Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 13/2004/NQ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ  quy Õ t  c ñ a   C h Ý n h     p h ñ   S è   1 3 / 2 0 0 4 / N Q ­ C P   n g µ y   0 3   t h ¸ n g   1 1   n ¨ m   2 0 0 4  phiªn häp chÝnh phñ thêng kú Th¸ng 10 n¨m 2004 Ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 2004, ChÝnh phñ  häp phiªn th êng   kú th¸ng 10, th¶o luËn vµ quyÕt nghÞ  c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: 1.  ChÝnh   phñ   ®∙   nghe   Bé   trëng   Bé   T  ph¸p   tr×nh   dù  th¶o   NghÞ   quyÕt   cña   Uû   ban   Thêng   vô   Quèc   héi   vÒ   giao  dÞch d©n sù vÒ nhµ ë cã yÕu tè n íc ngoµi ®îc x¸c lËp tr­ íc   ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   1991;   nghe   Bé   tr ëng,   Chñ   nhiÖm  V¨n phßng  ChÝnh  phñ  b¸o c¸o  tæng hîp  ý  kiÕn thµnh viªn  ChÝnh phñ vÒ dù th¶o NghÞ quyÕt. Uû   ban Thêng vô   Quèc héi   ®∙ ban  hµnh NghÞ  quyÕt  sè  58/1998/NQ­UBTVQH10 ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1998 vÒ giao dÞch  d©n sù  vÒ  nhµ   ë   ®îc x¸c lËp tõ  tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m  1991, tuy nhiªn, NghÞ  quyÕt kh«ng ¸p dông  ®èi víi nh÷ng   giao dÞch d©n sù vÒ nhµ ë thuéc së h÷u t nh©n ®îc x¸c lËp  tõ  ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991 nhng cã  sù  tham gia cña ngêi  ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi, c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi.  Trong   thêi   gian   qua,   vÊn   ®Ò   nµy   ®∙   g©y   khã   kh¨n   trong  viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn së h÷u nhµ, gi¶i quyÕt cho   c¶i t¹o, n©ng cÊp, x©y míi hoÆc gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ  nhµ   ë...; ¶nh hëng  ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch  ®« thÞ  vµ  ph¸t  triÓn thÞ trêng nhµ, ®Êt. Mét sè ®Þa ph¬ng, do bøc xóc vÒ  vÊn ®Ò nµy ®∙ cã nh÷ng gi¶i quyÕt, xö lý riªng dÉn ®Õn sù   kh«ng   thèng   nhÊt   vÒ   chÝnh   s¸ch   trªn   c¶   níc.   Thùc   tiÔn  trªn  ®ßi hái cÇn cã  NghÞ  quyÕt cña Uû  ban Thêng vô  Quèc  héi lµm c¬  së  ph¸p lý  cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c giao dÞch  d©n sù  vÒ  nhµ   ë  thuéc së  h÷u t  nh©n cã  yÕu tè  níc ngoµi  ®îc   x¸c   lËp   tõ   tríc   ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   1991;   t¹o   sù  thèng nhÊt,  ®ång bé  trong chÝnh s¸ch cña nhµ  níc vµ  b¶o  ®¶m thùc hiÖn ®Çy ®ñ Bé LuËt D©n sù. Giao Bé  T ph¸p chñ  tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ,   Bé   X©y   dùng   vµ   c¸c   c¬   quan   liªn   quan,   tiÕp   thu   ý  kiÕn   c¸c   thµnh   viªn   ChÝnh  phñ,   hoµn   chØnh  dù   th¶o  NghÞ   quyÕt, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc  tr×nh Uû  ban Thêng vô  Quèc héi. Néi dung NghÞ  quyÕt ph¶i   b¶o  ®¶m cô  thÓ, râ  rµng  ®Ó  sau khi NghÞ  quyÕt  ® îc Uû  ban  Thêng vô  Quèc héi th«ng qua sÏ  cã   ®ñ  c¨n cø  ®Ó  thùc hiÖn   ngay mµ kh«ng cÇn ChÝnh phñ ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn. 2.  ChÝnh  phñ  nghe  Bé  C«ng  an tr×nh  dù  ¸n  Ph¸p lÖnh  C¶nh vÖ; nghe Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ b¸o  c¸o tæng hîp  ý  kiÕn thµnh viªn ChÝnh phñ  vÒ  dù  ¸n Ph¸p  lÖnh.
  2. 2 ViÖc b¶o vÖ  an toµn tuyÖt  ®èi cho c¸c c¬  quan träng  yÕu,   c¸c   ®ång   chÝ   l∙nh   ®¹o   cÊp   cao,   kh¸ch   quèc   tÕ   cña  §¶ng vµ  Nhµ  níc lu«n  lµ  nhiÖm  vô  quan  träng,  liªn  quan  trùc tiÕp  ®Õn sù  æn  ®Þnh chÝnh trÞ   ®Êt níc vµ  c¸c ho¹t  ®éng  ®èi ngo¹i,  ®èi néi cña §¶ng vµ  Nhµ  níc ta. Qua mçi  chÆng  ®êng lÞch sö, §¶ng vµ  Nhµ  níc  ®∙ ban hµnh kÞp thêi  c¸c v¨n b¶n quy  ®Þnh vÒ  yªu cÇu, nhiÖm vô  cña c«ng t¸c  c¶nh vÖ phï hîp víi tõng giai ®o¹n c¸ch m¹ng, chØ ®¹o b¶o  vÖ  an toµn tuyÖt  ®èi c¸c c¬  quan träng yÕu, c¸c  ®ång chÝ  l∙nh  ®¹o cÊp cao. Tuy nhiªn, c¸c v¨n b¶n trªn cßn nhiÒu  vÊn  ®Ò  thiÕu cô  thÓ, cha cã  gi¸ trÞ  ph¸p lý  cao. §Ó  t¹o  hµnh lang ph¸p lý vµ cô thÓ ho¸ chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña  §¶ng, Nhµ  níc vÒ  c«ng t¸c c¶nh vÖ; n©ng cao tr¸ch nhiÖm  vµ  søc m¹nh cña lùc lîng c¶nh vÖ, cÇn sím ban hµnh Ph¸p  lÖnh C¶nh vÖ. Giao Bé C«ng an chñ tr×, phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh   phñ, Bé  T  ph¸p, Bé  Quèc phßng vµ  c¸c c¬  quan liªn quan,  tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn chØnh dù  ¸n Ph¸p lÖnh; Bé trëng Bé C«ng an, thõa uû quyÒn Thñ tíng  ChÝnh phñ, tr×nh Uû ban Thêng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh  nµy. 3. ChÝnh phñ  nghe Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi        tr×nh dù ¸n Ph¸p lÖnh  u ®∙i ngêi cã c«ng  víi c¸ch m¹ng; nghe Bé  trëng, Chñ  nhiÖm V¨n phßng ChÝnh  phñ  b¸o c¸o tæng hîp  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ  vÒ  dù ¸n Ph¸p lÖnh. Ph¸p lÖnh u  ®∙i ngêi ho¹t  ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sü  vµ  gia  ®×nh liÖt sü, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t  ®éng  kh¸ng chiÕn, ngêi cã  c«ng gióp  ®ì  c¸ch m¹ng  ®îc ban hµnh  n¨m 1994  ®∙ t¹o sù   ®oµn kÕt,  ®ång  thuËn  trong  nh©n  d©n  trong viÖc thùc hiÖn c¸c chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng  vµ  Nhµ  níc; cã  t¸c dông s©u s¾c  ®Õn viÖc gi¸o dôc truyÒn  thèng, t×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña mçi ngêi d©n vµ  x∙ héi  cïng víi Nhµ  níc ch¨m lo cho ngêi cã  c«ng; t¨ng cêng æn  ®Þnh   chÝnh   trÞ   vµ   thóc   ®Èy   c«ng   cuéc   ®æi   míi   ®Êt   níc.  Trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn,   ®Ó   phï   hîp   víi   thùc   tÕ   ®êi  sèng,  Ph¸p  lÖnh  ®∙  ®îc söa  ®æi nhiÒu  lÇn, nhng  ®Õn nay  vÉn cßn nh÷ng  ®iÓm cha hîp lý  cÇn tiÕp tôc  ®îc söa  ®æi,  bæ sung hoµn thiÖn víi tªn gäi míi lµ  "Ph¸p lÖnh  u  ®∙i  ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng". Giao Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi chñ tr×, phèi  hîp   víi   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ,   Bé   T  ph¸p   vµ   c¸c   c¬   quan  liªn quan tiÕp thu  ý  kiÕn c¸c thµnh viªn ChÝnh phñ, hoµn  chØnh dù  ¸n Ph¸p lÖnh; Bé  trëng Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh  vµ  X∙ héi thõa uû  quyÒn Thñ  tíng ChÝnh phñ  tr×nh  ñy ban  Thêng vô Quèc héi dù ¸n Ph¸p lÖnh nµy. 4. ChÝnh phñ   ®∙ th¶o luËn vÒ   ®Ò  xuÊt cña Bé  trëng Bé  X©y dùng t¹i C«ng v¨n sè  1175/BXD­KTTC, ngµy 30 th¸ng 7 
  3. 3 n¨m 2004 vÒ  c¬  chÕ  vèn cho c¸c dù  ¸n  ®Çu t  s¶n xuÊt xi  m¨ng. §Ó   khuyÕn  khÝch  c¸c nhµ   ®Çu t  s¶n  xuÊt xi  m¨ng t¹i  c¸c vïng cã   ®iÒu kiÖn  khã  kh¨n,   ®ång thêi  gióp  c¸c  ®Þa  ph¬ng  chuyÓn   ®æi c¬  cÊu kinh tÕ, ChÝnh  phñ  nhÊt trÝ  vÒ  chñ   tr¬ng  cho  c¸c  dù   ¸n   ®Çu   t  s¶n   xuÊt  xi   m¨ng  cã   s¶n  xuÊt   clinke   t¹i   c¸c   vïng   khã   kh¨n  (miÒn   nói,   vïng  s©u,   vïng xa) ®îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ n­ íc víi møc kh«ng qu¸ 30% tæng møc  ®Çu t cña dù  ¸n  ®Ó  s¶n  xuÊt clinke vµ mua thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong níc. Chñ tr¬ng  trªn chØ ¸p dông  ®èi víi c¸c dù  ¸n míi. ViÖc  ®Çu t  s¶n  xuÊt xi m¨ng ph¶i theo  ®óng quy ho¹ch, b¶o  ®¶m cã  l∙i vµ  hç  trî   ®Þa ph¬ng  chuyÓn   ®æi c¬  cÊu kinh tÕ, ph¸t  triÓn  ®êi sèng x∙ héi. 5. ChÝnh phñ  nghe b¸o c¸o kÕt qu¶ giao ban s¶n xuÊt,  xuÊt nhËp khÈu,  ®Çu t th¸ng 10 vµ  t×nh h×nh kinh tÕ  ­ x∙   héi 10 th¸ng  ®Çu n¨m 2004 do Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh;  b¸o c¸o vÒ  t×nh h×nh th¬ng m¹i th¸ng 10 n¨m 2004 do Bé  Th¬ng m¹i tr×nh; b¸o c¸o s¬  kÕt mét n¨m thùc hiÖn c¬  chÕ  "mét   cöa"   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè   181/2003/Q§­TTg   ngµy   04   th¸ng   9   n¨m   2003   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   do   Bé   Néi   vô  tr×nh;   b¸o   c¸o   c«ng   t¸c   thanh   tra   vµ   gi¶i   quyÕt   khiÕu  n¹i, tè c¸o Quý 3 n¨m 2004 do Thanh tra ChÝnh phñ tr×nh. ChÝnh phñ nhÊt trÝ th«ng qua c¸c B¸o c¸o trªn. T×nh h×nh kinh tÕ ­ x∙ héi trong th¸ng 10 vµ 10 th¸ng  ®Çu n¨m vÉn tiÕp tôc chuyÓn biÕn tÝch cùc; s¶n xuÊt c«ng  nghiÖp   duy   tr×   tèc   ®é  t¨ng   trëng  cao,   n«ng   nghiÖp   ph¸t  triÓn,  ®Æc biÖt lµ  l¬ng thùc; lÜnh vùc dÞch vô  cã  nhiÒu  tiÕn   bé,   xuÊt  khÈu   t¨ng   m¹nh,  nhËp   siªu   gi¶m;  thu  ng©n   s¸ch nhµ  níc b¶o  ®¶m tiÕn  ®é,  ®¸p øng yªu cÇu chi; nhiÒu  mÆt ho¹t  ®éng x∙ héi ph¸t triÓn theo híng tÝch cùc.  Héi  nghÞ ASEM 5 ®îc tæ chøc ë níc ta ®∙ thµnh c«ng tèt ®Ñp, ®©y  lµ ®ãng gãp tÝch cùc nhÊt cña chóng ta ®èi víi ASEM tõ tríc  tíi nay vµ  còng lµ  sù  kh¼ng  ®Þnh chñ  tr¬ng chñ   ®éng héi  nhËp quèc tÕ, gãp phÇn n©ng cao vÞ  thÕ  vµ  uy tÝn cña níc  ta trªn trêng quèc tÕ. Tuy nhiªn, t×nh h×nh trong níc vµ  thÕ  giíi cßn nh÷ng  khã  kh¨n tiÒm  Èn nh  gi¸ vËt t, hµng ho¸ nhËp khÈu, nhÊt  lµ gi¸ x¨ng, dÇu t¨ng, thêi tiÕt diÔn biÕn phøc t¹p, tiÕn   ®é  gi¶i ng©n vèn  ®Çu t, kÓ  c¶ vèn tÝn dông vµ  vèn tr¸i  phiÕu ChÝnh phñ   ®¹t thÊp, tÖ  n¹n x∙ héi vµ  tai n¹n giao  th«ng cßn x¶y ra nghiªm träng ... ChÝnh   phñ   yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ngµnh,   ®Þa   ph ¬ng   b¸m   s¸t  c¸c diÔn biÕn cña t×nh h×nh thùc tÕ, xö  lý  kÞp thêi, chØ  ®¹o thùc hiÖn nghiªm c¸c gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ  ­  x∙ héi mµ ChÝnh phñ ®∙ ®Ò ra trong NghÞ quyÕt sè 01/2004/ NQ­CP, QuyÕt ®Þnh sè 51/2004/Q§­TTg, c¸c NghÞ quyÕt phiªn 
  4. 4 häp ChÝnh phñ  thêng kú  vµ  c¸c v¨n b¶n chØ  ®¹o  ®iÒu hµnh  kh¸c cña ChÝnh  phñ, Thñ  tíng  ChÝnh  phñ,  ®Æc biÖt  chó   ý  c¸c biÖn ph¸p kiÒm chÕ tèc ®é t¨ng gi¸, phßng chèng thiªn   tai, dÞch bÖnh cho ngêi vµ  gia sóc; t¨ng cêng kh©u kiÓm  tra, thanh tra c¸c dù  ¸n  ®Çu t, thùc hiÖn chÆt chÏ  quy  tr×nh gi¸m s¸t  ®Çu t, kÞp thêi ph¸t hiÖn, xö  lý  c¸c víng  m¾c, sai ph¹m ph¸t sinh trong ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; khai  th¸c triÖt   ®Ó  c¸c  yÕu  tè  thóc   ®Èy  t¨ng  trëng trong  mäi  lÜnh   vùc,   trong   mäi   s¶n   phÈm   nh»m   thùc   hiÖn   th¾ng   lîi  nhiÖm vô kÕ ho¹ch n¨m 2004.
Đồng bộ tài khoản