Nghị quyết 44/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Nghị quyết 44/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 44/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 44/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 44/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 09 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 2009 Trong hai ngày 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau: 1. Chính ph ã th o lu n và xem xét các báo cáo: Tình hình kinh t -xã h i tháng 8 và 8 tháng u năm 2009, d báo tình hình kinh t -xã h i năm 2009, d ki n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2010; ánh giá th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2009, d toán ngân sách nhà nư c năm 2010; công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và u tranh phòng, ch ng tham nhũng tháng 8; công tác c i cách hành chính tháng 8; tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph thư ng kỳ tháng 7 và chương trình công tác c a Chính ph tháng 8 năm 2009 do B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính, T ng Thanh tra Chính ph , B trư ng B N i v , B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph trình. Chính ph ánh giá, t k t qu 8 tháng qua, d báo tình hình kinh t -xã h i nư c ta năm 2009 có nh ng chuy n bi n tích c c, t ng bư c vư t qua suy gi m, duy trì t c tăng trư ng h p lý và ang ph c h i khá; s n xu t công nghi p liên t c tăng; nông nghi p phát tri n n nh; d ch v tăng trư ng nhanh, t ng m c bán l hàng hóa và doanh thu d ch v tiêu dùng tăng khá; huy ng ư c nhi u ngu n v n cho u tư phát tri n, u tư xây d ng cơ b n có nhi u ti n b ; kinh t vĩ mô cơ b n ư c n nh, b o m ư c các cân i l n c a n n kinh t , l m phát ư c ki m ch m c th p; thu ngân sách t khá; an sinh xã h i ư c chú tr ng, i s ng nhân dân ư c b o m; chính tr xã h i n nh. Nh ng k t qu t ư c kh ng nh m c tiêu, nhi m v , gi i pháp ã ra cho năm 2009 là úng n, sáng t o, c n ư c t p trung ch o i u hành quy t li t, tích c c và ch ng hơn n a trong nh ng tháng cu i năm, ph n u hoàn thành v cơ b n các m c tiêu kinh t -xã h i năm 2009. Chính ph ã xác nh, m c tiêu t ng quát c a năm 2010 là t p trung m i n l c, ph n u ph c h i tăng trư ng kinh t cao hơn năm 2009, t o à tăng trư ng nhanh và b n v ng vào năm 2011 và nh ng năm ti p theo; gi n nh kinh t vĩ mô; b o m an sinh xã h i; gi v ng n nh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ph n u hoàn thành m c cao nh t các m c tiêu, nhi m v c a k ho ch 5 năm 2006-2010. Theo ó, nh hư ng bư c u các ch tiêu cơ b n c a năm 2010 s là: GDP tăng trư ng kho ng 6,5%; ch s giá tiêu dùng dư i 7%, b i chi ngân sách kho ng 6,5% GDP.
  2. Giao B trư ng B K ho ch và u tư, B trư ng B Tài chính ti p thu các ý ki n t i phiên h p, khNn trương hoàn ch nh Báo cáo tình hình kinh t - xã h i năm 2009 và d ki n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i năm 2010; Báo cáo ánh giá th c hi n ngân sách nhà nư c năm 2009, d ki n ngân sách nhà nư c năm 2010, trình Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n trư c khi trình B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương, y ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i. 2. Chính ph th o lu n Báo cáo nh hư ng Quy ho ch phát tri n các nhà máy i n h t nhân n năm 2030 do B trư ng B Công Thương trình; Báo cáo u tư D án i n h t nhân Ninh Thu n và báo cáo k t qu thNm nh D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n do B trư ng B K ho ch và u tư trình; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n các thành viên Chính ph v D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n. Phát tri n i n h t nhân nư c ta là v n m i nhưng r t c p thi t nh m a d ng hóa ngu n i n, góp ph n m b o an ninh năng lư ng, tăng cư ng ti m l c khoa h c k thu t và công ngh c a t nư c, thúc Ny nhi u ngành công nghi p và kinh t khác phát tri n, góp ph n b o v môi trư ng. Chính ph ch trương t ng bư c xây d ng và phát tri n ngành công nghi p i n h t nhân vì m c ích hòa bình v i công nghi p hi n i, b o m qu n lý an toàn, khai thác hi u qu . Chính ph thông qua Báo cáo nh hư ng quy ho ch phát tri n các nhà máy i n h t nhân giai o n n năm 2030, Báo cáo u tư D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n, Báo cáo k t qu thNm nh D án Nhà máy i n h t nhân Ninh Thu n. Giao B Công Thương ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, y ban Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng c a Qu c h i, T p oàn i n l c Vi t Nam s m hoàn thi n các báo cáo trên, trình B Chính tr , Ban Ch p hành Trung ương và Qu c h i xem xét, quy t nh ch trương u tư; các B liên quan khNn trương trình các văn b n hư ng d n Lu t Năng lư ng nguyên t . 3. Chính ph nghe Báo cáo Quy ho ch phát tri n sân golf trên ph m vi c nư c n năm 2020 do B trư ng B K ho ch và u tư trình. Th i gian qua, tình hình c p phép u tư xây d ng sân golf các a phương phát tri n quá m c c n thi t. Nh m phát huy vai trò tích c c, h n ch tác ng tiêu c c c a các sân golf, c n thi t ph i xây d ng quy ho ch phát tri n h th ng sân golf theo hư ng hình thành h th ng sân golf phân b h p lý trên các vùng nh m s d ng ti t ki m, hi u qu t ai, thúc Ny phát tri n du l ch, th thao, d ch v , góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t ; t o vi c làm, tăng thu ngân sách nhà nư c. Quy trình c p phép xây d ng các d án sân golf ph i ư c tuân th nghiêm ng t, có s giám sát ch t ch . Phát tri n sân golf không ư c l y t tr ng lúa, t màu, t quy ho ch xây d ng khu công nghi p, khu ô th ... không ư c h tr tài chính t ngân sách và ph i m b o các tiêu chuNn v môi trư ng. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh Báo cáo quy ho ch phát tri n sân golf n năm 2020, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. Chính ph th o lu n v d th o Ngh nh v ch c danh, s lư ng và m t s ch , chính sách i v i cán b công ch c xã, phư ng, th tr n do B trư ng B N i
  3. v trình; d th o Ngh nh s a i i u 3 Ngh nh s 01/2008/N – CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình. a) Th c hi n Lu t Cán b , công ch c ư c Qu c h i khóa XII, kỳ h p th 4 thông qua ngày 13/11/2008, nh m ti p t c ki n toàn chính quy n cơ s , c ng c i ngũ cán b xã, phư ng, th tr n, Chính ph thông qua Ngh quy t v ch c danh, s lư ng và m t s ch , chính sách i v i cán b công ch c và nh ng ngư i ho t ng không chuyên trách c p xã. Giao B N i v ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 9/2009. b) Quá trình th c hi n Ngh nh s 01/2008/N -CP ngày 3/1/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cho th y, b o m th c hi n t t ch c năng nhi m v c a B qu n lý a ngành, a lĩnh v c, c n thi t ph i s a i cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn b ng vi c thành l p các T ng c c: Lâm nghi p, Th y s n, Th y l i tr c thu c B trên cơ s s p x p, i u ch nh cơ c u t ch c hi n có. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i B N i v , Văn phòng Chính ph hoàn ch nh d th o Ngh nh s a i i u 3 Ngh nh s 01/2008 v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, trình Th tư ng chính ph ký ban hành trong tháng 9/2009. 5. Chính ph ã th o lu n các d án Lu t Thu nhà, t; Lu t Thi hành án hình s ; Lu t Ngư i khuy t t t; Lu t An toàn th c phNm do B trư ng B Tài chính, B trư ng B Công an, B trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i, B trư ng B Y t trình; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v các d án lu t Thu nhà, t, Lu t Thi hành án hình s , Lu t Ngư i khuy t t t. a) Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, B Tài nguyên và Môi trư ng, B Xây d ng, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Thu nhà, t; báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi B trư ng B Tài chính th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này. b) Giao B Công an ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh d án Lu t Thi hành án hình s ; B trư ng B Công an th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này. c) Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t Ngư i khuy t t t; B trư ng B Lao ng-Thương binh và Xã h i th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i d án lu t này.
  4. d) Giao B Y t ch trì, ph i h p v i B Tư pháp, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Lu t An toàn th c phNm; l y ý ki n các thành viên Chính ph và báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c trình y ban Thư ng v Qu c h i./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản