Nghị quyết 353/2003/NQ-UBTVQH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Nghị quyết 353/2003/NQ-UBTVQH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 353/2003/NQ-UBTVQH11 về việc quy định tổng biên chế và số lượng thẩm phán của Toà án nhân dân tối cao năm 2003 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 353/2003/NQ-UBTVQH11

  1. U BAN THƯ NG V QU C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 353/2003/NQ-UBTVQH11 Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 2003 NGHN QUY T V QUY NNH T NG BIÊN CH VÀ S LƯ NG TH M PHÁN C A TOÀ ÁN NHÂN DÂN T I CAO NĂM 2003 Y BAN THƯ NG V QU C H I Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Toà án nhân dân; Xét ngh c a Chánh án Toà án nhân dân t i cao; QUY T NGH : i u 1. T ng biên ch cán b , công ch c c a Toà án nhân dân t i cao năm 2003 là 523 (năm trăm hai mươi ba) ngư i, trong ó s lư ng ThNm phán Toà án nhân dân t i cao là 120 (m t trăm hai mươi) ngư i. i u 2. Chính ph , Chánh án Toà án nhân dân t i cao trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Nguy n Văn An ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản