Nghị quyết 10/2003/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Nghị quyết 10/2003/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 10/2003/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2003 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 10/2003/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/NQ-CP Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2003 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 10/2003/NQ-CP NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2003 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 7 NĂM 2003 Trong ngày 30 và sáng 31 tháng 7 năm 2003, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 7 năm 2003, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chương trình, k ho ch c a Chính ph th c hi n Ngh quy t c a B Chính tr v ti p t c s p x p, i m i và phát tri n các nông, lâm trư ng qu c doanh. M c tiêu c a Chương trình, k ho ch là t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t c a B Chính tr v ti p t c s p x p, i m i và phát tri n nông, lâm trư ng qu c doanh, nh m s d ng hi u qu tài nguyên t ai, tài nguyên r ng; hình thành các vùng s n xu t nông, lâm s n hàng hoá t p trung, chuyên canh, thâm canh quy mô l n g n v i ch bi n và tiêu th ; nâng cao hi u qu s n xu t và s c c nh tranh c a các nông, lâm trư ng qu c doanh; t o thêm vi c làm, nâng cao thu nh p cho ngư i lao ng, b o v môi trư ng sinh thái và góp ph n xoá ói gi m nghèo; thúc Ny ng d ng hi u qu các ti n b khoa h c, công ngh vào s n xu t nông, lâm nghi p. N i dung chính c a Chương trình là rà soát ch c năng, nhi m v i v i t ng nông, lâm trư ng, ng th i tách b ch rõ t ng lo i nông, lâm trư ng có nhi m v s n xu t, kinh doanh v i lo i nông, lâm trư ng ho t ng công ích hay m nh n m t ph n ch c năng v xã h i, qu c phòng và an ninh; kiên quy t gi i th ho c chuy n sang lo i hình s h u khác các nông, lâm trư ng ho t ng không có hi u qu , b thua l ; rà soát, thu h i t c a các nông, lâm trư ng s d ng không úng m c ích và quy ho ch, i m i các quy nh v qu n lý, s d ng t ai, cơ ch khoán trong các nông, lâm trư ng qu c doanh; b sung các chính sách phù h p v khoa h c, công ngh , tài chính, lao ng, phân c p qu n lý i v i các nông, lâm trư ng qu c doanh. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh Chương trình, k ho ch trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành quy t nh tri n khai th c hi n. Các B , ngành và a phương c n quán tri t y Chương trình, k ho ch c a Chính ph ; có k ho ch c th nh m th ch hoá các quan i m, m c tiêu và n i dung ã ư c ra thành các quy nh c a pháp lu t t ch c th c hi n.
  2. 2. Chính ph nghe B trư ng B Tư pháp trình d án Pháp l nh Thi hành án dân s (s a i), B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình các d án Pháp l nh Gi ng cây tr ng, Pháp l nh Gi ng v t nuôi; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v các d án Pháp l nh trên. Chính ph ã th o lu n, xem xét v các v n còn ý ki n khác nhau trong n i dung các d án Pháp l nh trên. Giao B Tư pháp ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh thi hành án dân s (s a i), trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trình U ban Thư ng v Qu c h i. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Pháp l nh Gi ng cây tr ng và d án Pháp l nh Gi ng v t nuôi; B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thay m t Chính ph , th a u quy n Th tư ng Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i 2 d án Pháp l nh này. 3. Chính ph ã xem xét báo cáo v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2003 do B trư ng B K ho ch và u tư trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 7 và 7 tháng u năm 2003 ti p t c có nh ng chuy n bi n tích c c trên nhi u lĩnh v c: s n xu t công nghi p ti p t c duy trì ư c à tăng trư ng cao, nh t là khu v c ngoài qu c doanh và khu v c có v n u tư nư c ngoài; s n xu t nông nghi p phát tri n n nh; các ho t ng d ch v có nhi u ti n b , m t s lĩnh v c b nh hư ng c a d ch b nh SARS bư c u ư c ph c h i; v n u tư phát tri n th c hi n khá; xu t khNu ti p t c duy trì à tăng trư ng cao; thu ngân sách nhà nư c có tri n v ng vư t d toán năm; giá c n nh; gi i quy t vi c làm, xu t khNu lao ng, phòng, ch ng d ch b nh, phong trào n ơn áp nghĩa, công tác xoá ói, gi m nghèo, kh c ph c ùn t c và tai n n giao thông có ti n b ; ho t ng giáo d c, văn hoá, thông tin và th d c th thao ư c tăng cư ng. Tuy nhiên, m t s v n xã h i v n còn có di n bi n ph c t p như tình hình nhi m HIV/AIDS, m i dâm, ma tuý... Trong 5 tháng còn l i c a năm 2003, n n kinh t v n ti p t c ph i i m t v i nh ng khó khăn, thách th c l n: th i ti t có th di n bi n khó lư ng, gi i ngân v n tín d ng nhà nư c t th p, hi u qu và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p chưa có chuy n bi n m nh, m t s khó khăn m i xu t hi n như v n xu t khNu cá tra, cá ba sa, hàng d t may... Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c tri n khai quy t li t các gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i ã ư c ra trong Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP, ng th i, ti n hành ki m i m th c hi n nhi m v công tác 3 năm th c hi n k ho ch 2001 - 2005, gi i quy t t t các v n m i n y sinh, b o m th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2003 và k ho ch 5 năm 2001 - 2005.
  3. Giao B K ho ch và u tư ch trì làm vi c v i các T ng Công ty 91 rà soát l i năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh, xu t gi i pháp nâng cao hi u qu s n xu t và xu t khNu. Giao B Thương m i làm vi c v i các doanh nghi p có giá tr s n phNm, hàng hoá xu t khNu l n, tìm ra gi i pháp Ny m nh xu t khNu, m r ng th trư ng, gi m nh p siêu năm 2003 và xây d ng k ho ch cho năm 2004. 4. Chính ph ã xem xét báo cáo Công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo 6 tháng u năm 2003. Nhìn chung, tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo 6 tháng u năm trên ph m vi toàn qu c có chuy n bi n t t hơn so v i cùng kỳ năm trư c, song chưa cơ b n, tình tr ng t t p ông ngư i, eo băng-rôn n Tr s ti p công dân và n nhà riêng các ng chí lãnh o ng và Nhà nư c khi u ki n v n di n bi n ph c t p. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương ch o kiên quy t nh m th c hi n t t các gi i pháp ã ư c ra t i Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 1 năm 2003 (Ngh quy t s 03/2003/NQ-CP), t p trung ch o t t vi c th c hi n trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo c a các cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý, nh t là c p cơ s xã, huy n; khNn trương rà soát, xem xét, k t lu n v các v vi c khi u t t n ng, các v khi u t ông ngư i, ph c t p, kéo dài và các v vi c Th tư ng Chính ph ã ch th s m gi i quy t d t i m. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản