Nghị quyết 07/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết 07/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 07/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 07/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 30 tháng 5 năm 2003 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 07/2003/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2003 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 5 NĂM 2003 Trong 2 ngày 28, 29 tháng 5 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 5, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B N i v , Phó Trư ng Ban Thư ng tr c Ban Ch o nghiên c u c i cách chính sách ti n lương nhà nư c trình d th o án "C i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công". C i cách chính sách ti n lương, b o hi m xã h i và tr c p ngư i có công là m t ch trương l n c a ng và Nhà nư c, có tác ng l n n m i t ng l p dân cư trong xã h i, là v n kinh t - xã h i r ng l n, r t khó khăn, ph c t p và nh y c m. Vì v y, c n g n chính sách này v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Chính sách ti n lương m i ph i phù h p v i th ch kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, b o m các cân i kinh t vĩ mô; có bư c i thích h p và ng b v i các chính sách xã h i có liên quan nh m th c hi n t t hơn công b ng xã h i; b o m nguyên t c phân ph i theo lao ng và theo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. C i cách ti n lương ph i phù h p v i m c tăng năng su t lao ng và tăng thu nh p trong xã h i. C n tách rõ chính sách ti n lương v i chính sách b o hi m xã h i và tr c p ưu ãi ngư i có công; t ng bư c tách rõ khu v c hành chính v i khu v c s nghi p và d ch v công, b o m u tư phát tri n. Chính ph nh t trí v cơ b n v i án do Ban Ch o trình. Giao Ban Ch o nghiên c u c i cách chính sách ti n lương nhà nư c ch trì, ph i h p v i các B , cơ quan, oàn th có liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph và các i bi u d h p, trên cơ s K t lu n c a B Chính tr , ti p t c hoàn ch nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình B Chính tr và Ban Ch p hành Trung ương. 2. Chính ph ã nghe B trư ng B N i v c T trình v Ngh quy t s a i, b sung và ti p t c th c hi n Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2000 c a Chính ph v tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Chính ph tán thành v i nh ng n i dung s a i, b sung và giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, hoàn ch nh d th o Ngh quy t v s a i, b sung và ti p t c th c hi n Ngh quy t s 16/2000/NQ-CP v tinh gi n biên ch trong các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành.
  2. 3. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính c T trình v d án Lu t Thu s d ng t; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các Thành viên Chính ph v d án Lu t. Thu s d ng t hi n nay ang ư c th c hi n theo Lu t Thu s d ng t nông nghi p (1993) và Pháp l nh Thu nhà, t (1992) ã có tác ng áng k và ang là ngu n thu r t quan tr ng trong cân i ngân sách c a nhi u a phương, áp ng k p th i nhu c u chi thư ng xuyên và chi phát tri n cơ s h t ng, góp ph n qu n lý t ai t t hơn. Vi c mi n, gi m thu nông nghi p trong h n m c giao t ã góp ph n gi i quy t khó khăn c a nông dân, khuy n khích s n xu t phát tri n. Tuy nhiên, quá trình th c hi n ã b c l m t s như c i m như: vi c tính thu b ng hi n v t không còn phù h p v i n n kinh t th trư ng, chưa tương x ng v i s gia tăng c a giá t hi n nay; m c thu thu còn phân bi t gi a các lo i t nên chưa th c s khuy n khích ngư i dân chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p, nông thôn; vi c phân h ng t tính thu còn ph c t p... Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tư pháp và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph và các i bi u d h p, ti p t c hoàn ch nh d án Lu t, trình Chính ph xem xét trong m t phiên h p khác. 4. Chính ph ã nghe B trư ng B Tài chính c T trình v d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n Thành viên Chính ph v d th o Ngh nh. Chính ph nh t trí thông qua và giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh này, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. 5. Chính ph nghe B trư ng B Giao thông v n t i c T trình v d án Lu t Giao thông ư ng thu n i a; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các Thành viên Chính ph v d án Lu t. t nư c ta có m ng lư i giao thông ư ng thu n i a thu n l i cho phát tri n v n t i ư ng th y, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i. Nh ng năm qua, Chính ph ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t i u ch nh ho t ng giao thông ư ng thu n i a nhưng chưa theo k p t c phát tri n nhanh chóng c a lĩnh v c ho t ng này; tình hình tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a còn nhi u v n b c xúc. H th ng văn b n pháp lu t giao thông ư ng thu n i a thi u ng b , hi u l c th p, chưa áp ng yêu c u qu n lý nhà nư c chuyên ngành; trách nhi m qu n lý nhà nư c gi a các ngành và a phương v ho t ng giao thông ư ng thu chưa ư c phân nh rõ ràng... Vì v y, c n thi t ph i có m t văn b n lu t i u ch nh các quan h trong lĩnh v c giao thông ư ng thu n i a, t o cơ s pháp lý cho vi c c ng c t ch c và ho t ng c a lo i hình v n t i này khai thác t t ti m năng, phát tri n giao thông v n t i và b o m tr t t an toàn giao thông ư ng thu n i a. Giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph , ti p t c hoàn ch nh d án
  3. Lu t Giao thông ư ng thu n i a, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình U ban Thư ng v Qu c h i. 6. Chính ph nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn c T trình v d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ê i u. Pháp l nh ê i u ư c ban hành ngày 26 tháng 8 năm 2000, qua quá trình th c hi n ã phát huy tác d ng, song cũng b c l nh ng b t c p c n ư c s a i, b sung trong vi c qu n lý các công trình, nhà c a trong ph m vi b o v ê i u, bãi sông, lòng sông; b o m thoát lũ, an toàn ê i u, phù h p v i th c t i s ng nhân dân và nhu c u phát tri n kinh t - xã h i, nh t là th ô Hà N i và m t s ô th khác. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph , t ch c kh o sát th c t , hoàn ch nh T trình và n i dung d án Pháp l nh S a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh ê i u; giao B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th a u quy n Th tư ng Chính ph , thay m t Chính ph ký T trình trình U ban Thư ng v Qu c h i. 7. Chính ph ã nghe B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c trình bày d th o Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX) v công tác dân t c trong tình hình m i. H i ngh l n th 7 Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX) ã ban hành Ngh quy t s 24/NQ-TW v công tác dân t c trong tình hình m i. Th c hi n Ngh quy t c a Trung ương, Chính ph xây d ng Chương trình hành ng, c th hoá các nhi m v ã nêu trong Ngh quy t thành các cơ ch chính sách, k ho ch, chương trình, d án v i bư c i phù h p, phân công trách nhi m rõ ràng cho các cơ quan c a Chính ph và U ban nhân dân c p t nh; t p trung vào phát tri n s n xu t, Ny m nh xoá ói gi m nghèo, nâng cao m c s ng c a ng bào các dân t c thi u s ; quan tâm u tư cho lĩnh v c văn hoá - xã h i và b o v môi trư ng; c ng c và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s ; gi v ng an ninh qu c phòng, b o m n nh chính tr và tr t t an toàn xã h i vùng dân t c và mi n núi; i m i công tác dân t c... Giao U ban Dân t c ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các Thành viên Chính ph và các i bi u d h p, hoàn ch nh d th o Chương trình hành ng, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c ch trì t ch c ki m tra, ánh giá vi c th c hi n các chính sách i v i vùng ng bào dân t c, báo cáo Chính ph ; ng th i xu t các công vi c c p bách c n ti n hành t nay n năm 2005. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c Chương trình hành ng c a Chính ph và ch c năng, nhi m v , thNm quy n c a mình, xây d ng Chương trình hành ng c a c p mình và t ch c th c hi n có hi u qu các nhi m v v công tác dân t c. 8. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 5 và 5 tháng u năm 2003. Trong nh ng tháng u năm, t nư c ta ph i ương u v i m t s khó khăn r t l n: h n hán n ng n mi n Trung và Tây Nguyên, giá m t s nguyên li u u vào tăng cao, cu c chi n tranh I-r c có nh ng tác ng b t l i n n n kinh t ; n n d ch viêm
  4. ư ng hô h p c p (SARS) trên th gi i nh hư ng x u n các ngành d ch v , nh t là du l ch, v n t i hàng không, khách s n... Tuy v y, nhìn chung n n kinh t ti p t c tăng trư ng, s n xu t công nghi p v n duy trì ư c t c tăng trư ng cao, khu v c có v n u tư nư c ngoài tăng khá; s n xu t nông nghi p ã t p trung kh c ph c h u qu do thiên tai gây ra, ti p t c chuy n d ch cơ c u s n xu t; xu t khNu ti p t c duy trì m c tăng trư ng cao; ngu n v n u tư toàn xã h i, nh t là ngu n v n c a dân cư ư c huy ng khá; thu ngân sách nhà nư c ti p t c tăng cao. Các ho t ng văn hoá - xã h i có nhi u ti n b , nh t là vi c kh ng ch và ki m soát ư c b nh SARS, phát hành công trái giáo d c, bư c u l p l i tr t t an toàn giao thông... Trong nh ng tháng ti p theo, các B , ngành, a phương và cơ s c n t p trung th c hi n t t hơn n a Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003, t o chuy n bi n rõ nét trong ch o i u hành: Ph n u gi m chi phí s n xu t; th c hi n t t các gi i pháp thu hút u tư tr c ti p nư c ngoài, Ny m nh xu t khNu và gi m nh p siêu; huy ng thêm các ngu n v n u tư phát tri n, b o m m c tiêu tăng trư ng; Ny nhanh ti n c ph n hoá và s p x p doanh nghi p nhà nư c; ch ng tri n khai k ho ch phòng ch ng l t bão; ki m tra ch t ch các d án u tư xây d ng cơ b n, ch ng th t thoát, lãng phí; ch n ch nh vi c khai thác r ng b a bãi. T p trung phòng ng a, ngăn ch n vi c tái nhi m d ch b nh SARS; t ch c t t kỳ thi tuy n sinh i h c, cao ng; ch o kiên quy t và liên t c nhi m v phòng ch ng t i ph m và các t n n xã h i; gi v ng k cương, tr t t an toàn giao thông; quan tâm gi i quy t khi u n i, t cáo; t p trung n l c chuNn b t ch c thành công SEAGAMES 22 vào cu i năm nay. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản