Nghị quyết 04/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
2
download

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 04/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 07 tháng 4 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 04/2004/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 4 NĂM 2004 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 3 NĂM 2004 Trong hai ngày 31 tháng 3 và 01 tháng 4 năm 2004, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 3, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph nghe B trư ng B Xây d ng trình án Phát tri n th trư ng b t ng s n. Phát tri n và qu n lý có hi u qu th trư ng b t ng s n s góp ph n quan tr ng vào quá trình thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i, tăng ngu n v n cho u tư phát tri n. Nh ng năm qua, nư c ta ho t ng mua bán b t ng s n, nh t là nhà , t t i các ô th và khu v c phát tri n ô th ã hình thành và phát tri n v i t c nhanh. Bên c nh nh ng m t tích c c, ho t ng mua bán b t ng s n ã xu t hi n nhi u di n bi n ph c t p: mang tính t phát, mua bán, chuy n như ng không ăng ký tr n thu , tình tr ng u cơ nhà, t di n ra khá ph bi n... làm cho giá nhà, t có xu hư ng tăng cao gi t o, nh hư ng t i ho t ng s n xu t, u tư, tài chính, tín d ng và c i thi n ch c a nhân dân, tăng chi phí s n xu t, gi m s c c nh tranh c a n n kinh t . phát tri n th trư ng b t ng s n, c n có các gi i pháp ng b , nh t quán nh m ưa th trư ng b t ng s n phát tri n lành m nh, úng hư ng; áp ng yêu c u minh b ch hóa ho t ng mua bán, có s qu n lý c a Nhà nư c; phát huy y vai trò c a b t ng s n, kích thích s n xu t phát tri n, tăng ngu n thu cho ngân sách. Trong giai o n hi n nay, Nhà nư c c n t p trung ch y u vào các lo i b t ng s n có giá tr hàng hóa cao và các lĩnh v c có nhi u b c xúc như nhà , t , t xây d ng nh m m c ích s n xu t kinh doanh. Trong th i gian t i t p trung hoàn thành vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng nhà , t t i ô th ; Ny m nh công tác quy ho ch chi ti t có cơ s qu n lý và thúc Ny ho t ng c a th trư ng b t ng s n. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , d th o Ngh quy t c a Chính ph v các gi i pháp thúc Ny phát tri n lành m nh th trư ng b t ng s n, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng trình án Quy ho ch s d ng t n năm 2010 và k ho ch s d ng t n năm 2005.
  2. Quy ho ch, k ho ch s d ng t là cơ s th c hi n quá trình chuy n d ch cơ c u s d ng qu t ng b v i chuy n d ch cơ c u lao ng, cơ c u u tư, t o bư c i h p lý chuy n d ch cơ c u kinh t và th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; là công c quan tr ng c a Nhà nư c các c p, các ngành qu n lý, s d ng, khai thác có hi u qu tài nguyên t cho m c ích phát tri n kinh t - xã h i. Nh ng năm qua, v i s quan tâm c a ng và Nhà nư c, vi c l p quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c các B , ngành và a phương th c hi n t t và i d n vào n n n p. Tuy nhiên, vi c l p quy ho ch và k ho ch s d ng t trong th i gian qua chưa mang tính toàn di n, b n v ng, chưa phù h p yêu c u qu n lý và s d ng t trong chi n lư c dài h n v phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Giao B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Quy ho ch s d ng t n năm 2010 và K ho ch s d ng t n năm 2005, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình Qu c h i. 3. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính báo cáo Quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2002; nghe T ng Ki m toán Nhà nư c báo cáo K t qu ki m toán năm 2003, niên ngân sách nhà nư c năm 2002. Năm 2002, công tác tài chính ã hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v Qu c h i và Chính ph giao. Thu ngân sách vư t k ho ch, b i chi ngân sách dư i m c Qu c h i cho phép. Cơ c u thu, chi ngân sách ã có nhi u chuy n bi n tích c c; chi u tư cho phát tri n kinh t , s nghi p giáo d c, y t , văn hóa - thông tin, khoa h c và công ngh u tăng; chi h tr các a phương, mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s phát tri n kinh t xã h i, xoá ói gi m nghèo ư c quan tâm hơn; chi cho an ninh, qu c phòng ư c b o m; qu d tr qu c gia và g i u năm 2003 tăng áng k . K t qu ki m toán niên tài chính năm 2002 cho th y vi c th c hi n các quy nh v thu, chi ngân sách nhà nư c các c p, các ngành, các ơn v s d ng ngân sách u có chuy n bi n tích c c. Tuy nhiên, tình tr ng u tư phân tán, tình tr ng th t thoát, lãng phí và s d ng ngân sách kém hi u qu còn nhi u, c bi t t i m t s nơi và m t s lĩnh v c còn khá nghiêm tr ng. Công tác d báo, d toán thu ngân sách chưa sát; n ng thu còn tương i l n; công tác qu n lý tài chính nhi u doanh nghi p nhà nư c chưa ch t ch , còn tuỳ ti n, ph n ánh sai l ch k t qu s n xu t kinh doanh; qu n lý ngân sách xã phư ng còn y u; qu n lý tài chính công, qu n lý kinh phí các d án còn nhi u v n b t c p. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ki m toán Nhà nư c, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các báo cáo trên. B trư ng B Tài chính th a u quy n Th tư ng Chính ph , trình Qu c h i Báo cáo T ng quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2002. 4. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo Tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i tháng 3 và quý I năm 2004, các gi i pháp ch y u trong th i gian t i; nghe B trư ng B Thương m i và B trư ng B Tài chính báo cáo tình hình giá c th trư ng 3 tháng u năm và các gi i pháp bình n giá c th trư ng 9 tháng còn l i.
  3. Tháng 3 và quý I năm 2004, kinh t nư c ta v n duy trì ư c m c tăng trư ng cao hơn cùng kỳ năm trư c. c bi t, s n xu t công nghi p ti p t c duy trì m c tăng cao t hai năm qua, năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh tăng áng k ; th trư ng trong nư c ư c m r ng, kim ng ch xu t khNu vư t k ho ch ra; công tác xoá ói gi m nghèo, t o vi c làm... ti p t c phát huy k t qu năm trư c, t nhi u ti n b . Tuy nhiên, do d ch cúm gia c m x y ra trên di n r ng, rét m và h n hán kéo dài, giá lương th c, th c phNm trong nư c, c bi t, là giá m t s m t hàng thi t y u ph i nh p khNu như: s n phNm thép, xăng d u, h t nh a, phân bón, nguyên li u thu c ch a b nh... tăng t bi n, tác ng không thu n n s n xu t, xây d ng, du l ch và d ch v , làm tăng ch s giá tiêu dùng, gi m ti n th c hi n và gi i ngân v n u tư. Ch t lư ng m t s ho t ng d ch v chưa ư c c i thi n, chi phí cao. Tai n n giao thông và t i ph m, nh t là t i ph m ma tuý có chi u hư ng gia tăng. th c hi n th ng l i k ho ch năm 2004, các B , ngành và a phương c n Ny m nh th c hi n Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP v nh ng gi i pháp i u hành kinh t - xã h i năm 2004 và khNn trương tri n khai Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 9 Ban ch p hành Trung ương ng (Khóa IX); có k ho ch c th và ch o quy t li t hoàn thành vư t m c k ho ch ngay t quý II năm 2004; th c hi n ch giao ban hàng tháng ch o, x lý k p th i nh ng vư ng m c phát sinh. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ch ng rà soát các s n phNm, ngành hàng có ti m năng, t o i u ki n thúc Ny tăng trư ng nhanh hơn; t ch c t t th trư ng trong nư c, Ny m nh xu t khNu, có gi i pháp kích c u tiêu dùng i v i nông dân và khu v c nông thôn; ch n ch nh công tác u tư xây d ng t ngu n v n ngân sách, Ny nhanh ti n gi i ngân v n ODA; c i cách th t c hành chính và chính sách tài chính liên quan n u tư; phát tri n m nh ho t ng d ch v , nh t là du l ch, theo hư ng khai thác và phát tri n t i a ti m năng trong nư c; theo dõi sát th trư ng trong và ngoài nư c, có bi n pháp ng phó linh ho t, nh m kh ng ch k p th i s tăng giá nh ng m t hàng thi t y u i v i s n xu t và i s ng nhân dân; tăng cư ng công tác qu n lý th trư ng, ch ng u cơ, l i d ng tăng giá ki m l i b t chính; ti p t c duy trì các bi n pháp phòng ng a không d ch cúm gia c m tái phát, ng th i có k ho ch s m khôi ph c àn gia c m. 5. Chính ph nghe T ng Thanh tra Nhà nư c trình d th o Ngh nh hư ng d n kê khai tài s n i v i ngư i ng c i bi u H i ng nhân các c p; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo nh ng v n c n xin ý ki n Chính ph v d th o Ngh nh này. Giao Thanh tra Nhà nư c ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. Căn c n i dung Ngh nh ư c Chính ph thông qua, B N i v hư ng d n các a phương th c hi n khNn trương các công vi c liên quan, ph c v t t cho cu c b u c H i ng nhân dân các c p. 6. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d án Pháp l nh Giám nh tư pháp; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph v d th o Pháp l nh này.
  4. Trong nh ng năm qua, công tác giám nh tư pháp ã có óng góp quan tr ng cho ho t ng t t ng, góp ph n tích c c vào cu c u tranh phòng, ch ng t i ph m, b o v quy n và l i ích h p pháp c a Nhà nư c và công dân. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, công tác giám nh tư pháp cũng còn nhi u h n ch , chưa áp ng yêu c u ho t ng t t ng, nh t là nh ng giám nh òi h i trình chuyên môn cao, công ngh tiên ti n... Vi c ban hành Pháp l nh Giám nh tư pháp là t o cơ s pháp lý cho vi c ki n toàn h th ng t ch c, cơ s v t ch t giám nh tư pháp, tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c và nâng cao ch t lư ng giám nh tư pháp giúp cho vi c gi i quy t các v án chính xác, khách quan và úng pháp lu t. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Pháp l nh; B trư ng B Tư pháp th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i d án Pháp l nh này. 7. Chính ph nghe Báo cáo M t s v n v công tác c i cách hành chính nhà nư c, do T ng thư ký Ban ch o c i cách hành chính c a Chính ph trình bày. Chương trình t ng th c i cách hành chính c a Chính ph ư c phê duy t và ang tri n khai th c hi n. Th i gian qua, nhi u văn b n quy ph m pháp lu t quan tr ng ã ư c ban hành. Chính ph ã quy nh rõ ch c năng, nhi m v , cơ c u t ch c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; phân nh rõ thNm quy n, trách nhi m gi a các b , ngành, kh c ph c tình tr ng trùng chéo; tách b ch t ch c hành chính v i ơn v s nghi p. Công tác xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c có nhi u i m i. Vi c c i cách hành chính công theo cơ ch "m t c a", phân c p qu n lý ơn v s nghi p ang ư c tri n khai thí i m m t s B , ngành và a phương... Tuy nhiên, trong quá trình th c hi n, công tác c i cách hành chính cơ s v n còn nhi u khó khăn, ti n tri n khai r t ch m. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương c n quán tri t, Ny m nh th c hi n Chương trình c i cách hành chính B , ngành, a phương mình; g n c i cách hành chính v i Ny lùi t quan liêu, tham nhũng, tiêu c c, xi t ch t k cương, làm trong s ch b máy hành chính; th c hi n xã h i hóa d ch v công, xây d ng cơ ch qu n lý i v i ơn v s nghi p theo hư ng t ch , xoá b bao c p; Ny m nh th c hi n hi n i hóa n n hành chính công, i m i phong cách làm vi c, nâng cao ch t lư ng, hi u qu ph c v c a các cơ quan hành chính nhà nư c. Giao Ban ch o c i cách hành chính ch trì, ph i h p v i B N i v , Văn phòng Chính ph theo dõi và có báo cáo ti n , k t qu th c hi n Chương trình c i cách hành chính c a các B , ngành và a phương t i các phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph . 8. Chính ph xem xét Báo cáo Tình hình tri n khai và th c hi n công tác b u c i bi u H i ng nhân dân các c p, nhi m kỳ 2004 - 2009, do B N i v trình. Quán tri t ch o c a Chính ph , các B , ngành và U ban nhân dân các c p a phương ã ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c, oàn th xã h i trong công tác chuNn b b u c H i ng nhân dân các c p nhi m kỳ 2004 - 2009 các a phương. n nay, công tác chuNn b b u c ã cơ b n hoàn thành các bư c hi p thương gi i thi u ngư i ng c , b o m úng trình t , th t c quy nh.
  5. Nhi u a phương, H i ng b u c ã xác l p s lư ng ơn v b u c , s i bi u ng c và công b danh sách chính th c nh ng ngư i ng c ; i u ki n cơ s v t ch t, công tác tuyên truy n cho ngày b u c , công tác an ninh, xã h i ư c chuNn b y , an toàn. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c ch o, k p th i tháo g khó khăn cu c b u c H i ng nhân dân các c p ti n hành t k t qu t t. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản