Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
77
lượt xem
6
download

Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 1998

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 11/1998/NQ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ  quy Õt c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  11/1998/N Q­C P   g µ y  1 th¸ng 9 n¨ m  1998 C n p hiªn h ä p  C h Ý n h  p h ñ  thê n g  k ú  th¸ng 8 n¨ m  1998 Trong  ngµy  vµ  th¸ng 8  2  26  27    n¨m 1998, Ch Ýnh  ñ  äp    ph h phiªnth ng   ê kú  th¸ng8    n¨m 1998,th¶o luËn  µ  Õt nghÞ    Ên        v quy   c¸cv ®Ò sau  y: ®© 1. ChÝnh  ñ  µnh  Òu  êigian    ph d nhi th   th¶o  Ën    “Ph¸ttr Ón n«ng  lu ®Ò ¸n   i   nghiÖp  µ  v n«ng  th«n  trong thêikú      c«ng  nghiÖp  ãa, hiÖn  iho¸”do  é   ­ h  ®¹     B tr ëng  é   B N«ng  nghiÖp  µ v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ×nh.ChÝnh  ñ  ¸nh      tr   ph ® gi¸cao nh÷ng  µnh  ùu  µ  Õn  é  ∙  t ® îc trªnlÜnh  ùc    iÓn n«ng  th t v ti b ® ®¹       v ph¸ttr   nghiÖp  vµ n«ng    th«n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn         c«ng  éc  æi  íicïng víi ÷ng  è  cu ® m     nh c g ¾ng  Òn    ña  b bØ c n«ng  ©n    òng    ù  ç  ùcvîtbËc  ña    µnh    d ta c nh s n l     c c¸c ng c¸c cÊp  trong c«ng      t¸cchØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn    Ö m  ô  ∙        ®¹ v tæ  th   c¸cnhi v ® ®Ò ra trªn lÜnh  ùc  µy.Ch Ýnh  ñ  ¼ng  nh      Õt  vn  ph kh ®Þ vaitrßh søc  quan  äng cña  tr   n«ng  nghiÖp,n«ng    th«n  µ  v n«ng  ©n  i víi ù    iÓnkinh tÕ,b¶o  ¶m   ù    d ®è     ph¸ttr   s    ® s æn ®Þnh  Ýnh  Þ ­ x∙ héitrong qu¸ tr×nh c«ng  ch tr              nghiÖp  ãa, hiÖn  ihãa  t  h  ®¹   ®Ê níc.Tuy    nhiªn,bªn  ¹nh  ÷ng  µnh  ùu  µ  Õn  é  ∙  t ® îc,trong  Ünh    c nh th t v ti b ® ®¹     l vùc  n«ng  nghiÖp,n«ng    th«n   Ön   hi nay  Én  v cßn  ét  è  ã  m s kh kh¨n,cã  Æt   ∙   m ® trë thµnh  Ên      v ®Ò bøc  óc, g©y  ë ng¹icho  Öc  x  tr     vi khai th¸ctiÒm     n¨ng    ín to l   trongn«ng    nghiÖp,n«ng    th«n cÇn  îcgi¶i   ®     Õt. quy Ch Ýnh  ñ  Óu  Þ  ù  Êt trÝvíi Òu  éidung  îc®Ò     ph bi th s nh       nhi n   ®   ra trong ®Ò     ¸n nµy,®ång  êikh ¼ng  nh      Çn  Ëp      th   ®Þ ®Ò ¸n c t trung vµo  ÷ng  Ên        nh v ®Ò bøc xóc  Êt    Õp  ôc th¸o gì  ã  nh ®Ó ti t     kh kh¨n,thóc  y     ®È n«ng  nghiÖp  µ  v kinh  Õ t n«ng  th«n    iÓn lªnm ét  íc míi theo    Çn  ph¸ttr     b    tinhth NghÞ   Õt  ¹ihéi §¶ng  quy §     lÇn  VIIIvµ    thø    c¸c NghÞ   Õt  quy Trung  ng. Nh÷ng  Ên    ã  Ýnh  Õn îc ¬  v ®Ò c t chi l   sÏtiÕp tôc lµm  â trong qu¸ tr×nh nghiªncøu  ©y  ùng  Õn îc2001         r         xd chi l   ­ 2010  theo  chØ  o  ña  é  Ýnh  Þ.VíitinhthÇn  ,      Çn    Ëp    ®¹ c B Ch tr       ®ã ®Ò ¸n c ®Ò c ë møc   nhÊt  nh  ÷ng  Ên    ®Þ nh v ®Ò chung, toµn  Ön  ¬n    Ên      di h nh v ®Ò n«ng  th«n  µ  v n«ng  ©n;  d ph¸ttr Ón ng    i   nghiÖp, diªm   nghiÖp; lµm  â  thªm  ét  è  Ên      r  m s v ®Ò ®ang  næi  é m   c trong n«ng  nghiÖp, n«ng    th«n  µ  v n«ng  ©n   Ön  d hi nay  ªn li   quan  n   Ýnh  ®Õ ch s¸ch  t  ai; ®Èy   ¹nh  ®Ê ®   m huy  ng  èn  u   ; chuyÓn  ®é v ®Ç t   dÞch  ¬  Êu  cc kinh tÕ  µ    v ph¸ttr Ón c«ng   i   nghiÖp, ngµnh    nghÒ;  ph¸ttr Ón vµ   i   øng  ông  d khoa  äc  h c«ng  Ö; ngh khuyÕn  Ých    µnh  Çn  kh c¸c th ph kinh tÕ    ph¸t   tr Ón s¶n  Êt;x¸c ®Þnh    ×nh  µ  ¬ng  i  xu     m« h v ph thøc  chøc  tæ  s¶n  Êt cã  Öu  xu   hi qu¶;m ë   éng  Þ  êng    ô n«ng, thuû   r th tr tiªuth     s¶n;x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    d c s h  kinh  tÕ      éi;gi¶iquyÕt  Öc  µm  µ    i gi¶m  Ìo;thùc hiÖn  ©n  ñ    ­ x∙h     vi l v xo¸ ®ã   ngh     d ch ho¸ g ¾n   íit¨ng cêng  v    n¨ng  ùc vµ  Öu  ùc tæ  l   hi l   chøc  ùc hiÖn  . th   .. nh»m   Ëp  t trung   th¸o gì nh÷ng  ã     kh kh¨n,víng  ¾ c   Ön    m hi nay, ph¸thuy  éilùc,khaith¸ctiÒm     n       n¨ng    ínvÒ     ng, ®Êt  ai,tµinguyªn  ¹ora  ÷ng  ©n  è,®éng  ùc to l   lao ®é   ®    t   nh nh t  l  míi cho  ù    s ph¸ttr Ón trong  Ünh  ùc   i   l v n«ng  nghiÖp  µ  v n«ng  th«n,®ång  êi   th   tiÕp tôcc¶ithiÖn vµ  Õn tín©ng        ti     i cao  ¬n  ÷a  i sèng  h n ®ê   n«ng  ©n. d   Giao  é   B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ñ  ×cïng víiBé   û  ch tr       Thu s¶n  µ    é,  µnh  ªnquan  Õp  ý  Õn  v c¸c B ng li   ti thu  ki th¶o  Ën  ¹  lu t i phiªn häp, phèi       hîp  íiBan  v  Kinh  Õ  t Trung  ng  Êy thªm    Õn  ña    a   ¬ng    b¸o  ¬ l  ý ki c c¸c ®Þ ph ®Ó   c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ,chuÈn  Þ  ×nh Bé  Ýnh  Þtrongth¸ng9/1998.   t  ph   b tr   Ch tr       2. Ch Ýnh  ñ  ∙    ph ® nghe  é   ëng, Trëng  B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  b Ch phñ  ×nh bµy  éidung  ù     Ët Tæ   tr   n  D ¸n Lu   chøc  éi ®ång  ©n  ©n  µ  û     H  nh d v U ban
  2. 2 nh©n  ©n  öa  æi)  µ    Õn  Èm   nh  ña  é    ph¸p.C¸c  µnh    d (s ® v ý ki th ®Þ c BT   th viªn ChÝnh  ñ  ∙  ph ® th¶o luËn,tham    Òu    Õn  µo  ù     Ët.     gianhi ý ki v D ¸n Lu Giao Ban    Tæ chøc  C¸n  é   Ýnh   ñ,  é    ph¸p  µ  ­  b Ch ph B T v V¨n  phßng  ChÝnh  ñ  Õp      Õn  ¹  ph ti thu ý ki t i phiªnhäp      ®Ó chØnh  ýDù     Ët,lÊy thªm    l   ¸n Lu     ý kiÕn  µnh    Ýnh  ñ, hoµn  th viªnCh ph   chØnh  ù     Ët, D ¸n lu   c¸o Thñ  íng ChÝnh  b¸o    t  phñ tr×nh Quèc  éit¹ kú  äp  4,Kho¸ X.      h     h thø    i   Trong  ù     Ët,cÇn  Ó  Ön  D ¸n Lu   th hi râ néidung  y  ¹nh       ®È m c¶ic¸ch hµnh  Ýnh,x©y  ùng  é    ch   d b m¸y  µ  íctheo h­ nh n     íng tinhgän, cã  Öu  ùcvµ  Öu       hi l   hi qu¶,®ång  êilµm  â néidung  ©n    th   r    ph c«ng  ph©n  Êp  ÷a trung ¬ng  µ  a  ¬ng. c gi     v ®Þ ph 3. ChÝnh  ñ  ∙    ph ® nghe  é   ëng, Chñ   Ö m   B tr   nhi V¨n phßng  Ýnh  ñ    Ch ph b¸o c¸o néidung  ¬     c b¶n  ù   D th¶o Ch ¬ng  ×nh x©y  ùng  Ët,   tr   d lu   ph¸p lÖnh  Öm  ú    nhi k Quèc  éi kho¸ X.  h    Giao  é     B T ph¸p  ñ  × cïng  ch tr   V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph tæng  hîp     Õn   ý ki tham    ña    µnh    Ýnh  ñ  µ    µnh  ã  ªnquan, giac c¸cth viªnCh ph v c¸cng c li     b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh   ñ     Th t Ch ph ®Ò nghÞ   û   U ban  êng  ô  èc  éi ®iÒu  th v Qu h  chØnh, bæ     sung  µo  ¬ng  ×nh cô  Ó  ña    v ch tr   th c c¸c n¨m  1999    ­ 2000  ÷ng  ù  nh d ¸n  Ët,ph¸p  Önh  ã  Ýnh  Êp  Õt®èi  íisù  lu   l ct c thi   v   ph¸ttr Ón kinh tÕ, x∙ héi,an   i          ninh quèc    phßng. Ch Ýnh  ñ  ph yªu  Çu    é,  ¬  c c¸c B c quan  Èn  ¬ng  kh tr nghiªn cøu  ©y  ùng    x d c¸c dù  LuËt,Ph¸p  Önh    ¸n    l theo  ù  ©n  s ph c«ng, b¶o  ¶m   Êt l ng  µ  ×nh   ® ch  î v tr   ChÝnh  ñ, Uû   ph   ban  êng  ô  èc  éi,Quèc  éi th«ng  Th v Qu h  h  qua  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh;  ng  êix©y  ùng  ù  ®Þ ®å th   d d th¶o    c¸c v¨n b¶n  íng  Én    µnh  Ìm  h d thih k theo  ×nh ChÝnh  ñ  tr   ph th«ng qua    ã  Ó  iÓn khaithùc hiÖn  Ët,Ph¸p  ®Ó c th tr       Lu   lÖnh ngay sau    ã  Öu  ùc. khic hi l 4.T¹iphiªnhäp  µy,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ∙  öic¸cthµnh   ChÝnh       n   K ho   § t® g     viªn  phñ    c¸c b¸o c¸o  Ò   ×nh  ×nh  vt h kinh  Õ      éi th¸ng 8  µ  th¸ng ®Ç u     t ­ x∙ h     v 8    n¨m 1998  µ  ×nh  ×nh  iÓn khaim ét  è  vt h tr     s NghÞ   Õt,Quy Õt  nh  ña  Ýnh  quy   ®Þ c Ch phñ; t×nh  ×nh  µ        h v c¸c gi¶iph¸p  y   ¹nh  ùc  Ön  Õ   ¹ch  u    x©y  ®È m th hi k ho ®Ç t dùng  ¬  c b¶n n¨m  1998,tr Ónkhaithùc hiÖn   i       NghÞ   Õt 08/1998/NQ­CP   ña  quy   c ChÝnh  phñ  vµ  Quy Õt ®Þnh  107/1998/Q§­ TTg  cña Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ; í   Ng ©n   µng  µ   íc ®∙  öi c¸c thµnh    Ýnh  ñ  h Nh n   g     viªnCh ph b¸o  vÒ   ×nh  ×nh  c¸o  t h thùc hiÖn  ñ  ¬ng  iÒu    ch tr ® chØnh  ûgi¸tõngµy  t      7/8/1998.  Ch Ýnh  ñ  cÇu    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  Õp  ôc s ¾p  Õp  ¹ tæ  ph yªu  c¸c B     ph ti t   x l i chøc  é  b m¸y  ét  m c¸ch  îp  ý vµ  ã  Öu  h l   c hi qu¶, ®Èy  ¹nh    Õn  Ò  èilµm    m c¶iti l l   viÖc, kh ¾c  ôc  ×nh  ¹ng cöa    ph t tr   quyÒn,  Òn  µ, g©y  Ë m   Ô, ¸ch  ¾c  phi h   ch tr   t c«ng  Öc,®ång  êin©ng  vi   th   cao n¨ng  ùcchØ  o  µ  chøc  ùc hiÖn  l  ®¹ v tæ  th   nh»m   t¹ora  íc chuyÓn  íi,gãp  Çn  ùc  Ön  ètnh÷ng  Ö m   ô   b  m  ph th hi t   nhi v kinh tÕ        ­ x∙ héitrong nh÷ng      th¸ngcßn  ¹vµ  n¨m    l   c¶  i 1998.
Đồng bộ tài khoản