kh i ki n bi t và c n phân bi t: a. N u ngư i kh i ki n ng ý v i quy t nh s a i ho c hu b ó và rút ơn ki n, thì Toà án căn c vào i m b kho n 1 i u 41 Pháp l nh ra quy t nh ình ch vi c gi i quy t v án; b. N u ngư i kh i ki n không ng ý v i quy t nh s a i ho c hu b ó và không rút ơn ki n, thì Toà án ti p t c gi i quy t v án theo th t c chung. Trong trư ng h p này Toà án ph i xem xét tính h p pháp c a quy t nh b khi u ki n và quy t nh s a i ho c hu b quy t nh b khi u ki n tuỳ vào t ng trư ng h p c th mà có quy t nh úng pháp lu t. 8. V khái ni m "công trình, v t ki n trúc kiên c khác" quy nh t i i m 2 i u 11 Pháp l nh a. "Công trình" ph i là v t ch c ch n, b n v ng mà vi c xây d ng nó công phu, ph i có khoa h c, k thu t ho c ngh thu t. Ví d : m t b c tư ng ài; m t h th ng ph c v nuôi tr ng thu s n... b. "V t ki n trúc kiên c khác" là ngoài nhà , công trình thì v t ki n trúc kiên c khác ph i 1à v t ư c xây d ng ch c ch n và b n v ng có giá tr s d ng lâu dài. Ví d : gi ng nư c, nhà ôtô, nhà th , tư ng xây làm hàng rào g n v i nhà , nhà xư ng, kho tàng... c. Không phân bi t giá tr nhà , công trình, v t ki n trúc kiên c khác t bao nhiêu tr lên, n u có khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong vi c áp d ng bi n pháp bu c tháo d Toà án m i th lý gi i quy t, mà ch c n xác nh úng ó là nhà , công trình, v t ki n trúc kiên c khác thì Toà án ph i th lý gi i quy t theo th t c chung. 9. V quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh v c qu n lý t ai Quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh v c qu n lý t ai quy nh t i i m 5 i u 11 Pháp l nh bao g m các quy t nh hành chính, hành vi hành chính quy nh t i i m 1 và 2 i u 4 Pháp l nh trong vi c th c hi n n i dung qu n lý t ai quy nh t i i u 13 và các i u lu t tương ng khác c a Lu t t ai. Quy t nh c a U ban nhân dân gi i quy t tranh ch p t ai là quy t nh hành chính trong lĩnh v c qu n lý t ai và ương s có quy n kh i ki n v án hành chính theo th t c chung. 10. V quy nh t i i m 7 i u 11 Pháp l nh Khi thi hành quy nh t i i m 7 i u 11 Pháp l nh c n chú ý là Toà án ch có thNm quy n gi i quy t v án hành chính i v i khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong vi c trưng d ng, trưng mua, t ch thu tài s n ư c ban hành ho c th c hi n sau ngày 02/10/1991 (ngày Ch t ch H i ng B trư ng nay là Th tư ng Chính ph ban hành Quy t nh s 297/CT).
  6. 11. V quy nh t i i m 10 i u 11 Pháp l nh Quy nh t i i m 10 i u 11 Pháp l nh c n ư c hi u là ngoài các v án hành chính quy nh t i các i m t i m 1 n i m 9 i u 11 Pháp l nh, n u trong m t văn b n quy ph m pháp lu t nào ó có quy nh vi c khi u ki n yêu c u Toà án gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính i v i lo i quy t nh hành chính, hành vi hành chính nào ó, thì khi u ki n i v i quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó là v án hành chính quy nh t i i m 10 i u 11 Pháp l nh và thu c thNm quy n gi i quy t c a Toà án theo th t c chung. Vì v y, khi có khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà không thu c m t trong các trư ng h p quy nh t i các i m t i m 1 n i m 9 i u 11 Pháp l nh, thì Toà án c n ki m tra xem ã có văn b n quy ph m pháp lu t nào v lĩnh v c ó quy nh quy n khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó theo quy nh c a pháp lu t v th t c gi i quy t các v án hành chính hay không. N u có văn b n quy ph m pháp lu t quy nh thì Toà án căn c vào i m 10 i u 11 Pháp l nh và quy nh tương ng c a văn b n quy ph m pháp lu t ó th lý gi i quy t v án hành chính theo th t c chung; n u chưa có văn b n quy ph m pháp lu t nào quy nh thì Toà án căn c vào i m 1 i u 31 Pháp l nh tr l i ơn ki n cho ngư i kh i ki n. Theo quy nh c a m t s văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành ã t ng h p ư c thì các khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính sau ây thu c trư ng h p quy nh t i i m 10 i u 11 Pháp l nh và là v án hành chính thu c thNm quy n gi i quy t c a Toà án theo th t c chung: a. Khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính liên quan n vi c xác l p quy n s h u công nghi p (trong vi c c p văn b ng b o h , trong vi c ăng ký qu c t nhãn hi u hàng hoá theo Tho ư c Madrid, trong vi c công nh n nhãn hi u hàng hoá n i ti ng) ho c trong vi c c p li xăng không t nguy n ( i u 27 và kho n 5 i u 51 Ngh nh s 63/CP ngày 24/10/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t v s h u công nghi p và ã ư c s a i, b sung theo Ngh nh s 06/2001/N -CP ngày 01/02/2001 c a Chính ph ); b. Khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong vi c c p gi y ch ng nh n b n quy n tác gi (kho n 3, kho n 4 i u 26 và i u 33 Ngh nh s 76/CP ngày 29/11/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành m t s quy nh v quy n tác gi trong B lu t Dân s ); c. Khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính trong vi c phê duy t H p ng chuy n giao công ngh ( i u 36 Ngh nh s 45/1998/N -CP ngày 01/07/ 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t v chuy n giao công ngh ); d. Khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi hành chính i v i vi c t ch i công ch ng, ch ng th c không úng v i quy nh c a pháp lu t ( i u 69 Ngh nh s 75/2000/N -CP ngày 08/12/2000 c a Chính ph v công ch ng, ch ng th c); . Khi u ki n quy t nh hành chính, hành vi vi ph m pháp lu t v hành chính c a cơ quan h i quan, công ch c h i quan theo quy nh c a pháp lu t (kho n 3 i u 54 Ngh nh s 101/2001/N -CP ngày 31/12/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan);
  7. e. Khi u ki n quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch t ch U ban nhân dân t nh i v i quy t nh gi i quy t khi u n i c a Ch nhi m ho c Ch t ch H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư i v i quy t nh c a Ban ch nhi m ho c c a H i ng khen thư ng, k lu t c a oàn lu t sư (kho n 2 i u 41 Pháp l nh Lu t sư); g. Khi u ki n quy t nh áp d ng các bi n pháp ngăn ch n và b o m vi c x lý vi ph m hành chính ( i u 119 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính). 12. Vi c xác nh thNm quy n c a Toà án và ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo thi hành úng quy nh t i kho n 1 i u 13 Pháp l nh v thNm quy n, trư c h t c n xem xét quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó liên quan n m t ngư i hay nhi u ngư i (t hai ngư i tr lên). Tuỳ t ng trư ng h p c th mà vi c xác nh thNm quy n gi i quy t c a Toà án hay c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo ư c th c hi n như sau: a. N u quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó ch có liên quan n m t ngư i mà ngư i ó v a kh i ki n v án hành chính t i Toà án có thNm quy n, v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo và ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo chưa có quy t nh gi i quy t khi u n i, thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a Toà án. Toà án th lý gi i quy t v án theo th t c chung, ng th i thông báo cho ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo bi t và yêu c u chuy n toàn b h sơ gi i quy t khi u n i cho Toà án (n u có). N u n trư c th i i m Toà án th lý v án ã có quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo, thì Toà án căn c vào i m 6 i u 31 Pháp l nh tr l i ơn ki n cho ngư i kh i ki n. b. N u quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó có liên quan n nhi u ngư i mà t t c nh ng ngư i ó u kh i ki n v án hành chính t i Toà án có thNm quy n, ngoài ra có ngư i ho c t t c nh ng ngư i ó v a khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo và ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo chưa có quy t nh gi i quy t khi u n i, thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a Toà án và ư c th c hi n như trư ng h p ư c hư ng d n t i i m a m c 12 này. c. N u quy t nh hành chính, hành vi hành chính ó có liên quan n nhi u ngư i mà ch có m t ho c m t s ngư i kh i ki n v án hành chính t i Toà án có thNm quy n, thì Toà án c n phân bi t như sau: - Trong trư ng h p ch có m t ho c m t s ngư i kh i ki n v án hành chính t i Toà án có thNm quy n, nh ng ngư i khác còn l i không kh i ki n v án hành chính và cũng không khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a Toà án. Toà án th lý gi i quy t v án theo th t c chung. - Trong trư ng h p ch có m t ho c m t s ngư i kh i ki n v án hành chính t i Toà án có thNm quy n, nh ng ngư i khác còn l i tuy không kh i ki n v án hành chính, nhưng l i khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo thì vi c gi i quy t thu c thNm quy n c a ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo. N u Toà án chưa th lý v án thì Toà án căn c vào i m 6 i u 31 Pháp l nh tr l i
  8. ơn ki n cho ngư i kh i ki n; n u Toà án ã th lý v án thì Toà án căn c vào i m g kho n 1 i u 41 Pháp l nh ra quy t nh ình ch vi c gi i quy t v án hành chính và chuy n h sơ v án cho ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i ti p theo. 13. Vi c gi i quy t trư ng h p Toà án ã th lý gi i quy t v án hành chính sai (do ây là v án khác ho c thu c thNm quy n gi i quy t c a Toà án khác) Trong trư ng h p Toà án ã th lý gi i quy t v án hành chính sai (do ây là v án khác ho c thu c thNm quy n gi i quy t c a Toà án khác) thì tuỳ trư ng h p mà gi i quy t như sau: a. N u trong quá trình gi i quy t v án hành chính theo trình t sơ thNm mà phát hi n vi c gi i quy t v án này là thu c thNm quy n c a mình, nhưng ây không ph i là v án hành chính mà là v án khác (dân s , kinh t , lao ng) thì Toà án gi i quy t l i v án theo th t c chung do pháp lu t t t ng quy nh i v i vi c gi i quy t v án ó, ng th i thông báo cho các ương s và Vi n ki m sát cùng c p bi t; b. N u trong quá trình gi i quy t v án hành chính theo trình t sơ thNm mà phát hi n vi c gi i quy t v án này là thu c thNm quy n c a Toà án khác, thì Toà án ã th lý v án căn c vào kho n 2 i u 13 Pháp l nh xoá s th lý, chuy n h sơ v án cho Toà án có thNm quy n, ng th i thông báo cho các ương s và Vi n ki m sát cùng c p bi t; c. N u khi xét x phúc thNm v án hành chính mà phát hi n v án thu c trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m a và b m c 13 này, thì Toà án c p phúc thNm căn c vào i m c i u 64 Pháp l nh hu b n án, quy t nh sơ thNm do vi ph m nghiêm tr ng v th t c t t ng và giao h sơ v án cho Toà án có thNm quy n xét x sơ thNm gi i quy t sơ thNm l i v án theo th t c chung do pháp lu t t t ng quy nh i v i vi c gi i quy t v án ó; d. N u khi xét x giám c thNm ho c tái thNm v án hành chính mà phát hi n v án thu c trư ng h p ư c hư ng d n t i các i m a và b m c 13 này, thì Toà án c p giám c thNm ho c tái thNm căn c vào i m 3 i u 72 Pháp l nh hu b n án, quy t nh ã có hi u l c pháp lu t do vi ph m nghiêm tr ng v th t c t t ng và giao h sơ v án cho Toà án có thNm quy n xét x sơ thNm gi i quy t sơ thNm l i v án theo th t c chung do pháp lu t t t ng quy nh i v i vi c gi i quy t v án ó. 14. Vi c xác nh th i i m tính th i h n kh i ki n Khi thi hành kho n 1 i u 30 Pháp l nh c n chú ý là trong trư ng h p ngư i kh i ki n v án hành chính do không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n âu thì ch c n ngư i kh i ki n làm ơn yêu c u Toà án gi i quy t v án hành chính trong th i h n 30 ngày ( i v i vùng sâu, vùng xa, vùng i l i khó khăn thì trong th i h n 45 ngày), k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i l n u mà không ph thu c vào quy t nh gi i quy t khi u n i l n u ư c ban hành vào th i i m nào. 15. V vi c Vi n ki m sát nhân dân tham gia phiên toà Kho n 3 i u 43 và i u 63 Pháp l nh quy nh Vi n ki m sát ph i tham gia phiên toà ho c ph i có ý ki n b ng văn b n i v i m t s lo i v án hành chính c th , nay
  9. theo quy nh t i i m 3 i u 21 Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân thì khi ki m sát vi c gi i quy t v án hành chính, Vi n ki m sát nhân dân có nhi m v , quy n h n: "Tham gia các phiên toà và phát bi u quan i m c a Vi n Ki m sát nhân dân v vi c gi i quy t v án"; do ó, t nay tr i sau khi th lý v án hành chính, Toà án ph i thông báo cho Vi n ki m sát cùng c p bi t và yêu c u Vi n ki m sát cùng c p c Ki m sát viên tham gia phiên toà. N u v ng m t Ki m sát viên, thì Toà án ph i hoãn phiên toà. 16. V các quy t nh c a Toà án trong b n án hành chính sơ thNm Kho n 2 i u 49 Pháp l nh quy nh các n i ung chính c a b n án. Tuy nhiên i m e kho n 2 này ch quy nh là "các quy t nh c a Toà án" mà không quy nh c th là nh ng quy t nh nào. Khi xét x v án hành chính tuỳ vào t ng trư ng h p c th mà Toà án có th có m t ho c m t s quy t nh sau ây: a. Bác yêu c u c a ngư i kh i ki n, n u yêu c u ó không có căn c pháp lu t; b. Ch p nh n m t ph n ho c toàn b yêu c u c a ngư i kh i ki n tuyên hu m t ph n ho c toàn b quy t nh hành chính trái pháp lu t; bu c cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c th c hi n trách nhi m công v theo quy nh c a pháp lu t; c. Ch p nh n m t ph n ho c toàn b yêu c u c a ngư i kh i ki n tuyên b m t s ho c toàn b các hành vi hành chính trái pháp lu t; bu c cơ quan hành chính nhà nư c ho c ngư i có thNm quy n trong cơ quan hành chính nhà nư c ch m d t hành vi hành chính trái pháp lu t; d. Bu c cơ quan hành chính nhà nư c b i thư ng thi t h i, khôi ph c quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân, cơ quan, t ch c b xâm ph m do quy t nh hành chính, hành vi hành chính trái pháp lu t gây ra; . Ch p nh n yêu c u c a ngư i kh i ki n tuyên hu quy t nh k lu t bu c thôi vi c trái pháp lu t; bu c ngư i ng u cơ quan, t ch c th c hi n trách nhi m công v theo quy nh c a pháp lu t; bu c b i thư ng thi t h i, khôi ph c quy n, l i ích h p pháp c a cá nhân do quy t nh k lu t bu c thôi vi c trái pháp lu t gây ra. 17. Vi c ình ch gi i quy t v án hành chính giai o n phúc thNm Theo quy nh t i i u 62 Pháp l nh thì trư c khi xét x phúc thNm, Toà án có quy n ình ch vi c gi i quy t v án theo quy nh c a Pháp l nh này. ng th i theo quy nh t i i m kho n 2 i u 64 Pháp l nh thì Toà án c p phúc thNm có quy n: "Hu b n án, quy t nh sơ thNm và ình ch vi c gi i quy t v án khi có m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 41 c a Pháp l nh này"; do ó, b o m th ng nh t thì trư c khi m phiên toà phúc thNm n u có m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 41 Pháp l nh, thì Toà án c p phúc thNm cũng ph i thành l p H i ng xét x , n u k t qu xét x cho th y úng có m t trong các trư ng h p quy nh t i i u 41 Pháp l nh thì Toà án c p phúc thNm hu b n án ho c quy t nh sơ thNm và ình ch vi c gi i quy t v án. C n chú ý là n u hu b n án sơ thNm và ình ch vi c gi i quy t v án, thì Toà án c p phúc thNm ra b n án phúc thNm; n u hu quy t nh sơ thNm và ình ch vi c gi i quy t v án, thì Toà án c p phúc thNm ra quy t nh phúc thNm.
  10. 18. V hi u l c thi hành c a Ngh quy t a. Ngh quy t này ư c H i ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2003 và có hi u l c thi hành sau mư i lăm ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng hư ng d n c a Toà án nhân dân t i cao ư c ban hành trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c v các v n ư c hư ng d n trong Ngh quy t này u bãi b . b. i v i nh ng v án hành chính mà Toà án ã th lý nhưng chưa xét x sơ thNm, xét x phúc thNm ho c xét x giám c thNm, tái thNm thì áp d ng hư ng d n t i Ngh quy t này gi i quy t. c. i v i các b n án, quy t nh c a Toà án ã có hi u l c pháp lu t trư c ngày Ngh quy t này có hi u l c thi hành thì không áp d ng hư ng d n t i Ngh quy t này kháng ngh theo th t c giám c thNm ho c tái thNm, tr trư ng h p có nh ng căn c kháng ngh khác. Nguy n Văn Hi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản