Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
176
lượt xem
16
download

Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 23/2003/QH11 của Quốc hội

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ  quy Õ t Cña Quèc héi sè 23/2003/QH11 ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003 VÒ nhµ ®Êt do Nhµ níc ®∙ qu¶n lý, bè trÝ sö dông  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý  nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch c¶i t¹o x∙ héi chñ nghÜa  tríc ngµy  01 th¸ng 7 n¨m 1991 Quèc héi níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt nam   XÐt   thÊy,   trong   sù   nghiÖp   ®Êu   tranh   gi¶i   phãng   d©n   téc, tiÕn hµnh c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ nh©n d©n vµ c¸ch   m¹ng   x∙   héi   chñ   nghÜa,   Nhµ   níc   ®∙   ban   hµnh   vµ   tæ   chøc   thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh s¸ch   c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa cã  liªn quan  ®Õn nhµ   ®Êt. C¸c   chÝnh s¸ch nµy xuÊt ph¸t tõ ®iÒu kiÖn vµ hoµn c¶nh cô thÓ   cña C¸ch m¹ng trong  tõng thêi kú  vµ  mang tÝnh lÞch sö,   gãp phÇn vµo viÖc thùc hiÖn th¾ng lîi c«ng cuéc x©y dùng   vµ b¶o vÖ Tæ quèc ViÖt Nam x∙ héi chñ nghÜa; C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; Theo Tê tr×nh sè 1516/CP­CN ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2003   cña ChÝnh phñ, B¸o c¸o thÈm tra cña Uû ban ph¸p luËt vµ ý   kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi;  Quy Õ t ngh Þ : §i Ò u  1 Nhµ   níc   kh«ng   xem   xÐt   l¹i   chñ   tr¬ng,   chÝnh   s¸ch   vµ  viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ qu¶n lý nhµ ®Êt vµ chÝnh  s¸ch c¶i t¹o x∙ héi chñ  nghÜa liªn quan  ®Õn nhµ   ®Êt  ®∙  ban hµnh tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 1991. Nhµ  níc kh«ng thõa nhËn viÖc  ®ßi l¹i nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ qu¶n lý, bè  trÝ  sö  dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  c¸c chÝnh s¸ch vÒ  qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh s¸ch c¶i t¹o  x∙ héi chñ nghÜa liªn quan ®Õn nhµ ®Êt.  §i Ò u  2   Nhµ  níc hoµn thµnh thñ  tôc ph¸p lý  vÒ  së  h÷u toµn  d©n  ®èi víi c¸c lo¹i nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙ qu¶n lý, bè 
  2. 2 trÝ  sö  dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch díi  ®©y: 1. C¶i t¹o nhµ ®Êt cho thuª;  2.  C¶i t¹o  c«ng th¬ng  nghiÖp  t  b¶n  t  doanh  cã  liªn  quan trùc tiÕp ®Õn nhµ ®Êt;  3.   Qu¶n   lý   nhµ   ®Êt   cña   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   (diÖn  2/IV)  ë  c¸c tØnh, thµnh phè  phÝa Nam sau ngµy gi¶i phãng  (30/4/1975); 4. Qu¶n lý nhµ ®Êt v¾ng chñ; 5. Qu¶n lý  nhµ   ®Êt trong tõng thêi  ®iÓm nhÊt  ®Þnh vµ  nhµ ®Êt cña c¸c ®oµn héi, t«n gi¸o;  6. Qu¶n lý  nhµ  ®Êt cña nh÷ng ngêi di t¶n, chuyÓn vïng  hoÆc ra níc ngoµi. §i Ò u  3 Nh÷ng trêng hîp chñ  së  h÷u cã  nhµ   ®Êt mµ  Nhµ  níc  ®∙  qu¶n   lý,   bè   trÝ   sö   dông   trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c  chÝnh s¸ch vÒ  qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  chÝnh s¸ch c¶i t¹o x∙  héi chñ  nghÜa liªn quan  ®Õn nhµ   ®Êt, nay thùc sù  cã  khã  kh¨n vÒ  nhµ   ë  th×  Nhµ  níc cã  chÝnh s¸ch t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  hä c¶i thiÖn chç ë.  §i Ò u  4  Giao Uû ban thêng vô Quèc héi, c¨n cø vµo NghÞ quyÕt  nµy cña Quèc héi vµ   ®Ò  nghÞ  cña ChÝnh phñ, quy  ®Þnh viÖc  gi¶i quyÕt  ®èi víi mét sè  trêng hîp cô  thÓ, b¶o  ®¶m lîi  Ých cña Nhµ níc, quyÒn vµ lîi Ých chÝnh ®¸ng cña c«ng d©n  vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Êt níc. §i Ò u  5 NghÞ   quyÕt   nµy   cã   hiÖu   lùc   thi   hµnh   kÓ   tõ   ngµy   01  th¸ng 7 n¨m 2004.  ChÝnh   phñ   híng   dÉn   vµ   chØ   ®¹o,   tæ   chøc   thùc   hiÖn   thèng   nhÊt   trong   c¶   níc,   b¶o   ®¶m   hoµn   thµnh   viÖc   thùc  hiÖn NghÞ  quyÕt  nµy trong  thêi  h¹n n¨m n¨m, kÓ  tõ  ngµy  NghÞ  quyÕt cã  hiÖu lùc thi hµnh víi tinh thÇn khÈn tr ¬ng  vµ tiÕt kiÖm. MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn  cña MÆt trËn tuyªn truyÒn, phæ biÕn réng r∙i vµ  vËn  ®éng  c¸c tÇng líp nh©n d©n thùc hiÖn nghiªm chØnh NghÞ  quyÕt   cña Quèc héi.
  3. 3 Quèc héi kªu gäi  ®ång bµo trong níc vµ  kiÒu bµo ta  ë  níc ngoµi  v×  lîi   Ých  chung  cña toµn d©n téc,   ®ång  t×nh  ñng hé vµ thùc hiÖn nghiªm chØnh NghÞ quyÕt cña Quèc héi,   coi  ®©y lµ  sù   ®ãng gãp thiÕt thùc vµo sù  nghiÖp æn  ®Þnh  vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. NghÞ  quyÕt nµy  ®∙  ®îc Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú  häp thø 4 th«ng qua ngµy   26 th¸ng 11 n¨m 2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản