Nghị quyết 44/2005/QH11 của Quốc hội

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
87
lượt xem
2
download

Nghị quyết 44/2005/QH11 của Quốc hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 44/2005/QH11 của Quốc hội về việc tập trung chỉ đạo xây dựng Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 44/2005/QH11 của Quốc hội

  1. NGHÞ QUYÕT CñA QUèC HéI N¦íC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM Sè 44/2005/QH11 NGµY 14 TH¸NG 6 N¡M 2005 VÒ VIÖC TËP TRUNG CHØ §¹O X ¢Y DùNG NHµ M¸Y LäC DÇU Sè 1 DUNG QUÊT QUèC HéI N¦íC CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM C¨n cø §iÒu 84 HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam n¨m 1992 ®· ®îc söa ®æi, bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 51/2001/QH10 ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Quèc héi khãa X, kú häp thø 10; C¨n cø LuËt ho¹t ®éng gi¸m s¸t cña Quèc héi; Trªn c¬ së xem xÐt B¸o c¸o cña ChÝnh phñ, B¸o c¸o ý kiÕn cña Uû ban th- êng vô Quèc héi, B¸o c¸o tæng hîp ý kiÕn cö tri vµ ý kiÕn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi t¹i kú häp thø 7, Quèc héi khãa XI vÒ dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y läc dÇu sè 1 Dung QuÊt, QUYÕT NGHÞ: §iÒu 1. Quèc héi nhËn thÊy, viÖc cha tËp trung chØ ®¹o ®óng møc c«ng t¸c chuÈn bÞ, triÓn khai vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y läc dÇu sè 1 Dung QuÊt ®Ó dù ¸n bÞ chËm nhiÒu n¨m, g©y l·ng phÝ lín vÒ kinh tÕ, lµm gi¶m hiÖu qu¶ ®Çu t, ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn lßng tin cña nh©n d©n, lµm ph¸t sinh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p ph¶i xö lý lµ khuyÕt ®iÓm lín cña ChÝnh phñ vµ Quèc héi, cÇn rót kinh nghiÖm s©u s¾c trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o x©y dùng c¸c c«ng tr×nh quan träng quèc gia. §iÒu 2. TËp trung chØ ®¹o thùc hiÖn dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y läc dÇu sè 1 Dung QuÊt víi yªu cÇu b¶o ®¶m tiÕn ®é, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ tæng hîp cña dù ¸n. §iÒu 3. Yªu cÇu ChÝnh phñ: 1. ChØ ®¹o kiªn quyÕt ®Ó hoµn thµnh viÖc x©y dùng Nhµ m¸y läc dÇu sè 1 Dung QuÊt trong n¨m 2008, ®a Nhµ m¸y vµo s¶n xuÊt trong n¨m 2009. 2. §iÒu chØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ vµ b¸o c¸o Uû ban thêng vô Quèc héi, ®¶m b¶o Nhµ m¸y cã c«ng nghÖ tiªn tiÕn, s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu thÞ trêng, ®¸p øng ®îc c¸c tiªu chuÈn vÒ an toµn vµ b¶o vÖ m«i trêng. 3. Cã biÖn ph¸p n©ng cao tèi ®a hiÖu qu¶ cña dù ¸n; gi¶i quyÕt ®ñ vµ kÞp thêi vèn ®Çu t x©y dùng Nhµ m¸y.
  2. 4. ChØ ®¹o chÆt chÏ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n, kh«ng ®Ó x¶y ra l·ng phÝ, thÊt tho¸t, tham nhòng. 5. B¶o ®¶m chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt, ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ níc cña c¸c bé, ngµnh ®èi víi dù ¸n. §iÒu 4. H»ng n¨m, ChÝnh phñ b¸o c¸o Quèc héi t×nh h×nh thùc hiÖn dù ¸n; Uû ban thêng vô Quèc héi, Uû ban khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr êng, Héi ®ång d©n téc vµ c¸c Uû ban kh¸c cña Quèc héi gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt nµy vµ b¸o c¸o Quèc héi kÕt qu¶ gi¸m s¸t. NghÞ quyÕt nµy ®îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ XI kú häp thø 7 th«ng qua ngµy 14 th¸ng 6 n¨m 2005./.
Đồng bộ tài khoản