Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
83
lượt xem
5
download

Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội về Chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 38/2004/QH11 của Quốc hội

  1. N gh Þ  Quy Õ t cña Quèc héi Níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt Nam  sè 38/2004/QH11 ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ  chñ tr¬ng ®Çu t x©y dùng ®êng Hå chÝ Minh Quèc héi Níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt Nam C¨n cø vµo HiÕn ph¸p níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa   ViÖt Nam n¨m 1992 ®∙ ®îc söa ®æi, bæ sung theo nghÞ quyÕt   sè   51/2001/QH10  ngµy  25  th¸ng  12  n¨m  2001  cña  Quèc   héi   kho¸ X, kú häp thø 10; C¨n   cø   vµo   NghÞ   quyÕt   sè   05/1997/QH10   cña   Quèc   héi   kho¸ X, kú  häp thø 2 vÒ  tiªu chuÈn c¸c c«ng tr×nh quan   träng quèc gia tr×nh Quèc héi xem xÐt, quyÕt ®Þnh chñ tr ­ ¬ng ®Çu t; Trªn   c¬   së   xem   xÐt   B¸o   c¸o   sè   1581/CP­CN   ngµy   22   th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ dù ¸n tæng thÓ ®êng Hå   ChÝ   Minh;   B¸o   c¸o   thÈm   tra   sè   757/UBKHCNMT11   ngµy   02   th¸ng 11 n¨m 2004 cña  ñy ban khoa häc, c«ng nghÖ  vµ  m«i   trêng   cña   Quèc   héi   vµ   ý   kiÕn   cña   c¸c   vÞ   ®¹i   biÓu   Quèc   héi; quy Õ t Ngh Þ : §i Ò u   1.  §Çu t x©y dùng  ®êng Hå  ChÝ  Minh víi nh÷ng  th«ng sè c¬ b¶n sau ®©y: 1) Tæng chiÒu dµi toµn tuyÕn  ®êng: 3167 km (trong  ®ã  tuyÕn  chÝnh  dµi   2667  km;  tuyÕn  nh¸nh  phÝa  T©y dµi 500  km). 2) §iÓm ®Çu cña tuyÕn ®êng: P¸c Bã – tØnh Cao B»ng; §iÓm cuèi cña tuyÕn ®êng: §Êt Mòi  – tØnh Cµ Mau; 3) Híng tuyÕn: Qua mét sè ®iÓm khèng chÕ chñ yÕu theo   phô lôc sè 1 kÌm theo. 4) Quy m«, tiªu chuÈn kü thuËt: MÆt c¾t ngang ® êng ®­ îc quy ho¹ch theo tõng  ®o¹n víi quy m« tõ  2  ®Õn 8 lµn xe   theo phô  lôc sè  2 kÌm theo. NÒn  ®êng vµ  kho¶ng hai phÇn  ba tuyÕn  ®êng  ®îc quy ho¹ch thiÕt kÕ  theo tiªu chuÈn cña   ®êng cao tèc. 5) VÒ vèn ®Çu t vµ ph©n kú ®Çu t:
  2. 2 ­ §Õn n¨m 2010: §Çu t ®Ó nèi th«ng ®êng tõ P¸c Bã ®Õn  §Êt Mòi víi quy m« 2 lµn xe. Giao ChÝnh phñ  thÈm  ®Þnh vµ   phª duyÖt dù to¸n tæng møc vèn ®Çu t. ­ Tõ n¨m 2010 ®Õn 2020: N©ng cÊp ®êng Hå ChÝ Minh ®¹t  tiªu   chuÈn   ®êng  cao  tèc;   nh÷ng   ®o¹n  kh«ng   thÓ   n©ng   cÊp   ®¹t tiªu chuÈn  ®êng cao tèc th×  më  réng mÆt c¾t ngang  ®­ êng phï  hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng l íi giao th«ng  ®êng bé. Dù  to¸n tæng møc vèn  ®Çu t cña giai  ®o¹n nµy do  ChÝnh   phñ   tr×nh   Quèc   héi   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   tríc   khi  thùc hiÖn. §i Ò u   2.   Giao   ChÝnh   phñ   triÓn   khai   x©y   dùng   c«ng  tr×nh víi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: 1) Lùa chän híng tuyÕn cô  thÓ  ph¶i  ®¶m b¶o t¬ng  ®èi  th¼ng   theo   híng   B¾c   ­   Nam,   tr¸nh   ®é   dèc   lín,   gÊp   khóc  nhiÒu; gi¶m thiÓu viÖc ®i qua lµng m¹c vµ khu vùc cã ®«ng  d©n c; h¹n chÕ  tèi  ®a t¸c  ®éng xÊu  ®Õn m«i trêng, c¶nh  quan, c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n hãa, c¸c vên quèc gia, khu  b¶o tån thiªn nhiªn, c¸c c«ng tr×nh n¨ng lîng, thñy lîi  vµ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n quan träng kh¸c; ®¶m b¶o sù ph¸t  triÓn bÒn v÷ng vÒ  kinh tÕ  ­ x∙ héi,  ®¶m b¶o quèc phßng ­   an ninh  ë  nh÷ng vïng cã  tuyÕn  ®êng  ®i qua;  ®ång thêi t¹o  ®îc kh¶ n¨ng liªn kÕt gi÷a c¸c khu  ®« thÞ, vïng d©n c,  c¸c khu c«ng nghiÖp, vïng kinh tÕ träng ®iÓm. 2) Cã  quy ho¹ch më  réng vµ  n©ng cÊp tèi  ®a c¸c  ®o¹n  tuyÕn  trªn   ®êng Hå  ChÝ  Minh thµnh   ®êng cao tèc sau n¨m  2010 theo nhu cÇu ph¸t triÓn vµ  lu lîng vËn chuyÓn; x¸c  ®Þnh râ ph¹m vi hµnh lang an toµn giao th«ng cña tuyÕn ®­ êng, trªn c¬  së   ®ã  qu¶n lý  chÆt chÏ, lËp quy ho¹ch ph¸t  triÓn kinh tÕ  – x∙ héi, chuyÓn  ®æi c¬  cÊu s¶n xuÊt, bè  trÝ  l¹i d©n c,  ®¶m b¶o cho nh÷ng ngêi ph¶i di dêi, t¸i  ®Þnh c sau khi æn ®Þnh cã cuéc sèng tèt h¬n hoÆc b»ng n¬i   ë  cò; t«n t¹o c¸c di tÝch lÞch sö  c¸ch m¹ng  ë  nh÷ng vïng   cã tuyÕn ®êng ®i qua; ng¨n chÆn vµ xö lý kÞp thêi, nghiªm  minh hµnh vi lÊn chiÕm tr¸i phÐp hµnh lang an toµn giao  th«ng cña tuyÕn ®êng.  3) ViÖc ph©n kú   ®Çu t  vµ  quy m«  ®Çu t  cho tõng  ®o¹n  tuyÕn cÇn xem xÐt cô  thÓ  vÒ  nhu cÇu ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng  c©n  ®èi vèn vµ  phï  hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn m¹ng líi  giao   th«ng   ®êng   bé   toµn   quèc;  u   tiªn   ®Çu   t  tríc   nh÷ng  ®o¹n cã nhu cÇu cÊp thiÕt vÒ giao th«ng vËn t¶i, ph¸t huy  tiÒm n¨ng kinh tÕ  vµ  phßng chèng thiªn tai; tËn dông hîp  lý  nh÷ng  ®o¹n tuyÕn hiÖn cã   ®Ó  n©ng cao hiÖu qu¶ vµ  tiÕt  kiÖm vèn ®Çu t. 4) §¶m b¶o  ®óng tiÕn  ®é  vµ  yªu cÇu cao vÒ  chÊt lîng,  hiÖu qu¶,  sù  bÒn v÷ng  cña  c«ng  tr×nh;  chØ   ®¹o  chÆt  chÏ  viÖc triÓn khai dù ¸n theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ®Çu t, x©y dùng vµ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt kh¸c cã  
  3. 3 liªn quan;  quy  ®Þnh râ  tr¸ch nhiÖm  cña c¸c tæ chøc,  c¸  nh©n tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, kh«ng  ®Ó  x¶y ra thÊt  tho¸t,   l∙ng   phÝ,   tiªu  cùc,   tham   nhòng  trong   tÊt   c¶   c¸c   kh©u cña quy tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng. 5)  Phèi hîp   ®ång  bé  gi÷a  x©y dùng   ®êng Hå   ChÝ  Minh  víi viÖc x©y dùng c¸c tuyÕn  ®êng ngang,  ®êng gom phôc vô  d©n sinh  ®Ó   ®¶m b¶o an toµn giao th«ng, h×nh thµnh m¹ng  líi giao th«ng  ®êng bé  th«ng suèt nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶   kinh tÕ  – x∙ héi cña  ®êng Hå  ChÝ  Minh phôc vô  c«ng cuéc  c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc. §i Ò u   3.   Hµng   n¨m   ChÝnh   phñ   b¸o   c¸o   víi   Quèc   héi  t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng tr×nh. C¸c c¬ quan cña Quèc héi,   §oµn   ®¹i   biÓu   Quèc   héi,   ®¹i   biÓu   Quèc   héi   vµ   Héi   ®ång  nh©n d©n c¸c  ®Þa ph¬ng cã   ®êng Hå  ChÝ  Minh  ®i qua trong  ph¹m vi chøc n¨ng,  nhiÖm  vô  vµ  quyÒn  h¹n  cña  m×nh  gi¸m  s¸t viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy. NghÞ  quyÕt nµy  ®∙  ®îc Quèc héi níc Céng hoµ  x∙ héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI, kú  häp thø 6 th«ng qua ngµy   03 th¸ng 12 n¨m 2004. Phô lôc 1 (KÌm theo NghÞ quyÕt sè 38/2004/QH11) C¸c ®iÓm khèng chÕ chñ yÕu trªn híng  tuyÕn ®êng Hå ChÝ Minh   ­   TuyÕn   chÝnh   (dµi   2667   km)   qua   c¸c   ®iÓm:   P¸c   Bã,  thÞ  x∙ Cao B»ng,   thÞ  x∙ B¾c K¹n, Chî  Míi, Chî  Chu,  ®Ìo  Muång,  ng∙ ba Trung  S¬n, ng∙ ba Phó  ThÞnh,  cÇu B×nh Ca  (s«ng L«), Km124+500 QL2, ng∙ ba Phó  Hé, thÞ  x∙ Phó  Thä,  cÇu Ngäc Th¸p (s«ng Hång), Cæ TiÕt, cÇu Trung Hµ, thÞ  x∙  S¬n T©y, Hoµ  L¹c, Xu©n Mai, Chî  BÕn, Xãm Kho, Ngäc L¹c,  L©m La, T©n Kú, Khe Cß, T©n  Êp, Khe G¸t, Bïng, Cam Lé,  cÇu TuÇn,  Khe  Tre,   ®Ìo §ª Bay,   ®Ìo Mòi Tr©u, Tóy Loan,  Hoµ   Kh¬ng,   Th¹nh   Mü,   ®Ìo   Lß   Xo,   Ngäc   Håi,   Kon   Tum,   PleiKu, Bu«n Ma Thuét, Gia NghÜa, Ch¬n Thµnh, ng∙ t  B×nh  Phíc,   T©n   Th¹nh,   Mü   An,   thÞ   x∙   Cao   L∙nh,   cÇu   Cao   l∙nh  (s«ng TiÒn), cÇu Vµm Cèng (s«ng HËu), R¹ch Sái, Minh L­
  4. 4 ¬ng, Gß Quao, VÜnh ThuËn, thµnh phè Cµ Mau, cÇu §Çm Cïng,   N¨m C¨n, §Êt Mòi. ­ Nh¸nh phÝa T©y (dµi 500km) qua c¸c  ®iÓm: Khe G¸t,  ®Ìo UBß, T¨ng ký, cÇu KhØ, Sen Bôt, Khe Sanh, §¾k R«ng,  ®Ìo Pª Ke, ALíi, A §ít, ATÐp, Hiªn, Th¹nh Mü.
  5. 5 Phô lôc  2 (KÌm theo NghÞ quyÕt sè 38/2004/QH11) quy m« mÆt c¾t ngang toµn tuyÕn vµ  tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ho¹ch        TT C¸c ®o¹n tuyÕn ChiÒu  Sè CÊp thiÕt  Ghi  dµi  lµn xe kÕ (km/h) chó (km) I P¸c Bã – Hoµ L¹c 409 1 P¸c Bã ­ TX.Cao B»ng 59 2 60 2 Tx.Cao   B»ng   ­   Km124   +  241 2 40 ­ 60 500 QL2 3 Km124+500   QL2   ­   §oan  15 4 80 Hïng 4 §oan Hïng ­ S¬n T©y 79 4 80 – 100 5 S¬n T©y ­ Hoµ L¹c 15 6 100 II Hoµ L¹c ­ ng∙ t B×nh Ph­ TuyÕn chÝnh :     1715 km íc TuyÕn phÝa T©y:  500 km 6 Hoµ L¹c ­ Chî BÕn 42 6 80 ­ 100 7 Chî BÕn ­ Xãm Kho 48 6 60 ­ 80 8 Xãm Kho ­ LÇm La 132 6 80 ­ 100 9 L©m La ­ T©n Kú 55 6 80 ­ 100 10 T©n Kú – Bïng 266 4 60 ­ 80 11 Bïng ­ Cam Lé 122 4 80 ­ 100 12 Cam Lé – La S¬n  105 4 80 ­ 100 13 La S¬n  ­ Tuý Loan 104 2 40 ­ 60 14 Tuý Loan ­ Th¹nh Mü 50 4 40 ­ 80 15 Th¹nh Mü ­ Ngäc Håi 171 2 40 ­ 60 16 Ngäc Håi ­ Bu«n Ma Thuét 281 6 80 ­ 100 17 Bu«n   Ma   Thuét   ­   §ång  230 6 80 ­ 100 Xoµi 18 §ång Xoµi ­ Ch¬n Thµnh 40 4 80 ­ 100 19 Ch¬n Thµnh ­ ng∙ t  B×nh  69 8 100 Phíc 20 Nh¸nh phÝa T©y 500 2 25 ­ 40 II Ch¬n Thµnh ­ §Êt Mòi 543 I 21 Ch¬n Thµnh ­ T©n Th¹nh  152 4 100 22 T©n Th¹nh ­ Gß Quao 196 4 80 ­ 100 23 Gß Quao ­ VÜnh ThuËn 36 4 100 24 VÜnh ThuËn ­ N¨m C¨n 100 2 80 25 N¨m C¨n ­ §Êt Mòi 59 2 80 Tæng céng = 3.167  km
  6. 6 Ghi   chó:     C¸c   ®o¹n   qua   thÞ   x∙,   thÞ   trÊn,   mÆt   c¾t  ngang ®îc n©ng lªn mét cÊp hoÆc më réng theo qui ho¹ch.
Đồng bộ tài khoản