Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
56
lượt xem
2
download

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 04/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ  quy Õ t  cña ChÝnh phñ sè 04/2004/NQ­CP ngµy 07 th¸ng 4 n¨m 2004  phiªn häp ChÝnh phñ thêng kú th¸ng 3 n¨m 2004 Trong hai ngµy 31 th¸ng 3 vµ    01 th¸ng 4 n¨m 2004,   ChÝnh phñ  häp phiªn thêng kú  th¸ng 3, bµn vµ  quyÕt nghÞ   nh÷ng vÊn ®Ò sau: 1.  ChÝnh  phñ  nghe  Bé  trëng Bé   X©y dùng  tr×nh   ®Ò  ¸n  Ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. Ph¸t triÓn vµ  qu¶n lý  cã  hiÖu qu¶ thÞ  trêng bÊt  ®éng  s¶n sÏ  gãp phÇn quan träng  vµo qu¸ tr×nh thóc   ®Èy  ph¸t  triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,   t¨ng nguån vèn cho  ®Çu t  ph¸t  triÓn.     Nh÷ng   n¨m   qua,   ë   níc   ta   ho¹t   ®éng   mua   b¸n   bÊt  ®éng s¶n, nhÊt lµ  nhµ   ë,  ®Êt  ë t¹i c¸c  ®« thÞ  vµ  khu vùc   ph¸t triÓn  ®« thÞ   ®∙ h×nh thµnh vµ  ph¸t triÓn víi tèc  ®é  nhanh. Bªn c¹nh nh÷ng mÆt tÝch cùc, ho¹t ®éng mua b¸n bÊt   ®éng s¶n ®∙ xuÊt hiÖn nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p: mang tÝnh   tù   ph¸t,   mua   b¸n,   chuyÓn   nhîng   kh«ng   ®¨ng   ký   ®Ó   trèn  thuÕ, t×nh tr¹ng  ®Çu c¬  nhµ,  ®Êt diÔn ra kh¸ phæ biÕn...  lµm cho gi¸ nhµ,  ®Êt cã  xu híng t¨ng cao gi¶ t¹o, ¶nh h­ ëng tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®Çu t, tµi chÝnh, tÝn dông vµ  c¶i   thiÖn     chç   ë   cña   nh©n   d©n,   t¨ng   chi   phÝ   s¶n   xuÊt,  gi¶m søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. §Ó ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n, cÇn cã c¸c gi¶i  ph¸p  ®ång  bé,  nhÊt  qu¸n nh»m  ®a thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n  ph¸t   triÓn   lµnh   m¹nh,   ®óng   híng;   ®¸p   øng   yªu   cÇu   minh  b¹ch hãa ho¹t  ®éng mua b¸n, cã  sù  qu¶n lý  cña Nhµ  níc;  ph¸t huy  ®Çy  ®ñ  vai trß cña bÊt  ®éng s¶n, kÝch thÝch s¶n  xuÊt ph¸t triÓn, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch. Trong giai   ®o¹n hiÖn nay, Nhµ níc cÇn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c lo¹i  bÊt  ®éng s¶n cã  gi¸ trÞ  hµng hãa cao vµ  c¸c lÜnh vùc cã  nhiÒu bøc xóc nh nhµ ë, ®Êt ë, ®Êt x©y dùng nh»m môc ®Ých   s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thêi gian tíi tËp trung hoµn  thµnh viÖc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông nhµ ë, ®Êt ë  t¹i ®« thÞ; ®Èy m¹nh c«ng t¸c quy ho¹ch chi tiÕt ®Ó cã c¬   së  qu¶n lý  vµ  thóc  ®Èy ho¹t  ®éng cña thÞ  trêng bÊt  ®éng  s¶n. Giao   Bé   X©y   dùng   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   V¨n   phßng   ChÝnh phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan, tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c  thµnh viªn ChÝnh phñ, dù th¶o NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ vÒ   c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy ph¸t triÓn lµnh m¹nh thÞ tr êng bÊt  ®éng s¶n, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt quyÕt ®Þnh. 2. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng  tr×nh   ®Ò   ¸n   Quy   ho¹ch   sö   dông   ®Êt   ®Õn   n¨m   2010   vµ   kÕ   ho¹ch sö dông ®Êt ®Õn n¨m 2005. 
  2. 2 Quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ c¬ së ®Ó thùc hiÖn  qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬  cÊu sö  dông quü   ®Êt  ®ång bé  víi  chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng, c¬ cÊu ®Çu t , t¹o bíc ®i hîp  lý ®Ó chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ thùc hiÖn c«ng nghiÖp  hãa, hiÖn  ®¹i hãa  ®Êt níc; lµ  c«ng cô  quan träng cña Nhµ  níc  ®Ó  c¸c cÊp, c¸c ngµnh qu¶n lý, sö  dông, khai th¸c cã  hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt cho môc ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ héi. Nh÷ng n¨m qua, víi sù  quan t©m cña §¶ng vµ  Nhµ  níc,  viÖc lËp quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc c¸c Bé,  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng thùc hiÖn tèt vµ   ®i dÇn vµo nÒn nÕp.  Tuy   nhiªn,   viÖc   lËp   quy   ho¹ch   vµ   kÕ   ho¹ch   sö   dông   ®Êt  trong  thêi   gian   qua   cha  mang   tÝnh   toµn   diÖn,   bÒn   v÷ng,  cha phï hîp yªu cÇu qu¶n lý vµ sö dông ®Êt trong chiÕn l ­ îc dµi h¹n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Êt níc.  Giao Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chñ tr×, phèi hîp víi  c¸c   c¬   quan   liªn   quan,   tiÕp   thu   ý   kiÕn   c¸c   thµnh   viªn  ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù  th¶o Quy ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn  n¨m 2010 vµ  KÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®Õn n¨m 2005, b¸o c¸o  Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tr×nh Quèc héi. 3. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Tµi chÝnh b¸o c¸o QuyÕt  to¸n ng©n s¸ch nhµ  níc n¨m 2002; nghe Tæng KiÓm to¸n Nhµ  níc b¸o c¸o KÕt qu¶ kiÓm to¸n n¨m 2003, niªn ®é ng©n s¸ch  nhµ níc n¨m 2002. N¨m   2002,   c«ng   t¸c   tµi   chÝnh   ®∙   hoµn   thµnh   vît   møc  toµn diÖn nhiÖm vô  Quèc héi vµ  ChÝnh phñ  giao. Thu ng©n  s¸ch vît kÕ ho¹ch, béi chi ng©n s¸ch díi møc Quèc héi cho  phÐp. C¬  cÊu thu, chi ng©n s¸ch  ®∙ cã  nhiÒu chuyÓn biÕn  tÝch   cùc;   chi   ®Çu   t  cho   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ,   sù   nghiÖp  gi¸o   dôc,   y   tÕ,   v¨n   hãa   ­   th«ng   tin,   khoa   häc   vµ   c«ng  nghÖ   ®Òu t¨ng; chi hç  trî  c¸c  ®Þa ph¬ng, miÒn nói, vïng  s©u, vïng xa, vïng d©n téc thiÓu sè ph¸t triÓn kinh tÕ x∙  héi,   xo¸   ®ãi   gi¶m   nghÌo   ®îc   quan   t©m   h¬n;   chi   cho   an  ninh, quèc phßng  ®îc b¶o  ®¶m; quü  dù  tr÷  quèc gia vµ  gèi  ®Çu n¨m 2003 t¨ng ®¸ng kÓ.  KÕt qu¶ kiÓm to¸n niªn ®é tµi chÝnh n¨m 2002 cho thÊy   viÖc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc  ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ®Òu cã   chuyÓn   biÕn   tÝch   cùc.  Tuy  nhiªn,   t×nh  tr¹ng   ®Çu   t   ph©n  t¸n, t×nh tr¹ng thÊt tho¸t, l∙ng phÝ vµ sö dông ng©n s¸ch   kÐm hiÖu qu¶ cßn nhiÒu, ®Æc biÖt t¹i mét sè n¬i vµ mét sè   lÜnh vùc cßn kh¸ nghiªm träng. C«ng t¸c dù  b¸o, dù  to¸n  thu   ng©n   s¸ch   cha   s¸t;   nî   ®äng   thuÕ   cßn   t¬ng   ®èi   lín;  c«ng t¸c qu¶n lý  tµi chÝnh  ë  nhiÒu doanh nghiÖp nhµ  níc  cha chÆt chÏ, cßn tuú tiÖn, ph¶n ¸nh sai lÖch kÕt qu¶ s¶n  xuÊt kinh  doanh;  qu¶n  lý  ng©n  s¸ch   ë  x∙ phêng  cßn  yÕu;  qu¶n lý  tµi chÝnh c«ng, qu¶n lý  kinh phÝ  c¸c dù  ¸n cßn  nhiÒu vÊn ®Ò bÊt cËp.
  3. 3 Giao Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi KiÓm to¸n Nhµ   níc, tiÕp thu ý kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh   c¸c b¸o c¸o trªn. Bé trëng Bé Tµi chÝnh thõa uû quyÒn Thñ  tíng  ChÝnh   phñ,   tr×nh   Quèc   héi   B¸o   c¸o   Tæng   quyÕt   to¸n   ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2002.  4. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  b¸o  c¸o T×nh h×nh  thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙   héi   th¸ng   3   vµ   quý   I   n¨m   2004,   c¸c   gi¶i   ph¸p   chñ   yÕu   trong thêi gian tíi; nghe Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vµ Bé tr­ ëng   Bé   Tµi   chÝnh   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   gi¸   c¶   thÞ   trêng   3  th¸ng ®Çu n¨m vµ c¸c gi¶i ph¸p b×nh æn gi¸ c¶ thÞ tr êng 9  th¸ng cßn l¹i. Th¸ng 3 vµ quý I n¨m 2004, kinh tÕ níc ta vÉn duy tr×  ®îc møc t¨ng  trëng cao h¬n cïng kú  n¨m tríc. §Æc biÖt,  s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tiÕp tôc duy tr× møc t¨ng cao tõ hai  n¨m qua, n¨ng  lùc  s¶n  xuÊt  vµ  kh¶  n¨ng  c¹nh tranh  t¨ng  ®¸ng kÓ; thÞ  trêng trong níc  ®îc më  réng, kim ng¹ch xuÊt  khÈu vît kÕ ho¹ch ®Ò ra; c«ng t¸c xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o  viÖc lµm... tiÕp tôc ph¸t huy kÕt qu¶ n¨m tr íc, ®¹t nhiÒu  tiÕn bé. Tuy nhiªn, do dÞch cóm gia cÇm x¶y ra trªn diÖn  réng,   rÐt   ®Ëm   vµ   h¹n   h¸n   kÐo   dµi,   gi¸   l¬ng   thùc,   thùc  phÈm trong  níc,  ®Æc biÖt,  lµ  gi¸ mét sè  mÆt hµng thiÕt  yÕu ph¶i nhËp khÈu nh: s¶n phÈm thÐp, x¨ng dÇu, h¹t nhùa,  ph©n bãn, nguyªn liÖu thuèc ch÷a bÖnh... t¨ng  ®ét biÕn,  t¸c  ®éng kh«ng thuËn  ®Õn s¶n xuÊt, x©y dùng, du lÞch vµ  dÞch vô, lµm t¨ng chØ sè gi¸ tiªu dïng, gi¶m tiÕn ®é thùc  hiÖn vµ  gi¶i ng©n vèn  ®Çu t. ChÊt lîng mét sè  ho¹t  ®éng  dÞch   vô   cha   ®îc   c¶i   thiÖn,   chi   phÝ   cao.   Tai   n¹n   giao  th«ng vµ  téi ph¹m, nhÊt lµ  téi ph¹m ma tuý  cã  chiÒu híng  gia t¨ng. §Ó   thùc   hiÖn   th¾ng   lîi   kÕ   ho¹ch   n¨m   2004,   c¸c   Bé,  ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng cÇn  ®Èy m¹nh thùc hiÖn NghÞ  quyÕt sè  01/2004/NQ­CP vÒ  nh÷ng gi¶i ph¸p  ®iÒu hµnh kinh tÕ  ­ x∙  héi   n¨m   2004   vµ   khÈn   tr¬ng   triÓn  khai   Ch¬ng  tr×nh   hµnh  ®éng cña ChÝnh phñ  thùc hiÖn NghÞ  quyÕt Héi nghÞ  lÇn thø  9 Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng (Khãa IX); cã  kÕ  ho¹ch cô  thÓ  vµ  chØ  ®¹o quyÕt liÖt  ®Ó  hoµn thµnh vît møc kÕ  ho¹ch  ngay tõ  quý  II n¨m 2004; thùc hiÖn chÕ   ®é  giao ban hµng  th¸ng   ®Ó   chØ   ®¹o,   xö   lý   kÞp   thêi   nh÷ng   víng   m¾c   ph¸t  sinh.   ChÝnh   phñ   yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   chñ  ®éng rµ  so¸t c¸c s¶n phÈm,  ngµnh hµng  cã  tiÒm  n¨ng,   ®Ó  t¹o  ®iÒu kiÖn thóc  ®Èy t¨ng trëng nhanh h¬n; tæ chøc tèt  thÞ   trêng   trong   níc,   ®Èy   m¹nh   xuÊt   khÈu,   cã   gi¶i   ph¸p  kÝch cÇu tiªu dïng ®èi víi n«ng d©n vµ khu vùc n«ng th«n;  chÊn   chØnh   c«ng   t¸c   ®Çu   t  x©y   dùng   tõ   nguån   vèn   ng©n  s¸ch,  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  gi¶i ng©n vèn ODA; c¶i c¸ch thñ  tôc hµnh chÝnh vµ  chÝnh s¸ch tµi chÝnh liªn quan  ®Õn  ®Çu 
  4. 4 t; ph¸t triÓn  m¹nh ho¹t  ®éng  dÞch  vô, nhÊt lµ  du lÞch,  theo híng khai th¸c vµ  ph¸t triÓn tèi  ®a tiÒm n¨ng trong  níc; theo dâi s¸t thÞ  trêng trong vµ  ngoµi níc, cã  biÖn  ph¸p øng phã  linh ho¹t, nh»m khèng chÕ  kÞp thêi sù  t¨ng  gi¸ nh÷ng mÆt hµng thiÕt yÕu ®èi víi s¶n xuÊt vµ ®êi sèng  nh©n d©n; t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thÞ trêng, chèng ®Çu  c¬, lîi dông t¨ng gi¸ ®Ó kiÕm lêi bÊt chÝnh; tiÕp tôc duy  tr×  c¸c biÖn ph¸p  phßng  ngõa kh«ng   ®Ó  dÞch  cóm gia cÇm  t¸i   ph¸t,   ®ång   thêi   cã   kÕ   ho¹ch   sím   kh«i   phôc   ®µn   gia  cÇm.  5.   ChÝnh   phñ   nghe   Tæng   Thanh   tra   Nhµ   níc   tr×nh   dù  th¶o NghÞ   ®Þnh híng dÉn kª khai tµi s¶n  ®èi víi ngêi øng  cö   ®¹i   biÓu   Héi   ®ång   nh©n   c¸c   cÊp;   nghe   Bé   trëng,   Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ  b¸o c¸o nh÷ng vÊn  ®Ò  cÇn xin  ý  kiÕn ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ ®Þnh nµy. Giao Thanh tra Nhµ  níc chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ,  hoµn chØnh dù th¶o NghÞ ®Þnh, tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ ký  ban hµnh. C¨n cø néi dung NghÞ ®Þnh ®îc ChÝnh phñ th«ng qua, Bé  Néi vô  híng dÉn c¸c  ®Þa ph¬ng  thùc  hiÖn khÈn tr¬ng c¸c  c«ng viÖc liªn quan, phôc vô tèt cho cuéc bÇu cö Héi ®ång  nh©n d©n c¸c cÊp. 6. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé T ph¸p tr×nh dù ¸n Ph¸p  lÖnh Gi¸m ®Þnh t ph¸p; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng  ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   tæng   hîp   ý   kiÕn   cña   c¸c   thµnh   viªn  ChÝnh phñ vÒ dù th¶o Ph¸p lÖnh nµy. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c gi¸m  ®Þnh t  ph¸p  ®∙ cã  ®ãng gãp quan träng cho ho¹t  ®éng tè  tông, gãp phÇn tÝch  cùc   vµo   cuéc   ®Êu   tranh   phßng,   chèng   téi   ph¹m,   b¶o   vÖ   quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña Nhµ  níc vµ  c«ng d©n. Bªn  c¹nh nh÷ng kÕt qu¶  ®∙  ®¹t  ®îc, c«ng t¸c gi¸m  ®Þnh t ph¸p  còng cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha  ®¸p øng yªu cÇu ho¹t  ®éng tè  tông, nhÊt lµ nh÷ng gi¸m ®Þnh ®ßi hái tr×nh ®é chuyªn m«n   cao, c«ng nghÖ  tiªn tiÕn... ViÖc ban hµnh Ph¸p lÖnh Gi¸m  ®Þnh t  ph¸p lµ  t¹o c¬  së  ph¸p lý  cho viÖc kiÖn toµn hÖ  thèng tæ chøc, c¬ së vËt chÊt gi¸m ®Þnh t ph¸p, t¨ng cêng  c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vµ  n©ng cao chÊt lîng gi¸m  ®Þnh  t  ph¸p   gióp   cho   viÖc   gi¶i   quyÕt   c¸c   vô   ¸n   chÝnh   x¸c,  kh¸ch quan vµ ®óng ph¸p luËt. Giao Bé  T ph¸p chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ  vµ  c¸c c¬  quan liªn quan, tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh  viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù th¶o Ph¸p lÖnh; Bé tr ëng Bé  T ph¸p thõa uû  quyÒn Thñ  tíng ChÝnh phñ  tr×nh Uû  ban Th­ êng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy.
  5. 5 7. ChÝnh phñ  nghe B¸o c¸o Mét sè  vÊn  ®Ò  vÒ  c«ng t¸c  c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ  níc, do Tæng th  ký  Ban chØ  ®¹o  c¶i c¸ch hµnh chÝnh cña ChÝnh phñ tr×nh bµy. Ch¬ng   tr×nh   tæng   thÓ   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   cña   ChÝnh   phñ ®îc phª duyÖt vµ ®ang triÓn khai thùc hiÖn. Thêi gian   qua, nhiÒu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quan träng  ®∙  ®îc  ban hµnh. ChÝnh phñ   ®∙ quy  ®Þnh râ  chøc n¨ng, nhiÖm vô,  c¬  cÊu tæ chøc c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc  ChÝnh phñ; ph©n  ®Þnh râ  thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm gi÷a c¸c  bé, ngµnh, kh¾c phôc t×nh tr¹ng trïng chÐo; t¸ch b¹ch tæ  chøc hµnh chÝnh víi  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp. C«ng t¸c x©y dùng  vµ ph¸t triÓn ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc cã nhiÒu ®æi míi.  ViÖc c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng theo c¬ chÕ "mét cöa", ph©n   cÊp qu¶n lý ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ang ®îc triÓn khai thÝ ®iÓm  ë  mét sè  Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng... Tuy nhiªn, trong qu¸  tr×nh thùc hiÖn, c«ng t¸c c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c¬ së vÉn  cßn nhiÒu khã kh¨n, tiÕn ®é triÓn khai rÊt chËm. ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph ¬ng cÇn qu¸n  triÖt, ®Èy m¹nh thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh  ë  Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng m×nh; g¾n c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi   ®Èy lïi tÖ  quan liªu, tham nhòng, tiªu cùc, xiÕt chÆt kû  c¬ng, lµm trong s¹ch bé  m¸y hµnh chÝnh; thùc hiÖn x∙ héi   hãa dÞch vô  c«ng, x©y dùng c¬  chÕ  qu¶n lý   ®èi víi  ®¬n vÞ   sù nghiÖp theo híng tù chñ, xo¸ bá bao cÊp; ®Èy m¹nh thùc  hiÖn hiÖn ®¹i hãa nÒn hµnh chÝnh c«ng, ®æi míi phong c¸ch   lµm viÖc, n©ng cao chÊt lîng, hiÖu qu¶ phôc vô cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc. Giao   Ban   chØ   ®¹o   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   chñ   tr×,   phèi  hîp víi Bé Néi vô, V¨n phßng ChÝnh phñ theo dâi vµ cã b¸o   c¸o tiÕn  ®é, kÕt qu¶ thùc hiÖn Ch ¬ng tr×nh c¶i c¸ch hµnh  chÝnh  cña  c¸c  Bé,  ngµnh  vµ   ®Þa ph¬ng t¹i c¸c phiªn  häp  thêng kú cña ChÝnh phñ. 8. ChÝnh phñ  xem xÐt B¸o c¸o T×nh h×nh triÓn khai vµ  thùc hiÖn c«ng t¸c bÇu cö   ®¹i biÓu Héi  ®ång nh©n d©n c¸c  cÊp, nhiÖm kú 2004 ­ 2009, do Bé Néi vô tr×nh. Qu¸n triÖt chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, c¸c Bé, ngµnh vµ Uû   ban nh©n d©n c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng ®∙ phèi hîp chÆt chÏ víi  MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x∙ héi   trong c«ng t¸c chuÈn bÞ  bÇu cö  Héi  ®ång nh©n d©n c¸c cÊp  nhiÖm kú  2004 ­ 2009  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng. §Õn nay, c«ng t¸c  chuÈn bÞ  bÇu cö   ®∙ c¬  b¶n hoµn thµnh c¸c bíc hiÖp th¬ng  giíi thiÖu  ngêi øng cö, b¶o  ®¶m  ®óng  tr×nh  tù, thñ  tôc  quy  ®Þnh. NhiÒu  ®Þa ph¬ng, Héi  ®ång bÇu cö   ®∙ x¸c lËp  ®ñ  sè lîng ®¬n vÞ bÇu cö, sè ®¹i biÓu øng cö vµ c«ng bè danh  s¸ch chÝnh  thøc nh÷ng  ngêi øng cö;  ®iÒu  kiÖn  c¬  së  vËt  chÊt, c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho ngµy bÇu cö, c«ng t¸c an  ninh, x∙ héi ®îc chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, an toµn.
  6. 6 ChÝnh phñ yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph ¬ng tiÕp tôc  chØ   ®¹o,   kÞp   thêi   th¸o   gì   khã   kh¨n   ®Ó   cuéc   bÇu   cö   Héi  ®ång nh©n d©n c¸c cÊp tiÕn hµnh ®¹t kÕt qu¶ tèt.
Đồng bộ tài khoản