Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001-2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 09/2001/NQ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  09/2001/N Q­C P   g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001  C n V Ò  t¨ng c ê n g  thu h ó t v µ  n © n g  cao hi Ö u  q u ¶   ® Ç u  t trù c  Õ p n íc n g o µ i th êi ú  2001 ­ 2005 ti  k NghÞ   Õt  ¹ihéi ®¹ibiÓu  µn  èc  Çn  quy §       to qu l thø  cña  IX  §¶ng  ∙  ¼ng   ® kh ®Þnh  kinh tÕ  ã  èn  u    íc ngoµilµ m ét  é  Ën  Êu  µnh    c v ®Ç t n      b ph c th quan  äng  tr cña  Òn  n kinh tÕ  Þ  êng  nh  íng x∙héichñ  Üa    ícta,® îckhuyÕn     th tr ®Þ h      ngh ën       khÝch    iÓnl©u  µi,b×nh  ng   íi   µnh  Çn  ph¸ttr   d   ®¼ v   th c¸c ph kinh tÕ    kh¸c.Thu  ót    h ®Ç u    trùc tiÕp  íc ngoµi lµ chñ  ¬ng  t   n     tr quan  äng,gãp  Çn  tr   ph khai th¸c c¸c      nguån  ùctrong níc,m ë   éng  îp t¸ckinh tÕ  èc  Õ,t¹onªn  l    r h     qu t     søc  ¹nh  m tæng   hîp phôc  ô  ù    v s nghiÖp  c«ng nghiÖp    Ön  iho¸,ph¸ttr Ón®Êt  íc. ho¸,hi ®¹       i   n Trong  ¬n  êi n¨m  h m  qua  Ó   õ    k t khi ban  µnh  Ët  Çu   trùc tiÕp  íc h Lu § t   n  ngoµit¹  Öt Nam    i Vi   n¨m 1987,ho¹t®éng  u    ùctiÕp nícngoµië  ícta ®∙     ®Ç ttr       n    ®¹t ® îc nhiÒu  µnh  ùu quan  äng,gãp  Çn  Ých  ùc  µo  Öc  ùc hiÖn     th t  tr   ph t c v vi th   nh÷ng  ôc    m tiªukinh tÕ      éi,vµo  ¾ng  îcña    ­ x∙h   th l  i c«ng  éc  æi  íi,® a  íc cu ® m  n  ta ra kháikhñng       ho¶ng kinh tÕ,t¨ngcêng  Õ  µ  ùccña  ÖtNam     êng       th v l   Vi   trªntr quèc  Õ. §Çu   ùc tiÕp  íc ngoµi ®∙  ëthµnh  ét  t  t tr   n    tr   m trong nh÷ng  ån  èn    ngu v quan  äng cho  u    tr   ®Ç t ph¸ttr Ón;cã    ông  óc  y  ù    i   t¸cd th ®È s chuyÓn  Þch  ¬  d c cÊu  theo  íng c«ng  h  nghiÖp    Ön  iho¸;m ë     Òu  µnh  Ò,    ho¸,hi ®¹     ra nhi ng ngh s¶n phÈ m   íi;n©ng  m  cao n¨ng  ùcqu¶n  ývµ  ×nh ®é   l  l   tr   c«ng  Ö,  ë   éng  Þ  ­ ngh m r th tr êng  Êt khÈu;t¹othªm  Òu  Öc  µm  íi,gãp  Çn  ë   éng  xu      nhi vi l m   ph mr quan  Ö   i  h ®è ngo¹ivµ  ñ  ng  éinhËp    ch ®é h   kinh tÕ  Õ  í .   th gi i Tuy  nhiªn,ho¹t®éng  u    ùctiÕp nícngoµinh÷ng     ®Ç ttr        n¨m  qua  òng  ∙  c ® béc  énh÷ng  Æt   Õu  Ð m,  ¹n  Õ.  Ën  l  m y k h ch Nh thøc,quan  iÓ m   Ò   u    ùc   ® v ®Ç ttr   tiÕp  íc ngoµi cha  ùc  ù  èng  Êt  µ  a  îc qu¸n  iÖt®Çy         n    th s th nh v ch ®   tr   ®ñ ë c¸c cÊp, c¸c ngµnh; c¬  Êu  u    ùctiÕp  íc ngoµicã  Æt        c ®Ç t tr   n   m cßn  Êt  îp  ývµ   b h l  hiÖu  qu¶  tæng  Ó  Ò   th v kinh  Õ  x∙ héi cña  ¹t®éng  u    trùc tiÕp  íc t ­      ho   ®Ç t   n  ngoµicha    cao;m«i  êng  u      tr ®Ç tcßn  a  Êp  Én; m«i  êng  ch h d   tr kinh tÕ  µ    v ph¸p  lýcßn  ang    ® trong qu¸  ×nh  µn  Ön    tr ho thi nªn  a  ng  é; c«ng    ch ®å b  t¸cqu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ   u    ùctiÕp nícngoµicßn  ÷ng  Æt   Õu  Ð m;  ñ tôchµnh   n   ®Ç ttr        nh m y k th     chÝnh  cßn  Òn  µ;c«ng      é  phi h   t¸cc¸n b cßn  Òu  Êt cËp.Nh Þp      ëng  nhi b     ®é t¨ngtr ®Ç u    ùc tiÕp  íc ngoµi tõ n¨m  t tr   n     1997  ªntôc gi¶m  ót,tuy tõ n¨m  li     s      2000  ã  c dÊu  Öu  ôc  åi nhng  a  ÷ng  ¾c,  Õu  hi ph h   ch v ch n kh«ng  Þp  êicã  Ön  k th   bi ph¸p  kh ¾c  ôc  ϶nh  ëng  n   ån  èn  u      iÓnnh÷ng  ph s   h ®Õ ngu v ®Ç tph¸ttr   n¨m  í  t iTrong  . khi®ã,  ¹nh    c tranh thu  ót vèn  u    ùctiÕp  íc ngoµi trªnthÕ  í vµ      h  ®Ç t tr   n     gi i khu   vùc  Ôn  ngµy  µng  di ra  c gay  ¾t, nhÊt  µ sau  ñng  g  l  kh ho¶ng  kinh tÕ    khu  ùc; v  nhÞp    ëng  ña  t¨ngtr c kinh tÕ  Õ  í ®ang  Ë m   ¹     Òn    th gi   i ch l ic¸c n ; kinh tÕ    khu  ùc, v  nh÷ng  i t¸cchÝnh  u    µo  ÖtNam,  ang  ®è     ®Ç tv Vi   ® gÆp   ã  kh kh¨n. Nh»m   Õp tôc c¶ithiÖn  ti       m«i  êng  u  ,cñng  è  Ò m     ña    µ   tr ®Ç t  c ni tinc c¸c nh ®Ç u    ùctiÕp nícngoµi,t¹o®iÒu  Ön    µnh  Çn  ttr         ki ®Ó th ph kinh tÕ  ã  èn  u     c v ®Ç t trùctiÕp  íc ngoµiph¸ttr Ón thuËn  î  ng  ãp  Òu  ¬n  µo    iÓn     n     i   l i®ã , g nhi h v ph¸ttr kinh tÕ, gãp  Çn  ùc hiÖn  µnh     ph th   th c«ng    ôc    c¸c m tiªuph¸ttr Ón kinh tÕ       i     ­ x∙ héi trong thêigian  í   Ýnh  ñ       t iCh , ph ban  µnh  h NghÞ   Õt  Ò   quy v "T¨ng  êng    c thu hót vµ  ©ng   n cao  Öu  hi qu¶  u    ùctiÕp nícngoµithêikú  ®Ç ttr          2001    ­ 2005",víi    nh÷ng  éidung  Ýnh    n  ch nh sau:
  2. 2 I. ô c  tiªu µ  ® Þ n h  h í ng thu h ó t ® Ç u  t   M  v tr ù c ti Õ p n í c n g o µ i 1.M ôc    tiªu: § Ó   ùc hiÖn  Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi2001    th   Chi l     i     ­ x∙h   ­ 2010  µ  ¬ng  v ph híng nhiÖ m   ô  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ      éi2001      v K ho     i     ­ x∙h   ­ 2005,khu  ùc  u     v ®Ç ttrùctiÕp nícngoµiph¶iph¸ttr Ónæn   nh  ¬n,®¹tkÕt              i   ®Þ h   qu¶  cao  ¬n,® Æc   h  biÖtlµvÒ   Êt l ng,so  íi êikú  íc,®Ó   y      ch  î   v     tr  th ®È nhanh  c«ng  nghiÖp    Ön  ho¸,hi ®¹iho¸ ®Êt  íc.Cô   Ó  ¬n, ho¹t®éng  u    ícngoµitrong thêikú     n   th h     ®Ç tn         2001    ­ 2005 ph¶i®¹t® îcc¸cm ôc         tiªusau: a) Vèn  ¨ng  ý  ña    ù    Êp  Êy phÐp  íi:   ® k c c¸cd ¸n c gi   m  kho¶ng  tûUSD.  12    b) Vèn  ùc hiÖn:kho¶ng  tûUSD.    th     11    c)  Õn   § n¨m 2005  ng  ãp  ®ã g kho¶ng 15%  GDP, 25%  tæng kim  ¹ch ng   xuÊt  Èu  µ  kh v kho¶ng  10%  tæng thu  ©n  ng s¸ch  ña  níc (kh«ng  Ó   Çu  c c¶    kd khÝ). 2.§Þnh  íng:   h   a) KhuyÕn  Ých  ¹nh  Ï  Öc  kh m m vi thu  ót ®Ç u     ùc tiÕp  íc ngoµi vµo  h  t tr   n    c¸c ngµnh    c«ng nghiÖp s¶n  Êt hµng  Êt  Èu, c«ng  xu   xu kh   nghiÖp  Õ   Õn; ch bi   c«ng  nghiÖp  ôc  ô    iÓn n«ng  ph v ph¸ttr   nghiÖp  µ  v kinh tÕ    n«ng  th«n;c¸c dù        ¸n øng  ông  d c«ng  Ö   ngh th«ng    tin,c«ng  Ö   ngh sinh häc, dÇu  Ý, ®iÖn  ö,vËt     kh   t    liÖu míi,viÔn     th«ng,s¶n  Êt ph¸ttr Ón kÕt  Êu  ¹  Çng    xu     i   c ht kinh tÕ      éi vµ    ­ x∙ h   c¸c ngµnh  µ   Öt Nam   ã  Òu  îthÕ  ¹nh    m Vi   c nhi l   i c tranh g ¾n   íic«ng  Ö   Ön    v  ngh hi ®¹i, ¹othªm  Òu  Öc  µm,gãp  Çn     t nhi vi l   ph chuyÓn  Þch  ¬  Êu  d c c kinhtÕ.   b)  Õp  ôc thu  ót ®Ç u   trùc tiÕp  íc ngoµi vµo  ÷ng  a   µn  ã  Ti t   h  t   n    nh ®Þ b c nhiÒu  îthÕ      l  i ®Ó ph¸thuy      ña    ïng ®éng  ùc,t¹o®iÒu  Ön  ªnkÕt  vaitrßc c¸cv   l   ki li   ph¸ttr Ón c¸c vïng kh¸c trªnc¬  ë     i           s ph¸thuy  î thÕ  s¸nh.KhuyÕn  Ých  µ  l i so    kh v dµnh  u  ∙itèi®a   c¸c  ®     cho  u    ùc tiÕp  íc ngoµi vµo  ÷ng  ïng  µ  a   ®Ç t tr   n    nh v v ®Þ bµn  ã  iÒu  Ön  c® ki kinh tÕ      éikhã    ­ x∙h   kh¨n vµ  y  ¹nh  u    ©y  ùng      ®È m ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng      a  µn  µy  tr   c h  ë c¸c ®Þ b n b»ng    ån  èn  c¸c ngu v kh¸c ®Ó     t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  ¹t®éng  u    ùctiÕp nícngoµi. Ëp    ki thu l   i ho   ®Ç ttr       T trungthu    hót ®Ç u    trùc tiÕp  íc ngoµi vµo      t   n    c¸c Khu  c«ng nghiÖp  Ëp  t trung  ∙  ×nh  ®h thµnh theo quy  ¹ch ® îcphª duyÖt.   ho       c) KhuyÕn  Ých    µ  u    ùctiÕp níc ngoµitõ tÊtc¶    íc vµ    kh c¸c nh ®Ç ttr            c¸c n   vïng    l∙nhthæ  u    µo  Öt Nam,  Êt lµ c¸c nhµ  u    íc ngoµicã  Òm  ®Ç t v Vi   nh       ®Ç t n     ti n¨ng  ínvÒ   µichÝnh  µ  ¾ m   l  t  vn c«ng  Ö   ån  õ c¸c nícc«ng  ngh ngu t       nghiÖp    ph¸t tr Ón;tiÕp  ôc thu  ót c¸c nhµ  u     ùc tiÕp  íc ngoµi ë  i  t  h    ®Ç t tr   n    khu  ùc. Cã   Õ   v k ho¹ch  Ën  ng    Ëp  oµn,  v ®é c¸c t ® c«ng    ín®Ç u     µo  Öt Nam,  ng  êi ty l   t v Vi   ®å th   chó    n     ý ®Õ c¸c c«ng    ã  ty c quy    õa  µ  á, nhng  m« v v nh   c«ng nghÖ   Ön  i; hi ®¹   khuyÕn  Ých,t¹othuËn  îcho  êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    Ò   kh    l i ng     ®Þ cën     tv níc. II  . C¸c    gi¶iph¸p  ùc  Ön th hi   1.  ©y  ùng   X d danh  ôc  ù      äi®Ç u    ùctiÕp nícngoµi m d ¸n kªu g   ttr     
  3. 3 a) X ©y  ùng    d Danh  ôc  ù    èc    gäi®Ç u    ùctiÕp nícngoµi m d ¸n qu gia kªu    ttr        thêikú    2001  2005  µ  ­  v c«ng  è  b trong n¨m 2001, lµm  ¬  ë    c s cho  Öc  Ën  vi v ®éng  óc  Õn ®Ç u  .C¸c  ù      îclùa chän  a  µo  x ti   t  d ¸n khi®     ® v danh  ôc  µy  m n ph¶i   cã  ù  èng  Êt tr cvÒ   ñ  ¬ng  µ  s th nh   í   ch tr v quy  ¹ch vµ  îcbè  Ý vèn  µm  ù    ho   ®   tr   l d ¸n tiÒn kh¶  .   thi C¸c  é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ñ  ng  ©y  ùng  µ    B    ph ch ®é x d v c«ng  è  b danh  m ôc  ù      äi®Ç u    ùctiÕp nícngoµicña  µnh,®Þa  ¬ng  ×nh    d ¸n kªu g   ttr        ng   ph m sau khithèng  Êt víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   nh     K ho   § B t  b) C¸c  é, ngµnh  ©y  ùng  µ  iÒu    B  xd v® chØnh quy  ¹ch ngµnh  µ      ho   v c¸cs¶n phÈ m   ñ  Õu  ï hîp víi ch y ph       Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éi2001    Chi l     i     ­ x∙h   ­ 2010  µ  v K Õ   ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi 2001     i   t ­ x∙ h   ­ 2005; x¸c ®Þnh  â     r nhu  Çu  Ò   c v tõng lo¹ nguån  èn,trong ®ã   ã  èn  u    ùctiÕp nícngoµi®Ó   t® îcc¸c  i   v    c v ®Ç ttr        ®¹       m ôc    tiªu,s¶n  È m   Æt    ph ® ra trongkÕ   ¹ch.   ho 2. TiÕp  ôc hoµn  Ön  Ö   èng    t  thi h th ph¸p  Ët, ¬  Õ   Ýnh  lu   ch ch c s¸ch vÒ   u     ®Ç ttrùctiÕp nícngoµi       a)  Õp  ôc nghiªn cøu  ©y  ùng, ®iÒu  Ti t     x d   chØnh,  µn  Ön  Ö   èng  ho thi h th ph¸p luËtli       ªnquan  n   u    ùctiÕp nícngoµi,t¹o®iÒu  Ön  Ën  îcho  ®Õ ®Ç ttr         ki thu l  i ho¹t ®éng  u    trùc tiÕp  íc ngoµi ph¸t tr Ón    ®Ç t   n      i theo  ng  nh   íng  ña  ®ó ®Þ h c ChiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ï hîp víi l    i     ­ x∙h   ph       cÇu  ñ  ng  éinhËp  yªu  ch ®é h  kinhtÕ  èc  Õ.   qu t b) Nghiªncøu, x©y  ùng  µ  µn  Ön            d v ho thi c¸c v¨n b¶n  ph¸p  ËtvÒ   u    lu   ®Ç t trùctiÕp nícngoµitheo híng:          ­ ThiÕtlËp m ét  Æt        m b»ng  ph¸p lýchung    ông     ¸p d cho  ®Ç u    c¶  ttrong níc    vµ  u    ùc tiÕp  íc ngoµi nh»m   ¹olËp  ®Ç t tr   n    t  m«i  êng    nh,  ×nh  ng   tr æn ®Þ b ®¼ cho s¶n  Êt vµ  xu   kinh doanh; ®ång  êi¸p  ông  ét  è      th   d m s quy  nh  Ò   iÒu  ®Þ v® kiÖn  u    µ  ®∙iphïhîp víi õng ®èi t ng,lÜnh  ùc  ®Ç tv u          t    î   v trongtõng thêikú.       ­ §a  ¹ng      ×nh   d ho¸ c¸c h thøc  u    ùctiÕp nícngoµi®Ó   ®Ç ttr        khaith¸cthªm     c¸c kªnh    ót ®Ç u    íi;nghiªncøu  µ  ùc hiÖn  Ý  iÓ m     ×nh    thu h   tm     v th   th ® c¸c h thøc  ®Ç u   nh c«ng    îp  t ty h danh, c«ng      ty qu¶n  ý vèn; söa  æi, bæ   l    ®   sung  NghÞ   ®Þnh   è  s 103/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 10  9  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n, kho¸n,cho        thuª doanh    nghiÖp  µ  íc,theo  íng  nh n   h cho  Ðp  µ  ph nh ®Ç u    trùc tiÕp  íc ngoµi mua,  Ën  t   n    nh kho¸n kinh doanh, qu¶n  ý,thuª c¸c   l     doanh  nghiÖp  trongníc;nghiªncøu    ×nh       m« h khu kinhtÕ  ë.  m ­   ë   éng  Ünh  ùc    ót®Ç u    ùctiÕp nícngoµiphïhîp víi  M r l v thu h   ttr             cam   Õt  k trong qu¸ tr×nh  ñ  ng  éi nhËp     ch ®é h  kinh tÕ  èc  Õ. Tõng  íc m ë   Þ  êng    qu t   b   th tr bÊt  ng  ®é s¶n cho  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµivµ    µ  u    ùc ng     ®Þ cën     c¸c nh ®Ç t tr   tiÕp  íc ngoµi tham  n    gia  u    t¹  Öt  ®Ç t iVi Nam;  ©y  ùng  ¬  Õ     x d c ch ®Ó doanh  nghiÖp  u   trùc tiÕp  íc ngoµi ® îc x©y  ùng, kinh  ®Ç t   n     d   doanh  µ    µ  ©y  nh ë v x dùng, kinh doanh      ph¸ttr Ón khu  «   Þ  íi;khuyÕn  Ých  u     i   ® th m   kh ®Ç t trong c¸c    lÜnh  ùc  Þch  ô  vd v khoa  äc,c«ng  Ö   Þch  ô  h  ngh d v th«ng    tin,chuyÓn giao c«ng    nghÖ,  ph¸ttr Ón nguån  ©n  ùc;tõng  íc m ë   éng   i   nh l  b  r kh¶ n¨ng  îp    u    h t¸c®Ç t tronglÜnh  ùc  ¬ng  ¹i,dÞch  ô,du  Þch.   v th m  v  l Trong  n¨m  2001  Çn  ùc hiÖn  ét  è  c th   m s c«ng  Öc  Êp  vi c b¸ch sau:   ­ X ©y  ùng  Ò   m ë   éng  Ünh  ùc  hót ®Ç u     ùc tiÕp  íc ngoµi   d § ¸n  r l v thu    t tr   n    trªnc¬  ë    s tæng  Õt,®¸nh    ÷ng  Ünh  ùc  ∙  k  gi¸nh l v ® cho  Ðp  u    ùctiÕp níc ph ®Ç ttr      ngoµi lµm  Ý  iÓ m,  ÷ng  Ünh  ùc  µ     th ® nh l v m trong  êigian  th   qua  ã  ñ  ¬ng  c ch tr kh«ng  Êp  Ðp  c ph hoÆc   ¹n  Õ   Êp  Ðp  u  ;®iÒu  h ch c ph ®Ç t  chØnh  danh  ôc    m c¸c s¶n  È m   ph ph¶i®¶m     b¶o  ûlÖ  ÊtkhÈu  t  Êt 80%.  t   xu   Ý nh  
  4. 4 C¨n  § Ò       µ    cø  ¸n trªnv c¸c quy  nh  Ön  µnh,nhµ  u    îcchñ  ng  ®Þ hi h   ®Ç t®   ®é lùa chän dù  ¸n ®Ç u  t  theo ®óng  quy ®Þnh  t¹ §iÒu 3 NghÞ  ®Þnh   sè  i 24/2000/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 31    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õt ®Þ chiti   thihµnh  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt Nam.     Lu § t    iVi   C¸c  ¬  c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc l  n  kh«ng  îc tù ý  Æt   bÊt  h¹n  Õ   µo  ®   ® ra  cø  ch n kh¸c ®èi  íi®Ç u    ùc tiÕp  íc   v  t tr   n  ngoµi.  ­  ©y   ùng  X d Quy   Õ   ùc  Ön  Ý  iÓ m   Öc  ch th hi th ® vi chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ùctiÕp nícngoµisang  ¹t®éng  c v ®Ç ttr        ho   theo  ×nh  h thøc c«ng    tycæ   Çn  µ  ¹o®iÒu  Ön    ph v t   ki cho   c¸cdoanh  nghiÖp  µy  îc®¨ng  ý  ¹ thÞ  ­ n ®  k t   tr i êng chøng  kho¸n.Nghiªncøu  öa  æi        s® c¸cquy  nh  ô  Ó  Ò   êih¹n  m   ®Þ c th v th   ®µ ph¸n  ù    d ¸n BOT   µ  v quy  ¾c,thÈm  Òn  t  quy chØ  nh  µ  u    ùctiÕp  íc ®Þ nh ®Ç ttr   n  ngoµilµm  ù      d ¸n BOT   trongm ét  è  êng  îp cÇn  Õt.   s tr h  thi ­ Ban  µnh    h c¸c quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi cho  Ðp  µ  u    trùc tiÕp  íc ph nh ®Ç t   n  ngoµi® îc ®Ç u    µo  Þch  ô  Ëp  Èu, dÞch  ô  ©n  èitrong níc theo    tv d v nh kh   v ph ph        tinh thÇn    NghÞ   nh   è  ®Þ s 24/2000/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 31  7  2000  ña  c ChÝnh  ñ.Thu  Ñp  ph   h danh  ôc  µng    m h ho¸ kh«ng  éc ®èi t ng doanh  thu    î   nghiÖp  ®Ç u    ùctiÕp nícngoµimua    ÊtkhÈu. ttr        ®Ó xu   ­ Nghiªn cøu        bæ sung, söa  æi    ® NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ngµy  th¸ng 7  05    n¨m  1994  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    v quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t¹ ®«  Þ  µ    th v NghÞ   nh  è  i ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m 1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ  mua  b¸n  µ  v kinh doanh  µ    ï hîp  íiquy  nh  ña  é   Ët D © n   ù    nh ë ph   v   ®Þ c B Lu   s vµ  Ët  öa  æi, bæ   Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët  Êt  ai;ban  µnh  m s® c Lu § ®   h NghÞ   ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ô  Ó  êiViÖtNam   nh      ícngoµicã  ®Þ c th ng     ®Þ cën     dù    u    µ  êng  ót¹ ViÖtNam   îcmua  µ  . ¸n ®Ç tv th tr     i   ®  nh ë   ­ Ban  µnh    h ngay      c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh  h  th   ch s¸ch,quy  nh     ®Þ vÒ   îp    u    víiníc ngoµi trong  Ünh  ùc    ôc  o   ¹o,nghiªn cøu  h t¸c®Ç t       l v gi¸o d ®µ t     khoa  äc  h theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 06/2000/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m 2000  ña  c ChÝnh  ñ      êng    ót® îcnh÷ng  ù    u    ã  Êt l ng vµ  ph ®Ó t¨ngc thu h     d ¸n ®Ç tc ch  î   qu¶n  lý® îcho¹t®éng  ña    ù    u        c c¸cd ¸n ®Ç ttrong lÜnh  ùc  µy.   vn  c) TiÕp  ôc thùc  Ön  é tr×nh    t  hi l   gi¶m    Ý   u    µ  Õn  í  Õ     chi ph ®Ç t v ti t i ch ®é m ét      ông  èng  Êt cho  u    gi¸¸p d th nh   ®Ç ttrong nícvµ  u    ùctiÕp níc ngoµi     ®Ç ttr        theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 53/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 3  ng 26    n¨m 1999  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph Trong n¨m 2001,thèng  Êt ¸p dông  Ý  ¨ng  Óm  ¬ng  Ön c¬  í    nh     ph ® ki ph ti   gi i, phÝ  c¶ng  Ón, phÝ   bi   qu¶ng  trªnc¸c ph¬ng  Ön  c¸o      ti th«ng    ichóng, phÝ  tin®¹     th¨m quan      Ých      Þch sö,c¸ch m¹ng. c¸cdit v¨n ho¸,l       Hoµn  µnh  ícth¸ng 6  th tr     n¨m  2002  Öc  µn      vi ho tr¶c¸c doanh nghiÖp  u   ®Ç ttrùctiÕp nícngoµisè  èn  îp thøc,thùc tÕ  µ             v h      m c¸cdoanh  nghiÖp  µy  ∙  á  n ®b ra ®Ó   ©y  ùng     xd c¸cc«ng  ×nh ®iÖn  µihµng  µo. tr   ngo   r d) §æi  íi vµ  µn  Ön  Ýnh    m   ho thi ch s¸ch  Òn  Ö  ªnquan  n   ¹t®éng  ti t li   ®Õ ho   ®Ç u    ùc tiÕp  íc ngoµi theo  íng tiÕp  ôc gi¶m  Çn,  Õn  í xãa  á  Öc  t tr   n    h  t  d ti t i  b vi b ¾t  éc  Õt  èi ngo¹itÖ    ã    iÒu  Ön. Sö   ông    ¹t,cã  Öu  bu k h     khic ®ñ ® ki   d linhho   hi qu¶    c¸c c«ng  ô, chÝnh  c  s¸ch  Òn  Ö    û gi¸,l∙ suÊt theo    ti t nh t       i   c¸c nguyªn  ¾c  t cña  Þ  êng  ã  ù  th tr c s qu¶n  ývÜ    ña  µ   íc. l   m« c Nh n  
  5. 5 ®)  Õp  ôc c¶ic¸ch h Ö   èng  Õ  ïhîp t×nh  ×nh    iÓn kinh tÕ  Ti t       th thu ph     h ph¸ttr     ­    éi cña  t  íc vµ  x∙ h   ®Ê n   cam   Õt  èc  Õ  k qu t theo  íng  n   h ®¬ gi¶n  ho¸    ¾c  c¸c s thuÕ, tõng  íc¸p dông  Ö   èng  Õ    b   h th thu chung  cho  ®Ç u    c¶  ttrong nícvµ  u       ®Ç t trùc tiÕp  íc ngoµi.X ©y  ùng  Ýnh      n    d ch s¸ch  Õ  thu khuyÕn  Ých  u    ùc kh ®Ç t tr   tiÕp  íc ngoµis¶n  Êt phô  ïng,linhkiÖn,n©ng  n    xu   t     cao  û lÖ  éi®Þa       t  n   ho¸ s¶n phÈ m;  cho  Ðp    ù  s¶n  Êt nguyªn  Öu phô  îphôc  ô  µng  Êt ph c¸c d ¸n  xu   li   tr  vh xu   khÈu  îc hëng  ®∙it ng  ù nh    ù  ®Ç u    ®  u   ¬ t   c¸c d ¸n  t s¶n  Êt hµng  Êt khÈu. xu   xu     B¶o  é  ã  êih¹n  îp lývµ  Öu  h c th   h     hi qu¶  i víi ét  è  ®è    m s s¶n  È m   ph quan  äng. tr Trong  n¨m  2001, ban  µnh  Ýnh    h ch s¸ch khuyÕn  Ých  ¹t®éng  ña  kh ho   c c¸c quü  u    íc ngoµi ho¹t®éng  ¹  Öt Nam;  ím  dông    ®Ç t n       tiVi   s ¸p  quy  nh  Ò   ®Þ v viÖc    kª khainép  Õ, kÕt  óc n¨m  µichÝnh    vµo  Õt    thu   th   t  c¨n cø  k qu¶  Óm    ki to¸n ®éc  Ëp    Õt    Õ; c¬  l ®Ó quy to¸nthu   quan  Õ  thu chØ  Óm     ¹ trong m ét  è  ­ ki tral   i   s tr êng  îp cÇn  Õt. h  thi e) Gi¶i quyÕt  Þp  êi nh÷ng  ã    k th   kh kh¨n, víng  ¾ c   Ò   t  ai, gi¶i   m v ®Ê ®     phãng  Æt   m b»ng    y  ®Ó ®È nhanh  Õn    iÓn khaidù    Ý   iÓ m   Öc  ti ®é tr     ¸n.Th ® vi cho  Ðp   ©n  ph t nh trong níc ®∙  îc cÊp  Òn  ö  ông  ©u  µi ® îc cho  µ    ®  quy sd l d    nh ®Ç u    ùctiÕp  íc ngoµithuªl¹ ®Êt  t tr   n     i  trong thêih¹n  îc cÊp  Òn  ö  ông     ®  quy sd ®Êt.  Nghiªn cøu    c¸ch gi¶iquyÕt  cÇu  ña     yªu  c doanh  nghiÖp  ícngoµi®Ç u    n    t thùc hiÖn  ù    ínë  Öt Nam   Çn  Õ  Êp    Þ quyÒn  ö  ông  t  ∙    d ¸n l   Vi   c th ch gi¸tr   sd ®Ê ® ® îc giao    hoÆc  cho thuªdµi h¹n       ®Ó vay  èn  ña    chøc  Ýn  ông  ¹t v c c¸c tæ  td ho   ®éng    ícngoµitrong tr ng  îp c¸c tæ  ën       ê h     chøc  Ýn  ông    Öt Nam   td ë Vi   kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ¸p  ® øng  nhu  Çu  èn. cv Trong  n¨m  2001,cÇn  ùc hiÖn    Ên    Êp    th   c¸cv ®Ò c b¸ch sau:   ­  Èy  § nhanh  Õn    n   ï,gi¶iphãng  Æt   ti ®é ®Ò b     m b»ng, t¹o thuËn  î cho     li  viÖc  iÓn khaic¸c dù  ®Ç u     ùc tiÕp  íc ngoµi.Uû   tr       ¸n  t tr   n    ban  ©n  ©n  a   nh d ®Þ ph¬ng    Õt tæ  kiªnquy   chøc  ìng chÕ   ùc hiÖn    ãng  Æt   c  th   gi¶iph m b»ng    êng  c¸ctr hîp ®∙  îc®èi xö    ®     theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch vµ    quy  nh  ña  µ   ícnhng  Én  ®Þ c Nh n   v kh«ng  Êp  µnh. ch h ­ Ban  µnh  b¶n  íng  Én  Ò   Öc  Êp  Êy    h v¨n  h d v vi c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  ®Ê cho    c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong Khu    c«ng  nghiÖp,Khu  Õ     ch xuÊt. ­ Ban  µnh  b¶n  íng  Én  Öc  ö  ýtr¸chnhiÖ m   µ  Üa  ô  ña    h v¨n  h d vi x l     v ngh vc c¸c bªn  i  íi®Êt  ãp  èn  µo  ªndoanh  ®è v   g v v li   trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  chuyÓn  æi  ×nh  ® h thøc ®Ç u  ,bÞ      t  ph¸ s¶n  hoÆc     Ó  ícthêih¹n. gi¶ith tr       3.N © ng    cao  Öu  hi qu¶  qu¶n  ýNhµ   íc l  n a) C¸c  ¬    c quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tph¶ith ng    ê xuyªn rµ so¸t, ©n  ¹      ph lo i c¸cdù    u    ùctiÕp nícngoµi®∙  îccÊp  Êy  Ðp  u      ã  ÷ng    ¸n ®Ç ttr       ®  Gi ph ®Ç t®Ó c nh biÖn  ph¸p  Ých  îp,kÞp  êith¸o gì khã  th h  th      kh¨n cho    c¸c doanh nghiÖp  u    ®Ç t trùctiÕp nícngoµi.      §èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  ∙  i  µo  ® ® v s¶n  Êt,kinh doanh,c¸c Bé, ngµnh  xu         vµ  y  ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, trong  ¹m    Èm   Òn  ña  ×nh,  Çn    ph vi th quy cm c ®éng  viªn khen  ëng  Þp  êi®Ó     th k th   khuyÕn  Ých  kh c¸c doanh nghiÖp  ¹t ho   ®éng  èttiÕp tôcph¸ttr Ón,®ång  êicÇn  ã  Ön  t       i   th   c bi ph¸p thÝch  îp ®Ó     ì   h   th¸og   khã kh¨n cho      c¸c doanh nghiÖp,® Æc   Ötlµ c¸c vÊn    ªnquan  n   Þ    bi       ®Ò li   ®Õ th tr ng    ô s¶n  È m,    Üa  ô  Õ. ê tiªuth   ph c¸cngh v thu
  6. 6 §èi víic¸c dù  ®ang  iÓn khai thùc  Ön, c¸c Bé,  µnh  µ  y          ¸n  tr     hi     ng v ñ ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Ých  ùc  ç  îdoanh  t c h tr  nghiÖp th¸o gì khã     kh¨n,nhÊt  µ   l  trong kh©u  n   ï,gi¶iphãng  Æt     ®Ò b     m b»ng    ®Ó nhanh  ãng  µn  µnh  ©y  ch ho th x dùng  ¬  c b¶n,® a    doanh  nghiÖp  µo  v s¶n  Êt,kinhdoanh. xu     §èi víic¸c  ù  cha  iÓn     d ¸n  tr khai,song  Ðt  Êy  Én  ã    x th v c kh¶ n¨ng  ùc th   hiÖn,cÇn  óc ®Èy  Öc  iÓn khaitrong m ét    th   vi tr       kho¶ng  êigian nhÊt ®Þnh  µ  th       v gi¶iquyÕt    íng  ¾ c,  Ó   viÖc  iÒu    c¸c v m k c¶  ® chØnh  ôc    µ  m tiªuv quy    ¹t m« ho   ®éng  ña  ù  c d ¸n. §èi víic¸c dù  cha  iÓn khaivµ        ¸n  tr     kh«ng  ã  iÓn väng  ùc hiÖn, kiªn c tr   th      quyÕt thu håigiÊy phÐp  u  ,dµnh  a  iÓ m         ®Ç t  ®Þ ® cho    µ  u    c¸cnh ®Ç tkh¸c. Trong  ý  In¨m  qu II  2001, Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ï xem   Ðt  Õt    t Ch ph s   x k qu¶  íc b  ®Ç u   Öc  µ  vi r so¸t, ö  ýc¸c dù    u    ùctiÕp nícngoµi®∙  Êp  Ðp  u     l     ¸n ®Ç ttr   x      c ph ®Ç t  . b) KiÓ m       so¸tchÆt  ÏviÖc  µnh  Ëp míic¸ckhu  ch   th l    c«ng nghiÖp  (KCN)  µ  v ®¸nh    ×nh  ×nh  iÓn khaic¸c KCN   ∙  ã  Õt  nh  µnh  Ëp;Bé   Õ   gi¸t h tr      ® c quy ®Þ th l K ho¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  v§ ttr   t  ph trong th¸ng 10      n¨m  2001  ¬ng    ph ¸n dõng hoÆc     Õn ®é   ©y  ùng  i víi   gi∙nti   x d ®è     KCN   c¸c kh«ng    Õu  èkh¶  . ®ñ y t  thi Trong  n¨m  2001, bæ     sung, söa  æi    ® Quy  Õ   ch Khu  c«ng  nghiÖp, Khu    chÕ   Êt,Khu  xu   c«ng  nghÖ  cao ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 36/CP  ngµy  th¸ng4  24    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph theo  íng:thu hÑp  h    kho¶ng  c¸ch vµ    tiÕn  í thèng  Êt c¬  Õ,  Ýnh  t i nh   ch ch s¸ch ®èi  íi®Ç u      v  t trong níc vµ  u    ùc     ®Ç t tr   tiÕp  íc ngoµi trong  n    khu c«ng nghiÖp; bæ     sung      ×nh  Ò   c¸c m« h v khu  c«ng  nghiÖp  á  ôc  ô  nh ph v cho  Öc    iÓn ngµnh  Ò     vi ph¸ttr   ngh ë n«ng  th«n  µ  v chØnh  trang ®«  Þ;®iÒu    th   chØnh  ¬  Õ   Ýnh  c ch ch s¸ch ®Ç u      iÓn h¹ tÇng    tph¸ttr     trong  vµ  µihµng  µo;t¸chviÖc  ngo   r   cho    t  thuª®Ê nguyªn thæ  µ    v kinh doanh  ¹ tÇng.   h  c) TiÕp  ôc thùc  Ön  ñ  ¬ng  ©n  Êp    t  hi ch tr ph c qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   u    l  n   ®Ç t trùc tiÕp  íc ngoµi cho  y    n    ñ ban  ©n   ©n   Êp  nh d c tØnh    ¬  ë  ¶m     trªn c s ® b¶o nguyªn  ¾c  Ëp  t t trung,thèng  Êt qu¶n  ývÒ     nh   l   quy  ¹ch,c¬  Êu, chÝnh  ho  c  s¸ch  vµ  ¬  Õ;  c ch trong ®ã   ó  äng ph©n  Êp    ch tr   c qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íiho¹t®éng  l  n  v    sau  Êy phÐp  ña    ù    ã  èn  u    ùctiÕp nícngoµi; gi   c c¸cd ¸n c v ®Ç ttr          êng  ù  ­ t¨ngc sh íng  Én,  Óm     ña  d ki tra c c¸c  é,  µnh  B ng Trung  ng. Cã   ¬  Õ   ö  ý nghiªm  ¬   c ch x l   kh ¾c    êng  îp viph¹m  Ëtph¸p,chÝnh  c¸c tr h    lu     s¸ch,quy  ¹ch    ho trong viÖc  ùc   th   hiÖn  ñ  ¬ng  ©n  Êp  ch tr ph c qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u    ùctiÕp nícngoµi; Ó     l  n   ®Ç ttr        c¶ k viÖc  Ê m     Öu  ùccña    Êy  Ðp  u    Êp    ch døt hi l   c¸cGi ph ®Ç tc saiquy  nh. ®Þ   4.C¶i tiÕn c¸cthñ tôchµnh  Ýnh         ch   Èy  ¹nh    §m c¶ic¸ch hµnh  Ýnh  ªnquan  n   ¹t®éng  u    ùctiÕp   ch li   ®Õ ho   ®Ç ttr     nícngoµi.Nghiªncøu  ©y  ùng  ¬  Õ         xd c ch qu¶n  ývµ  chøc  l   tæ  qu¶n  ýtheo híng l      m ét  öa,m ét  u   èi    c  ®Ç m ë Trung  ng  µ    a  ¬ng    ¹othuËn  îcho  ¹t ¬ v ë ®Þ ph ®Ó t   l i ho   ®éng  u    ùctiÕp nícngoµi. ®Ç ttr        § Ó   ¹obícchuyÓn    t    c¨n b¶n  Ò   ñ tôc hµnh  Ýnh,trong n¨m  v th     ch     2001  Çn  c thùc hiÖn        c¸cgi¶iph¸p sau:  
  7. 7 ­ T¨ng  êng  èihîp chÆt  Ïgi÷a c¸cc¬    c ph     ch       quan  qu¶n  ýNhµ   ícë  l  n   Trung  ¬ng  µ  a   ¬ng  v ®Þ ph trong qu¶n  ýho¹t®éng  u    ùctiÕp  íc ngoµi;ph©n    l    ®Ç t tr   n    ®Þnh  â quyÒn  ¹n,tr¸chnhiÖ m   ña  õng  ¬  r  h    ct c quan  trong viÖc    Õt      gi¶iquy c¸c vÊn    ®Ò ph¸tsinh;thùc hiÖn  Õ           ch ®é giao  ban  nh  ú  ÷a    é,  µnh  ®Þ k gi c¸c B ng Trung  ng  íic¸c ®Þa   ¬ng  ã  Òu  ù  ®Ç u    ùc tiÕp  íc ngoµi;duy  ¬ v    ph c nhi d ¸n  t tr   n    tr×th ng    ê xuyªn viÖc  Õp  óc  ùctiÕp  ÷a c¸c c¬    ti x tr   gi     quan  qu¶n  ýNhµ   íc víi l  n   nhµ  u    ùctiÕp nícngoµi. ®Ç ttr      ­ C¶i tiÕn  ¹nh  ñ tôc hµnh  Ýnh  ªnquan  n     ¹t®éng  u       m th     ch li   ®Õ c¸c ho   ®Ç t trùctiÕp nícngoµitheo  íng tiÕp tôc®¬n         h     gi¶n ho¸ viÖc  Êp  Ðp  u  ,m ë      c ph ®Ç t  réng  ¹m      ù    éc diÖn  ¨ng  ý  Êp  Ðp  u  .LËp  c«ng    ph vic¸c d ¸n thu   ® k c ph ®Ç t  tæ  t¸c li   µnh  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×®Ó   µ so¸tcã  Ö   èng  Êtc¶    ªnng do  K ho   § tch tr   r     h th t   c¸c lo¹  Êy  Ðp,    iGi ph c¸c quy  nh  ªnquan  n   ¹t®éng  u    ùc tiÕp  íc ®Þ li   ®Õ ho   ®Ç t tr   n  ngoµi,trªnc¬  ë    ã  Õn  Þ     á  ÷ng  ¹  Êy  Ðp,      s ®ã c ki ngh b∙ib nh lo iGi ph quy  nh   ®Þ kh«ng  Çn  Õt®èi víi ¹t®éng  u    ùctiÕp nícngoµi. c thi         ho ®Ç ttr        ­ C¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng    B ng   ph quy  nh  â  µng,c«ng  ®Þ rr   khai c¸c thñ  ôc    t  hµnh  Ýnh,®¬n  ch   gi¶n ho¸ vµ      gi¶m  ítc¸cthñ tôckh«ng  Çn  Õt;   Õt b        c thi   kiªnquy   xö  ýnghiªm  ¾c    êng  îp  l  kh c¸c tr h s¸ch  Ôu, cöa  Òn,    ùc  µ  tr¸ch nhi   quy tiªuc v v«    nhiÖ m  ña    é  c c¸n b c«ng  Òn. quy 5.§Èy  ¹nh  Ën  ng, xóc  Õn ®Ç u     m v ®é   ti   t a) §æi  íivÒ   éidung  µ  ¬ng    m  n  v ph thøc vËn  ng, xóc  Õn ®Ç u  .TriÓn    ®é   ti   t  khaic¸cch¬ng  ×nh xóc  Õn ®Ç u       tr   ti   ttheo ngµnh,lÜnh  ùc,®Þa  µn  íi   ù      v  b v  d c¸c ¸n vµ  i t¸ccô  Ó, híng vµo    i t¸cnícngoµicã  Òm  ùcvÒ   µichÝnh    ®è     th     c¸c ®è         ti l   t   vµ c«ng  Ö   ån.C¨n  vµo  ngh ngu   cø  Danh  ôc  ù    èc      äi®Ç u    ùc m d ¸n qu giakªu g   ttr   tiÕp nícnícngoµi,       Èn  Þ  ü  ét  è  ù    u    chu b k m s d ¸n ®Ç tquan  äng,lùachän,m êi  tr      trùctiÕp  ét  µitËp  oµn  íntrong ngµnh, lÜnh  ùc    µo    m     m v  ® l      v ®ã v ®Ó ®µ ph¸n,   tham    u    µo    ù    gia®Ç tv c¸cd ¸n. b) Chó   äng c¶  óc  Õn ®Ç u        ót c¸c dù    u    ùctiÕp níc   tr   x ti   t®Ó thu h     ¸n ®Ç ttr      ngoµimíivµ    ¹t®éng  ç  î   µ  u      iÓnkhaihiÖu      c¸cho   h tr  nh ®Ç t®Ó tr   c¸c   qu¶    ù  c¸cd ¸n  u    trùc tiÕp  íc ngoµi ®ang  ¹t®éng.  ®Ç t   n    ho   Gi¶i quyÕt  Þp  êic¸c khã    k th     kh¨n,víng  ¾ c         m ®Ó c¸c doanh nghiÖp  u    ùc tiÕp  íc ngoµi ho¹t®éng  ®Ç t tr   n      thuËn  î  Óu  ¬ng, khen  ëng  Þp  êic¸c doanh  l iBi d .   th k th     nghiÖp,nhµ  u    ùc   ®Ç t tr   tiÕp  íc ngoµicã  µnh  Ých  Êt s ¾c  n    th t xu   trong kinh doanh, cã  ng  ãp  Õt       ®ã g thi   thùc vµo  ©y  ùng  t  íc.§ång  êiphª    xd ®Ê n   th   ph¸n,xö  ýnghiªm  ÷ng  êng  îp   l  nh tr h  viph¹m    ph¸p luËtViÖtNam.      ­ §a  ¹ng      ¹t®éng  óc  Õn ®Ç u     d ho¸ c¸c ho   x ti   tth«ng  qua    ¹t®éng  i c¸cho   ®è   ngo¹icña    o    l∙nh®¹ §¶ng  µ  µ   íc,c¸c diÔn  n  èc  Õ,c¸c ho¹t®éng  îp v Nh n     ®µ qu t       h  t¸cxóc  Õn  u      ti ®Ç t trong khu«n    khæ   îp    h t¸cAIA, ASEAN,    APEC,  ASEM,    c¸c cuéc  éi th¶o  Ò   u       h  v ®Ç t ë trong  µ  µi níc;sö  ông  v ngo     d tæng  îp    ¬ng  h c¸c ph tiÖn xóc  Õn ®Ç u      ti   tqua  truyÒn  th«ng  ichóng,m¹ng  ®¹     Internet  Õp xóc  ùc ,ti   tr   tiÕp ..  . ­ §Èy  ¹nh  Öc    m vi tuyªntruyÒn  í thiÖu  Ò   ¹t®éng  u    ùctiÕp níc   gi   i v ho   ®Ç ttr      ngoµi®Ó   ¹odùng  ×nh    t  h ¶nh  íivÒ   Öt Nam;  ¹osù  ¸nh    èng  Êt vÒ   m   Vi   t  ® gi¸th nh   ®Ç u    ùctiÕp nícngoµitrong d  Ën    éi. ttr          lu x∙h   ­ C¸c  ¬    c quan  idiÖn  ¹igiao    ¬ng  ¹i ViÖt Nam   ã  ®¹   ngo   ­ th m    c tr¸chnhiÖ m     lµm  ètviÖc  Ën  ng  óc  Õn ®Ç u    µo  Öt Nam,  è  Ý c¸n bé  µm  t  v ®é x ti   tv Vi   b tr     l c«ng  t¸cxóc  Õn ®Ç u      ét  è  a  µn  äng ®iÓ m.    ti   të m s ®Þ b tr   T¨ng  êng    é  µm  c c¸n b l c«ng  t¸cxóc  Õn ®Ç u        é, ngµnh,®Þa  ¬ng.   ti   të c¸cB     ph
  8. 8 ­ Bè   Ý nguån  µichÝnh    tr   t  cho  ¹t®éng  óc  Õn  u     ho   x ti ®Ç t trong kinh phÝ      ng©n s¸ch chith ng      ê xuyªn hµng    n¨m  ña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng. c c¸cB     ph   ­ T¨ng  êng  c c«ng    t¸c nghiªn cøu  ×nh  ×nh    t h kinh  Õ, thÞ  êng  u   , t  tr ®Ç t  chÝnh  s¸ch ®Ç u      ícngoµicña    íc,c¸ctËp  oµn  µ    tra n     c¸cn     ® v c«ng    ín®Ó   ã  tyl   c chÝnh  s¸ch thu  ót ®Ç u    phï hîp;nghiªn cøu  Ët ph¸p, chÝnh  h  t       lu     s¸ch,biÖn    ph¸p    ót ®Ç u    ùctiÕp nícngoµicña    íctrong khu  ùc    Þp  êi thu h   ttr        c¸c n     v ®Ó k th   cã  i s¸ch thÝch  îp. ®è     h  ­ X ©y  ùng,hoµn  Ön  Ö   èng    d   thi h th th«ng    Ò   u    ùctiÕp nícngoµi tinv ®Ç ttr        lµm  ¬  ë  c s cho  Öc  ¹ch  nh  Ýnh  vi ho ®Þ ch s¸ch,qu¶n  ý ho¹t®éng  u    trùc   l    ®Ç t   tiÕp  íc ngoµi,m ë   éng  n   r tuyªn truyÒn  i  ¹itrªnc¬  ë  ö  ông    ®è ngo     s s d th«ng    tin hiÖn  i.X ©y  ùng  µ  a  µo  ¹t®éng  ®¹   d v ® v ho   trang web  Ò   u    ùc tiÕp  íc   v ®Ç t tr   n  ngoµi ®Ó   ôc  ô  Öc    ph v vi cung  Êp  c th«ng    Ëp  Ët  Ò   ñ  ¬ng, chÝnh  tinc nh v ch tr   s¸ch ph¸p  ËtvÒ   u  ,gií thiÖu    ù    gäi®Ç u  ,biÓu  ¬ng  ÷ng    lu   ®Ç t    i c¸c d ¸n kªu    t  d nh dù    µnh  ¸n th c«ng,. . . 6.C«ng      é  µ  o  ¹o   t¸cc¸n b v ®µ t Chó   äng t¨ng cêng  tr     c«ng    t¸cc¸n  é  µ  o  ¹oc¸n  é, c«ng  ©n  ü  b v ®µ t   b  nh k thuËtlµm  Öc    vi trong khu  ùc    v kinh tÕ  ã  èn  u    ùctiÕp nícngoµi.Trong    c v ®Ç ttr        n¨m 2001 ph¶ihoµn  µnh    Ò       th c¸c§ ¸n sau: ­ X ©y  ùng    d Quy  Õ   bé  Öt Nam   ch c¸n  Vi   tham    éi ®ång  gia H   qu¶n  Þ vµ  tr   qu¶n  ý doanh  l  nghiÖp  ªndoanh, quy  nh   â    Èn  Ón  än  Ò   li     ®Þ r tiªuchu tuy ch v chÝnh  Þ,chuyªn  tr   m«n   µ  v nghiÖp  ô; tr¸ch nhiÖ m,  v    nghÜa  ô  µ  Òn  î v v quy l  i cña    é  µm  Öc  ¹ c¸cdoanh  c¸n b l vi t    i nghiÖp  u    ùctiÕp nícngoµi. ®Ç ttr      ­ X ©y  ùng  Ò     chøc  o  ¹otheo  Òu  ×nh    d § ¸n tæ  ®µ t   nhi h thøc  i víic¸n bé  ®è       lµm  c«ng    u    ùctiÕp  íc ngoµi,c¸n  é  t¸c®Ç t tr   n    b qu¶n  ýc¸c doanh  l    nghiÖp  ã  c vèn  u    ùctiÕp nícngoµi;tæ  ®Ç ttr        chøc  êng  th xuyªn viÖc  Ëp  Ên  Ò     t hu v chuyªn   m«n,  nghiÖp  ô, luËtph¸p  v    cho  bé  Öt Nam   Ön  c¸n  Vi   hi nay  ang  µm  Öc  ¹  ® l vi t i c¸cdoanh    nghiÖp  u    ùctiÕp nícngoµi. ®Ç ttr      ­ X ©y  ùng  Ò     chøc  o  ¹oc«ng  ©n  µnh  Ò   µm  Öc      d § ¸n tæ  ®µ t   nh l ngh l vi cho c¸c doanh    nghiÖp  u    ùctiÕp  íc ngoµi,tr c h Õt  µ phôc  ô  ®Ç t tr   n    í  l  v cho      c¸c khu c«ng nghiÖp  ín. l
  9. 9 III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi   K ho   § tch tr        V¨n  phßng  Ýnh  ñ  µm  Ch ph l ®Ç u   èi  m theo  âi,®«n  c, kiÓm     µ  d  ®è   tra v tæng  îp  h b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  Th t Ch phñ  theo  nh  ú  Ò   ×nh  ×nh  ùc  Ön  ®Þ kvt h th hi NghÞ   Õt  µy  quy n theo  ù  ©n  s ph c«ng  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. c Th t   ph Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu  ã  íng  ¾ c   tr th hi   cv m ph¶i kÞp  êixin ý  Õn    th     ki chØ  o  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ. ®¹ c Th t   ph 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   Õt nµy. quy  
Đồng bộ tài khoản