Nghị quyết 08/2004/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
57
lượt xem
3
download

Nghị quyết 08/2004/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 08/2004/NQ-CP về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 08/2004/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/NQ-CP Hà N i , ngày 30 tháng 6 năm 2004 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 08/2004/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2004 V TI P T C Y M NH PHÂN C P QU N LÝ NHÀ NƯ C GI A CHÍNH PH VÀ CHÍNH QUY N T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Công cu c i m i t nư c, s phát tri n n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa và xu hư ng m c a, h i nh p qu c t t o ra nh ng ti n và òi h i ph i i m i, tăng cư ng phân c p qu n lý nhà nư c gi a Trung ương và a phương nh m phát huy m nh m tính năng ng, sáng t o, quy n t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n a phương các c p trong qu n lý, th c hi n các nhi m v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. Ny m nh c i cách hành chính, áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c hi n nay, c n ti p t c Ny m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Trung ương và a phương, t p trung vào phân c p nhi m v , thNm quy n, trách nhi m gi a Chính ph và chính quy n t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là c p t nh) trên các lĩnh v c ch y u nh t: qu n lý quy ho ch, k ho ch, u tư phát tri n; ngân sách nhà nư c; t ai, tài nguyên; doanh nghi p nhà nư c; ho t ng s nghi p, d ch v công; t ch c b máy, cán b , công ch c. Trên cơ s ó, ti p t c phân c p qu n lý nhà nư c gi a chính quy n a phương các c p (t nh - huy n - xã). I. TÌNH HÌNH PHÂN C P GI A CHÍNH PH VÀ CHÍNH QUY N C P T NH HI N NAY Quán tri t các quan i m, ch trương c a ng và Nhà nư c v phân c p qu n lý, nh ng năm qua Chính ph ã có nhi u gi i pháp tích c c, c th i m i, tăng cư ng phân c p qu n lý nhà nư c gi a Trung ương và a phương. H i ng nhân dân, U ban nhân dân các c p ã ư c tăng thêm thNm quy n, trách nhi m trong vi c quy t nh quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; quy t nh các d án u tư trong nư c và u tư nư c ngoài; phân b và i u hành ngân sách a phương; qu n lý t ai, tài nguyên, doanh nghi p; qu n lý các ho t ng s nghi p và quy t nh m t s v n v t ch c b máy, cán b công ch c. T vi c thí i m phân c p nhi u hơn cho Th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh trong m t s lĩnh v c, ã rút ra nh ng bài h c b ích ti p t c Ny m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n c p t nh. Nh ng k t qu t ư c v phân c p nh ng năm v a qua ã phát huy ư c tính ch ng, sáng t o c a chính quy n a phương; khai thác các ngu n l c góp ph n nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, ph c v t t hơn nhu c u c a t ch c và l i ích c a nhân dân.
  2. Tuy nhiên, quá trình i m i phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n a phương các c p v a qua xét v t ng th v n chưa áp ng ư c nh ng òi h i b c xúc c a th c ti n, còn nhi u h n ch , b t h p lý: - Phân c p nhưng chưa b o m qu n lý th ng nh t, còn bi u hi n phân tán, c c b ; k lu t, k cương hành chính chưa nghiêm; chưa chú tr ng vi c thanh tra, ki m tra i v i nh ng vi c ã phân c p cho a phương. - Chưa phân nh rõ ràng, c th nhi m v , thNm quy n, trách nhi m c a m i c p chính quy n trong vi c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c, t ch c cung c p d ch v công, i di n ch s h u i v i các t ch c kinh t nhà nư c và tài s n nhà nư c. Chưa xác nh rõ trách nhi m c a m i c p, c a t p th và cá nhân i v i nh ng nhi m v ã ư c phân c p. - Phân c p nhi m v cho c p dư i, nhưng chưa b o m tương ng các i u ki n c n thi t th c hi n, còn thi u s ăn kh p, ng b gi a các ngành, các lĩnh v c có liên quan, chưa t o i u ki n th c t cho a phương ch ng cân i các ngu n l c và các nhu c u c th c a mình. - M t s n i dung phân c p ã ư c pháp lu t quy nh nhưng ch m ư c tri n khai th c hi n ho c th c hi n không tri t . M t khác, các quy nh phân c p hi n hành chưa phù h p v i th c ti n c a m i khu v c, vùng lãnh th , chưa phân bi t rõ s khác nhau gi a ô th và nông thôn. Nh ng h n ch , b t c p trên ây do nhi u nguyên nhân khác nhau, nhưng ch y u là do các nguyên nhân: nh n th c, quan i m v các ch trương, gi i pháp phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n c p t nh chưa rõ ràng, rành m ch, thi u nh t quán, lo ng i phân c p m nh d n n tình tr ng c c b , cát c , phân tán. Trong t ch c ch o còn thi u quy t tâm, m nh d n t xây d ng, ban hành th ch , chính sách n t ch c th c hi n; chưa chú tr ng t ng k t, ánh giá, rút kinh nghi m. H th ng pháp lu t thi u ng b , chưa áp ng v i yêu c u c a phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c trong tình hình m i. II. M C TIÊU, QUAN I M PHÂN C P 1. M c tiêu Ti p t c Ny m nh phân c p qu n lý nhà nư c gi a Chính ph và chính quy n c p t nh, gi a chính quy n a phương các c p nh m phát huy tính năng ng, sáng t o, quy n t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n a phương trên cơ s phân nh rõ, c th nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a m i c p trong b máy chính quy n nhà nư c, b o m s qu n lý t p trung, th ng nh t và thông su t c a Chính ph , tăng cư ng k lu t, k cương hành chính nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c ph c v t t hơn nhu c u và l i ích c a nhân dân, thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i t ng a phương trong i u ki n chuy n sang n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. 2. Các quan i m, nguyên t c
  3. a) Quán tri t quan i m quy n l c nhà nư c là th ng nh t, b o m qu n lý th ng nh t c a Chính ph v th ch , chính sách, chi n lư c, quy ho ch, thanh tra, ki m tra; ng th i phát huy quy n t ch , t ch u trách nhi m c a chính quy n c p t nh trong vi c th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. b) Tuân th nguyên t c k t h p ch t ch gi a qu n lý theo ngành v i qu n lý theo lãnh th , phân nh rõ nh ng nhi m v qu n lý nhà nư c c a b , ngành v i nhi m v qu n lý nhà nư c c a chính quy n c p t nh i v i các ho t ng kinh t - xã h i trên a bàn lãnh th . c) B o m nguyên t c hi u qu , vi c nào, c p nào sát th c t hơn, gi i quy t k p th i và ph c v t t hơn các yêu c u c a t ch c và nhân dân thì giao cho c p ó th c hi n; phân c p ph i rõ vi c, rõ a ch , rõ trách nhi m, g n v i ch c năng, nhi m v c a m i c p. d) Ph i phù h p v i trình phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n, c thù c a ngành, lĩnh v c, i u ki n và kh năng phát tri n c a t ng khu v c, vùng lãnh th , v i t ng lo i hình ô th , nông thôn, v i xu th h i nh p khu v c và qu c t . ) Ph i b o m tương ng gi a nhi m v , thNm quy n, trách nhi m v i ngu n l c tài chính, t ch c, nhân s và các i u ki n c n thi t khác; ph i ng b , ăn kh p gi a các ngành, lĩnh v c có liên quan. e) B o m quy n và th c hi n y trách nhi m c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân và Ch t ch U ban nhân dân c p t nh trong vi c quy t nh, th c hi n các nhi m v ư c phân c p; ch p hành nghiêm k lu t, k cương hành chính; ng th i phát huy dân ch r ng rãi nhân dân tham gia qu n lý nhà nư c. g) Phân c p ph i th hi n ư c s ng b , th ng nh t trong h th ng th ch , văn b n quy ph m pháp lu t g n v i i m i cơ ch và b o m quy n t ch , t ch u trách nhi m c a các ơn v cơ s . h) i v i nh ng v n ã phân c p, chính quy n c p t nh ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n; các b , ngành trung ương có trách nhi m theo dõi, hư ng d n và ki m tra, n u phát hi n có vi ph m pháp lu t ho c trái v i quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c thì x lý theo thNm quy n ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét. III. NH NG NNH HƯ NG CH Y U 1. Phân c p qu n lý quy ho ch, k ho ch và u tư phát tri n a) V phân c p qu n lý quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i Chính ph th ng nh t qu n lý công tác quy ho ch trên ph m vi c nư c. Chính ph , Th tư ng Chính ph tr c ti p quy t nh quy ho ch c p qu c gia, bao g m: quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, c a các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương; quy ho ch các công trình k t c u h t ng quan tr ng có ý nghĩa chi n lư c; quy ho ch t ng th phát tri n ngành, vùng kinh t ; quy ho ch chung xây
  4. d ng các ô th (t lo i II tr lên); quy ho ch phát tri n các khu công nghi p, khu công ngh cao. Các b qu n lý ngành ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng quy ho ch phát tri n ngành, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. B trư ng B qu n lý ngành quy t nh quy ho ch c th phát tri n n i b ngành, lĩnh v c theo phân công c a Chính ph . Trên cơ s quy ho ch t ng th c a c nư c, c a ngành, c a vùng kinh t , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh xây d ng các quy ho ch c p a phương, bao g m: quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t nh, c a các ti u vùng lãnh th thu c t nh và c a các ơn v hành chính tr c thu c; quy ho ch c th phát tri n ngành trên a bàn; quy ho ch xây d ng các ô th (t lo i III tr xu ng), nông thôn c a t nh trình H i ng nhân dân cùng c p phê chuNn, trư c khi quy t nh. K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm và hàng năm c a c p nào do c p ó quy t nh. Chính ph l p, trình Qu c h i quy t nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c; U ban nhân dân c p t nh l p, trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn. b) V phân c p qu n lý u tư Căn c tính ch t, ph m vi ho t ng, lĩnh v c u tư, quy mô và ngu n v n u tư mà th c hi n phân c p c th , không l thu c vào nhóm A, B ho c C, không áp d ng cơ ch u quy n c a c p trên cho c p dư i. Chính quy n c p t nh ư c quy n quy t nh các d án u tư t ngân sách a phương và c p gi y phép cho các d án u tư nư c ngoài phù h p v i trình phát tri n kinh t - xã h i và kh năng qu n lý c a a phương. 2. Phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c Phân nh rõ quy n và trách nhi m qu n lý và s d ng ngân sách nhà nư c c a các c p. Chính ph i u hành ngân sách trung ương do Qu c h i phê chuNn. U ban nhân dân c p t nh l p d toán, i u ch nh, phân b , quy t toán ngân sách a phương trình H i ng nhân dân cùng c p phê duy t. Căn c Ngh quy t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân c p t nh quy t nh m t s ch , tiêu chuNn nh m c chi tiêu ngân sách trong trư ng h p không trái quy nh c a pháp lu t; quy t nh m t s lo i, m c l phí và các kho n óng góp c a nhân dân phù h p v i c i m, i u ki n c th c a a phương. i u ch nh l i các ngu n thu và tăng t l l i cho a phương theo hư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t m c phát tri n trung bình c a c nư c t cân i ư c chi thư ng xuyên theo nh m c c a Chính ph . 3. Phân c p qu n lý t ai, tài nguyên, tài s n nhà nư c Phân nh rõ quy n và trách nhi m qu n lý nhà nư c và i di n ch s h u nhà nư c c a các c p v t ai, tài nguyên theo hư ng: Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v t ai trong ph m vi c nư c, quy t nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a c p t nh. Chính quy n a phương các c p tr c ti p t ch c th c hi n các nhi m v c th v qu n lý nhà nư c i v i t ai, tài
  5. nguyên trên a bàn (tr nh ng trư ng h p có quy nh riêng c a Chính ph ); ch u trách nhi m qu n lý s bi n ng t ai và thanh tra, ki m tra vi c s d ng t trên a bàn. U ban nhân dân c p t nh l p quy ho ch, quy t nh k ho ch s d ng t; quy t nh h n m c giao t, cho thuê t, thu h i và chuy n i m c ích s d ng t c a a phương trên cơ s quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c Chính ph phê duy t; quy t nh giá t c th theo khung giá các lo i t do Chính ph quy nh. Phân nh rõ quy n qu n lý, s d ng tài s n c a các c p (g n v i trách nhi m), theo ó có lo i tài s n c p qu c gia, có lo i tài s n c p t nh, có lo i tài s n c p huy n, có lo i tài s n c p xã. Tài s n c a c p nào do c p ó quy t nh và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng, nh o t theo quy nh c a pháp lu t. 4. Phân c p qu n lý doanh nghi p nhà nư c Phân nh rõ quy n và trách nhi m qu n lý nhà nư c và i di n ch s h u nhà nư c c a m i c p chính quy n i v i doanh nghi p nhà nư c tuỳ theo quy mô, c i m, tính ch t và t m quan tr ng c a m i lo i hình doanh nghi p nhà nư c. Chính ph qu n lý th ng nh t th ch , chính sách, t o môi trư ng thu n l i và quy t nh h tr trong nh ng trư ng h p c n thi t i v i doanh nghi p nhà nư c và các t ch c kinh t khác. Chính quy n c p t nh quy t nh vi c s p x p l i doanh nghi p nhà nư c do a phương tr c ti p qu n lý theo án t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; th c hi n quy n i di n ch s h u nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c. Th tư ng Chính ph thông qua án thành l p công ty nhà nư c, doanh nghi p nhà nư c; quy t nh thành l p các t ng công ty nhà nư c và các doanh nghi p c bi t quan tr ng; Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p các lo i doanh nghi p nhà nư c còn l i. i m i v t ch c và ho t ng c a cơ c u qu n tr doanh nghi p nhà nư c cho phù h p v i cơ c u góp v n và cơ c u i di n ch s h u, b o m y quy n t ch , t ch u trách nhi m c a H i ng qu n tr , T ng giám c ho c Giám c i v i doanh nghi p không có H i ng qu n tr và ph i có cơ c u t ch c giám sát phù h p, có hi u qu . 5. Phân c p qu n lý các ho t ng s nghi p, d ch v công Chính ph th ng nh t qu n lý chi n lư c, quy ho ch, th ch , chính sách và thanh tra, ki m tra các ho t ng s nghi p, d ch v công; ch o các b , ngành t ch c cung ng các d ch v công thi t y u nh t, quan tr ng trên ph m vi c nư c và nh ng d ch v công mà chính quy n a phương không có kh năng, i u ki n th c hi n. Phân c p cho chính quy n c p t nh quy t nh: - Quy ho ch m ng lư i t ch c, quy t nh thành l p và qu n lý các ơn v s nghi p, d ch v công trên a bàn như: giáo d c, y t , khoa h c công ngh , văn hoá, th d c
  6. th thao, d ch v công ích v sinh, môi trư ng, nư c s ch... và các d ch v ph c v s n xu t (khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công...); - Các ch trương, bi n pháp c th khuy n khích phát tri n và Ny m nh xã h i hoá các ho t ng s nghi p, d ch v công các lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , khoa h c công ngh , văn hoá, th d c th thao... ph c v t t hơn nhu c u c a nhân dân a phương. Th c hi n cơ ch t ch , t ch u trách nhi m c a các t ch c, ơn v s nghi p, d ch v công v k ho ch, tài chính, nhân l c, t ch c, cán b . Chuy n giao cho chính quy n c p t nh tr c ti p qu n lý các ơn v s nghi p hi n do các b , ngành ang qu n lý, tr m t s ơn v s nghi p c thù, ph c t p, có tính ch t quan tr ng, chính quy n a phương chưa kh năng, i u ki n qu n lý. Chính quy n các thành ph ch u trách nhi m qu n lý các d ch v công c ng trên a bàn ô th ; tr c ti p th c hi n các ho t ng u tư, xây d ng, khai thác, s d ng, duy tu, b o dư ng, ki m tra theo quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t; b o m tr t t an toàn giao thông, v sinh môi trư ng...; quy t nh ch trương khuy n khích phát tri n k t c u h t ng k thu t và phát tri n các lo i hình d ch v v n t i hành khách công c ng trên a bàn. 6. Phân c p qu n lý v t ch c b máy và cán b công ch c. Trên cơ s các quy nh khung c a Chính ph , chính quy n c p t nh quy t nh vi c thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p t nh (tr m t s cơ quan chuyên môn do Chính ph quy nh th ng nh t) và các cơ quan chuyên môn c a U ban nhân dân c p huy n, phù h p v i tình hình, c i m c th c a m i a phương; quy t nh vi c i u ch nh m t s nhi m v c th gi a các s , ban, ngành c a c p t nh và c p huy n (không ph i là nh ng nhi m v cơ b n, ch y u theo ch c năng c a m i cơ quan chuyên môn). Căn c vào các nh m c, tiêu chuNn biên ch do Chính ph quy nh, chính quy n c p t nh xác nh t ng biên ch hành chính c a a phương trình Chính ph quy t nh; quy t nh t ng biên ch s nghi p c a t nh; quy t nh phân b ch tiêu biên ch cán b , công ch c hành chính cho t ng cơ quan, ơn v thu c t nh và U ban nhân dân c p huy n; quy t nh các ch khuy n khích, thu hút nhân tài, nhân l c có trình cao v làm vi c t i a phương; quy t nh c th s lư ng cán b chuyên trách, công ch c thu c U ban nhân dân c p xã theo quy nh khung c a Chính ph ; quy t nh s lư ng và m c ph c p i v i cán b không chuyên trách c p xã phù h p v i c i m, tính ch t và kh năng ngân sách c a m i a phương. Căn c vào yêu c u nhi m v , tiêu chuNn ch c danh và quy trình cán b , Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m, bãi nhi m, cách ch c, t ch c i v i ngư i ng u các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân và ơn v s nghi p thu c c p t nh, không ph i tho thu n v i các b , ngành liên quan. IV. T CH C TH C HI N 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m trư c Chính ph , Th tư ng Chính ph i v i nh ng vi c ư c phân c p qu n lý nhà nư c.
  7. 2. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành, i chi u v i Ngh quy t này, xác nh c th nh ng vi c c n ti p t c phân c p cho chính quy n a phương; nh ng vi c ã phân c p theo quy nh c a pháp lu t nhưng chưa th c hi n ho c th c hi n chưa t t, nh ng vi c c n ki n ngh s a i b sung lu t, pháp l nh hi n hành, g i B N i v t ng h p trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Th i gian th c hi n: quý III năm 2004. 3. B N i v ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph xu t nh ng n i dung phân c p òi h i ph i s a i b sung lu t, pháp l nh, báo cáo Chính ph ki n ngh Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i cho s a i, b sung các lu t, pháp l nh có liên quan. Th i gian th c hi n: quý III năm 2004. 4. Trên cơ s hư ng d n c a B N i v , các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph c th hóa Ngh quy t, xây d ng d th o ngh nh v phân c p qu n lý thu c ngành, lĩnh v c trình Chính ph ban hành và ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t thu c thNm quy n th c hi n các nhi m v phân c p ã ư c pháp lu t quy nh. Th i gian th c hi n: t nay n h t quý IV năm 2004. 5. Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph ch trì, ph i h p v i B N i v hư ng d n U ban nhân dân c p t nh t ch c tri n khai th c hi n các ngh nh v phân c p qu n lý nhà nư c gi a các c p chính quy n a phương. Th i gian th c hi n: quý I năm 2005. 6. Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph , Văn phòng Chính ph , B N i v giúp Chính ph ch o, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. xu t ki n ngh x lý k p th i nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n phân c p. n cu i năm 2005 ti n hành t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản