Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
1
download

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND về việc quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao, tỉnh Sóc Trăng do Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa VII, kỳ họp thứ 15 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 30/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH SÓC TRĂNG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 30/2008/NQ-H ND Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V VI C QUY NNH CH DINH DƯ NG IV IV N NG VIÊN, HU N LUY N VIÊN TH THAO, T NH SÓC TRĂNG H I NG NHÂN DÂN T NH SÓC TRĂNG KHÓA VII, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư Liên t ch s 103/2004/TTLT/BTC-UBTDTT ngày 05 tháng 11 năm 2004 c a Liên B Tài chính - y ban Th d c Th thao (nay là B Văn hóa, Th thao và Du l ch) v hư ng d n th c hi n ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao; Sau khi xem xét T trình s 34/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Sóc Trăng v vi c quy nh ch dinh dư ng i v i hu n luy n viên, v n ng viên th thao, t nh Sóc Trăng; Báo cáo th m tra c a Ban văn hóa - xã h i c a H i ng nhân dân t nh; ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân t nh và phát bi u gi i trình c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Sóc Trăng, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua quy nh v ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao theo T trình s 34/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Sóc Trăng, v i n i dung c th như sau: 1. Ch dinh dư ng iv iv n ng viên, hu n luy n viên th thao trong th i gian t p trung t p luy n: V n ng viên, hu n luy n viên theo c p M c ti n ăn và ti n thu c b i dư ng TT i tuy n ( ng/ngư i/ngày) 1 i tuy n c p t nh 45.000 2 i tuy n tr c p t nh 35.000 3 i tuy n c p huy n (thành ph ) 25.000 4 i tuy n năng khi u các c p a i tuy n năng khi u c p t nh 25.000 b H c sinh năng khi u ban u 15.000 c H c sinh năng khi u cơ s 10.000
  2. 2. Ch dinh dư ng iv iv n ng viên, hu n luy n viên th thao trong th i gian thi u: V n ng viên, hu n luy n viên theo c p M c ti n ăn và ti n thu c TT i tuy n b i dư ng ( ng/ngư i/ngày) 1 i tuy n c p t nh 60.000 2 i tuy n tr c p t nh 45.000 3 i tuy n c p huy n (thành ph ) 35.000 4 i tuy n năng khi u c p t nh 45.000 3. Th i gian và i u ki n ư c hư ng: a) Th i gian t p trung t p luy n c a v n ng viên, hu n luy n viên căn c quy t nh tri u t p c a c p có thNm quy n và ư c hư ng ch dinh dư ng theo Quy nh này. b) Th i gian thi u các gi i th thao (thu c h th ng thi u c p qu c gia, khu v c và t nh), v n ng viên, hu n luy n viên ư c hư ng ch dinh dư ng căn c theo i u l gi i. c) Hu n luy n viên thu c tuy n nào thì hư ng ch dinh dư ng theo tuy n ó; n u hu n luy n viên ư c công nh n trình tuy n cao, nhưng ư c phân công hu n luy n tuy n th p hơn thì hư ng ch t i tuy n công nh n; n u hu n luy n viên ư c công nh n trình hu n luy n th p, nhưng ư c phân công hu n luy n tuy n cao hơn thì hư ng ch theo tuy n cao. 4. Ngu n kinh phí th c hi n: a) Ngu n kinh phí chi tr ch i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao b trí trong d toán chi ngân sách hàng năm theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v phân c p ngân sách nhà nư c. b) Hàng năm, căn c ch tiêu k ho ch t p luy n và thi u th thao ư c c p có thNm quy n phê duy t, ngành Văn hóa, Th thao và Du l ch (S Văn hóa, Th thao và Du l ch, Phòng Văn hóa Thông tin) l p d toán chi v ch dinh dư ng i v i v n ng viên, hu n luy n viên th thao và t ng h p vào d toán ngân sách c a ngành ư c giao. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh căn c Ngh quy t này ban hành quy nh c th và ch o các ngành, a phương tri n khai th c hi n k t ngày 01 tháng 01 năm 2009. i u 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân và i bi u H i ng nhân dân t nh theo ch c năng, nhi m v thư ng xuyên theo dõi, ki m tra, giám sát vi c t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân t nh Sóc Trăng khóa VII, kỳ h p l n th 15 thông qua.
  3. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Ban công tác i bi u; - Chính ph ; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; Võ Minh Chi n - VP Chính ph ; - VP Qu c h i (B ph n phía Nam); - B TP, B VHTT&DL, B TC; - TTTU, TT. H ND,UBND,UBMTTQ t nh; - i bi u H ND t nh; - i bi u Qu c h i ơn v t nh ST; - Các S , Ban ngành t nh; - TT. H ND,UBND huy n, thành ph ; - Trung tâm Công báo t nh; - Lưu VT.
Đồng bộ tài khoản