Nghị quyết 45/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
106
lượt xem
10
download

Nghị quyết 45/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 45/NQ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 45/NQ-CP Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2009 NGHN QUY T BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH B Y BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V TĂNG CƯ NG S LÃNH OC A NG IV I CÔNG TÁC THANH NIÊN TH I KỲ Y M NH CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 c a H i ngh l n th b y Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa; Xét ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NGHN: i u 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th b y Ban Ch p hành Trung ương ng khóa X v tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
 2. - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, TH (5b) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH B Y BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V TĂNG CƯ NG S LÃNH OC A NG I V I CÔNG TÁC THANH NIÊN TH I KỲ Y M NH CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA (Ban hành kèm theo Ngh quy t 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 c a Chính ph ) I. M C TIÊU Xác nh nh ng nhi m v ch y u c a các cơ quan hành chính nhà nư c Trung ương và a phương trong vi c th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th b y Ban ch p hành Trung ương ng (Khoá X) v vi c tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác thanh niên th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hóa; chú tr ng xây d ng th h thanh niên Vi t Nam giàu lòng yêu nư c, t cư ng dân t c; kiên nh lý tư ng c l p dân t c và ch nghĩa xã h i; có o c cách m ng, ý th c ch p hành pháp lu t, có l i s ng văn hóa, vì c ng ng; có năng l c, b n lĩnh trong h i nh p qu c t ; có s c kh e, tri th c, k năng và tác phong công nghi p áp ng yêu c u c a th i kỳ Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. II. NH NG NHI M V CH Y U Theo ch c năng, nhi m v , quy n h n qu n lý nhà nư c trên các lĩnh v c ư c phân công, trong th i gian t i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o t ch c tri n khai nh ng nhi m v ch y u sau ây: 1. Rà soát, b sung, hoàn thi n cơ ch , chính sách t o cơ h i và i u ki n thu n l i cho thanh niên ư c h c t p, ào t o không ng ng nâng cao trình chuyên môn nghi p v và k năng ngh nghi p vươn lên ngang t m v i thanh niên các nư c tiên ti n. a) Tri n khai các gi i pháp kh c ph c tình tr ng b h c trong thanh, thi u niên, ti n t i hoàn thành ph c p b c trung h c cơ s cho thanh niên vào năm 2012; ph n u ph c p giáo d c ph thông trung h c cho thanh niên các ô th vào năm 2020; tri n khai các gi i pháp h tr thanh niên ti p t c h c t p lên b c cao hơn, nâng cao trình h c v n, chuyên môn nghi p v và k năng ngh nghi p.
 3. b) Ti p t c tri n khai ào t o theo chuNn và áp ng nhu c u xã h i, xây d ng trư ng h c thân thi n, h c sinh, sinh viên tích c c trong các trư ng ào t o. Xác nh rõ m c tiêu ào t o t ng c p h c, b o m giáo d c toàn di n v c – trí - th - m nh m hình thành l p thanh niên có b n lĩnh, năng l c, có tri th c vươn lên ngang t m v i thanh niên các nư c tiên ti n. c) Xây d ng và t ch c th c hi n các cơ ch , chính sách ào t o, b i dư ng và s d ng thanh niên; sơ k t, ánh giá hi u qu c a chính sách tín d ng cho thanh niên vay h c t p trong các cơ s ào t o sau giáo d c ph thông trên cơ s ó ki n ngh , xu t gi i pháp cho phù h p v i th c t ; c ng c và tăng cư ng u tư cho các Trung tâm h c t p c ng ng. d) Xây d ng m t s cơ s giáo d c ào t o t trình qu c t ; xây d ng h th ng ào t o các l p ch t lư ng cao, tài năng trong các trư ng i h c, cao ng, trung c p chuyên nghi p và d y ngh ; ban hành m t s chính sách khuy n khích thành l p các cơ s ào t o nư c ngoài t i Vi t Nam i v i m t s ngành, lĩnh v c c n thi t áp ng s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. Khuy n khích và t o i u ki n cho thanh niên i nghiên c u, h c t p nư c ngoài b ng nhi u hình th c khác nhau. Nhà nư c b trí ngân sách tho áng cho vi c l a ch n nh ng sinh viên gi i, cán b tr có năng l c ưa i ào t o t i các nư c phát tri n; ng th i tăng cư ng công tác qu n lý và s d ng có hi u qu nh ng thanh niên này sau khi ư c ào t o nư c ngoài tr v . ) Tri n khai th c hi n chương trình “Th p sáng ư c mơ tu i tr Vi t Nam vì dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”; t ch c các nhà ho t ng xã h i có uy tín, các nhà khoa h c, các anh hùng, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu bi u giao lưu, i tho i v i thanh, thi u niên giúp th h tr xác nh m c tiêu, lý tư ng s ng, nuôi dư ng ư c mơ và hoài bão l n. e) Rà soát, b sung, hoàn thi n cơ ch , chính sách ào t o, b i dư ng và s d ng i v i nh ng thanh niên tài năng, thanh niên xung phong; thanh niên khuy t t t, thanh niên nhi m HIV/AIDS, thanh niên sau cai nghi n ma tuý và sau c i t o. g) Tăng cư ng giáo d c lý tư ng cách m ng, phNm ch t chính tr , o c c a thanh niên theo Ch nghĩa Mác-Lê nin và Tư tư ng H Chí Minh; tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t nh m nâng cao ý th c pháp lu t cho thanh thi u niên, c bi t là pháp lu t liên quan n lĩnh v c hình s , hành chính, hôn nhân, gia ình, lao ng, văn hóa, môi trư ng, xã h i. Có các bi n pháp giáo d c nh m nâng cao ý th c, trách nhi m c a thanh niên i v i xã h i, c ng ng. h) ào t o, b i dư ng i ngũ cán b làm công tác oàn và công tác thanh niên các c p có phNm ch t o c, trình và năng l c công tác ngang t m v i nhi m v ư c giao. 2. Nâng cao ch t lư ng lao ng, gi i quy t vi c làm, tăng thu nh p và c i thi n i s ng cho thanh niên. a) Xây d ng cơ ch , chính sách hư ng d n th c hi n các chương trình, án h tr thanh niên h c ngh và t o vi c làm; hoàn thi n chính sách ào t o ngh , gi i quy t vi c làm i v i thanh niên hoàn thành nghĩa v quân s , thanh niên nông thôn, thanh
 4. niên vùng sâu, vùng xa, vùng tr ng i m v qu c phòng an ninh; Ny m nh d y ngh , ph c p sơ c p ngh cho thanh niên; khuy n khích thanh niên h c và phát tri n ngh truy n th ng t i các a phương, gi i quy t vi c làm t i ch vùng nông thôn; khuy n khích và h tr thanh niên i lao ng có th i h n nư c ngoài, c bi t là h tr thanh niên nông thôn i lao ng m t s qu c gia có i u ki n phù h p. b) Có chính sách ưu ãi, t o môi trư ng thu hút thanh niên có tay ngh và trình cao tình nguy n n công tác t i các vùng có i u ki n kinh t -xã h i c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên gi i, h i o. c) T p trung ào t o hình thành ngu n nhân l c tr có ch t lư ng cao, nh t là công ngh thông tin, công ngh m i áp ng yêu c u c a kinh t tri th c, t o mũi nh n phát tri n kinh t , góp ph n Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa. d) Ti p t c huy ng, khai thác và s d ng có hi u qu ngu n v n qu qu c gia v vi c làm, v n t Ngân hàng Chính sách xã h i cho thanh niên vay gi i quy t vi c làm; tri n khai th c hi n D án “Truy n thông nâng cao nh n th c c a thanh niên và xã h i v h c ngh l p nghi p”, D án “Tư v n h tr thanh niên kh i s doanh nghi p và l p nghi p”. ) Ban hành chính sách khuy n khích và b trí ngân sách a phương cho các t ch c, cá nhân u tư t i các khu công nghi p, khu ch xu t thành l p các “Trung tâm h tr thanh niên công nhân, lao ng tr ” ho c “Văn phòng h tr thanh niên công nhân”. e) Các c p chính quy n thư ng xuyên ph i h p v i các c p b oàn t ch c các ho t ng như: “Ngày h i tư v n ngh nghi p”, “H i ch vi c làm”, g p g trao i gi a thanh niên v i ngư i s d ng lao ng t o cơ h i h c ngh - l p nghi p cho thanh niên. g) Ti p t c tri n khai các chính sách t o i u ki n và h tr v ch ; nhu c u sinh ho t văn hóa, th thao, gi i trí và tham gia sinh ho t trong các t ch c oàn th nhân dân cho thanh niên làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t. h) Hoàn thi n cơ ch , chính sách khuy n khích, h tr các thành ph n kinh t u tư phát tri n s n xu t, t o vi c làm m i và tăng thu nh p cho thanh niên; ưu tiên phát tri n các doanh nghi p v a và nh , c bi t là chính sách v v n, t ai, cơ s h t ng, thu i v i các doanh nhân tr ; bi u dương, tôn vinh nh ng thanh niên có thành tích làm kinh t gi i và t o ư c nhi u vi c làm cho xã h i. i) Xây d ng cơ ch , chính sách nh m quy ho ch, ào t o b sung vào i ngũ cán b , công ch c c p xã i v i nh ng thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa v quân s tr v a phương, thanh niên t t nghi p trư ng i h c, trung c p chuyên nghi p và d y ngh . k) Ti p t c nghiên c u, s a i, b sung và hoàn thi n cơ ch , chính sách huy ng thanh niên tham gia th c hi n các nhi m v , chương trình phát tri n kinh t -xã h i. Ti p t c ch o nhân r ng mô hình t ch c các “ i trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi”, “Làng thanh niên l p nghi p biên gi i”, “ o Thanh niên B ch Long V ”, “ o Thanh niên C n C ”.
 5. l) Ti p t c phát tri n các mô hình thanh niên làm kinh t , mô hình khuy n nông, khuy n ngư, khuy n công và h tr chuy n giao ti n b khoa h c - k thu t cho thanh niên. Hoàn thi n cơ ch chính sách nh m phát huy ho t ng tình nguy n c a thanh niên g n v i b o v môi trư ng, phát tri n kinh t ; phát tri n mô hình “D y ngh lưu d ng” g n v i gi i quy t vi c làm cho thanh niên nông thôn, quân nhân xu t ngũ nh m t o i u ki n cho thanh niên nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, thanh niên ã hoàn thành nghĩa v quân s ư c hư ng chính sách ưu ãi v h c ngh và gi i quy t vi c làm. 3. Phát hi n, tuy n ch n, b trí và s d ng có hi u qu tài năng tr trên t t c các lĩnh v c t o bư c chuy n có tính t phá trong công tác cán b a) Hoàn thi n cơ ch , chính sách b trí cán b tr có tài năng m nh n các nhi m v quan tr ng, phù h p trong h th ng chính tr . T o bư c t phá trong vi c b trí, s d ng cán b trong tu i thanh niên t ng bư c nâng t l cán b lãnh o, qu n lý tr t t c các ngành, các c p. b) Xây d ng tiêu chuNn và i u ki n tuy n ch n, ào t o và s d ng cán b tr b sung i ngũ cán b , công ch c ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. c) Xây d ng và th c hi n cơ ch , chính sách s d ng và ãi ng h p lý thu hút tài năng tr ang h c t p, công tác, sinh s ng t i nư c ngoài tham gia phát tri n t nư c; hàng năm t ch c các chương trình v ngu n cho thanh niên ki u bào tìm hi u l ch s , văn hóa Vi t Nam, tình hình trong nư c và các ho t ng giao lưu gi a thanh niên trong nư c và thanh niên ki u bào và gi a thanh niên ki u bào v i nhau nh m giáo d c truy n th ng yêu nư c, ni m t hào dân t c, gi gìn b n s c dân t c Vi t, góp ph n xây d ng c ng ng v ng m nh và hư ng v quê hương; tăng cư ng công tác quan h qu c t , m r ng ngo i giao nhân dân, giao lưu v i thanh niên th gi i nâng t m nhìn cho thanh niên Vi t Nam. d) Xây d ng, ban hành các tiêu chuNn, i u ki n c th tuy n ch n, ào t o và b nhi m cán b tr , có năng l c vào các ch c v lãnh o, qu n lý các ngành, các c p. 4. Ti p t c xây d ng môi trư ng xã h i lành m nh, t o i u ki n cho thanh niên nâng cao i s ng văn hóa tinh th n phát tri n toàn di n a) u tư nghiên c u lý lu n, t ng k t th c ti n ch ng, n m b t ư c nhân th c, thái và d báo tình hình tư tư ng c a thanh niên, làm cơ s cho vi c xu t các ch trương, chính sách giáo d c, b i dư ng và phát tri n thanh niên. Ny m nh vi c tuyên truy n nh m giúp thanh niên hi u rõ và tích c c u tranh v i âm mưu di n bi n hòa bình c a các th l c thù ch. b) Nâng cao hơn n a hi u qu u tranh phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, b o m tr t t an toàn giao thông, b o v môi trư ng trong thanh niên. Ti p t c ch o th c hi n có hi u qu các chi n lư c, chương trình m c tiêu qu c gia v dân s , s c kh e, phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, phòng ch ng HIV/AIDS trong thanh niên. Tri n khai các ho t ng và các án c th như: “ oàn Thanh niên tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông”, “Thanh niên tham gia b o v dòng sông quê hương”, “Cai nghi n ma tuý i v i thanh niên và gi i quy t vi c làm cho thanh niên
 6. sau cai nghi n”, “Phong trào oàn k t xây d ng i s ng văn hóa, phòng ch ng b o l c gia ình”. c) Ban hành cơ ch khuy n khích các cơ quan văn hóa, văn h c ngh thu t, xu t b n, báo chí sáng tác và ph bi n các công trình, tác phNm có giá tr cao giáo d c th h tr . d) i m i, nâng cao ch t lư ng h th ng báo chí, nhà xu t b n c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, H i Liên hi p thanh niên Vi t Nam. Tăng cư ng qu n lý văn hóa, x lý k p th i nh ng sai ph m và ngăn ch n các tác phNm có n i dung không lành m nh tác ng x u n thanh niên. ) Quy ho ch h th ng m ng lư i nhà văn hóa thanh, thi u niên trong toàn qu c. Xây d ng chính sách các thành ph n kinh t u tư xây d ng các thi t ch văn hóa, th thao, phát tri n các lo i hình gi i trí lành m nh cho thanh niên; xây d ng các quy nh nâng cao ch t lư ng các thi t ch văn hóa - th thao, phát huy hi u qu c a h th ng này trong công tác t p h p, giáo d c thanh, thi u niên. e) Ch ng ph i h p v i các cơ quan Trung ương c a các oàn th t ch c bình ch n và trao các gi i thư ng, h c b ng phát tri n tài năng tr hàng năm nh m tôn vinh nh ng thanh niên có nhi u thành tích, t các gi i cao trong các kỳ thi qu c gia, khu v c, qu c t và có nhi u sáng ki n trong h c t p, công tác. Trên cơ s ó, phát hi n tài năng, b i dư ng, nhân r ng các i n hình tiên ti n xu t s c trong thanh niên Vi t Nam trên t t c các lĩnh v c. g) T ch c t t các ho t ng giáo d c vai trò trách nhi m c a thanh niên trong vi c nâng cao ch t lư ng dân s , hôn nhân và xây d ng gia ình h nh phúc. h) Xây d ng cơ ch , chính sách phát huy hơn n a vai trò c a tu i tr trong ho t ng văn hóa, th thao, du l ch. 5. Nâng cao hi u l c, hi u qu qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên a) Ki n toàn t ch c b máy giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên m t cách th ng nh t, toàn di n, k p th i và rõ trách nhi m. b) Ti p t c hoàn thi n th ch qu n lý nhà nư c v công tác thanh niên áp ng yêu c u c a th i kỳ Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hóa. Trong ó, làm rõ vai trò, trách nhi m c a cơ quan qu n lý nhà nư c trong vi c l ng ghép các cơ ch , chính sách i v i thanh niên khi xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình m c tiêu c a các ngành, các c p; tăng cư ng s ph i h p gi a các cơ quan nhà nư c v i các cơ s oàn trong qu n lý nhà nư c v thanh niên và công tác thanh niên. c) Xây d ng ch s v thanh niên và công tác thanh niên trong ch s th ng kê qu c gia; l ng ghép ch tiêu phát tri n thanh niên trong ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a các ngành, các c p. d) Theo dõi, ki m tra, giám sát b o m vi c tri n khai th c hi n Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em có hi u qu ; t o i u ki n thi u nhi phát tri n toàn
 7. di n, tr thành nh ng thanh niên có th l c và trí l c áp ng yêu c u Ny m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. ) Tăng cư ng vai trò tham gia giám sát và ph n bi n xã h i c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, các t ch c thanh niên i v i vi c xây d ng và t ch c th c hi n các ch trương, chính sách v thanh niên và công tác thanh niên. e) T p trung ch o hoàn thành m c tiêu trong Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2010; xây d ng Chi n lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm 2020 g n v i vi c phát tri n kinh t - xã h i t ng a phương, cơ quan, ơn v . g) xu t và trình Qu c h i s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thanh niên phù h p v i tình hình m i. h) nh kỳ hàng năm chính quy n các c p có chương trình g p g , i tho i v i thanh niên n m b t ư c tâm tư, nguy n v ng c a thanh niên, d báo tình hình tư tư ng và nh hư ng dư lu n xã h i trong thanh niên; ng th i tham mưu, xu t v i các c p có thNm quy n v cơ ch , chính sách i v i thanh niên cho phù h p. i) Xây d ng có ch ph i h p gi a Chính ph v i oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, gi a chính quy n các c p v i t ch c oàn cùng c p trong vi c b i dư ng, ng viên, giáo d c phát huy tính xung kích, tình nguy n c a thanh niên óng góp cho s phát tri n c a t nư c. III. T CH C TH C HI N 1. Trên cơ s nh ng nhi m v , n i dung công vi c ch y u trong Chương trình hành ng này, căn c ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o tri n khai th c hi n các chương trình, án trong Ph l c kèm theo cũng như nh ng nhi m v khác ã ư c nêu trong n i dung c a Chương trình hành ng b o m ch t lư ng và ti n . 2. Chính ph phân công m t ng chí Phó Th tư ng Chính ph ch o và theo dõi vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này. Hàng năm, Chính ph ti n hành ki m tra, ánh giá vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t; nh kỳ sơ k t, t ng k t, nhân r ng các mô hình t t, khen thư ng, x lý k p th i các vi ph m i v i các t ch c, cá nhân trong quá trình tri n khai th c hi n Ngh quy t này. 3. B N i v có trách nhi m ph i h p v i các B , ngành liên quan c th nhi m v c a Chương trình hành ng này v th i gian, hình th c văn b n, c p có thNm quy n phê duy t t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph ưa vào chương trình công tác hàng năm c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ; theo dõi , ôn c các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này; nh kỳ báo cáo và ki n ngh v i Chính ph , Th tư ng Chính ph v các bi n pháp c n thi t nh m b o m Chương trình ư c th c hi n hi u qu và ng b . 4. B Tài chính có trách nhi m ôn c, hư ng d n các B , ngành và a phương ư c giao các nhi m v trong Chương trình hành ng này xây d ng d toán kinh phí
 8. t ng h p trình Chính ph quy t nh b o m ngu n kinh phí th c hi n nhi m v ư c giao. 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c tri n khai th c hi n Chương trình hành ng này; nh kỳ hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n trư c ngày 30 tháng 01 c a năm sau; ng th i g i báo cáo v B N i v và U ban Qu c gia v Thanh niên Vi t Nam theo dõi và t ng h p. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u th y c n s a i, b sung nh ng n i dung c th c a Chương trình hành ng, các B , ngành, a phương ph n ánh v B N i v t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph ./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH B Y BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA X V TĂNG CƯ NG S LÃNH OC A NG I V I CÔNG TÁC THANH NIÊN TH I KỲ Y M NH CÔNG NGHI P HÓA, HI N I HÓA (Ban hành kèm theo Chương trình hành ng c a Chính ph t i Ngh quy t s 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 c a Chính ph ) STT Cơ N i dung công vi c Cơ quan ph i Th i gian quan h p th c hi n ch trì 1 B N i - Xây d ng và t ch c th c hi n án “T B Tài chính, T năm v ch c b máy qu n lý nhà nư c v công tác TW oàn, 2009 - thanh niên”. UBQG v 2010 TNVN - S a i, b sung Lu t Thanh niên và các văn B Tư pháp, B Năm 2011 b n hư ng d n cho phù h p v i tình hình m i. Tài chính, UBQG v TNVN, TW oàn - T ng k t Chi n lư c phát tri n thanh niên B KH& T, B Năm 2010 Vi t Nam n năm 2010 và Xây d ng Chi n Tài chính, TW lư c phát tri n thanh niên Vi t Nam n năm oàn, UBQG v
 9. 2020 g n v i chi n lư c phát tr n kinh t - xã TN VN h i. - Xây d ng án: “Hoàn thi n cơ ch tuy n Ban T ch c Năm 2011 d ng, s d ng, quy ho ch, ào t o và b i TW, B Tài dư ng cán b tr b sung vào i ngũ cán b , chính, B công ch c ph c v s nghi p công nghi p hóa, GD& T, TW hi n i hóa t nư c”. oàn - Xây d ng và t ch c th c hi n D án thí Ban T ch c T năm i m: “Tuy n ch n 600 trí th c tr ưu tú dư i TW, B Tài 2010 – 26 tu i, có trình i h c b nhi m Phó Ch chính, B 2015 t ch y ban nhân dân xã tăng cư ng cho 61 GD& T, TW huy n nghèo trong c nư c”; nghiên c u, xây oàn d ng và trình Th tư ng Chính ph ban hành cơ ch , chính sách ào i u ki n trí th c tr tình nguy n tham gia phát tri n nông thôn, mi n núi t hi u qu . - Xây d ng án: “Hoàn thi n cơ ch , chính Ban T ch c T năm sách ào t o, b i dư ng i ngũ cán b làm TW, B 2010 – công tác oàn và công tác thanh niên các c p GD& T, B Tài 2011 có phN m ch t o c, trình và năng l c chính, TW oàn, công tác ngang t m v i nhi m v ư c giao” UBQG v TNVN 2 y ban - C ng c và ki n toàn y ban qu c gia v B N i v , Văn Năm 2009 qu c gia thanh niên Vi t Nam m nh làm t t ch c phòng Chính ph v thanh năng tư v n giúp Th tư ng Chính ph trong niên vi c ph i h p gi i quy t nh ng v n quan Vi t tr ng, liên ngành v thanh niên. Nam - Ti p t c ôn c các B , ngành và a B N i v và các T năm phương th c hi n t ng k t Chi n lư c Phát cơ quan liên 2009 – tri n thanh niên n năm 2010 làm cơ s cho quan 2010 vi c xây d ng Chi n lư c n năm 2020. 3 B Giáo - án: “L a ch n nh ng sinh viên gi i, cán B KH& T, B T năm d c và b tr có năng l c ưa i ào t o t i các nư c Tài chính, B 2010 – ào t o phát tri n ph c v nhu c u phát tri n kinh t N i v , TW 2015 - xã h i”. oàn - Sơ k t, ánh giá hi u qu c a chính sách tín B KH& T, B T năm d ng cho thanh niên vay h c t p trong các Tài chính, Ngân 2010 -2015 cơ s ào t o sau giáo d c ph thông trên cơ hàng, Chính sách s ó xu t, ki n ngh các gi i pháp cho phù Xã h i, TW h p v i th c t . oàn - án: “Xây d ng m t s cơ s giáo d c ào B KH& T, B T năm t o t trình qu c t và khuy n khích thành Tài chính, TW 2009 -2015 l p các cơ s ào t o nư c ngoài t i Vi t oàn Nam”. 4 B Lao - Ti p t c hoàn thi n chính sách ào t o ngh , B Tài chính, B T năm
 10. ng – gi i quy t vi c làm cho thanh niên. KH& T, B 2009 -2015 Thương GD& T, UBQG binh và v TNVN Xã h i - Tri n khai th c hi n án “ ào t o ngh B NN&PTNT, T năm cho lao ng nông thôn”. B Tài chính, 2010 -2015 TW oàn, UBQG v TNVN - Tri n khai th c hi n Lu t B o v , chăm sóc B VH, TT&DL, T năm và giáo d c tr em, t o i u ki n thi u nhi B Y t , B Tài 2009 -2015 phát tri n toàn di n, tr thành nh ng thanh chính, TW oàn niên có th l c và trí l c - án: “ u tư phát tri n k t c u h t ng B KH& T, B T năm d ch v th trư ng lao ng”. Tài chính 2010 -2015 - Xây d ng chính sách h tr iv ib i B Qu c phòng, Năm 2010 xu t ngũ h c ngh . B Tài chính, B KH& T, TW oàn 5 B Văn - Ban hành cơ ch khuy n khích các cơ quan B Tài chính, B T năm hóa, văn hóa, văn h c ngh thu t, sáng tác và ph KH& T, B Y 2009 – Th bi n nhi u công trình, tác phN m có giá tr cao t , B GD& T, 2010 thao và giáo d c th h tr . TW oàn Du l ch - Ti p t c tăng cư ng công tác qu n lý văn B Tài chính, B T năm hóa, x lý nghiêm sai ph m và ngăn ch n các KH& T, B Y 2009 – n phN m có n i dung không lành m nh tác t , B GD& T, 2011 ng x u n thanh niên. TW oàn - N y m nh vi c b i dư ng chuyên môn B Tài chính, B T năm nghi p v v văn hóa, th thao, du l ch và gia KH& T, B Y 2009 – ình cho cán b oàn các c p. t , B GD& T, 2012 TW oàn 6 B Tư - án: “Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo B GD& T, B T năm pháp d c pháp lu t nh m nâng cao ý th c pháp lu t N i v , UBQG 2010 - cho thanh thi u niên”. v TNVN, TW 2012 oàn 7 B - Xây d ng cơ ch khuy n khích và h tr B N iv ,B Năm 2010 Khoa thanh niên tham gia ho t ng nghiên c u Tài chính, B h c và khoa h c. GD& T, TW Công oàn ngh 8 B K - Xây d ng ch s v thanh niên và công tác B N iv ,B T năm ho ch thanh niên trong ch s th ng kê qu c gia, l ng L TB&XH, TW 2010 – và u ghép ch tiêu phát tri n thanh niên trong ch oàn 2011 tư tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a các ngành, các c p.
 11. 9 B - Xây d ng cơ ch , chính sách i v i thanh B N iv ,B Năm 2010 Qu c niên hoàn thành nghĩa v quân s , c bi t là Tài chính, B phòng gi i quy t vi c làm. L TB&XH, TW oàn - án “Tuy n ch n nh ng thanh niên sau khi B L TB&XH, T năm hoàn thành nghĩa v quân s tr v a phương B N iv , 2010 - quy ho ch, ào t o và b sung vào i ngũ UBQG v 2011 cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n”. TNVN, TW oàn 10 B - án “ u tranh và b o v thanh niên, thi u B N iv ,B T năm Công an niên b các th l c thù ch gây chia r ”. Tài chính, 2010 - UBQG v 2011 TNVN, TW oàn 11 B - T ch c các chương trình v ngu n cho B N iv ,B Hàng năm Ngo i thanh niên ki u bào tìm hi u l ch s , văn hóa VHTT&DL, giao Vi t Nam, tình hình trong nư c và các ho t VPCP, UBQG ng giao lưu gi a thanh niên trong nư c và v TNVN, TW thanh niên ki u bào và gi a thanh niên ki u oàn bào v i nhau nh m giáo d c truy n th ng yêu nư c, ph n u thành t, gi gìn b n s c dân t c Vi t, góp ph n xây d ng c ng ng v ng m nh và hư ng v quê hương. - Xây d ng các cơ ch , chính sách s d ng và B GD& T, B Năm 2010 ãi ng h p lý thu hút tài năng tr ang h c Tài chính, B t p, công tác, sinh s ng t i nư c ngoài. N i v , TW oàn 12 B - Hoàn thi n h th ng xu t b n, báo chí c a B VH, TT&DL, T năm Thông Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H B N i v , TW 2009 - tin và Chí Minh b o m làm t t công tác giáo d c oàn 2010 Truy n truy n th ng, giúp thanh niên có lý tư ng s ng thông cao p, n l c h c t p, rèn luy n và ph n u không ng ng xây d ng th h thanh niên th i kỳ m i. 13 Văn Ph i h p v i các B , ngành và cơ quan liên B N iv , Hàng năm phòng quan t ng h p, báo cáo Chính ph và Th UBQG v Chính tư ng Chính ph nh ng v n v công tác TNVN, TW ph thanh niên và ho t ng c a oàn thanh niên. oàn - Ph i h p cùng v i các B , ngành chuN n b B N iv , Hàng năm n i dung Th tư ng Chính ph nh kỳ làm UBQG v vi c v i Ban Bí thư Trung ương oàn Thanh TNVN, TW niên C ng s n H Chí Minh và g p g , i oàn tho i v i thanh niên, sinh viên.
Đồng bộ tài khoản