Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
122
lượt xem
4
download

Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 11/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ  quy Õ t  cña Sè 11/2004/NQ­CP ngµy 06 th¸ng 9 n¨m 2004  vÒ phiªn häp chÝnh phñ thêng kú th¸ng 8 n¨m 2004 Trong hai ngµy 30 vµ  31 th¸ng 8 n¨m 2004, ChÝnh phñ   häp phiªn thêng kú  th¸ng 8, bµn vµ  quyÕt nghÞ  nh÷ng vÊn   ®Ò sau: 1. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh tr×nh c¸c dù  th¶o NghÞ   ®Þnh  vÒ  ph¬ng  ph¸p  x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  khung  gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt, NghÞ   ®Þnh vÒ  thu tiÒn sö  dông  ®Êt vµ  NghÞ   ®Þnh vÒ  båi thêng, hç  trî  vµ  t¸i  ®Þnh c khi Nhµ  níc  thu   håi   ®Êt;   nghe   Bé   trëng   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng  tr×nh dù  th¶o NghÞ   ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc ®Êt ®ai. Nh÷ng n¨m qua, thùc hiÖn LuËt §Êt  ®ai n¨m 1993, LuËt  Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Êt ®ai n¨m 1998 vµ   LuËt Söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt §Êt  ®ai n¨m  2001, tµi nguyªn  ®Êt  ®ai  ®∙  ®îc khai th¸c vµ  sö  dông hîp  lý  h¬n cho môc  ®Ých ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt  níc. Tuy nhiªn, thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai níc  ta  ®ang cã  nhiÒu diÔn biÕn phøc t¹p: t×nh tr¹ng mua b¸n,  chuyÓn nhîng kh«ng ®¨ng ký ®Ó trèn thuÕ, ®Çu c¬, trôc lîi   diÔn   ra   kh¸   phæ   biÕn;   gi¸   ®Êt   ë   c¸c   ®«   thÞ   t¨ng   cao;   chÝnh s¸ch  ®Þnh gi¸  ®Êt, gi¸  ®Òn bï  thu håi  ®Êt cha cô  thÓ, cha phï  hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ; c¸c v¨n b¶n liªn  quan   ®Õn   thu   håi   ®Êt   ®ai   cßn   nhiÒu   bÊt   cËp   vµ   cha   coi  träng c«ng t¸c t¸i  ®Þnh c...  ®∙ g©y ¶nh hëng tíi tiÕn  ®é  thu håi  ®Êt  ®Ó  triÓn khai c¸c dù  ¸n  ®Çu t, lµm t¨ng chi  phÝ s¶n xuÊt, gi¶m søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ. Cïng víi NghÞ ®Þnh híng dÉn thi hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m  2003, viÖc ban hµnh  ®ång bé  c¸c NghÞ   ®Þnh vÒ  ph¬ng ph¸p  x¸c  ®Þnh gi¸  ®Êt vµ  khung gi¸ c¸c lo¹i  ®Êt; thu tiÒn sö  dông  ®Êt; båi thêng, hç  trî  t¸i  ®Þnh c  khi nhµ  níc thu  håi  ®Êt vµ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  ®Êt  ®ai nh»m b¶o  ®¶m sù  qu¶n lý  thèng nhÊt cña ChÝnh phñ   ®èi  víi tµi nguyªn  ®Êt, t¹o  ®iÒu kiÖn ph¸t huy nguån lùc  ®Êt  ®ai ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Êt níc. Giao   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   trêng   chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn  quan tiÕp thu c¸c  ý  kiÕn t¹i phiªn häp ChÝnh phñ; lÊy  ý  kiÕn cña c¸c thµnh  viªn ChÝnh  phñ   ®Ó  hoµn  chØnh  c¸c dù  th¶o NghÞ   ®Þnh trªn, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh  ban hµnh. 2. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh  B¸o c¸o KÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi n¨m 2005; 
  2. 2 nghe Bé  trëng  Bé  Tµi chÝnh  tr×nh B¸o c¸o  ®¸nh  gi¸  t×nh  h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2004 vµ dù to¸n ng©n  s¸ch Nhµ  níc n¨m 2005. ChÝnh phñ   ®∙ xem xÐt c¸c b¸o c¸o  KÕt qu¶ giao ban s¶n xuÊt, xuÊt nhËp khÈu,  ®Çu t vµ  t×nh  h×nh kinh tÕ  ­ x∙ héi th¸ng 8 vµ  8 th¸ng  ®Çu n¨m 2004 do   Bé  trëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh; B¸o c¸o t×nh h×nh  th¬ng m¹i th¸ng 8 do Bé trëng Bé Th¬ng m¹i tr×nh. Trong 8 th¸ng  ®Çu n¨m 2004, mÆc dï  bèi c¶nh kinh tÕ  trong   níc   vµ   thÕ   giíi   cã   nhiÒu   khã   kh¨n   phøc   t¹p,   nÒn  kinh tÕ níc ta vÉn duy tr× ®îc tèc ®é t¨ng trëng kh¸: s¶n  xuÊt c«ng nghiÖp tiÕp tôc t¨ng cao, dÞch vô   ®ang trªn  ®µ  ph¸t triÓn  ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt vµ   ®êi sèng cña nh©n  d©n; xuÊt khÈu  ®¹t kh¸; c¬  cÊu kinh tÕ  chuyÓn biÕn tÝch  cùc; thu ng©n s¸ch t¨ng so víi dù  to¸n  ®Ò  ra; chi ng©n  s¸ch nhµ níc cho c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi   t¨ng cao, ®¶m b¶o chi cho an ninh, quèc phßng; ®Çu t ph¸t  triÓn t¨ng vµ  c¬  b¶n  ®¶m b¶o  ®ñ  nguån bæ sung thùc hiÖn  nhiÖm vô  quan träng ph¸t sinh; lÜnh vùc x∙ héi cã  nhiÒu  tiÕn bé; thu nhËp vµ   ®êi sèng cña nh©n d©n,  ®Æc biÖt lµ  n«ng d©n cã bíc c¶i thiÖn. Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu nªu trªn, nÒn kinh tÕ n íc ta  vÉn   cßn   nhiÒu   khã   kh¨n,   th¸ch   thøc:   tèc   ®é   t¨ng   trëng  kinh tÕ tuy ®¹t kÕt qu¶ kh¸ nhng chÊt lîng t¨ng trëng cha  cao; thu hót vèn  ®Çu t níc ngoµi gi¶m, thùc hiÖn vèn  ®Çu  t chËm, tû  lÖ  gi¶i ng©n  ®¹t thÊp; mét sè  c©n  ®èi kinh tÕ   vÜ  m« cßn tiÒm  Èn c¸c yÕu tè  cha v÷ng ch¾c, chØ sè  gi¸  hµng ho¸ tiªu dïng vµ  dÞch vô  t¨ng; c¬  cÊu thu ng©n s¸ch  nhµ níc cßn thiÕu v÷ng ch¾c, quy m« tÝch luü cßn h¹n chÕ,  nî   ®äng x©y dùng c¬  b¶n cßn lín; c¶i c¸ch hµnh chÝnh cha  ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng cuéc  ®æi míi; thùc hiÖn chñ  tr­ ¬ng x∙ héi ho¸ c¸c lÜnh vùc x∙ héi cßn chËm vµ  cßn nhiÒu   vÊn ®Ò bøc xóc.  ChÝnh   phñ   c¬   b¶n   nhÊt   trÝ   víi   nh÷ng   môc   tiªu   ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi n¨m 2005 ®îc nªu trong B¸o c¸o. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi  n¨m 2005 vµ hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001­ 2005, ®ßi hái  c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   ph¶i   nç   lùc   phÊn   ®Êu,   c¶i  thiÖn m¹nh mÏ  m«i trêng kinh doanh, thóc  ®Èy s¶n xuÊt vµ  n©ng cao søc c¹nh tranh; huy  ®éng vµ  sö  dông cã  hiÖu qu¶  nguån lùc ®Çu t cho môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ; ®Èy m¹nh  tiÕn tr×nh s¾p xÕp, cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n íc; duy  tr×  tèc  ®é  t¨ng trëng xuÊt khÈu,   ®æi míi dÞch vô  c«ng.  §ång   thêi,   t¨ng   cêng   h¬n   n÷a   c«ng   t¸c   c¶i   c¸ch   hµnh  chÝnh,   chèng   tham   nhòng   vµ   thùc   hµnh   tiÕt   kiÖm.   Gi¶i  quyÕt khiÕu n¹i tè  c¸o cña c«ng d©n tõ  c¬  së, kh«ng  ®Ó  ph¸t sinh c¸c ®iÓm nãng, khiÕu kiÖn phøc t¹p ë n«ng th«n;   Thanh tra Nhµ níc phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng 
  3. 3 gi¶i   quyÕt   døt   ®iÓm   nh÷ng  vô   viÖc  khiÕu   kiÖn   phøc  t¹p,   kÐo dµi. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi  hîp víi c¸c c¬  quan liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh  viªn   ChÝnh   phñ,   hoµn   chØnh   B¸o   c¸o   KÕ  ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   n¨m   2005,   B¸o   c¸o   ®¸nh   gi¸   t×nh   h×nh  thùc hiÖn ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2004 vµ dù to¸n ng©n s¸ch  Nhµ  níc n¨m 2005 tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc tr×nh Bé ChÝnh trÞ, Uû ban Thêng vô Quèc héi. ChÝnh   phñ   yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   thùc  hiÖn triÖt ®Ó c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ChÝnh phñ  ®∙ ban hµnh; triÓn  khai  ®ång bé  c¸c biÖn ph¸p  kiÒm  chÕ  tèc ®é t¨ng gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô; kiÓm so¸t yÕu tè gi¸   thµnh cña nh÷ng hµng ho¸, vËt t quan träng, thiÕt yÕu nhµ  níc cÇn qu¶n lý; xö  lý  nghiªm nh÷ng c¸ nh©n, tæ chøc lîi  dông sù biÕn ®éng cña t×nh h×nh ®Ó t¨ng gi¸ tuú tiÖn kiÕm  lêi bÊt chÝnh. Thùc hiÖn triÖt  ®Ó  tiÕt kiÖm trong  ®Çu t  x©y   dùng,   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   vµ   chi   tiªu   ng©n   s¸ch.  TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p huy  ®éng vèn cho  ®Çu t  ph¸t triÓn;  ®Èy m¹nh s¶n xuÊt, kinh doanh, gi¶m chi phÝ  s¶n xuÊt; t¨ng cêng kiÓm tra, thanh tra c¸c dù  ¸n  ®Çu t;  ®×nh ho∙n nh÷ng c«ng tr×nh dù  ¸n xÐt thÊy kh«ng cã  hiÖu  qu¶; t¨ng cêng c¸c biÖn ph¸p chñ   ®éng phßng chèng thiªn  tai, tÖ n¹n x∙ héi; kiÒm chÕ vµ gi¶m tai n¹n giao th«ng. 3.  ChÝnh  phñ  nghe  Bé  trëng Bé   T  ph¸p tr×nh  dù   th¶o  Ch¬ng  tr×nh   x©y   dùng   luËt,   ph¸p   lÖnh   n¨m   2005;   nghe   Bé   trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ  b¸o c¸o tæng hîp  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ vÒ Ch¬ng tr×nh nµy. Ch¬ng   tr×nh   x©y   dùng   luËt,   ph¸p   lÖnh   n¨m   2005   tiÕp   tôc thÓ chÕ ho¸ ®êng lèi cña NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn  quèc lÇn thø IX, c¸c NghÞ  quyÕt  cña Héi nghÞ  Trung  ¬ng  (kho¸   IX),   cña   Bé   ChÝnh   trÞ   vÒ   x©y   dùng   Nhµ   níc   ph¸p  quyÒn x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam nh»m ph¸t triÓn nÒn kinh  tÕ  thÞ  trêng   ®Þnh  híng x∙ héi chñ  nghÜa;  thùc  hiÖn c¶i  c¸ch hµnh chÝnh, c¶i c¸ch t ph¸p, chñ   ®éng héi nhËp kinh  tÕ  quèc tÕ, tõng bíc  ®¶m b¶o tÝnh  ®ång bé, thèng nhÊt vµ  kh¶ thi cña hÖ  thèng ph¸p luËt phôc vô  c«ng cuéc  ®æi míi  trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh tÕ  ­ x∙ héi, an ninh, quèc   phßng vµ b¶o ®¶m quyÒn tù do d©n chñ cña c«ng d©n.  Giao Bé  T ph¸p chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ  tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  hoµn chØnh  Ch¬ng  tr×nh   x©y   dùng   luËt,   ph¸p   lÖnh   n¨m   2005.   Giao   Bé   trëng Bé  T  ph¸p thõa uû  quyÒn Thñ  tíng ChÝnh phñ, tr×nh  Uû ban Thêng vô Quèc héi Ch¬ng tr×nh nµy. ChÝnh phñ  yªu cÇu c¸c Bé, c¬  quan  ®îc ph©n c«ng chñ  tr×   so¹n   th¶o   t¨ng   cêng   tÝnh   chñ   ®éng   trong   qu¸   tr×nh  chuÈn bÞ  dù  ¸n luËt, ph¸p lÖnh vµ  c¸c v¨n b¶n híng dÉn 
  4. 4 thi hµnh mét c¸ch  ®ång bé, b¶o  ®¶m tiÕn  ®é  vµ  cã  chÊt l ­ îng cao. 4. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Th¬ng m¹i tr×nh dù  ¸n  LuËt   Th¬ng   m¹i   (söa   ®æi);   nghe   Bé   trëng,   Chñ   nhiÖm   V¨n  phßng ChÝnh phñ  b¸o c¸o tæng hîp  ý  kiÕn thµnh viªn ChÝnh  phñ vÒ dù ¸n LuËt nãi trªn. LuËt Th¬ng m¹i n¨m 1997 ®∙ cã nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc   ®Õn   ®êi   sèng   kinh  tÕ   ­   x∙  héi  cña  níc   ta,   tõng  bíc   ®a  ho¹t  ®éng th¬ng m¹i vµo nÒn nÕp, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn  ho¹t  ®éng th¬ng m¹i hîp ph¸p, ng¨n chÆn c¸c hµnh vi bÊt  hîp ph¸p g©y ¶nh hëng xÊu  ®Õn m«i trêng ho¹t  ®éng th¬ng  m¹i.  Tuy nhiªn, cho ®Õn nay LuËt Th¬ng m¹i ®∙ béc lé nh÷ng  h¹n chÕ, cÇn ph¶i bæ sung, söa  ®æi cho phï  hîp h¬n víi  thùc tÕ. ViÖc  bæ sung,  söa  ®æi LuËt Th¬ng  m¹i  nh»m  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng th ¬ng  m¹i   trong   nÒn   kinh   tÕ   thÞ   trêng   ®Þnh   híng   x∙   héi   chñ  nghÜa; n©ng cao tÝnh kh¶ thi, tÝnh minh b¹ch cña LuËt Th ­ ¬ng m¹i vµ  t¹o hµnh lang ph¸p lý  thuËn lîi  ®Ó  ph¸t triÓn  m«i trêng kinh doanh b×nh  ®¼ng,  ®¶m b¶o quyÒn vµ  lîi  Ých  hîp   ph¸p   cña   ngêi   kinh   doanh,   ngêi   tiªu  dïng,   ph¸t   huy  tèi  ®a nguån lùc cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ  phôc vô  ph¸t  triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt níc; t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn  lîi cho qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ  quèc tÕ  vµ  n©ng cao  hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ho¹t ®éng th¬ng m¹i. Giao  Bé  Th¬ng m¹i  chñ  tr×,  phèi  hîp víi  Bé  T  ph¸p,  V¨n phßng ChÝnh phñ  tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh  phñ  hoµn chØnh dù  ¸n LuËt Th¬ng m¹i (söa  ®æi). Bé  trëng  Bé  Th¬ng m¹i thõa uû  quyÒn Thñ  tíng ChÝnh phñ, tr×nh Uû  ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n LuËt nµy. 5. ChÝnh phñ nghe Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o b¸o  c¸o vÒ t×nh h×nh gi¸o dôc. Trong nh÷ng n¨m qua, nÒn gi¸o dôc níc ta  ®∙  ®¹t  ®îc  nhiÒu thµnh tùu to lín; ®∙ x©y dùng ®îc mét hÖ thèng gi¸o  dôc ph¸t triÓn kh¸ ®ång bé c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt gi¸o dôc,   ®µo t¹o còng nh tr×nh  ®é  häc vÊn cña nh©n d©n. §∙ c¬  b¶n   hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc, nhiÒu  ®Þa ph¬ng  ®∙  hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc trung häc c¬  së  vµ   ®ang phÊn  ®Êu phæ cËp trung häc theo tiªu chuÈn quèc gia. Tû lÖ lao  ®éng  ®îc  ®µo t¹o nghÒ  t¨ng  ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c  gi¸o dôc vÉn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu häc tËp cña nh©n d©n  vµ  yªu cÇu ph¸t triÓn  nguån  nh©n lùc phôc  vô  sù  nghiÖp  c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Quy m«, c¬ cÊu ®µo  t¹o cßn mÊt c©n  ®èi, chÊt  lîng  gi¸o  dôc cha toµn diÖn,  nhiÒu lÜnh vùc cha theo kÞp c¸c níc tiªn tiÕn trong khu  vùc vµ trªn thÕ giíi; néi dung, ch¬ng tr×nh gi¸o dôc nÆng  nÒ, chËm  ®æi míi; ph¬ng ph¸p gi¸o dôc ¸p  ®Æt, kh«ng ph¸t 
  5. 5 huy  ®îc sù  s¸ng t¹o cña ngêi häc; c«ng t¸c qu¶n lý  gi¸o  dôc cßn tån t¹i nh÷ng hiÖn tîng tiªu cùc kÐo dµi, g©y bøc  xóc trong x∙ héi. §Ó  ph¸t triÓn c«ng t¸c gi¸o dôc, trong thêi gian tíi  cÇn tËp trung vµo viÖc ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng qu¶n  lý  gi¸o dôc,  ®Èy m¹nh x∙ héi ho¸ gi¸o dôc vµ  t¨ng cêng  hîp t¸c quèc tÕ  nh»m ph¸t triÓn c¬  së  vËt chÊt gi¸o dôc;  tiÕp   tôc   hoµn   chØnh   hÖ   thèng   gi¸o   dôc   quèc   d©n,   ph¸t   triÓn m¹ng líi trêng líp; n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o  viªn,   ®æi  míi  ph¬ng   ph¸p,  néi  dung,   ch¬ng   tr×nh  d¹y  vµ  häc. Giao Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o chñ tr×, phèi hîp víi V¨n  phßng ChÝnh phñ  tiÕp thu c¸c  ý  kiÕn t¹i phiªn häp ChÝnh  phñ, tæ chøc lÊy thªm  ý  kiÕn c¸c Bé, ngµnh vµ   ®Þa ph¬ng,  c¸c nhµ  gi¸o vµ  c¸c §oµn  ®¹i biÓu Quèc héi  ®Ó  hoµn chØnh  b¸o c¸o, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh viÖc tr×nh  Quèc héi.  6. ChÝnh phñ  nghe Phã  Thñ  tíng Ph¹m Gia Khiªm tr×nh  bµy tãm t¾t b¸o c¸o cña Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi, Bé  Gi¸o dôc vµ  §µo t¹o, Uû  ban D©n téc vÒ  kÕt qu¶  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Ch¬ng tr×nh 135, Ch¬ng tr×nh xo¸  ®ãi gi¶m nghÌo vµ Ch¬ng tr×nh kiªn cè ho¸ trêng líp häc. ChÝnh phñ  c¬  b¶n thèng nhÊt víi néi dung c¸c b¸o c¸o  trªn vµ nhÊt trÝ th«ng qua.
Đồng bộ tài khoản