Nghị quyết 46/NQ-CP

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
4
download

Nghị quyết 46/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết 46/NQ-CP về thành lập thị trấn Tứ Trưng thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết 46/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 46/NQ-CP Hà N i, ngày 23 tháng 09 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THÀNH L P THN TR N T TRƯNG THU C HUY N VĨNH TƯ NG, T NH VĨNH PHÚC CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, QUY T NGHN: i u 1. Thành l p th tr n T Trưng thu c huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc như sau: Thành l p th tr n T Trưng thu c huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc trên cơ s nguyên tr ng 497,47 ha di n tích t nhiên và 7.177 nhân khNu c a xã T Trưng. Th tr n T Trưng có 497,47 ha di n tích t nhiên và 7.177 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n T Trưng: ông giáp xã Yên ng, huy n Yên L c; Tây giáp xã Tam Phúc và th tr n Vĩnh Tư ng, huy n Vĩnh Tư ng; Nam giáp các xã: Ngũ Kiên và Phú a, huy n Vĩnh Tư ng; B c giáp các xã: Vân Xuân và Vũ Di, huy n Vĩnh Tư ng. Sau khi thành l p th tr n T Trưng, huy n Vĩnh Tư ng có 14.182,02 ha di n tích t nhiên và 198.942 nhân khNu; có 29 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Kim Xá, Yên Bình, Nghĩa Hưng, Ch n Hưng, i ng, Tân Ti n, Yên L p, Vi t Xuân, B Sao, Lũng Hòa, Cao i, Phú Th nh, Lý Nhân, An Tư ng, Tuân Chính, Thư ng Trưng, Tân Cương, Vĩnh Sơn, Bình Dương, Vân Xuân, Vũ Di, Tam Phúc, Vĩnh Th nh, Vĩnh Ninh, Phú a, Ngũ Kiên và các th tr n: Vĩnh Tư ng, Th Tang và T Trưng. i u 2. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký ban hành. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG
  2. Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND t nh Vĩnh Phúc; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi Nguy n T n Dũng trư ng, Tài chính, Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - T ng c c Th ng kê (B K ho ch và u tư); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : P, TCCB, TH, TCCV, KTN, PL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản