Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản cát lòng sông tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 11/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH B N TRE NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 11/2009/NQ-H ND B n Tre, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V VI C QUY HO CH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CH BI N KHOÁNG S N CÁT LÒNG SÔNG T NH B N TRE N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 H I NG NHÂN DÂN T NH B N TRE KHÓA VII - KỲ H P TH 17 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và U ban nhân dân ư c Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n, ư c Qu c h i khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Ngh nh s 07/2009/N -CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005; Căn c Ch th s 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c ti p t c tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c i v i các ho t ng kh o sát, khai thác, v n chuy n, tiêu th cát, s i lòng sông; Sau khi nghe U ban nhân dân t nh báo cáo quy ho ch thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n cát lòng sông t nh B n Tre n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020; Sau khi nghe báo cáo th m tra c a Ban Kinh t và Ngân sách H i ng nhân dân t nh và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân t nh, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua quy ho ch thăm dò và có k ho ch khai thác, ch bi n khoáng s n cát lòng sông t nh B n Tre n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 v i các n i dung c th như sau: 1. M c tiêu. a) Ti n hành và hoàn ch nh Quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n cát lòng sông m t cách h p lý, ti t ki m, hi u qu ; làm cơ s pháp lý th c hi n vi c
  2. c p phép thăm dò, c p phép khai thác khoáng s n cát lòng sông và nh m tăng cư ng công tác qu n lý Nhà nư c v khoáng s n theo úng quy nh c a pháp lu t. b) B o m yêu c u v môi trư ng, sinh thái, v c nh quan thiên nhiên và các tài nguyên thiên nhiên khác. 2. N i dung. a) Khu v c thăm dò, khai thác khoáng s n cát lòng sông: - Tuy n sông Ti n g m 7 khu v c: + Khu v c xã Phú Ph ng n xã Sơn nh, huy n Ch Lách. + Khu v c xã Sơn nh, huy n Ch Lách n xã Tân Phú, huy n Châu Thành. + Khu v c xã Phú c, xã Phú Túc, huy n Châu Thành. + Khu v c xã Qu i Sơn n xã Giao Hòa, huy n Châu Thành. + Khu v c xã Phú Vang n xã L c Thu n, huy n Bình i. + Khu v c xã nh Trung, huy n Bình i. + Khu v c xã Bình Th i n xã Bình Th ng, huy n Bình i. - Tuy n sông Hàm Luông g m 7 khu v c: + Khu v c xã Hòa Nghĩa, xã Long Th i, huy n Ch Lách n xã Tân Phú huy n Châu Thành. + Khu v c xã Tiên Long n xã Sơn Hòa huy n Châu Thành, xã Thanh Tân huy n M Cày B c. + Khu v c xã M Th nh An, th xã B n Tre, xã Tân Thành Bình, huy n M Cày B c; xã Sơn Phú, huy n Gi ng Trôm. + Khu v c xã Sơn Phú, xã Phư c Long, Th nh Phú ông, huy n Gi ng Trôm, xã nh Thu , xã Phư c Hi p, huy n M Cày Nam. + Khu v c xã Th nh Phú ông, huy n Gi ng Trôm n xã An Ngãi Tây, huy n Ba Tri, xã Qu i i n, huy n Th nh Phú. + Khu v c xã An Ngãi Tây, xã An Hi p, huy n Ba Tri. + Khu v c xã An Hi p, xã An Thu , huy n Ba Tri. - Tuy n sông C Chiên g m 8 khu v c: + Khu v c xã Phú Ph ng, huy n Ch Lách.
  3. + Khu v c xã Vĩnh Bình, xã Sơn nh, huy n Ch Lách. + Khu v c xã Tân Thi ng, huy n Ch Lách. + Khu v c xã Khánh Th nh Tân, huy n M Cày B c, xã Thành Th i B, huy n M Cày Nam. + Khu v c xã Thành Th i B, xã Thành Th i A, huy n M Cày Nam. + Khu v c xã Thành Th i A, xã CNm Sơn, huy n M Cày Nam. + Khu v c xã CNm Sơn, huy n M Cày Nam. + Khu v c xã Th i Th nh, xã Hòa L i, huy n Th nh Phú. b) Tr lư ng cát lòng sông d báo thăm dò, khai thác: - Tuy n sông Ti n t ng tr lư ng 44.565.481m3. - Tuy n sông Hàm Luông t ng tr lư ng 148.007.197m3. - Tuy n sông C Chiên t ng tr lư ng 62.812.770m3. c) Khu v c c m, t m th i c m ho t ng thăm dò khai thác khoáng s n: - Tuy n sông Ti n có 2 khu v c: + Khu v c xã Sơn nh có t a VN2000 620.000- 622.000. + Khu v c c u R ch Mi u có t a VN2000 643.000- 651.000. - Tuy n sông Hàm Luông có 2 khu v c: + Khu v c phà Tân Phú có t a VN2000: 626.000-625.000. + Khu v c c u, phà Hàm Luông có t a VN2000 647.000-648.000. - Tuy n sông C Chiên g m 3 khu v c: + Khu v c c n Phú a, xã Vĩnh Bình có t a VN2000 614.000-618.000. + Khu v c phà C Chiên, xã Thành Th i B có t a VN2000 641.000-641.500. + Khu v c phà C Chiên - CNm Sơn, xã CNm Sơn có t a VN2000:648.000- 649.000. d) Khu v c quy ho ch ho t ng khoáng s n và khu v c d tr : i v i nh ng m ã ư c c p gi y phép khai thác và ang ho t ng, ti p t c ho t ng theo úng quy nh.
  4. 3. i v i vi c khoanh nh các khu v c quy ho ch. Th ng nh t các gi i pháp, bi n pháp tri n khai, th c hi n quy ho ch thăm dò, khai thác và s d ng khoáng s n t nh B n Tre n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020: a) U ban nhân dân t nh nh kỳ rà soát, c p nh t vi c thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n trên a bàn, khi c n thi t thì i u ch nh k p th i quy ho ch cho sát h p. Xây d ng, hoàn thi n cơ ch qu n lý thăm dò, khai thác và ch bi n khoáng s n có s phân công c th trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng, S Công Thương và U ban nhân dân c p huy n, xã theo hư ng m b o tính th ng nh t và ch t ch , không ch ng chéo, nâng cao tính cơ ng và hi u qu c a vi c qu n lý, b o v và khai thác tài nguyên; kiên quy t x lý i v i các t ch c, cá nhân không th c hi n y các quy nh c a pháp lu t v khoáng s n, môi trư ng. Tăng cư ng thanh ki m tra ho t ng khoáng s n nh m ngăn ng a tình tr ng khai thác và xu t khNu trái phép khoáng s n. b) T t c các ho t ng thăm dò, khai thác, s d ng khoáng s n ph i ch p hành nghiêm ng t các quy nh v khoáng s n, b o v môi trư ng, ch ng xói l gây thi t h i các công trình và các khu v c ven sông, c n, bãi. i u 2. T ch c th c hi n 1. H i ng nhân dân t nh giao cho U ban nhân dân t nh t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t, nh kỳ hàng năm có ánh giá k t qu th c hi n và báo cáo t i kỳ h p cu i năm c a H i ng nhân dân t nh. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân t nh, các Ban H i ng nhân dân t nh, i bi u H i ng nhân dân t nh giúp H i ng nhân dân t nh giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân t nh B n Tre khóa VII, kỳ h p th 17 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2009 và có hi u l c thi hành sau mư i ngày k t ngày H i ng nhân dân t nh thông qua./. CH TNCH Huỳnh Văn Be
Đồng bộ tài khoản